0
Tải bản đầy đủ (.doc) (129 trang)

Khỏch hàng của Cụng ty

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 47 -49 )

Trong giai đoạn mới được thành lập, uy tớn của Cụng ty hầu như là chưa cú. Giai đoạn này Cụng ty chủ yếu tập chung tỡm kiếm khỏch hàng và mở rộng cỏc dịch vụ. Qua hơn 3 năm thành lập, Cụng ty đó tỡm cho mỡnh một chỗ đứng vững

chắc trờn thị trường, đủ sức cạnh tranh với cỏc cụng ty kiểm toỏn hàng đầu của Việt nam và cỏc cụng ty Kiểm toỏn quốc tế hoạt động tại Việt Nam. Từ chỗ chỉ cú một vài khỏch hàng nhỏ lẻ từ lỳc thành lập, đến nay khỏch hàng của Cụng ty là rất lớn. Cỏc khỏch hàng của Cụng ty khụng chỉ là những Cụng ty ở trong phạm vi thành phố Hà Nội và cỏc tỉnh lõn cận, mà giờ đõy khỏch hàng của Cụng ty là rất lớn và rộng. Với việc thành lập hai Chi nhỏnh ở Lạng Sơn và ở thành phố Hồ Chớ Minh Cựng Với Một Số văn Phũng đại diện ở cỏc tỉnh, Ngày nay khỏch hàng của Cụng ty trải dài từ Bắc vào Nam. Với việc duy trỡ thường xuyờn và liờn tục với cỏc khỏch hàng đó cú, Cụng ty cũng thường xuyờn tỡm kiếm thờm cỏc khỏch hàng mới nhằm mở rộng thị trường của Cụng ty.

Khỏch hàng của cụng ty hết sức đa dạng, ở trong mọi thành phần kinh tế. Khỏch hàng là cỏc cụng ty nhà nước cũng cú, khỏch hàng là thành viờn của cỏc tổng Cụng ty lớn nhà nước cũng cú, khỏch hàng là cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài cũng cú, khỏch hàng là cỏc cụng ty TNHH và Cụng ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp Việt nam cũng cú…

Hiện nay, Cụng ty cú đến hàng trăm khỏch hàng thuộc mọi thành phần kinh tế. Khỏch hàng là cỏc doanh nghiệp nhà nước phải kể đến như: Cỏc đơn vị thành viờn của cỏc Tổng Cụng ty Dầu khớ Việt Nam, Tổng Cụng ty Cụng nghiệp Tầu thủy, Tổng Cụng ty Vận tải, Tổng cục Hậu cần, Tổng Cụng ty Bưu chớnh và Viễn thụng Việt Nam, Tập đoàn Than và Khoỏng sản Việt nam, Cụng ty Vỏc xin và Sinh phẩm số 1- Bộ y tế, … Khỏch hàng là doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài như: Cụng ty liờn doanh HITV, Cụng ty liờn doanh AMI Việt Nam, Cụng ty Beamac Nhật Bản, Cụng ty liờn doanh đỏ quý Quốc tế, Cụng ty liờn doanh FORD Việt Nam, Cụng ty Poongchin Vina, Cụng ty liờn doanh PERTROMEKONG, Cụng ty TNHH United motor Việt Nam…Khỏch hàng là cỏc cụng ty THHH và cụng ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp Việt Nam như: Cụng ty Cổ phần Bỡnh Minh, Cụng ty Cổ phần gỗ GAGO, Cụng ty Cổ phần xõy dựng Trường An, Cụng ty Cổ phần Cụng nghiệp Việt Nam, Cụng ty TNHH Sao mai, Cụng ty TNHH Xe và mỏy FMC, …Khỏch hàng là cỏc dự ỏn do chớnh phủ cỏc nước và

cỏc tổ chức quốc tế tài trợ như: Trung tõm Giỏo dục CLASP, Dự ỏn Dạy nghề Thanh niờn Hà Nội – OSJC- Nhật Bản, Dự ỏn Dạy nghề Thanh niờn Vĩnh Phỳ – OSJC- Nhật Bản….

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 47 -49 )

×