0
Tải bản đầy đủ (.doc) (129 trang)

Tăng cường sử dụng thủ tục phõn tớch trong quỏ trỡnh đỏnhgiỏ rủi ro tiềm

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 113 -115 )

tiềm tàng trờn số dư đầu năm của cỏc tài khoản

STT Kớ hiệu Nội dung

1

Tài liệu ( document): Mọi tài liệu giấy tờ như sộc húa đơn bỏn hàng

2

Xử lớ thủ cụng (Manual Process): Mọi hoạt động bằng thủ cụng như chuẩn bị húa đơn bỏn hàng, hay chỉnh hợp bảng kế sao ngõn hàng

3

Xử lớ (Process):Mọi hoạt động được thực hiện bằng thủ cụng, bằng mỏy hay sử lớ điện tử. Kớ hiệu này được sử dụng thay đổi với kớ hiệu sử lớ thủ cụng

4

Lưu trữ (Offline storage) độc lập: Hồ sơ hay những phương tiện khỏc dựng để lưu trữ tài liệu, hoặc cỏch ghi chộp bằng mỏy tớnh.

5

Đường lưu chuyển: (Flowlines) :Đường kẻ dựng để chỉ hướng lưu chuyển của tài liệu, thường vẽ theo hướng từ trờn xuống dưới và từ trỏi qua phải( trừ ngoại lệ) và được biểu hiện bằng mũi tờn.

6

Chỳ thớch (Annotation) : Dung cho cỏc chỳ thớch. Thớ dụ lưu chữ hồ sơ liờn tục (theo ngày, theo mẫu thứ tự…)

7

Điểm nối (connector): Thoỏt ra hay nối vào một bộ phận khỏc của lưu đồ. Dựng để trỏnh trường hợp cú quỏ nhiều đường lưu chuyển cắt nhau, và được đỏnh dấu bằng một chữ cỏi hay số.

8

Điểm nối ngoài trang (Off –page Connector): Chỉ ra nguồn, hoặc đớch của cỏc khoản thoỏt ra, hoặc đi vào lưu đồ

9

Quyết định (Dession): Chỉ ra cỏc tỡnh huống sử lớ khỏc nhau tựy theo việc một điều kiện cú được thỏa món hay khụng.

Cỏc kớ hiệu dựng trong mụi trường xử lớ số liệu bằng phương phỏp điện tử 10

Thẻ đục lỗ Băng đục lỗ Trống hay đĩa Băng từ

Kĩ thuật phõn tớch là một kĩ thuật cơ bản nhằm thu thập bằng chứng kiểm toỏn cú hiệu lực. thủ tục phõn tớch gồm 3 loại: kiểm tra tớnh hợp lớ; phõn tớch xu hướng và phõn tớch cỏc tỉ suất.

Tại Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn Thăng Long, trong quỏ trỡnh thu thập bằng chứng kiểm toỏn cũng như trong quỏ trỡnh phõn tớch để đỏnh giỏ rủi ro tiềm tàng trờn số dư đầu năm của cỏc tài khoản, kiểm toỏn viờn chủ yếu sử dụng phương phỏp kiểm tra hợp lớ và phương phỏp phõn tớch xu hướng. Thủ tục phõn tớch xu hướng chủ yếu được kiểm toỏn viờn sử dụng để phõn tớch bảng cõn đối kế toỏn và bảng bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh. Do tiết kiệm thời gian và chi phớ nờn cỏc kiểm toỏn viờn trong Cụng ty chủ yếu sử dụng phõn tớch xu hướng. Phõn tớch cỏc tỉ xuất kiểm toỏn viờn ớt dựng. Qua phõn tớch xu hướng, kiểm toỏn viờn sẽ tỡm ra cỏc khoản mục cú sự biến động lớn và bất thường,cỏc khoản mục này thường được kiểm toỏn viờn đỏnh giỏ cú mức độ rủi ro tiềm tàng cao, chứa đựng những sai sút trọng yếu. kiểm toỏn viờn rất ớt sử dụng thủ tục phõn tớch tỉ suất trong quỏ trỡnh tỡm băng chứng và đỏnh giỏ rủi ro tiềm tàng trờn số dư đầu năm của cỏc tài khoản. Do vậy, Cụng ty nờn khuyến khớch kiểm toỏn viờn sử dụng phương phỏp phõn tớch tỉ suất trong quỏ trỡnh thu thập bằng chứng và đỏnh giỏ rủi ro tiềm tàng trờn số dư đầu năm của cỏc tài khoản. Kiểm toỏn viờn cú thể tham khảo bảng “Hướng dẫn loại hỡnh phõn tớch” dưới đõy để lựa chọn loại hỡnh phõn tớch thớch hợp trong quỏ trỡnh thu thập bằng chứng kiểm toỏn và đỏnh giỏ rủi ro tiềm tàng trờn số dư đầu năm của cỏc tài khoản.

Bảng 3.2 Bảng hướng dẫn chọn loại hỡnh phõn tớch( 7,75)

Đối tượng

kiểm toỏn Phõn tớch xu hướng Phõn tớch tỉ xuất Kiểm tra tớnh hợp lớ

Khoản mục trong Bảng cõn đối kế

toỏn Hạn chế Hữu ớch Hạn chế

Chỉ tiờu trong Bỏo cỏo kết quả hoạt

động kinh doanh Hữu ớch Rất hữu ớch Rất hữu ớch

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 113 -115 )

×