0

Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong thời kì đổi mới

78 2,595 20

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 09:28

Tham nhũng, lãng phí là một phạm trù lịch sử, xuất hiện cùng với sự ra đời của Nhà nước và tồn tại song song cùng với sự phát triển của Nhà nước. Trong giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới hiện nay, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí là một cuộc đấu tranh lâu dài, quyết liệt và là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Đây cũng là một vấn đề đã và đang được rất nhiều người quan tâm, nghiên cứu Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Đảng cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập đến nay đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 lập nên nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà; thắng lợi của các cuộc chiến tranh giữ nớc, giải phóng dân tộc; thắng lợi to lớn của sự nghiệp xây dựng đất nớc, đa nớc ta bớc vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Có đợc những thắng lợi đó là do trong Đảng ta có rất nhiều cán bộ, đảng viên ta anh dũng, gơng mẫu, gian khổ đi trớc, hởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang. Đảng ta đã đào tạo đợc một thế hệ cán bộ cách mạng rất hăng hái, dũng cảm trong công tác. Tuy nhiên, trong thời kỳ đổi mới do tác động của nền kinh tế thị trờng đang đợc xây dựng và những nhân tố chủ quan mà vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên đạo đức, phẩm chất còn thấp kém, mang nặng chủ nghĩa cá nhân, xa rời quần chúng, mắc bệnh quan liêu, tham nhũng. Tham nhũng, lãng phí là tệ nạn rất nguy hiểm, gây tác hại to lớn và hậu quả rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản nhà nớc, làm băng hoại đạo đức cách mạng, xâm hại trực tiếp đến công lý và công bằng xã hội, làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nớc, là nguy cơ đe dọa sự sống còn của chế độ ta, Đảng ta. Lênin đã cảnh báo: khi có chính quyền, hầu hết chức quyền trong bộ máy nhà nớc từ trung ơng đến cơ sở đều do những ngời cộng sản đảm nhiệm, khi đó một trong những kẻ thù nguy hiểm mà họ phải đối mặt là nạn tham nhũng, hối lộ. Ngời khẳng định nạn quan liêu, tham nhũng, hối lộ sẽ tiêu hủy sự nghiệp cách mạng của những ngời cộng sản. Hồ Chí Minh coi tham ô, lãng phí là kẻ thù của nhân dân, là thứ giặc nội xâm. Ngời nói: Tham ô, lãng phí, quan liêu, dù cố ý hay không cũng là đồng minh của thực dân phong kiến, là một thứ giặc nội xâm, nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính 1 . Nhận thấy sự nguy hiểm của thứ giặc này, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt thời kỳ đổi mới đất nớc Đảng ta đã có nhiều chủ trơng đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và đã đạt đợc những kết quả to lớn: Nhiều cán bộ đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đi đầu trong cuộc đấu tranh này. Nhiều vụ án tham nhũng, trong đó có những vụ án lớn, phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng đã đợc phát hiện, xử lý. 2 Tuy nhiên, tham nhũng, lãng phí vẫn cha đợc ngăn chặn: Tình trạng tham nhũng, suy thoái về t tởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên là rất nghiêm trọng 3 .Trong khi đó nhiệm vụ đặt ra cho cách mạng còn hết sức nặng nề, đó là đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nớc, phấn đấu đến năm 2010 ra khỏi tình trạng nớc kém phát triển. Khi đổi mới càng đi vào chiều sâu và đợc đẩy mạnh thì vấn đề chống tham nhũng, lãng phí càng quan trọng, Nghị quyết hội nghị lần thứ ba BCH TW khóa X (7/2006) đã ra Nghị