0

Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán Báo cáo tài chính năm đầu do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện

129 536 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2014, 10:56

Tính cấp thiết của Đề tàiĐể cung cấp dịch vụ kiểm toán có chất lượng cho khách hàng và hạn chế được rủi ro kiểm toán, thì việc xây dựng một quy trình chuẩn để đánh giá rủi ro kiểm toán là hết sức quan trọng. Đây chính là yếu điểm của các công ty kiểm toán Việt Nam. Các công ty kiểm toán nước ngoài với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động đã xây dựng cho mình một quy trình chuẩn để đánh giá rủi ro kiểm toán. Nhờ có quy trình này, các kiểm toán viên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính một cách hiệu quả nhất hạn chế được rủi ro, tiết kiệm chi phí. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế toán LI M U 1. Tớnh cp thit ca ti cung cp dch v kim toỏn cú cht lng cho khỏch hng v hn ch c ri ro kim toỏn, thỡ vic xõy dng mt quy trỡnh chun ỏnh giỏ ri ro kim toỏn l ht sc quan trng. õy chớnh l yu im ca cỏc cụng ty kim toỏn Vit Nam. Cỏc cụng ty kim toỏn nc ngoi vi kinh nghim nhiu nm hot ng ó xõy dng cho mỡnh mt quy trỡnh chun ỏnh giỏ ri ro kim toỏn. Nh cú quy trỡnh ny, cỏc kim toỏn viờn thc hin kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh mt cỏch hiu qu nht hn ch c ri ro, tit kim chi phớ. Xut phỏt t vai trũ quan trng ca cụng tỏc ỏnh giỏ ri ro kim toỏn - c bit l ỏnh giỏ ri ro kim toỏn nm u v thc t cụng tỏc ỏnh giỏ ri ro kim toỏn Vit Nam, em xin chn ti: Hon thin quy trỡnh ỏnh giỏ ri ro kim toỏn Bỏo cỏo ti chớnh nm u do Cụng ty TNHH Kim toỏn v T vn Thng Long thc hin lm chuyờn thc tp tt nghip. 2. Mc ớch nghiờn cu ca ti ti nghiờn cu nn tng ca lớ thuyt kim toỏn, i sõu vo khớa cnh ỏnh giỏ ri ro kim toỏn trong kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm u v vn dng ni dung ú vo quy trỡnh kim toỏn ca Cụng ty. Qua quy trỡnh Kim toỏn ca Cụng ty, ti nờu lờn nhng bi hc kinh nghim v a ra mt s kin ngh nhm hon thin quy trỡnh ỏnh giỏ ri ro kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm u do Cụng ty TNHH Kim toỏn v T vn Thng Long thc hin. 3. Ni dung ca ti Ngoi Phn M u v Phn Kt lun, ni dung Chuyờn thc tp tt nghip ca em gm 3 chng Chng 1: Lớ lun chung v ri ro kim toỏn trong kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh; Chng 2: Thc trng ỏnh giỏ ri ro kim toỏn trong kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm u do Cụng ty TNHH Kim toỏn v T vn Thng Long thc hin; Phạm Thanh Tùng Kiểm toán 45B 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế toán Chng 3: Phng hng v gii phỏp hon thin quy trỡnh ỏnh giỏ ri ro kim toỏn trong kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm u do Cụng ty TNHH Kim toỏn v T vn Thng Long thc hin. 4.Phng phỏp nghiờn cu ti ca em s dng phộp bin chng duy vt lm rừ c s phng phỏp lun v s dng cỏc phng phỏp ca toỏn hc, cỏc phng phỏp ca cỏc mụn khoa hc khỏc. 5. i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu ca ti l quy trỡnh ỏnh giỏ ri