Các văn bản hướng dẫn viết và trình bày sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học sư pham ứng dụng

27 2.1K 7
Các văn bản hướng dẫn viết và trình bày sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học sư pham ứng dụng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1. Mục đíchNâng cao khả năng nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong hoạt động quản lý và giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục và thực hiện các mục tiêu đổi mới của Ngành.2. Yêu cầuCác đơn vị, trường học thực hiện đầy đủ các nội dung công tác SKKN, NCKH; tập trung nâng cao chất lượng, tăng cường phổ biến, áp dụng SKKN, NCKH vào thực tiễn; tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác SKKN, NCKH thực sự có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 8510 /SGD&ĐT-KHCN V/v: Hướng dẫn công tác SKKN & NCKH năm học 2012- 2013 Hà Nội, ngày tháng năm 2012 Kính gửi : - Phịng GD&ĐT quận, huyện, thị xã; - Các đơn vị, trường học trực thuộc Sở Căn Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm vụ trọng tâm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013; Căn nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012- 2013 ngành Giáo dục Đào tạo Hà Nội; Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội hướng dẫn đơn vị thực nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học (NCKH), Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) năm học 2012 2013 sau: A MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU Mục đích Nâng cao khả nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, ứng dụng tiến khoa học giáo dục cho cán quản lý, giáo viên, nhân viên hoạt động quản lý giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng hiệu hoạt động giáo dục thực mục tiêu đổi Ngành Yêu cầu Các đơn vị, trường học thực đầy đủ nội dung công tác SKKN, NCKH; tập trung nâng cao chất lượng, tăng cường phổ biến, áp dụng SKKN, NCKH vào thực tiễn; tạo điều kiện thuận lợi để công tác SKKN, NCKH thực có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục B CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM I CÔNG TÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC TIÊN TIẾN Nội dung đúc rút, tổng kết SKKN giáo dục tiên tiến Trọng tâm hoạt động SKKN năm học 2012- 2013 tập trung nâng cao chất lượng, phổ biến áp dụng SKKN giáo dục tiên tiến vào thực tiễn, nội dung SKKN giáo dục tiên tiến tập trung vào vấn đề sau: - Công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức, đạo, kiểm tra đánh giá hoạt động nhà trường - Ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản lý giảng dạy, phương pháp tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lĩnh vực giáo dục; kinh nghiệm xây dựng phần mềm quản lý, hỗ trợ giảng dạy - Hoạt động tổ chức, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên - Tổ chức khai thác, sử dụng phịng học mơn, phịng thiết bị đồ dùng dạy học, phịng thí nghiệm; xây dựng sở vật chất tổ chức hoạt động thư viện, sở thực hành, thực tập - Phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học tự làm thiết bị dạy học đại dạy học - Nội dung, phương pháp giảng dạy môn, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp yêu cầu đổi Ngành - Công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức hoạt động lên lớp, hoạt động tập thể hoạt động đoàn thể Công tác lưu trữ, phổ biến, ứng dụng kết SKKN, NCKH Trong năm học 2012- 2013, đơn vị cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác SKKN; tổ chức phổ biến, ứng dụng kết NCKH SKKN vào thực tiễn hoạt động đơn vị Sở GD&ĐT đánh giá hoạt động phổ biến, ứng dụng kết NCKH, SKKN hoạt động trọng tâm năm học yêu cầu đơn vị báo cáo kết cụ thể vào cuối năm học Các đơn vị áp dụng phối hợp hình thức phổ biến ứng dụng sau: - Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề NCKH, SKKN; báo cáo, phổ biến trao đổi thảo luận SKKN theo qui mơ tồn đơn vị, tổ, nhóm chun mơn; - Tổ chức thử nghiệm hoạt động quản lý, giảng dạy mới; - Chủ động lưu trữ thư viện SKKN xếp loại trước nộp lên Phòng GD&ĐT Sở GD&ĐT - Trung tâm Thông tin tư liệu Trường Bồi dưỡng Cán giáo dục Hà Nội lưu trữ SKKN xếp loại cấp Ngành có trách nhiệm tuyên truyền, tổ chức phổ biến SKKN xếp loại cao cho ngành học, bậc học địa bàn Thành phố Hà Nội - Sở GD&ĐT tổ chức biên tập SKKN có chất lượng cao theo ngành học, môn học để phổ biến tới đơn vị II CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Sở Giáo dục Đào tạo khuyến khích đơn vị tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học sư phạm ứng dụng nhằm tìm biện pháp giải vấn đề nảy sinh trình quản lý, giảng dạy thực nhiệm vụ khác đơn vị Ngành Trên sở vấn đề nảy sinh thực tiễn khả nghiên cứu khoa học cán bộ, giáo viên, học sinh, đơn vị cần xây dựng kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp Thành phố, cấp Ngành, cấp Trường, khuyến khích, động viên tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia NCKH Tổ chức hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học phù hợp với cấp học độ tuổi phương pháp bàn tay nặn bột (HS tiểu học), thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học INTEL ISEF, thi sáng tạo thiếu niên nhi đồng ; phân công giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ học sinh NCKH Các đề tài NCKH phải phù hợp với chủ trương yêu cầu đổi Ngành Giáo dục Đào tạo giai đoạn nay, đồng thời phải sâu giải vấn đề thực tiễn giáo dục đơn vị sở, đáp ứng mục đích, yêu cầu thi nước quốc tế C MỘT SỐ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC SKKN, NCKH Tổ chức hướng dẫn viết SKKN qui định sử dụng kết chấm SKKN Các đơn vị, trường học phổ biến hướng dẫn viết SKKN, biểu điểm chấm, nguyên tắc sử dụng kết chấm SKKN cấp Ngành đến cá nhân Tham khảo Website Sở GD&ĐT Hà Nội http://hanoi.edu.vn/showCat.asp? CatID=370&lang=VN ) văn 9757/ SGD&ĐT- KHCN ngày 28/10/2009 qui định việc sử dụng kết chấm SKKN để xét danh hiệu thi đua sau: - SKKN xếp loại A B cấp Ngành sử dụng kết để xét danh hiệu thi đua 03 năm (năm xếp loại 02 năm tiếp theo) - SKKN xếp loại C cấp Ngành sử dụng kết để xét danh hiệu thi đua 02 năm (năm xếp loại 01 năm tiếp theo) Quy trình nộp SKKN cấp Ngành: Sau có kết chấm Hội đồng chấm SKKN cấp sở, đơn vị sử dụng Phần mềm Quản lý SKKN Sở GD&ĐT địa www.hanoi.edu.vn/skkn để nhập liệu SKKN sở xếp loại A, in danh sách SKKN đề nghị chấm cấp Ngành Thời gian thu nhận chấm SKKN cấp Ngành: - Đợt 1: Dự kiến từ ngày 27/3 đến 29/3/2013: Thu nhận SKKN cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua khen cao (các danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố; Bằng khen UBND Thành phố, Bằng khen Bộ GD&ĐT, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Huân chương lao động hạng) - Đợt 2: Dự kiến từ ngày 05/6 đến 15/6/2013: Thu nhận SKKN cá nhân khác (Lịch cụ thể sẽ đăng trang WEB Sở vào tuần đầu tháng 3/2013) Hướng dẫn đăng ký đề tài NCKH Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc phòng đăng ký đề tài NCKH với UBND quận/ huyện/thị xã; đơn vị trực thuộc Sở đăng ký đề tài NCKH với Sở GD& ĐT Kinh phí đề tài khoa học cấp Ngành Sở cấp 50% kinh phí đơn vị thực cấp 50%, trung bình đề tài từ 25 triệu đến 45 triệu Kinh phí đề tài NCKH cấp Thành phố UBND Thành phố phê duyệt, mức cấp kinh phí tuỳ theo nội dung nghiên cứu đề tài Hồ sơ đăng ký đề tài gồm: 01 công văn đăng ký thực đề tài đơn vị 01 đề cương NCKH (đề cương đề tài cấp Ngành cấp Thành phố thực theo mẫu địa http://www.hanoi.edu.vn/showCat.asp?CatID=211&lang=VN) Sau sơ duyệt chỉnh sửa nhân theo yêu cầu Hội đồng khoa học tiến hành bảo vệ đề cương trước Hội đồng Khoa học Thời gian nộp hồ sơ: Đối với đề tài cấp Thành phố cần nộp hồ sơ cho Hội đồng Khoa học Sở trước ngày 15 tháng năm 2013; đề tài cấp Ngành cần nộp hồ sơ trước ngày 01 tháng 11 năm 2012 Địa điểm thu nhận SKKN hồ sơ đăng ký đề tài NCKH: Phịng Khoa học Cơng nghệ thơng tin, tầng - số 23 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm ĐT: 3.9363257; 091.253.4148 Quy định khen thưởng công tác SKKN, NCKH 4.1 Đối với cá nhân - Đối với nhân đề nghị danh hiệu “chiến sĩ thi đua thành phố “ “ chiến sĩ thi đua toàn quốc”: thực theo Qui chế hoạt động Hội đồng Khoa học- sáng kiến thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 256/QĐ-HĐKH, SK ngày 30/5/2011 chủ tịch Hội đồng Khoa học, sáng kiến TP Hà Nội (cập nhật Website Sở GD&ĐT) - Cá nhân có SKKN Hội đồng xét duyệt cấp Ngành xếp loại A cá nhân chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Ngành, cấp Thành phố có kết nghiệm thu với số điểm từ 9,5 trở lên Sở GD& ĐT khen thưởng Liên đồn lao động Thành phố xét tặng Bằng lao động sáng tạo - Cá nhân có SKKN xếp loại cấp Ngành Sở GD& ĐT cấp giấy chứng nhận, đơn vị khen thưởng 4.2 Đối với tập thể Hội đồng Khoa học Sở GD&ĐT xét khen thưởng đơn vị hoạt động SKKN theo tiêu chuẩn sau: - Tỉ lệ SKKN đơn vị Hội đồng chấm SKKN Sở GD& ĐT xếp loại A, B, C tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị cao (tiêu chuẩn thể chất lượng SKKN); - Thực có chất lượng qui trình chấm SKKN đơn vị (thể tỷ lệ SKKN không xếp loại Hội đồng chấm cấp Ngành thấp) Thực nhập liệu, nộp SKKN, báo cáo cho Hội đồng khoa học Sở quy định - Tổ chức tốt hoạt động phổ biến, áp dụng kết NCKH SKKN giáo dục tiên tiến đơn vị (thể số lượng buổi tổ chức, hình thức tổ chức, hiệu quả) D TỔ CHỨC THỰC HIỆN Căn vào văn này, lãnh đạo Phòng GD& ĐT quận, huyện, thị xã, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai quán triệt văn tới cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn đơn vị tổ chức thực nghiêm túc công tác SKKN NCKH Sở GD&ĐT yêu cầu đ/c lãnh đạo đơn vị quan tâm đạo thực nghiêm túc để công tác SKKN NCKH thực hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Ngành Giáo dục Đào tạo Thủ đô Nơi nhận: - Như trên; - Đ/c Giám đốc (để báo cáo); - Website Sở GD&ĐT; - Lưu VT, KHCNTT KT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC (Đã ký) Phạm Thị Hồng Nga PHỤ LỤC NHỮNG YÊU CẦU CẦN THỰC HIỆN KHI GIAO NỘP SKKN CHẤM CẤP NGÀNH Sau tổ chức chấm SKKN Phòng GD&ĐT đơn vị trực thuộc Sở (gọi chung cấp sở), đơn vị sử dụng Phần mềm Quản lý SKKN Sở GD&ĐT địa http://www.hanoi.edu.vn/skkn để nhập SKKN sở chấm xếp loại A Thời gian nhập ngày 20/3/2013 đến 27/3/2013 (đối với đợt 1), từ ngày 25/5 đến 05/6/2013 (đối với đợt 2), tên truy cập mật giữ nguyên năm trước Sau thời hạn trên, đơn vị không nhập liệu mà xem tra cứu kết chấm SKKN Các thông tin cập nhật phần mềm quản lý SKKN phải xác, khơng