quyết chuyên đề Về tăng c ờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đây là Nghị quyết đầu tiên chuyên đề chống tham nhũng, lãng phí. Điều đó thể hiện quyết tâm của Đảng trong việc ngăn chặn tệ nạn này, mục tiêu là ngăn chặn, từng bớc đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bớc chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nớc trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ công chức kỷ cơng, liêm chính. Đây là đề tài hoàn toàn mới mẻ, cha từng có ai nghiên cứu hệ thống dạng lịch sử Đảng. Đề tài này hệ thống toàn bộ quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời kỳ đổi mới một cách đầy đủ, chi tiết, 1 Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 4. NXB CTQG. HN. 2002. Trang 166. 2 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành TW khóa X. NXB CTQG. HN. 2006. Trang 11. 3 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX . NXB CTQG. HN. 2001. Trang76. 2 làm cơ sở cho quyết tâm của Đảng trong việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong giai đoạn hiện nay và sắp tới. 2.Tình hình nghiên cứu đề tài Tham nhũng, lãng phí là một phạm trù lịch sử, xuất hiện cùng với sự ra đời của Nhà nớc và tồn tại song song cùng với sự phát triển của Nhà nớc. Trong giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới hiện nay, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí là một cuộc đấu tranh lâu dài, quyết liệt và là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Đây cũng là một vấn đề đã và đang đợc rất nhiều ngời quan tâm, nghiên cứu, ví dụ: - Ban nội chính TW Đảng cộng sản Việt Nam: Một số bài nghiên cứu về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng đăng trên các tạp chí. NXB CTQG. HN. 2005. - Viện khoa học xã hội Việt Nam: Tệ quan liêu, lãng phí và một số giải pháp phòng, chống. NXB CTQG. HN. 2006. - Đinh Văn Minh: Một số vấn đề về tệ tham nhũng và những nội dung cơ bản của luật phòng, chống tham nhũng năm 2005. NXB CTQG. HN. 2006. - Trần Quang Nhiếp: Nâng cao hiệu quả của báo chí trong cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng ở nớc ta hiện nay. NXB CTQG. HN. 2005. - Lê Quỳnh(Su tầm và tuyển chọn): Đấu tranh chống tham nhũng- Trách nhiệm của Đảng, Nhà nớc, xã hội và công dân. NXB Công an nhân dân. Các nghiên cứu đó tập trung tìm hiều về nguyên nhân, bản chất, thực trạng và các giải pháp của tệ tham nhũng, lãng phí và sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Với những diễn biến phức tạp của tệ tham nhũng, lãng phí nh hiện nay thì nghiên cứu vấn đề này là rất cần thiết. Đây là đè tài rất mới mẻ vì trình bày hệ thống quá trình Đảng lãnh đạo chống tham nhũng, lãng phí, từ đó góp phần khẳng định bản lĩnh, quyết tâm của Đảng, của nhân dân và bày tỏ niềm tin của mình đối với sự nghiệp cách mạng do Đảng khởi xớng và lãnh đạo. 3 3. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài Mục đích: - Làm rõ quá trình Đảng lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời kỳ đổi mới đất nớc, thấy đợc những chủ trơng biện pháp cũng nh kết quả đạt đợc của cuộc đấu tranh này. - Khẳng định tính tất yếu sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới đất nớc nói chung và đối với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí nói riêng. Nhiệm vụ: - Nêu rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của cuộc đấu tranh này: Chủ nghĩa Mác- Lênin, t tởng Hồ Chí Minh và của Đảng cộng sản Việt Nam về vấn đề tham nhũng, lãng phí. - Làm rõ từng bớc Đảng lãnh đạo đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí trên đất nớc