ro kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm u. ti ch dng li vic nghiờn cu ỏnh giỏ ri ro kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm u do Cụng ty TNHH Kim toỏn v T vn Thng Long thc hin. 6.Hng úng gúp ca Chuyờn Trong quỏ trỡnh hc tp v thc tp ti Cụng ty TNHH Kim toỏn v T vn Thng Long em ó chn ti ny. Thụng qua nghiờn cu ti, em nờu nờn thc trng cụng tỏc ỏnh giỏ ri ro kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm u do Cụng ty thc hin. Qua ú, em a ra phng hng v mt s gii phỏp nhm hon thin quy trỡnh ỏnh giỏ ri ro kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm u do Cụng ty thc hin. Tuy nhiờn do hn ch v mt thi gian cng nh kin thc chuyờn ngnh v kinh nghim thc t nờn Bỏo cỏo khụng trỏnh khi nhng nhn nh sai lm v thiu sút. Em kớnh mong cỏc thy, cụ trong trng v cỏc cụ chỳ, anh ch trong Cụng ty gúp ý v giỳp Bỏo cỏo ca em c hon thin thờm. Em xin chõn thnh cỏm n GS.TS. Nguyn Quang Quynh cựng cỏc cụ chỳ, anh ch trong Cụng ty TNHH Kim toỏn v T vn Thng Long ó tn tỡnh giỳp em hon thnh chuyờn thc tp tt nghip ny. Em chõn thnh cỏm n ! Phạm Thanh Tùng Kiểm toán 45B 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế toán Chng I L LUN CHUNG V NH GI RI RO KIM TON TRONG KIM TON BO CO TI CHNH NM U 1.1 Lớ lun c bn v ri ro kim toỏn 1.1.1 Khỏi nim ri ro kim toỏn Mt cỏch chung nht v n gin nht thỡ ri ro ỏm ch mt s kin cú th xy ra, nm ngoi ý mun v khi xy ra s mang li mt kt qu khụng cú li. Ri ro cũn c hiu l s sai lch gia d kin v thc t ó xy ra. Ri ro khụng nhng ỏm ch nhng s ng vc s xy ra nhng hu qu xu trong tng lai m nú cũn ỏm ch nhng hu qu cú th xy ra hin ti v dn n nhng khú khn hoc mt s bt li hin ti. Cú trng phỏi khoa hc cho rng ri ro ch liờn quan n cỏc thit hi thc t ó xy ra (quan nim ri ro khụng i xng). Tuy nhiờn cng cú trng phỏi cho rng ri ro liờn quan n hai vn ú l: thit hi v may mn (ri ro i xng). Ri ro cú rt nhiu cỏc nh ngha v khỏi nim khỏc nhau, v i kốm vi nhng nh ngha v khỏi nim y l cỏc cuc tranh lun ca cỏc nh khoa hc bo v quan im ca mỡnh. Cun sỏch Bo him quc t nguyờn tc v thc hnh do Hc vin Hong gia Anh xut bn vo nm 1993 ó tp hp c mt s quan im khỏc nhau ca cỏc nh khoa hc nh ngha v ri ro. C th, cỏc nh khoa hc cho rng:Ri ro l kh nng xy ra mt s c khụng may; Ri ro l s khụng oỏn trc c mt tỡnh hung, mt khuynh hng dn n kt qu thc t khỏc vi kt qu d oỏn; Ri ro l s kt hp cỏc nguy c; Ri ro l s khụng chc chn v nhng tn tht; Ri ro l kh nng xy ra cỏc tn tht (1,17) . Cỏc quan im trờn u cp n cỏc s vic khụng chc chn cú th xy ra trong tng lai. Cỏc t kh nng v khụng th oỏn trc c c s dng vi mc ớch ch ra mt mc no ú v mt s vic khụng chc chn do Phạm Thanh Tùng Kiểm toán 45B 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế toán nhng ng vc núi trờn mang li. Cú th thy rng cỏc quan im trờn u cp ti hu qu xy ra do mt hoc nhiu nguyờn nhõn gõy lờn. Vit Nam, T in Ting Vit- Nh xut bn Si Gũn 2005, gii thớch thut ng ri ro nh sau: Ri ro l iu khụng lnh, khụng tt bt ng xy ra (14,1363) . Chng hn mt ngi ỏnh cuc vo mt vn gỡ ú, anh ta cú th thua hoc thng. Khi anh ta thua