viết tắt tùy tiện, đặc biệt không viết tắt tên tác giả; yêu cầu nhập đầy đủ tên SKKN - trường hợp đặc biệt, phép viết tắt số từ thông dụng; Phân loại SKKN theo lĩnh vực môn học mà nội dung SKKN đề cập tới phân loại phần mềm Quản lý SKKN (Xem Phân loại lĩnh vực viết SKKN đính kèm), tránh nhầm lẫn nội dung SKKN đề cập với chức vụ giao tác giả Ví dụ: SKKN Giáo viên tốn viết cơng tác chủ nhiệm xếp vào lĩnh vực chủ nhiệm SKKN Hiệu trưởng viết lĩnh vực hoạt động ngoại khóa xếp vào Hoạt động GD tập thể Các đơn vị cần tổ chức kiểm tra, rà sốt kỹ thơng tin nhập vào phần mềm Quản lý SKKN trước in gửi lên Sở GD&ĐT sở liệu đơn vị xây dựng sử dụng để chấm cấp Ngành in chứng nhận SKKN Lưu ý: Những SKKN thời gian bảo lưu kết khơng gửi chấm lại Hồ sơ SKKN gửi lên Sở GD&ĐT gồm: 5.1 Danh sách SKKN đơn vị kết xuất từ Phần mềm Quản lý SKKN: 01 bản, nộp báo cáo; 5.2 Bảng tổng hợp SKKN theo cấp học/mơn/lĩnh vực (có sẵn Phần mềm Quản lý SKKN): 02 bản: 01 để vào bó SKKN theo mơn học/ lĩnh vực, 01 nộp báo cáo; 5.3 Biên chấm SKKN có đủ thơng tin: thành viên chấm ký, có chữ ký Chủ tịch Phó chủ tịch Hội đồng chấm (theo mẫu đính kèm), kẹp vào trang đầu SKKN; 5.4 Bản SKKN in, đóng theo quy định: Soạn thảo MS Word, Font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ : 14 Dãn dòng đơn Lề trái: cm; lề phải: cm; lề trên: cm; lề dưới: cm Bìa SKKN theo mẫu đính kèm Nếu có phụ lục kèm theo (VD: đĩa CD có nội dung minh họa cho SKKN (không phải đĩa chứa tệp nội dung SKKN), sản phầm, mơ hình ) cần ghi rõ đóng gói cẩn thận gắn SKKN để tránh thất lạc Lưu ý: Cuối SKKN, có chữ ký Tác giả lời cam đoan theo mẫu sau: Hà Nội, ngày tháng năm 2013 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác (Ký ghi rõ họ tên) Yêu cầu: Bó SKKN theo cấp học; cấp học xếp theo mơn học/lĩnh vực; ngồi bó có nhãn ghi rõ đơn vị, SKKN môn/lĩnh vực số lượng (theo mẫu); 5.5 Đĩa CD chứa tệp đề tài SKKN đơn vị (ghi chung vào 01 đĩa); xếp theo thư mục cấp học/ Môn học lĩnh vực viết SKKN (đối với phòng GD&ĐT) Tên tệp SKKN qui đinh sau: Môn lĩnh vực_lơp_tentacgia_tendonvi.doc Ví dụ: SKKN mơn Tốn lớp Minh, trường TH Thăng Long đặt tên tệp: toan_3_Minh_ththanglong.doc 5.6 Báo cáo hoạt động SKKN năm học 2012 - 2013 (theo mẫu) Sau có kết chấm cập nhật Website Sở GD&ĐT, yêu cầu đơn vị rà sốt lại thơng tin SKKN: tên tác giả, tên SKKN phát sai sót cần thơng báo cho Phịng Khoa học Cơng nghệ thông tin, Sở GD&ĐT để kịp thời chỉnh sửa trước in Giấy chứng nhận Nếu thời gian quy định, đơn vị cần gửi công văn đề nghị chịu chi phí in lại Giấy chứng nhận PHỤ LỤC PHÂN LOẠI LĨNH VỰC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THEO CẤP HỌC (Theo phân loại dùng cho phần mềm quản lý SKKN Sở GD&ĐT Hà Nội) STT TÊN LĨNH VỰC Ngữ văn Toán Giáo dục cơng dân Vật lý Hố học Sinh học Lịch sử Địa lý Công nghệ Thể dục TÊN LĨNH VỰC Quản lý Chăm sóc ni dưỡng Giáo dục nhà trẻ 10 STT CẤP MẦM NON Giáo dục mẫu giáo Lĩnh vực khác CẤP TIỂU HỌC Tiếng việt 11 Thể dục Toán 12 Tự chọn Đạo đức 13 Giáo dục tập thể Tự nhiên xã hội 14 Chủ nhiệm Khoa học 15 Quản lý Lịch sử Địa lý 16 Cơng tác Đồn, Đội Âm nhạc 17 Thanh tra Mỹ thuật 18 Cơng đồn Thủ cơng 19 Thư viện 10 Kỹ thuật 20 Nhân viên 21 Lĩnh vực khác CẤP THCS Ngữ văn 13 Ngoại ngữ Toán 14 Tự chọn Giáo dục công dân 15 Giáo dục tập thể Vật lý 16 Chủ nhiệm Hoá học 17 Giáo dục hướng nghiệp Sinh học 18 Quản lý Lịch sử 19 Cơng tác Đồn, Đội Địa lý 20 Thanh tra Âm nhạc 21 Công đồn 10 Mỹ thuật 22 Nhân viên 11 Cơng nghệ 23 Thư viện 12 Thể dục 24 Lĩnh vực khác PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cán quản lý, chuyên viên, nhân viên Phòng giáo dục Đào tạo viết SKKN áp dụng cho môn học/lĩnh vực cấp học phân loại vào mơn học lĩnh vực cấp học Nếu SKKN có nội dung chung cho nhiều cấp học xếp vào cấp học cao CẤP THPT 13 Tự chọn 14 Giáo dục tập thể 15 Chủ nhiệm 16 Giáo dục hướng nghiệp 17 Giáo dục nghề phổ thông 18 Quản lý 19 Cơng tác Đồn, Đội 20 Thanh tra 21 Cơng đồn 22 Nhân viên 11 12 Ngoại ngữ Tin học 23 Thư viện 24 Giáo dục quốc phòng an ninh 25 Lĩnh vực khác Ngành GDTX Toán 11 Hoạt động tập thể Vật lý 12 Giáo dục hướng nghiệp Hoá học 13 Chủ nhiệm Sinh học 14 Quản lý Ngữ văn 15 Công tác Đoàn, Đội Lịch sử 16 Thanh tra Địa lý 17 Cơng đồn Giáo dục cơng dân 18 Nhân viên Ngoại ngữ 19 Thư viện 10 Tin học-Công nghệ 20 Lĩnh vực khác Ngành TCCN Phương pháp dạy học Cơng tác Đồn, Đội Chun ngành Thanh tra Cơ Cơng đồn Hoạt động tập thể 10 Nhân viên Chủ nhiệm 11 Thư viện Quản lý 12 Lĩnh vực khác Lưu ý: Riêng Trường Bồi dưỡng Cán giáo dục Hà Nội: Cán quản lý, chuyên viên, nhân viên viết SKKN áp dụng cho môn học/lĩnh vực cấp học phân loại vào mơn học lĩnh vực cấp học Nếu SKKN có nội dung chung cho nhiều cấp học xếp vào cấp học cao CÁC TTKTTH Tin học KT nông nghiệp KT điện tử Quản lý Cơ khí Nhân viên KT phục vụ Thư viện Lĩnh vực khác PHỤ LỤC MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SKKN: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN Đơn vị……………… Hà Nội, ngày… tháng ….năm 2013 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SKKN NĂM HỌC 2012 - 2013 I Tình hình chung: Nêu ngắn gọn trình triển khai hoạt động SKKN đơn vị năm học 2012 2013 (Hướng dẫn, phổ biến SKKN, đăng ký, viết SKKN, tổ chức