ta, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới của Đảng ta, từ đó thấy đợc một số kết quả, kinh nghiệm bớc đầu cũng nh phơng hớng, giải pháp cho cuộc đấu tranh này. 4. Phạm vi và phơng pháp nghiên cứu Nhà nớc ta đã có rất nhiều văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, mới đây nhất là Luật chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhng khóa luận chỉ tập trung đề cập đến quá trình Đảng lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời kỳ đổi mới đất nớc (Đề ra đờng lối, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả, kiểm tra). Khóa luận sử dụng các phơng pháp nghiên cứu chuyên ngành Lịch sử Đảng, chủ yếu là phơng pháp lịch sử, phơng pháp lôgic qua các giai đoạn; kết hợp phơng pháp lịch sử và phơng pháp lôgic. Ngoài ra còn sử dụng phơng pháp phân tích- tổng hợp, liệt kê để làm rõ quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời kỳ đổi mới (1986-2006). 4 5. Đóng góp mới về khoa học Từ đặc điểm đề tài và tình hình nghiên cứu đề tài, trớc thực trạng hiện nay có thể thấy luận văn là một sự hệ thống quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí trong thời điểm điển hình là công cuộc đổi mới đất nớc (1986 2006), trong đó trình bày một cách có hệ thống sự nhận thức và giải quyết vấn đề này của Đảng ta dựa trên cơ sở lý luận và dựa trên thực tiễn đất nớc. Từ đó thấy đợc sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân ta trong cuộc đấu tranh gay go phức tạp này. 6. Kết cấu khoá luận Ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận đợc trình bày theo 3 chơng gồm: Chơng1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chơng 2:Đảng lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời kỳ 1986-1996. Chơng 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời kỳ1996-2006. Em xin cam đoan bản khoá luận này là do em chuẩn bị hoàn toàn cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của Tiến sĩ Phạm Xuân Mỹ Tr ởng khoa Lịch sử Đảng, khoá luận này không có sự sao chép bất cứ phần nào từ các công trình khoa học khác. Chơng1 5 Cơ sở lý luận và thực tiễn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí I. Chủ nghĩa Mác-Lênin, t tởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, l ng phíã 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin về phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tham nhũng, lãng phí là một phạm trù lịch sử, xuất hiện cùng với sự ra đời của nhà nớc và tồn tại song song cùng với sự phát triển của nhà nớc. Tùy từng nơi, tùy từng thời kỳ cụ thể, tham nhũng, lãng phí cùng với tệ quan liêu hoành hành ở những mức độ khác nhau, nhng đều mang mang lại những hậu quả tiêu cực về kinh tế, chính trị, xã hội, làm băng hoại giá trị truyền thống văn hóa và đạo đức dân tộc, làm tê liệt bộ máy nhà nớc, làm xói mòn niềm tin của nhân dân với Nhà nớc. Ngay từ những năm đầu của chính quyền Xô viết non trẻ, V.I Lênin đã chỉ ra nguy cơ tham nhũng trong bộ máy nhà nớc và coi đó là một căn bệnh của bộ máy nhà nớc. Ngời cảnh báo: Khi đã có chính quyền, hầu hết các chức quyền trong bộ máy nhà nớc từ Trung ơng đến cơ sở đều do những ngời cộng sản đảm nhiệm, Đảng cộng sản trở thành đảng cầm quyền thì khi ấy những ngời cộng sản đứng trớc ba kẻ thù chính: kẻ thù thứ nhất- tính kiêu ngạo cộng sản chủ nghĩa; kẻ thù thứ hai- nạn mù chữ; kẻ thù thứ ba - nạn hối lộ và ngời đã cảnh báo bệnh quan liêu, tham nhũng, nạn hối lộ sẽ tiêu hủy sự nghiệp của những ngời cộng sản. V.I.Lênin coi tham ô, lãng phí là một trong những tàn d của xã hội cũ đã ăn sâu vào đời sống văn hóa, phong tục tập quán, xã hội ; gây ra những thói quen vị kỷ, tự phát, vô tổ chức, vô kỷ luật. Đa ra những nhiệm vụ, những chính sách, sách lợc trớc mắt của Nhà nớc Xô Viết, trong đó Ngời đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo Nhà nớc, lãnh đạo nhân dân, duy trì lòng tin của nông dân đối với giai cấp công nhân và chú trọng đến việc phải trừ bỏ cả những lãng phí nhỏ nhất trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. V.I.Lênin nhấn mạnh: Chúng ta phải gắng sức xây dựng một Nhà nớc, trong đó công nhân tiếp tục lãnh đạo nông dân, duy trì đợc lòng tin của 6 họ đối với mình và trừ bỏ đợc cả đến những lãng phí nhỏ nhất trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội 4 . Và thực hiện đợc điều này sẽ góp phần khắc phục nhiều yếu kém, khuyết điểm của Nhà nớc, mà một trong những yếu kém, khuyết điểm đó chính là tệ tham ô, lãng phí. Ngời kết luận: Chỉ có làm cho bộ máy của chúng ta trong sạch đến tột mức, chỉ có giảm bớt đến mức tối đa tất cả những cái không tuyệt đối cần thiết, chúng ta mới có thể đứng vững đợc. Và đứng vững nh thế, không phải là đứng vững ở trình độ của một nớc tiểu nông, ở trình độ eo hẹp về mọi mặt đó mà là ở một trình độ ngày càng vơn lên nền đại công nghiệp cơ khí. 5 V.I.Lênin chỉ ra tác hại to lớn do tham ô, lãng phí gây ra, phê phán nghiêm khắc những hành vi đó và kiên quyết đa ra những biện pháp để trừng trị. Ngời cho rằng tệ lãng phí tuy không phải là ăn cắp của công nhng cũng làm tổn hại đến lợi ích, tài sản chung và cũng là trực tiếp hay gián tiếp phá hoại kỷ cơng. Trong một bức th gửi cho cán bộ t pháp, V.I.Lênin viết: Cần phải đệ trình ngay, hết sức cấp tốc dự luật quy định rằng mức trừng phạt về tội hối lộ phải không dới 10 năm tù và thêm vào đó 10 năm lao động cỡng bức 6 , Ngời kêu gọi: Hãy kiểm kê tất cả những cái đã bị cớp và không để cho ngời ta ăn cắp những cái đó, còn nếu có ai tìm cách vơ vét cho mình một cách trực tiếp hay gián tiếp thì hãy xử bắn những kẻ phá hoại kỷ luật ấy đi. 7 Nhận thức đợc tác hại to lớn của tham ô, lãng phí- một cản trở lớn đối với công cuộc xây dựng đất nớc, V.I.Lênin đã kêu gọi phải xử lý nghiêm minh và kiên quyết những hành vi hối lộ, ăn cắp của công và phải có luật pháp để ngăn ngừa những hành vi đó. Ngời cũng đa ra nhiều biện pháp để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí. Trong diễn văn đọc tại Đại hội IV Quốc tế cộng sản ngày 13/11/1922, với chủ đề Năm năm cách mạng Nga và triển vọng của cách mạng thế giới, V.I 4 Lênin toàn tập. Tập 45. NXB Tiến bộ Matxcơva. 1978. Trang 458. 5 Lênin toàn tập. Tập 45. NXB Tiến bộ Matxcôva. 1978. Trang 459. 6 Lênin toàn tập. Tập 50. NXB Tiến bộ Matxcơva. 1978. Trang 91. 7 Lênin toàn tập. Tập 36. NXB Tiến bộ Matxcơva. 1978. Trang 330. 7 Lênin đã phân tích những chính sách, biện pháp chủ yếu đã bớc đầu đa nớc Nga Xô viết ra khỏi những khó khăn tởng chừng nh không thể vợt qua của những ngày đầu giành và giữ chính quyền cách mạng. Một trong những biện pháp mà V.I Lênin nhấn mạnh trong đó là chính sách thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Trong những năm đầu sau cách mạng tháng Mời, nớc Nga vẫn trong tình trạng nội chiến, nạn đói diễn ra trầm trọng . Vấn đề lơng thực đang trở thành vấn đề nan giải nhất của cách mạng Nga lúc bấy giờ. V.I Lênin tập trung vào nhiệm vụ chống tham ô, lãng phí và thực hành tiết kiệm lơng thực. Ngời nhấn mạnh rằng, trong tình hình nh thế mọi hành vi đầu cơ, tham ô, lãng phí lơng thực đều là tội lỗi: Khi nhân dân bị đói và nạn thất nghiệp hoành hành ngày càng trầm trọng, thì tất cả những ai giấu giếm một put lúa mì là thừa, làm cho nhà nớc thiếu một put nhiên liệu, là kẻ phạm tội lớn nhất 8 .Chống tham ô lãng phí, thực hiện tiết kiệm lơng thực (cụ thể là lúa mì) cho công nhân cho dân nghèo và nhiên liệu cho công nghiệp là những nội dung cần kíp trớc mắt dợc đề cập, nhấn mạnh trong nhiều văn kiện lúc này của Đảng Bônsêvích Nga do V.I Lênin khởi thảo. Theo Ngời, công việc đầu tiên là phải tăng cờng công tác kiểm tra, giám sát của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: xây dựng kế hoạch sản xuất, phân phối sản phẩm, tổ chức và hoạt động quản lý của Nhà nớc, kỷ luật lao động và sử dụng tài chính, Ngời cho rằng kiểm kê, kiểm soát không chỉ nhằm giữ gìn kỷ luật, tổ chức mà còn kịp thời đấu tranh chống lại các căn bệnh lời biếng, thói ăn bám, tệ tham ô, hối lộ, ăn cắp của công, lãng phí, cố ý làm trái quy dịnh; nếu không quét sạch đợc các hiện tợng tiêu cực đó thì không thể xây dựng đợc chủ nghĩa xã hội. Ngời viết: Cần phải và có thể thực hiện đ ợc việc tiết kiệm, chống lãng phí, nguyên liệu và lao động, với điều kiện kiểm kê, kiểm soát một cách chặt chẽ đối với mọi vật liệu và năng suất lao động. 9 8 Lênin toàn tập. Tập 36. NXB Tiến bộ Matxcơva. 1978. Trang 450. 9 Lênin toàn tập. Tập 36. NXB Tiến bộ Matxcơva. 1978. Trang 432. 8 Trong cuộc đấu tranh này thì vai trò của Nhà nớc cũng hết sức quan trọng. Nhà nớc phải có pháp luật, dựa vào pháp luật đó và sử dụng các phơng pháp của mình để ngăn ngừa, trừng trị những hành vi tham ô, lãng phí. Trong tác phẩm: Những nhiệm vụ trớc mắt của chính quyền Xô viết, V.I.Lênin nhấn mạnh những khẩu hiệu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô là nhiệm vụ bắt buộc tất yếu của chính quyền Xô viết: Việc chính quyền Xô viết dùng những ph ơng pháp của mình và căn cứ vào những khẩu hiệu ấy là điều kiện cần thiết và đầy đủ để cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi triệt để. 10 V.I.Lênin chỉ rõ, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí trớc hết và chủ yếu ở những ngời đang làm chủ đất nớc, làm chủ chính quyền ; những ngời làm việc trong bộ máy nhà nớc cách mạng và phải tăng cờng kỷ luật tự giác trong lao động, tăng cờng sự tổ chức, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ: Hãy tính toán tiền nong cho cẩn thận và thành thực, hãy chi tiêu tiết kiệm, đừng lời biếng, đừng tham ô, hãy triệt để tuân theo kỷ luật trong lao động. 11 Việc tinh giản, cải tiến tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nớc cũng đợc Lênin coi là một biện pháp chống lãng phí rất tích cực. Lênin yêu cầu vô luận thế nào cũng phải giảm bớt số nhân viên, cũng phải ra sức tiết kiệm và sự tiết kiệm đó là biện pháp tích cực và quan trọng. V.I.Lênin còn chủ trơng tiến hành cuộc đấu tranh trên mặt trận t tởng để từng bớc tẩy trừ những ý thức, lối sống xa hoa, lãng phí, thói lời biếng, ăn cắp của công, không tôn trọng kỷ luật lao động, trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Nh vậy, ngay từ rất sớm Lênin đã phát hiện ra căn bệnh tham ô, lãng phí với những biểu hiện, tác hại của nó đối với xã hội, đồng thời Ngời đã đề ra nhiều biện pháp đấu tranh hiệu quả với căn bệnh này. Đây là những vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, không chỉ thích ứng với tình hình nớc Nga sau cách mạng tháng Mời mà còn có ý nghĩa lớn lao đối với Việt Nam và nhiều nớc khác trên thế 10 Lênin toàn tập. Tâp45. NXB Tiến bộ Matxcơva. 1978.Trang 221-222. 11 Lê nin toàn tập. Tập 36. NXB Tiến bộ Matxcơva. 1978. Trang 211. 9 giới. Vì vậy, đòi hỏi Đảng ta phải nghiên cứu một cách nghiêm túc, khoa học để đa vào vận dụng lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả cao. 2. T tởng Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Hồ Chí Minh luôn giành sự quan tâm đối với vấn đề chống tham ô lãng phí, quan liêu và thực hành tiết kiệm. Sự quan tâm đó thể hiện đặc sắc t tởng đạo đức của ngời cộng sản và của cách mạng Việt Nam. Ngời đã để lại tấm gơng sáng trong, mẫu mực về sự giản dị và tinh thần cần, kiệm, liêm , chính, chí công vô t; đồng thời là hình ảnh tiêu biểu về sự quyết tâm chống những thói h tật xấu, chống tham ô, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Ngay khi mới giành đợc chính quyền và xây dựng chính quyền cách mạng, Hồ Chí Minh đã rất chú trọng bồi dỡng dạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ: giáo dục, đào tạo công chức theo tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô t, không tơ hào một đồng xu, hạt thóc của nhà nớc, nhân dân. Ngời nhắc nhở: Tuy nhiều ngời trong ban hành chính làm việc tốt và thanh liêm song cái tệ tham ô, nhũng lạm cha quét sạch 12 và chỉ ra một số hành vi tham nhũng mà công chức nhà nớc mắc phải nh tham ô của công, đục khoét của dân, lợi dụng của chung và ăn hối lộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng một trong những nguyên nhân trực tiếp của tham ô là bệnh quan liêu, biểu hiện ở chỗ cá nhân và cơ quan lãnh đạo, cơ quan quản lý từ cấp trên đến cấp dới không sát sao công việc thực tế, không theo dõi giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng, không kiểm tra đến nơi đến chốn. Do mắc bệnh quan liêu nên có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những ngời xấu, những cán bộ kém tha hồ mà tham ô 13 . Ngời cũng chỉ ra: Tham ô, lãng phí, quan liêu là những cái xấu xa của xã hội cũ, nó do lòng tự t tự lợi, ích kỷ hại nhân mà ra. Nó do chế độ ng ời bóc lột ng- ời mà ra. Chúng ta muốn xây dựng một xã hội mới, một xã hội tự do bình đẳng, 12 Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 4. NXB. CTQG. HN. 2002. Tr.ang166 13 Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 6. NXB. CTQG. HN. 2002. Trang 490 10 [...]... tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô t nh lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 40 41 Văn kiện Đảng toàn tập Tập 43 NXB CTQG HN 2005 Trang 151-152 Văn kiện Đảng toàn tập Tập 43 NXB CTQG HN 2005 Trang 164 23 Chơng 2 Đảng lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời. .. kiện hiện nay, việc vận dụng t tởng Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, quan liêu và nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm càng có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết II Thực trạng tham nhũng, lãng phí ở n ớc ta trớc đổi mới và quan điểm của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí Cách mạng tháng Tám thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc- kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn... rộng lớn, trong mọi lĩnh vực hoạt động, trong sản xuất cũng nh trong tiêu dùng, về của cải tiền bạc cũng nh thời gian tất cả đều phải tiết kiệm Có tiết kiệm mới có thể thúc đẩy cuộc đấu tranh chống tham ô, lãng phí; ngợc lại có đẩy mạnh đấu tranh chống tham ô, lãng phí mới thực hành tiết kiệm đợc tốt Mối quan hệ này đòi hỏi phải đợc giải quyết tốt trong quá trình cách mạng nhằm phục vụ cụ thể trong từng... của cách mạng Trong bài Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Tham ô là trộm cớp Lãng phí tuy không lấy của công đút túi song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ16 Ngời coi những hành vi tham nhũng, tệ lãng