tc l ri ro ó xy n vi anh ta, v ri ro ny xy ra s mang li cho anh ta mt hu qu nht nh, õy l iu anh ta hon ton khụng mong mun nhng thc t nú ó xy ra. T in Thut ng Kim toỏn - K toỏn Nh xut bn Thng kờ 2005 cho rng: Ri ro l kh nng b thua l hay b tn hi cú th o lng c. Ri ro khỏc vi bt trc ch s bt trc khụng th o lng c (11,272) Ri ro l iu khụng ai mun, nú xy ra ngoi tm kim soỏt ca chỳng ta. Trong thc t bt kỡ mt hot ng sn xut kinh doanh no cng luụn luụn tim n cha ng nhng ri ro v cú kh nng xy ra bt c lỳc no. Do ú, vn ú t ra l phi kim soỏt c cỏc ri ro cú nguy c xy ra ú. Trong mi mt lnh vc u cú ri ro c trng tng ng vi cỏc ngnh ngh ú. Trong lnh vc u t, ngi ta thng cp n ri ro u t. Ri ro u t xy ra khi cỏc nh u t tin hnh cỏc hot ng u t. Hot ng u t cú th l cỏc hot ng u t trc tip hoc giỏn tip. Ri ro u t luụn tim n v cú kh nng xy ra bt c lỳc no nu cỏc nh u t khụng tớnh toỏn v lng ht cỏc kh nng cú th xy ra v cỏc nhõn t nh hng tỏc ng n hot ng u t ca mỡnh Trong lnh vc hot ng sn xut kinh doanh, ngi ta cp n ri ro kinh doanh. Ri ro kinh doanh xy ra khi tin hnh cỏc hot ng sn xut kinh doanh hot ng kinh doanh. Bt kỡ mt hot ng sn xut kinh doanh no luụn cha ng ri ro v ri ro cú th xy ra bt c lỳc no vi mc ln hoc nh. Nh vy, ri ro l mt s khụng thun li, khụng may xy ra. Ri ro thng ỏm ch mt iu khụng may mn ch yu do khỏch quan mang li v khi ri ro xy ra nú li mt hu qu nht nh. Phạm Thanh Tùng Kiểm toán 45B 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế toán Nh nghiờn cu phn trờn, chỳng ta thy bt kỡ mt hot ng kinh t no cng cha ng cỏc ri ro tim n v cú kh nng xy ra bt c lỳc no. Trong hot ng kim toỏn cng vy. Tuy nhiờn, do nhng nột c thự trong hot ng kim toỏn ri ro kim toỏn cng cú nhng nột c thự riờng. Trong kim toỏn, thng cp n cỏc loi ri ro: ri ro kinh doanh trong lnh vc kim toỏn, ri ro kim toỏn, ri ro chn mu v ri ro khụng chn mu kim toỏn Ri ro kim toỏn l ri ro m kim toỏn viờn a ra kt lun v bỏo cỏo ti chớnh ca khỏch hng ó c trỡnh by trung thc v hp lớ trờn cỏc khớa cnh trng yu, qua ú kim toỏn viờn a ra ý kin chp nhn ton phn i vi cỏc bng khai ti chớnh ca khỏch hng. Nhng trờn thc t, bỏo cỏo ti chớnh ca khỏch hng vn cũn cha ng nhng sai sút trng yu. Ri ro chn mu v ri ro khụng chn mu kim toỏn l hai b phn quan trng gúp phn lm nh hng n ri ro kim toỏn. Ri ro kinh doanh trong lnh vc kim toỏn l ri ro m kim toỏn viờn hoc cụng ty kim toỏn s phi chu cỏc thit hi nht nh trong mi quan h vi khỏch hng cho dự bỏo cỏo kim toỏn m cụng ty cung cp cho khỏch hng l ỳng. hn ch ri ro kinh doanh trong lnh vc kim toỏn thỡ vic kim soỏt c ri ro kim toỏn l vn ht sc quan trng. hn ch v kim soỏt c ri ro kim toỏn thỡ cụng tỏc ỏnh giỏ ri ro kim toỏn trong kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh phi c cỏc cụng ty kim toỏn v cỏc kim toỏn viờn phi c bit quan tõm trong sut quỏ trỡnh thc hin kim toỏn. ỏnh giỏ ri ro kim toỏn cn phi c quan tõm v thc hin ngay t giai on lp k hoch kim toỏn. Do kim toỏn l ngnh khoa hc ra i mun hn ro vi cỏc ngnh khoa hc khỏc, cú s chm tr gia lớ lun v thc tin do ú phn ln lớ thuyt v kim toỏn vn ang trong thi kỡ cng c v hon thin dn. mi mt quc, gia kim toỏn hot ng thc s cú hiu qu thỡ vic xõy dng v ban hnh kp thi cỏc vn bn v kim toỏn l vn ht sc quan trng. Trong phm vi ri ro kim toỏn, mi quc gia u xõy dng cho mỡnh nhng nguyờn tc v Phạm Thanh Tùng Kiểm toán 45B 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế toán chun mc riờng hng dn cho kim toỏn viờn trong vic thc hin v ỏnh giỏ ri ro kim toỏn. T in Thut ng K toỏn Kim toỏn do TS Thnh Vn Vinh v c Quc Tr biờn son gii thớch v ri ro kim toỏn nh sau: Ri ro kim toỏn l mt phm trự dựng ch trng hp kim toỏn viờn ó a ra mt ý kin kim toỏn khụng phự hp vi Bỏo cỏo ti chớnh. Bỏo cỏo ti chớnh ó kim toỏn vn cha ng nhng sai lm nghiờm trng (11,41) Theo Nguyờn tc Kim toỏn Quc t s 25 Trng yu v ri ro kim toỏn trong Mc 9 Liờn on Kim toỏn Quc t son tho ó nh ngha ri ro kim toỏn nh sau: Ri ro kim toỏn l nhng ri ro m kim toỏn viờn cú th mc ph khi a ra nhn xột khụng xỏc ỏng v cỏc thụng tin ti chớnh v nú l sai sút nghiờm trng. (5 ,248) . Nh vy, trong Nguyờn tc ny Liờn on K toỏn Quc t ó ch ra c nguyờn nhõn chớnh dn ti ri ro kim toỏn l kim toỏn viờn a ra nhng nhn xột khụng ỳng v cỏc thụng tin trờn cỏc bỏo cỏo ti chớnh ca khỏch hng. Vit Nam, kim toỏn ra i tng i mun. Tuy nhiờn, nhng chun mc kim toỏn v k toỏn c ban hnh kp thi phc v cho quỏ trỡnh phỏt trin ca kim toỏn. Chun mc Kim toỏn Vit Nam s 400 ( VSA - 400) ỏnh giỏ ri ro v kim toỏn ni b ó gii thớch ri ro kim toỏn nh sau: Ri ro kim toỏn l ri ro do kim toỏn viờn v cụng ty kim toỏn a ra ý kin nhn xột khụng thớch hp khi bỏo cỏo ti chớnh ó c kim toỏn vn cũn cha ng nhng sai sút trng yu (3,26) . T cỏc nh ngha v ri ro kim toỏn trờn ta nhn thy, cỏc hi ngh nghip cỏc nc u a ra nhng nh ngha v ri ro kim toỏn. Tuy cỏc nh ngha v ri ro kim toỏn trờn cú khỏc nhau v cõu ch nhng ni dung tu chung ri ro kim toỏn l: kt lun ca cỏc kim toỏn viờn v cụng ty kim toỏn v bỏo cỏo ti chớnh ca khỏch hng trỡnh by trung thc, hp lớ trờn cỏc khớa cnh trng yu v ý kin chp nhn ton phn ó c kim toỏn viờn a ra. Tuy nhiờn, trờn thc t cỏc bỏo cỏo ti chớnh ú vn cũn cha ng nhng nhng sai Phạm Thanh Tùng Kiểm toán 45B 6 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n sót trọng yếu. Sai sót trong yếu này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người sử dụng thông tin của báo cáo tài chính. Trong thực tế, bất kì cuộc kiểm toán nào cũng chứa đựng tồn tại rủi ro. Rủi ro luôn có nguy cơ xảy ra cho dù các kiểm toán viên công ty kiểm toán đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc kiểm toán (Lập kế hoạch kiểm toán chắc chắn chu đáo). Trong các cuộc kiểm toán, người ta không dám đảm bảo chắn chắn rằng 100% báo cáo tài chính đã được kiểm toán không chứa đựng các sai phạm trọng yếu. Do đó, trong mọi cuộc kiểm toán kiểm toán viên chỉ có thể kì vọng một mức rủi ro kiểm toán có thể chấp nhận được, ở mức rủi ro kiểm toán chấp nhận được đó kiểm toán viên sẽ đảm bảo được rằng các sai sót trọng yếu không có cơ hội xảy ra. Do đó, khái niệm rủi ro kiểm toán mong muốn thường được các kiểm toán viên sử dụng Ở tất cả các công ty kiểm toán trong mọi cuộc kiểm toán, thì vấn đề xác định rủi ro kiểm toán mong muốn là cần thiết quan trọng. Bởi có xác định được rủi ro kiểm toán mong muốn kiểm toán viên mới có những cơ sở để xác định được mức trọng yếu có thể chấp nhận. Rủi ro kiểm toán luôn được các kiểm toán viên công ty kiểm toán xác định trước lập kế hoạch thực hiện kiểm toán. Xác định rủi ro kiểm toán trước khi lập kế hoạch kiểm toán thực hiện kiểm toán nhằm mục đích: Tìm hiểu đánh giá sơ bộ về khách hàng, xem xét có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng được hay không hỗ trợ cho việc lập kế hoạch kiểm toán. Trong Mục 8, Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 400 ( VSA- 400 ) “ Đánh giá rủi ro kiểm soát nội bộ” có quy định: “Rủi ro kiểm toán phải được xác định trước khi lập kế hoạch kiểm toán thực hiện kiểm toán” (3,27) . Xác định rủi ro kiểm toán trước khi lập kế hoạch kiểm toán sẽ giúp cho kiểm toán viên công ty kiểm toán hình dung xác định các nội dung cụ thể, phạm vi những nguồn nhân vật lực cần thiết, cần huy động cho kiểm toán. Trong thực tế, rủi ro kiểm toán thường xảy ra do giới hạn về mặt quản lí, về kiểm toán, mà trực tiếp là chi phí kiểm toán ( Số lượng bằng chứng cần thu thập). thậm chí, ngay các khi bằng chứng kiểm toán đã đủ thì rủi ro kiểm toán Ph¹m Thanh Tïng KiÓm to¸n 45B 7 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n vẫn có khả năng xảy ra. Chi phí kiểm toán (số lượng bằng chứng kiểm toán) rủi ro kiểm toán có mối quan hệ tỉ lệ nghịch với nhau. Số lượng bằng chứng kiểm toán càng lớn thì rủi ro kiểm toán càng thấp tiến dần về mức rủi ro kiểm toán mong muốn. Mối quan hệ giữ rủi ro kiểm toán chi phí kiểm toán ( Số lượng bằng chứng kiểm toán) có thể được minh họa bằng sơ đồ sau. Sơ đồ 1.1 Mối quan hệ giữa chi phí kiểm toán rủi ro kiểm toán (6,105) Như vậy, rủi ro kiểm toán là một phạm trù chỉ trường hợp kiểm toán viên không phát hiện ra các sai phạm trọng yếu trong báo cáo tài chính. Trong kiểm toán báo cáo tài chính rủi ro trọng yếu có quan hệ mật thiết với nhau. Cuốn Từ điển Tiếng việt - Nhà Xuất bản Sài Gòn xuất bản năm 2005, do Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn quốc gia biên soạn thì: : “Trọng yếu: giữ vai trò hết sức quan trọng then chốt” ( 14,1678) . Từ điển Từ Ngữ Việt Nam do Giáo sư Nguyễn Lân biên soạn, Nhà Xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh 2006, cho rằng “Trọng yếu: quan trọng cần thiết” (15,855) . Như vậy, có thể thấy rằng trọng yếu là một thuật ngữ chỉ một mức độ cần thiết quan trọng, không thể thiếu được của một sự vật hiện tượng. Trong kế toán kiểm toán, đặc biệt là trong kiểm toán báo cáo tài chính thì thuật ngữ Trọng yếu thường được nhắc đến. Ph¹m Thanh Tïng KiÓm to¸n 45B 8 Rủi rokiểm toán mong muốn Rủi ro đạt tới Chi phí kiểm toán Mức rủi ro kiểm toán Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế toán Giỏo trỡnh Lớ thuyt kim toỏn Nh xut bn Ti chớnh - 2005 cho rng: Trng yu nu xột trong quan h vi ni dung kim toỏn, l khỏi