chấm sở) II Số liệu thống kê: Bảng 1: Kết chấm SKKN đơn vị Tổng số cán bộ, GV, NV Số lượng (SL) Tổng số SKKN SL Loại A SL % Loại B SL % Loại C SL % Không xếp loại SL Bảng 2: Hoạt động phổ biến, ứng dụng SKKN Tổng số buổi tổ chức phổ biến, ứng dụng SKKN (phân theo qui mơ) Tồn đơn vị Tổ mơn Nhóm Khác Cộng chun mơn THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký đóng dấu) % PHỤ LỤC Mẫu nhãn bên ngồi bó SKKN a Của cấp học môn/lĩnh vực TÊN ĐƠN VỊ……………… CẤP HỌC MÔN LĨNH VỰC: SỐ LƯỢNG SKKN: b Nhãn chung đơn vị TÊN ĐƠN VỊ……………… TỔNG SỐ SKKN: 10 PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sáng kiến - kinh nghiệm hiểu ý kiến mới, hiểu biết trải công việc, thấy kết quả, có tác dụng làm cho công việc tiến hành tốt hơn, phát huy mặt tốt khắc phục mặt chưa tốt Điều Luật Khoa học Công nghệ xác định: “hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất hoạt động khoa học cơng nghệ” Đối với Ngành Giáo dục Đào tạo, Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục tiên tiến (SKKN) kết lao động sáng tạo cán bộ, giáo viên SKKN có tác dụng thúc đẩy tiến khoa học giáo dục mang lại hiệu cao quản lý, giảng dạy, đào tạo; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thực mục tiêu đổi ngành I NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Bản SKKN viết chấm cấp sản phẩm trí tuệ cá nhân Ngành không công nhận SKKN tập thể hay nhiều tác giả Nội dung nghiên cứu SKKN giáo dục tiên tiến nên tập trung vào lĩnh vực đổi như: đổi hoạt động quản lý giáo dục, đổi phương pháp giáo dục, phát triển bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, thực xã hội hóa giáo dục, thực đổi nội dung, chương trình sách giáo khoa, đổi cơng tác kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Định hướng nghiên cứu đề tài SKKN cụ thể sau: - SKKN công tác quản lý, đạo, triển khai mặt hoạt động nhà trường - SKKN hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên đơn vị - SKKN xây dựng tổ chức hoạt động phòng học mơn, phịng thiết bị đồ dùng dạy học, phịng thí nghiệm; xây dựng sở vật chất tổ chức hoạt động thư viện, sở thực hành, thực tập - SKKN việc triển khai, bồi dưỡng giáo viên thực giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa - SKKN tổ chức học buổi/ngày; tổ chức bán trú nhà trường - SKKN nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý hoạt động tập thể lên lớp 13 - SKKN cải tiến nội dung giảng, phương pháp giảng dạy môn, phương pháp kiểm tra, đánh giá, cho điểm học sinh phù hợp yêu cầu đổi ngành đáp ứng với yêu cầu phát triển xã hội - SKKN cơng tác chủ nhiệm lớp hoạt động đồn thể, giáo dục kỹ sống cho học sinh - SKKN việc ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, công nghệ thông tin hoạt động quản lý , giảng dạy giáo dục - Đồ dùng dạy học tự làm có thuyết minh ứng dụng thực tế hiệu giải qua Hội thi đánh SKKN II CẤU TRÚC MỘT BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Xin giới thiệu hai cấu trúc sử dụng nhiều để cán bộ, giáo viên tham khảo: Cấu trúc thứ nhất: a Đặt vấn đề (hoặc mở đầu, tổng quan, số vấn đề chung) - Trong phần cần nêu rõ lý chọn đề tài nghiên cứu Lý mặt lý luận, thực tiễn, tính cấp thiết, lực nghiên cứu tác giả - Xác định mục đích nghiên cứu SKKN Bản chất cần làm rõ vật gì? - Đối tượng nghiên cứu gì? - Đối tượng khảo sát, thực nghiệm - Chọn phương pháp nghiên cứu nào? - Phạm vi kế hoạch nghiên cứu ( thời gian nghiên cứu bao lâu? Khi bắt đầu kết thúc?) b Nội dung SKKN - Những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm - Thực trạng vấn đề nghiên cứu - Mơ tả, phân tích giải pháp (hoặc biện pháp, cách ứng dụng, cách làm …) mà tác giả thực hiện, sử dụng nhằm làm cho cơng việc có chất lượng, hiệu cao hơn- Đây phần trọng tâm SKKN (Phần thực trạng mô tả giải pháp trình bày kết hợp; trình bày giải pháp liên hệ với giải pháp cũ thực thử nghiệm chưa thành công nhằm nêu bật sáng tạo giải pháp mới) 14 - Kết thực (Thể bảng tổng hợp kết quả, số liệu minh hoạ, đối chiếu, so sánh…) c Kết luận khuyến nghị - Những kết luận đánh giá SKKN (nội dung, ý nghĩa, hiệu quả…) - Các đề xuất khuyến nghị d Tài liệu tham khảo (nếu có) Cấu trúc thứ hai: Cán bộ, giáo viên trường học tham khảo bảng chi tiết việc trình bày văn SKKN sau: BỐ CỤC – DÀN Ý V Ấ N Đ Hỏi để tìm hiểu đối tượng cải tiến I ĐẶT VẤN ĐỀ : Vì phải đổi ? Ề N G I Ê ĐỀ RA C SÁNG KIẾN Ứ để giải U mâu thuẫn Cơ sở Ở lĩnh vực này, cần đạt coi tốt (chuẩn)? Cấp quản lý đạo ? Thực Thực trạng chưa trạng đổi diễn ban đầu ? So với chuẩn thua ? So với mức trung bình nào? Nếu không đổi tác hại ? Giải pháp sử dụng H N HỎI II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : Đó thưc việc Khi chưa cải tiến áp dụng giải pháp ? Những nguyên nhân gây nên cỏi ? Nguyên nhân chủ yếu ? 1.Cơ sở Dựa vào sở lý lý luận luận để định hướng trước giải vấn đề ? Giả Cho làm thuyết làm cách để cải thiện thực trạng, nâng hiệu ? 15 ĐÁP Nêu điều cần đạt lĩnh vực này, xuất xứ văn đạo Miêu tả (có lần so sánh) thực trạng chưa đổi YÊU CẦU Tác giả biết chọn đối tượng mới, có mâu thuẫn đáng nghiên cứu Dự báo nguy không đổi thực trạng Nêu hạn chế giải pháp vận dụng chưa cải tiến Nêu nguyên nhân → phân tích nguyên nhân chủ yếu Trích dẫn, phân tích Biết chọn phương pháp hợp lý Nêu giả thuyết để câu xác định ("nếu" "thì")hoặc câu nghiên cứu lý nghi vấn ("tại luận không ?") cho thân tác giả (ở sở, đơn vị) ĐỀ RA SKKN (lý luận) để giải mâu thuẫn cho cộng đồng, III BÀI HỌC KN : Hoạt động giải vấn đề diễn ? 