phí, quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của cách mạng Cũng trong bài Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan... đợc ban hành, góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và các tệ nạn khác 2 Kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (1986-1991) Ban nội chính TW Đảng cộng sản Việt Nam: Một số văn bản của Nhà nớc về phòng, chống tham nhũng NXB CTQG HN 2005 Trang 75 50 Ban nội chính TW Đảng cộng sản Việt Nam: Một số văn bản của Nhà nớc về phòng, chống tham nhũng NXB CTQG HN 2005 Trang 82... mình đấu tranh với mình, kiên quyết đấu tranh chống tham ô, lãng phí một cách hiệu quả, dựa vào quần chúng và đa quần chúng vào vào cuộc đấu tranh: Phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lợng quần chúng thì mới thành công23 Điều này phản ánh sâu sắc quan niệm của Chủ nghĩa Mác- Lênin về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Những khuyết điểm, sai lầm, thói tham ô, lãng. .. động viên kịp thời Để tiếp tục đa sự nghiệp đổi mới của đất nớc đi lên và để cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt hiệu qủa cao, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới đòi hỏi Đảng và Nhà nớc ta cần tiếp tục có sự chỉ đạo đúng đắn, toàn diện, có những biện pháp đồng bộ đồng thời có sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân dân 33 II Đảng lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, l ãng phí giai đoạn... thì chừng đó cuộc đấu tranh cha thể đạt kết quả nh mong muốn ý nghĩa sâu xa của t tởng này chỉ ra rằng muốn thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh chống tham ô, lãng phí thì nhất thiết phải phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, đồng thời phải có quy chế cụ thể để họ có thể phát huy đợc vai trò của mình trong quá trình đấu tranh Hồ Chí Minh còn đặc biệt nhấn mạnh: chống tham ô, lãng phí phải gắn bó... căn bệnh tham ô, lãng phí và quan liêu Hồ Chí Minh đã đề cập một cách toàn diện, sâu sắc đến tất cả mọi khía cạnh của tham nhũng, lãng phí: nguồn gốc, tác hại và các giải pháp đấu tranh phòng, Hồ Chí Minh toàn tập NXB CTQG HN 2002 Tập 6 Trang 490 Hồ Chí Minh toàn tập NXB CTQG HN 2002 Tập 6 Trang 485 26 Hồ Chí Minh toàn tập NXB CTQG HN 2002 Tập 4 Trang 486 24 25 15 chống tham ô, lãng phí Và trong điều... sản xuất mà điều quan trọng ở đây nó còn thúc đẩy tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh chống tham ô, lãng phí đạt hiệu quả cao Tiết kiệm và lãng phí là hai phạm trù đối lập nhau, tiết kiệm càng tốt thì càng lọai trừ đợc lãng phí Mối quan hệ của hai mặt đối lập này lại thống nhất với nhau trong phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Nhận thức sâu sắc vấn đề này, Ngời kêu gọi: Tất cả mọi ngời đều phải . tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chơng 2:Đảng lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời kỳ 1986-1996. Chơng 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời. cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí I. Chủ nghĩa Mác-Lênin, t tởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, l ng phí 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin về phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tham. giải pháp của tệ tham nhũng, lãng phí và sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Với những diễn biến phức tạp của tệ tham nhũng, lãng phí nh hiện nay
- Xem thêm -

Xem thêm: Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong thời kì đổi mới, Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong thời kì đổi mới,

Từ khóa liên quan