nim ch rừ tm c v tớnh h trng ca phn ni dung c bn ca i tng kim toỏn ( 6, 99) Chun mc kim toỏn Vit Nam s 400 (VSA - 400) ỏnh giỏ ri ro v kim soỏt ni b phn quy nh chung cú nờu : Trng yu: L thut ng dựng th hin tm quan trng ca mt thụng tin hoc mt s liu trong bỏo cỏo ti chớnh. Thụng tin c coi l Trng yu cú ngha l nu thiu thụng tin ú hoc thiu tớnh chớnh chớnh xỏc ca thụng tin ú s nh hng n cỏc quyt nh ca ngi s dng Bỏo cỏo ti chớnh. ( 3, 27) . Chun mc kim toỏn quc t s 320 (ISA 320) Tớnh Trng yu trong kim toỏn, cho rng: Thụng tin l Trng yu nu vic b sút hoc sai sút ca thụng tin ú cú th nh hng ti quyt nh kinh t ca ngi s dng Bỏo cỏo ti chớnh. Tớnh Trng yu ph thuc vo mc quan trng ca cỏc khon mc hay sai sút c ỏnh giỏ theo bi cnh c th to ra vic b sút hoc sai sút ú. (9) . Nh vy, trong kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh Trng yu l mt thut ng quan trng. Sai lch ch c xem l trng yu khi cú nh hng quan trng n bỏo cỏo ti chớnh, v lm thay i nhn din ca ngi s dng. Thụng tin hoc khon mc trờn bỏo cỏo ti chớnh c coi l trng yu nu thụng tin hay khon mc y khụng c phn ỏnh hoc phn ỏnh khụng chớnh xỏc thỡ s gõy nh hng nghiờm trng n nhng ngi s dng thụng tin trờn bỏo cỏo ti chớnh. Trong kim toỏn, mc trng yu s c xỏc nh bi cỏc kim toỏn viờn v nú s thay i gia cỏc doanh nghip khỏc nhau. Mt sai s mt quy mụ nht nh cú th l trng yu i vi cụng ty ny nhng s khụng trng yu i vi cụng ty khỏc. Nhỡn chung mc ca khon mc c coi l trng yu ph thuc vo cỏc nhõn t sau õy: Quy mụ hot ng ca doanh nghip v tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh ca doanh nghip; h thng t chc v qun lớ ca doanh nghip; h thng kinh nghim ca kim toỏn viờn i vi doanh nghip. Ngoi ra, trng yu cũn chu nh hng ca cỏc nhõn t khỏc nh: cỏc quy nh Phạm Thanh Tùng Kiểm toán 45B 9 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n của pháp luật, các quy chế liên quan đến doanh nghiệp (định tính), hoặc sai sót ở khoản mục thu nhập có thể thấp hơn ở khoản mục khác. Trọng yếu rủi ro có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu như mức sai sót có thể chấp nhận được tăng lên thì rủi ro kiểm toán sẽ giảm xuống. Khi kiểm toán viên tăng giá trị tăng sai sót có thể bỏ qua, lúc đó sai lệch trọng yếu sẽ giảm. Ngược lại, nếu giảm mức sai sót có thể chập nhận lúc đó rủi ro kiểm toán sẽ tăng lên. Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên luôn phải xem xét đồng thời tính trọng yếu rủi ro kiểm toán để xác định nội dung phạm vi các thử nghiệm cơ bản sao cho cuối cùng thì rủi robáo cáo tài chính còn có những sai lệch trọng yếu sẽ được giảm xuống ở mức chấp nhận được. 1.1.2 Các loại rủi ro kiểm toán Do đối tượng của kiểm toán là những thông tin được kiểm toán qua nhiều giai đoạn bằng các bộ máy kiểm toán khác nhau nên rủi ro kiểm toán cũng được xác định tương ứng với đối tượng kiểm toán từng loại. Mục 7-Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400 - “Đánh giá rủi ro kiểm toán nội bộ” Nguyên tắc Kiểm toán Quốc tế số 19 “Lấy mẫu kiểm toán” đều khẳng định rủi ro kiểm toán bao gồm: Rủi ro tiềm tàng; rủi ro kiểm soát rủi ro phát hiện. Thứ nhất: Rủi ro tiềm tàng ( Inherent Risk ) - IR Rủi ro tiềm tàng là khả năng tồn tại những sai phạm trong bản thân của các đối tượng kiểm toán mà chưa tính đến bất kì một sự tác động nào của hoạt động kiểm toán kể cả hệ thống kiểm soát nội bộ. Điều đó có nghĩa là, từng khoản mục nghiệp vụ trên trên Báo cáo tài chính luôn chứa đựng những sai sót trọng yếu dù tính riêng rẽ hay tính gộp mặc dù có hay không có sự xuất hiện của hệ thống kiểm soát nội bộ. Rủi ro tiềm tàng là một khái niệm quan trọng trong kiểm toán. Rủi ro tiềm tàng ngụ ý là: kiểm toán viên phải dựa vào kinh nghiệm óc xét đoán của mình để cố gắn dự đoán nơi nào trong các báo cáo tài chính chứa đựng sai sót ít nhất nơi nào có nhiều sai sót nhất. Những sai sót riêng lẻ hoặc kết hợp này sẽ làm cho thông tin trong các báo cáo tài chính bị sai làm ảnh Ph¹m Thanh Tïng KiÓm to¸n 45B 10 [...]... b no Th ba: Ri ro phỏt hin ( Detection Risk ) DR Theo cỏch n gin, ri ro phỏt hin l loi ri ro liờn quan n kh nng cỏc th tc kim toỏn do kim toỏn viờn v cụng ty kim toỏn ó tin hnh m khụng phỏt hin c cỏc sai phm trng yu no Phạm Thanh Tùng Kiểm toán 45B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 14 Khoa Kế toán Vn bn ch o Kim toỏn Quc t s 25 Trng yu v ri ro kim toỏn Cho rng: Ri ro phỏt hin l nhng ri ro m kim toỏn khụng... nghch m trong cỏc cuc kim toỏn, kim toỏn viờn thng kt Phạm Thanh Tùng Kiểm toán 45B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế toán 16 hp cựng mt lỳc ỏnh giỏ mc ca hai loi ri ro ny Trỏi vi ri ro kim soỏt v ri ro tim tng, ri ro phỏt hin l loi ri ro m kim toỏn viờn phi s dng nhng phng phỏp kim toỏn phự hp phỏt hin, kim soỏt v qu lớ i vi nú ỏnh giỏ ri ro phỏt hin l mt cụng vic tng i khú khn Ri ro phỏt hin... hin ca 2 cụng ty kim toỏn trong nc ( Cụng ty Kim toỏn Vit Nam v Cụng ty Dch v T vn Ti chớnh K toỏn v Kim toỏn ), Cụng ty Ernst and Young l cụng ty kim toỏn nc ngoi u tiờn hot ng ti Vit Nam Cho n nay, s lng cỏc cụng ty kim toỏn tng lờn ỏng k Bờn cnh ú cỏc cụng ty kim toỏn liờn doanh v cỏc cụng ty kim toỏn 100% vn nc ngoi cng ngy mt nhiu, nh: cụng ty kim toỏn Ernst and Young; KPMJ; PWC; Trong quỏ trỡnh... Phạm Thanh Tùng Kiểm toán 45B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 15 Khoa Kế toán Th ba: Cỏc bỏo cỏo ti chớnh bn thõn nú cng cha ng cỏc sai sút, nhng s sai sút ú l do bờn trong doanh nghip ó cú s thụng ng lm sai cỏc chớnh sỏch, iu ú lm cho kim toỏn viờn cng khú phỏt hin hn cỏc sai phm Túm li, ri ro phỏt hin l ri ro m kim toỏn viờn sn sng chp nhn do khụng th tỡm ra cỏc sai sút nghiờm trng trong cỏc bỏo cỏo... ri ro phỏt hin trong kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm u Ri ro phỏt hin khi thc hin kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm u l loi ri ro c ỏnh giỏ sau cựng khi cụng vic ỏnh giỏ ri ro tim tng v ri kim soỏt ó c thc hin xong Mc ri ro phỏt hin c tớnh toỏn da vo mụ hỡnh mi quan h gia cỏc loi ri ro khi ó ỏnh giỏ v xỏc nh mc ca ba thnh phn cũn li trong mụ hỡnh (mc ri ro kim toỏn mong mun, mc ri ro tim tng v mc ri ro. .. gia cỏc loi ri ro Mụ hỡnh ri ro kim toỏn Nh nghiờn cu v ri ro trờn ta thy, trong kim toỏn ngi ta thng cp n ba loi ri ro chớnh l ri ro tim tng, ri ro kim soỏt v ri ro phỏt hin Ba loi ri ro ny l nhng b phn cu thnh nờn ri ro kim toỏn, do ú gia chỳng cú mi liờn h mt thit vi nhau Ri ro tim tng v ri ro kim soỏt l hai loi ri ro tn ti c lp khỏch quan, kim toỏn viờn khụng to ra chỳng v cng khụng th kim soỏt... toỏn viờn s ỏnh giỏ mc ri ro tim tng v ri ro kim soỏt Kim toỏn viờn s tin hnh ỏnh giỏ ri ro tim tng v ri ro kim soỏt i vi tng c s dn liu (hin hu /phỏt sinh; tớnh giỏ y ; quyn v ngha v; phõn loi v trỡnh by) Sau khi mc ri ro tim tng v mc ri ro kim soỏt i vi tng c s dn liu ó c xỏc nh, kim toỏn viờn s a ra mc ri ro kt hp mc ri ro kt hp ny s c xỏc nh da trờn mc ri ro tim tng v mc ri ro kim soỏt tng ng vi tng... toỏn viờn tớnh toỏn da vo mụ hỡnh sau: AR = IR X CR X DR (1) Trong ú: AR: Mc ri ro kim toỏn mong mun IR: Mc ri ro tim tng do kim toỏn viờn ỏnh giỏ CR: Mc ri ro kim soỏt do kim toỏn viờn ỏnh giỏ DR: Mc ri ro phỏt hin Mụ hỡnh (1) biu th mi quan h gia cỏc loi ri ro kim toỏn Mụ hỡnh ny c kim toỏn viờn s dng iu chnh mc ri ro phỏt hin cú mc ri ro kim toỏn mong mun Nu nh, kim toỏn viờn ang tin hnh lp k hoch... doanh ca doanh nghip ỏnh giỏ ri ro tim tng trờn ton b bỏo cỏo ti chớnh mang tớnh khỏi quỏt cao Kim toỏn viờn mt mt phi thu thp thụng tin bờn ngoi doanh nghip, mt mt phi thu thp thụng tin bờn ngoi doanh nghip tỡm hiu cỏc nhõn t cú nh hng n ngnh ngh kinh doanh ca doanh nghip, nh hng n vic lp bỏo cỏo ti chớnh ca khỏch ca khỏch hng Phạm Thanh Tùng Kiểm toán 45B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 29 Khoa Kế toán. .. chỳng Ri ro tim tng v ri ro kim soỏt cú mc ln hay nh ph thuc rt ln vo ngnh ngh kinh doanh ca khỏch hng cng nh mụi trng phỏp lớ m doanh nghip ang hot ng Khụng nhng th, hai loi ri ro ny cũn ph thuc vo bn cht ca cỏc s d ti khon v cỏc nghip v kinh t c thự tng ng vi ngnh ngh kinh doanh ca khỏch hng Nu xột v mi quan h gia chỳng thỡ ri ro tim tng v ri ro kim soỏt cú mi quan h t l nghch Do gia hai loi ri ro ny . mỡnh Trong lnh vc hot ng sn xut kinh doanh, ngi ta cp n ri ro kinh doanh. Ri ro kinh doanh xy ra khi tin hnh cỏc hot ng sn xut kinh doanh hot ng kinh doanh. Bt kỡ mt hot ng sn xut kinh doanh. no. Trong hot ng kim toỏn cng vy. Tuy nhiờn, do nhng nột c thự trong hot ng kim toỏn ri ro kim toỏn cng cú nhng nột c thự riờng. Trong kim toỏn, thng cp n cỏc loi ri ro: ri ro kinh doanh trong lnh. rủi ro – Mô hình rủi ro kiểm toán Như nghiên cứu về rủi ro ở trên ta thấy, trong kiểm toán người ta thường đề cập đến ba loại rủi ro chính là rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện.
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán Báo cáo tài chính năm đầu do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện, Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán Báo cáo tài chính năm đầu do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện,

Từ khóa liên quan