10 Đã áp dụng lúc ? Mấy lần ? Trong ? mẫu thực nghiệm ? Mẫu đối chứng ? 11 Những đơn vị cấp quan sát, kiểm tra ? Hiệu đổi ? Quá trình thử nghiệm SK 12 Đã tạo lợi ích thiết thực ? 13 So với chưa có SK hiệu qủa tăng lên ? 14 So sánh với mẫu đối chứng (khơng dùng SK) kết bao nhiêu, gấp ? 15 So với yêu cầu (chuẩn) kết sau đổi (gần đạt, đạt hay vượt) ? 16 Những khảo sát hiệu thực nghiệm cuối SK ? 17 Ý kiến đánh giá họ ? 18 Vậy, cụ thể, SKKN thuộc loại ? (Là “giải pháp cải tiến” hay “hợp lý hoá hoạt động”? KN cụ thể Nên sử dụng SKKN ? Áp dụng SKKN Kết luận Tường thuật việc làm thử nghiệm SK (công khai) - “biểu diễn” việc áp dụng SK cho cấp tổ kiểm tra Giới thiệu người quan sát việc áp dụng SK - giúp người đọc thêm tin cậy ccác “nhân chứng” chứng kiến hoạt động áp dụng SK, kiểm chứng giả thuyết Chứng minh hiệu SK (tác giả phải so sánh đến lần - với “vật chứng” cụ thể) tiến hành hoạt động thực nghiệm khoa học SK - Cải tiến: cải tiến (kết cấu , thiết kế; sử dụng, tạo sản phẩm thay thế; thể nghịệm, bảo quản, ) - Hợp lý hoá hoạt động: tổ chức hoạt động nghiệp vụ ; công tác quản lý, 19 Muốn áp dụng Dựng hình vẽ, ảnh SKKN, họ chụp sơ đồ giúp làm việc gỡ ? người đọc dễ hình dung, vận dụng 20 Ý nghĩa SKKN Nêu ý nghĩa SKKN (đối với thực tiễn, với ngành, Nêu rõ chất, loại hình giải pháp Dễ áp dụng 16 Kết cao hơn, đáng tin; SK áp dụng Khẳng định cho đồng nghiệp nơi khác chung kiến nghị lý luận ?) 21 Để nâng hiệu cao hơn, làm khác? 22 Cần tiếp tục nghiên cứu đối tượng lĩnh vực ? 23 Các cấp quản lý cần thực tác động để nâng hiệu cho phía áp dụng SKKN (tác giả, đồng nghiệp)? thực tiễn Đề xuất ý tưởng mới- SK; đề nghị với đồng nghiệp việc nghiên cứu ý tưởng Đề nghị với cấp QL áp dụng hỗ trợ SKKN giá trị SKKN Có thể đưa hướng nghiên cứu III YÊU CẦU VỀ HÌNH THỨC VĂN BẢN SKKN - Bản SKKN đánh máy, in, đóng theo quy định: Soạn thảo khổ giấy A4 MS Word, Font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ : 14 Dãn dòng đơn Lề trái: cm; lề phải: cm;; lề trên: cm; lề dưới: cm Số trang tối thiểu để chấm cấp thành phố từ 20 trang trở lên - Bìa SKKN theo mẫu đính kèm Tên SKKN phải ngắn gọn, rõ ràng, trọng tâm SKKN đề cập, không dài 30 từ - Đặt tên tệp SKKN theo qui đinh sau: Môn lĩnh vực_lơp/nganhhoc_tentacgia_tendonvi.doc Ví dụ: SKKN mơn Tốn lớp Minh, trường TH Thăng Long đặt tên tệp: toan_3_Minh_THthanglong.doc Phân loại môn lĩnh vực viết SKKN theo nội dung mà SKKN đề cập IV QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI SKKN Phát vấn đề thực tế hoạt động Giáo dục - Đào tạo Để lựa chọn chủ đề viết SKKN, cần tìm tịi, phát điều bất cập lý luận , yêu cầu cần đạt với thực tiễn cơng tác vấn đề thơng qua việc tự đặt trả lời câu hỏi: - Vấn đề cần xem xét thuộc lĩnh vực hoạt động giáo dục? - Cần phải làm sáng tỏ vấn đề lý luận nào? - Vấn đề lý luận có liên hệ với thực tế nào? - Những vấn đề cần giải gì? Tìm giả thuyết khoa học cho vấn đề - Nghiên cứu văn bản, đối chiếu với kết diễn thực tế để giả định hướng giải nhằm làm cho công việc phát triển tốt trước - Viết giả thuyết nghiên cứu 17 Áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào thực tỉễn + Điều tra, khảo sát, quan sát… đánh giá thực trạng + Áp dụng biện pháp giả định đối tượng nghiên cứu + Xử lý, đối chiếu, thống kê số liệu, phân tích, so sánh….để khẳng định kết thực nghiệm diễn tốt trước Đúc rút tổng kết SKKN + Viết SKKN theo cấu trúc cấu trúc Khi viết cần lưu ý số điểm: Xác định tên SKKN Tên SKKN phải viết gọn, rõ đủ ý, phản ánh chất phạm vi vấn đề nghiên cứu Nêu kết luận rút qua thực nghiệm thành nguyên tắc chung Nêu phạm vi áp dụng SSKN Những khuyến nghị với đồng nghiệp, với quan quản lý cấp V QUI ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SKKN Ban hành Quyết định thành lập hội đồng chấm SKKN: Quyết định thủ trưởng đơn vị ký Tổ chức chấm SKKN theo tiến độ qui trình, đảm bảo: - Mỗi SKKN phải thành viên chấm - Biên chấm SKKN phải thành viên chấm ký, đồng thời có chữ ký Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội đồng chấm Biểu điểm chấm: Các Hội đồng tổ chức chấm SKKN theo biểu điểm sau: - Tính sáng tạo - Tính hiệu - Tính khoa học sư phạm - Tính phổ biến, áp dụng Cộng điểm điểm điểm điểm 20 điểm Tính sáng tạo: Có giải pháp sáng tạo để nâng cao hiệu cơng việc Tính hiệu quả: Có chứng, có số liệu cho thấy việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm cho kết tốt so với cách làm cũ - Tính khoa học sư phạm: Lựa chọn sử dụng hợp lý, hiệu phương pháp nghiên cứu; tổ chức tốt bước áp dụng vào thực tiễn Đề cách làm phù hợp với nguyên lý giáo dục nguyên tắc sư phạm, đảm bảo yêu cầu hình thức văn SKKN - Tính phổ biến, áp dụng: Có thể phổ biến cho nhiều người, áp dụng nhiều đơn vị Xếp loại SKKN: − Loại A: Từ 17 điểm đến 20 điểm − Loại B: Từ 14 đến 17 điểm - 18 − Loại C: Từ 10 điểm đến 14 điểm − Không xếp loại: Dưới 10 điểm VI HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, ỨNG DỤNG KẾT QUẢ SKKN Các đơn vị áp dụng phối hợp hình thức phổ biến ứng dụng SKKN sau: -Tổ chức hội thảo theo chuyên đề NCKH, SKKN; - Phịng GD&ĐT, nhà trường, tổ, nhóm chuyên môn Thư viện tổ chức báo cáo, trao đổi thảo luận, sinh hoạt chuyên đề giới thiệu đề tài NCKH, SKKN đạt giải cao đơn vị Thành phố ; - Tổ chức giới thiệu, thử nghiệm phương pháp quản lý giáo dục, giảng dạy - Các đơn vị chủ động lưu giữ phổ biến đề tài NCKH, SKKN thư viện; - Trung tâm Thông tin tư liệu thuộc Trường Bồi dưỡng Cán giáo dục Hà Nội lưu trữ SKKN xếp loại cấp Ngành, cấp Thành phố, có trách nhiệm tuyên truyền, tổ chức phổ biến SKKN xếp loại cao cho ngành học, bậc học Thành phố Hà Nội - Sở tổ chức biên tập SKKN có chất lượng cao theo ngành học, môn học để phổ biến tới đơn vị DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật khoa học cơng nghệ NXB Chính trị quốc gia, 2000 Nguyễn Duy Quý Giáo trình triết học Mác -Lênin NXB Chính trị quốc gia, 2003 19 Vũ Cao Đàm Phương pháp luận nghiên cứu khoa học NXB Khoa học Kỹ thuật, 2002 Cục sáng chế Các văn pháp luật sáng kiến, sáng chế Các văn hướng dẫn hoạt động NCKH-SKKN Sở giáo dục Đào tạo Hà Nội Thông tin Website Bộ Giáo dục Đào tạo http://www.edu.net MẪU HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Các bước tiến hành viết SKKN: + Chọn đề tài (đặt tên đề tài ): 20 Các vấn đề chọn để viết SKKN phong phú, đa dạng, bao gồm nhiều lĩnh vực như: - Kinh nghiệm việc giảng dạy (một chương, bài, nội dung kiến thức cụ thể, hoạt động khác ) - Kinh nghiệm việc giáo dục học sinh - Kinh nghiệm việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh - Kinh nghiệm việc tổ chức họat động giáo dục cụ thể cho học sinh (Ví dụ: hoạt động giáo dục ngồi lên lớp, cơng tác xã hội, giao dục học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, giải tốn khó, chuyền đề cần giải môn…) - Kinh nghiệm giải vấn đề khó khăn, phức tạp tiến hành họat động, phong trào Đội TNTP Hồ Chí Minh (VD: tổ chức sinh hoạt nhi đồng, bồi dưỡng phụ trách sao, bồi dưỡng lực tự quản cho đội viên ) Khi tiến hành công việc viết SKKN, công việc thầy, cô giáo cần suy nghĩ lựa chọn tên đề tài phù hợp Trong nghiên cứu khoa học (viết SKKN) việc xác định tên đề tài có ý nghĩa quan trọng số một, đơi cịn quan trọng việc giải đề tài Việc xác định tên đề tài xác có tác dụng định hướng giải quyêt vấn đề cho tác giả, giúp cho tác giả biết tập trung nghiên cứu vào vấn đề cần giải quyết, tránh lan man, lạc đề Tên đề tài mâu thuẫn, vấn đề thực tiễn giảng dạy, giáo dục mà thầy, giáo cịn phân vân, trăn trở, tìm cách giải quyết, làm sáng tỏ Tên đề tài mang tính chủ thể, địi hỏi người viết phải có hứng thú với nó, phải kiên trì tâm với Về mặt ngơn từ tên đề tài phải đạt yêu cầu: - Đúng ngữ pháp - Đủ ý, rõ nghĩa, khơng làm cho người đọc hiểu theo ý khác - Xác định phạm vi, nội dung nghiên cứu cụ thể đề tài, cần tránh vấn đề chung chung có phạm vi rộng khó giải trọn vẹn đề tài + Viết đề cương chi tiết: Đây công việc cần thiết việc viết SKKN Nếu bỏ qua việc này, thầy, cô giáo khơng định hướng cần phải viết gì, cần thu thập tư liệu lý thuyết thực tiễn, cần trình bày số liệu sao…? Việc chuẩn bị đề cương chi tiết cơng việc viết SKKN thuận lợi nhiêu Khi xây dựng đề cương chi tiết cần: - Xây dựng dàn chi tiết với đề mục rõ ràng, hợp logic, ý cần viết đề mục cụ thể Việc cần cân nhắc kỹ lưỡng cho đủ phán ánh nội dung đề tài, không thừa không thiếu - Thiết kế bảng thống kê số liệu phù hợp, mẫu phiếu điều tra khảo sát, hình ảnh… phục vụ thiết thực cho việc minh họa, dẫn chứng cho đề tài 21 - Kiên loại bỏ đề mục, bảng thống kê, thông tin không cần thiết cho đề tài + Tiến hành thực đề tài: - Đọc tài liệu liên quan đến đề tài, ghi nhận công việc thực thực tiễn (biện pháp, bước tiến hành, kết cụ thể ), thu thập số liệu để dẫn chứng - Trong trình thu thập tài liệu cần tiếp tục xem xét chỉnh sửa đề cương chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế + Viết thảo SKKN theo đề cương chuẩn bị Khi viết SKKN cần ý Loại văn báo cáo khoa học ngơn ngữ viết cần ngắn gọn, xúc tích, xác, tránh sử dụng ngơn ngữ nói kể lể dài dịng khơng diễn đạt thơng tin cần thiết + Hoàn chỉnh SKKN, đánh máy, in ấn Kết cấu sáng kiến kinh nghiệm Các phần sáng kiến kinh nghiệm Bìa Trang phụ bìa Mục lục Danh mục chữ viết tắt (nếu có) 1.Đặt vấn đề ( Lý chọn đề tài ) 2.Giải vấn đề ( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm ) 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề 2.2 Thực trạng vấn đề 2.3 Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề 2.4 Hiệu SKKN Kết luận Phần cuối (bên trái xác nhận nhà trường, đề tài xếp loại, áp dụng năm học ) Tài liệu tham khảo Phụ lục (nếu có) Chú ý: Trong bảng trên, phần in đậm nội dung cấu trúc đề tài Gợi ý nội dung phần sáng kiến kinh nghiệm: + Đặt vấn đề: (hoặc Lý chọn đề tài ) Phần chủ yếu trình bày lý chọn đề tài Cụ thể cần trình bày ý sau đây: * Nêu rõ tượng (vấn đề) thực tiễn giảng dạy, giáo dục, công tác mà tác giả chọn để viết SKKN * Ý nghĩa tác dụng (về mặt lý luận) tượng (vấn đề) cơng tác giảng dạy, giáo dục, công tác khác 22 * Những mâu thuẫn thực trạng (có bất hợp lý, có điều cần cải tiến sửa đổi… ) với yêu cầu địi hỏi phải giải Từ ý đó, khẳng định lý chọn vấn đề để viết SKKN + Giải vấn đề: ( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm ) Đây phần quan trọng, cốt lõi SKKN, nên trình bày theo mục sau đây: * Cơ sở lý luận vấn đề: Trong mục cần trình bày tóm tắt lý luận, lý thuyết tổng kết, bao gồm khái niệm, kiến thức vấn đề chọn để viết SKKN Đó sở lý luận có tác dụng định hướng cho việc nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục mâu thuẫn, khó khăn trình bày phần đặt vấn đề * Thực trạng vấn đề: Trình bày thuận lợi, khó khăn gặp phải vấn đề chọn để viết SKKN Điều quan trọng phần mô tả, làm bật khó khăn, mâu thuẫn tìm cách giải quyết, cải tiến * Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề: Trình bày trình tự biện pháp, bước cụ thể tiến hành để giải vấn đề, có nhận xét vai trị, tác dụng, hiệu biện pháp bước * Hiệu SKKN: Trong mục cần trình bày ý : - Đã áp dụng SKKN lớp nào, khối nào, cho đối tượng cụ thể nào? - Trình bày rõ kết cụ thể áp dụng SKKN (có đối chiếu so sánh với kết tiến hành công việc theo cách cũ) Việc đặt tiêu đề cho ý cần cân nhắc, chọn lọc cho phù hợp với đề tài chọn diễn đạt nội dung chủ yếu, muốn trình bày đề tài + Kết luận : Cần trình bày : - Ý nghĩa SKKN công việc giảng dạy, giáo dục, việc tiến hành họat động thực nhiệm vụ người giáo viên, người phụ trách - Những nhận định chung việc áp dụng khả phát triển SKKN - Những học kinh nghiệm rút từ trình áp dụng SKKN thân - Những ý kiến đề xuất Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT, Lãnh đạo trường… tùy theo đề tài) đề áp dụng SKKN có hiệu Tóm lại, cơng việc viết SKKN thực nột công việc khoa học, nghiêm túc đòi hỏi người viết phải kiên nhẫn, phải có đầu tư trí tuệ, cơng sức thời gian Đó hồn tồn khơng phải việc dễ dàng Trên số gợi ý giúp thầy cô giáo số ý tưởng cơng việc viết SKKN, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục đơn vị UBND HUYỆN THANH CHƯƠNG PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO 23 Phương hướng đẩy mạnh công tác làm SKKN NCKH thời gian tới Tăng cường công tác đạo nhăm đẩy mạnh hoạt động đúc rút SKKN NCKH thông qua văn đạo, Các hướng dẫn chuyên môn cấp học Các văn cần vấn đề cụ thể cho nhà trường, nhà giáo tập trung vào chủ đề đáp ứng nhu cầu đổi ngành Kèm theo tăng cường mở lớp tập huấn để hướng dẫn sở phương pháp làm khoa học, cách làm đề tài cho xác, thiết thực Các nhà trường cần xác định vai trị quan trọng cơng tác NCKH đúc rút SKKN việc nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục đơn vị Các thầy giáo cần xác định việc làm đề tài SKKN NCKH công việc thường xuyên gắn với tay nghề, gắn với việc nâng cao trình độ chun mơn Khơng nên quan niệm đơn thủ tục công nhận danh hiệu thi đua Từ năm 2008 -2009, Phòng giáo dục Đào tạo mở trang thông tin điện tử đăng tải viết cán giáo viên ngành, trước hết đề tài có chất lượng tốt để đơn vị nghiên cứu trao đổi học tập Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm gì? - Sáng kiến ý kiến sinh từ nhận xét - Kinh nghiệm hiểu biết trông thấy, nghe thấy, trải mà có Kinh nghiệm tri thứ qui nạp thực nghiệm đem lại, chỉnh lý phân lọai để lập thành sở khoa học Như nói tới kinh nghiệm nói đến việc làm,đã có kết quả, kiểm nghiệm thực tế, việc dự định hay ý nghĩ “ Sáng kiến kinh nghiệm “ tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mà người viết tích lũy thực tiễn công tác giảng dạy giáo dục, họat động cụ thể khắc phục khó khăn mà với biện pháp thơng thường khơng thể giải được, góp phần nâng cao hiệu rõ rệt công tác người giáo viên Những yêu cầu sáng kiến kinh nghiệm Khi viết sáng kiến kinh nghiệm, tác giả cần làm rõ tính mục đích, tính thực tiễn, tính sáng tạo khoa học khả vận dụng, mở rộng SKKN nào? Sau biểu cụ thể cần đạt yêu cầu trên: + Tính mục đích: + Tính thực tiễn : + Tính sáng tạo khoa học: + Khả vận dụng mở rộng SKKN: 24 Mức độ cách giới thiệu SKKN: Có thể chia SKKN thành mức độ sau: + Tường thuật kinh nghiệm: tác giả kể lại suy nghĩ, việc làm, cách làm mang lại kết nào? Tuy nhiên cần tránh việc kể lể dài dòng, dàn trải biến SKKN thành báo cáo thành tích báo cáo tổng kết đơn Điều làm cho SKKN giá trị, thiếu tính thuyết phục + Phân tích kinh nghiệm: Ở mức độ này, tác giả cần thực yêu cầu mức độ tường thuật kinh nghiệm Ngòai cần nhận xét, đánh giá ưu điểm, tác động mặt hạn chế SKKN thực hiện, hướng phát triển nâng cao đề tài ( ) 4.Các bước tiến hành viết SKKN: +Chọn đề tài ( đặt tên đề tài ): Khi tiến hành công việc viết SKKN, công việc tác giả cần suy nghĩ lựa chọn tên đề tài phù hợp Trong nghiên cứu khoa học ( viết SKKN ) việc xác định tên đề tài có ý nghĩa quan trọng số một, đơi cịn quan trọng việc giải đề tài Việc xác định tên đề tài xác có tác dụng định hướng giải quyêt vấn đề cho tác giả, giúp cho tác giả biết tập trung nghiên cứu vào vấn đề cần giải quyết, tránh lan man, lạc đề Tên đề tài mâu thuẫn, vấn đề thực tiễn giảng dạy, giáo dục mà tác giả cịn phân vân, trăn trở, tìm cách giải quyết, làm sáng tỏ Tên đề tài mang tính chủ thể, địi hỏi người viết phải có hứng thú với nó, phải kiên trì tâm với Về mặt ngơn từ tên đề tài phải đạt yêu cầu : - Đúng ngữ pháp - Đủ ý, rõ nghĩa, khơng làm cho người đọc hiểu theo ý khác - Xác định phạm vi, nội dung nghiên cứu cụ thể đề tài, cần tránh vấn đề chung chung có phạm vi rộng khó giải trọn vẹn đề tài + Viết đề cương chi tiết: Đây công việc cần thiết việc viết SKKN Nếu bỏ qua việc này, tác giả không định hướng cần phải viết gì, cần thu thập tư liệu lý thuyết thực tiễn ,cần trình bày số liệu sao…? Việc chuẩn bị đề cương chi tiết cơng việc viết SKKN thuận lợi nhiêu Khi xây dựng đề cương chi tiết, tác giả cần: - Xây dựng dàn chi tiết với đề mục rõ ràng, hợp logic, ý cần viết đề mục cụ thể.Việc cần cân nhắc kỹ lưỡng cho đủ phán ánh nội dung đề tài, không thừa không thiếu - Thiết kế bảng thống kê số liệu phù hợp, mẫu phiếu điều tra khảo sát, hình ảnh… phục vụ thiết thực cho việc minh họa, dẫn chứng cho đề tài -Kiên lọai bỏ đề mục, bảng thống kê, thông tin không cần thiết cho đề tài + Tiến hành thực đề tài: -Tác giả tìm đọc tài liệu liên quan đến đề tài, ghi nhận công việc thực thực tiễn ( biện pháp, bước tiến hành, kết cụ thể ), thu thập số liệu để dẫn chứng.Tác giả nên lưu trữ tư liệu thu thập theo 25 lọai Nên sử dụng túi hồ sơ riêng cho vấn đề thuận tiện cho việc tìm kiếm, tổng hợp thơng tin - Trong trình thu thập tài liệu cần tiếp tục xem xét chỉnh sửa đề cương chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế + Viết thảo SKKN theo đề cương chuẩn bị Khi viết SKKN tác giả cần ý lọai văn báo cáo khoa học ngôn ngữ viết cần ngắn gọn, xúc tích, xác Cần tránh sử dụng ngơn ngữ nói kể lể dài dịng không diễn đạt thông tin cần thiết + Hòan chỉnh SKKN, đánh máy, in ấn Kết cấu sáng kiến kinh nghiệm Các phần Ghi Bìa Trang phụ bìa Qua trang Mục lục Qua trang Danh mục chữ viết tắt ( có ) Qua trang 1.Đặt vấn đề ( Lý chọn đề tài ) Qua trang 2.Giải vấn đề ( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm ) Qua trang 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề 2.2 Thực trạng vấn đề 2.3 Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề 2.4 Hiệu SKKN Kết luận Qua trang Tài liệu tham khảo Qua trang Phụ lục ( có ) Qua trang Chú ý: Trong bảng trên, phần in đậm nội dung cấu trúc đề tài Gợi ý nội dung phần sáng kiến kinh nghiệm: + Đặt vấn đề: (hoặc Lý chọn đề tài ) Phần tác giả chủ yếu trình bày lý chọn đề tài Cụ thể tác giả cần trình bày ý sau đây: * Nêu rõ tượng ( vấn đề ) thực tiễn giảng dạy, giáo dục, công tác Đội mà tác giả chọn để viết SKKN * Ý nghĩa tác dụng ( mặt lý luận ) tượng ( vấn đề ) cơng tác giảng dạy, giáo dục, công tác Đội * Những mâu thuẫn thực trạng ( có bất hợp lý, có điều cần cải tiến sửa đổi… ) với yêu cầu địi hỏi phải giải Từ ý đó, tác giả khẳng định lý chọn vấn đề để viết SKKN + Giải vấn đề: ( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm ) Đây phần quan trọng, cốt lõi SKKN, theo chúng tơi tác giả nên trình bày theo mục sau đây: * Cơ sở lý luận vấn đề: Trong mục tác giả cần trình bày tóm tắt lý luận, lý thuyết tổng kết, bao gồm khái niệm, kiến thức vấn đề chọn để viết SKKN Đó sở lý luận có tác dụng định hướng cho việc nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp, biện pháp 26 nhằm khắc phục mâu thuẫn, khó khăn tác giả trình bày phần đặt vấn đề * Thực trạng vấn đề:Tác giả trình bày thuận lợi, khó khăn mà tác giả gặp phải vấn đề mà tác giả chọn để viết SKKN Điều quan trọng phần mô tả, làm bật khó khăn, mâu thuẫn mà tác giả tìm cách giải quyết, cải tiến * Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề : Trình bày trình tự biện pháp, bước cụ thể tiến hành để giải vấn đề, có nhận xét vai trị, tác dụng, hiệu biện pháp bước * Hiệu SKKN: Trong mục cần trình bày ý : - Đã áp dụng SKKN lớp nào, khối nào, cho đối tượng cụ thể ? - Trình bày rõ kết cụ thể áp dụng SKKN ( có đối chiếu so sánh với kết tiến hành công việc theo cách cũ ) Việc đặt tiêu đề cho ý cần cân nhắc, chọn lọc cho phù hợp với đề tài chọn diễn đạt nội dung chủ yếu mà tác giả muốn trình bày đề tài + Kết luận : Cần trình bày : - Ý nghĩa SKKN công việc giảng dạy, giáo dục , việc yiến hành họat động Đội thực nhiệm vụ người giáo viên, người phụ trách Đội - Những nhận định chung tác giả việc áp dụng khả phát triển SKKN - Những học kinh nghiệm rút từ trình áp dụng SKKN thân - Những ý kiến đề xuất ( với Bộ GD-ĐT, Sớ GD-ĐT, Phòng GD-ĐT, Lãnh đạo trường… tùy theo đề tài ) đề áp dụng SKKN có hiệu Tóm lại, cơng việc viết SKKN thực nột công việc khoa học, nghiêm túc đòi hỏi người viết phải kiên nhẫn, phải có đầu tư trí tuệ, cơng sức thời gian Đó hịan tịan khơng phải việc dễ dàng Hy vọng với số gợi ý giúp bạn đồng nghiệp số ý tưởng cơng việc viết SKKN, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục bạn đơn vị nhân rộng cho toàn ngành 27 ... nghiên cứu trao đổi học tập Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm gì? - Sáng kiến ý kiến sinh từ nhận xét - Kinh nghiệm hiểu biết trông thấy, nghe thấy, trải mà có Kinh nghiệm. .. trình triết học Mác -Lênin NXB Chính trị quốc gia, 2003 19 Vũ Cao Đàm Phương pháp luận nghiên cứu khoa học NXB Khoa học Kỹ thuật, 2002 Cục sáng chế Các văn pháp luật sáng kiến, sáng chế Các văn. .. Tổ chức hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học phù hợp với cấp học độ tuổi phương pháp bàn tay nặn bột (HS tiểu học) , thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học INTEL ISEF, thi sáng tạo

Ngày đăng: 18/08/2014, 16:25

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2012

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan