0
Tải bản đầy đủ (.doc) (129 trang)

Đỏnhgiỏ rủi ro tiềm tàng trờn số dư đầu năm của cỏc tài khoản

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 77 -90 )

Để đỏnh giỏ khả năng tồn tại cỏc sai sai sút trọng yếu trờn trờn số dư đầu năm của cỏc tài khoản trờn bảng cõn đối kế toỏn, kiểm toỏn viờn của Cụng ty sẽ tiến hành xem xột bản chất của số dư đầu năm cỏc tài khoản, và sử dụng thủ tục phõn tớch để xem xột rủi ro tiềm tàng cú khả năng xảy ra đối với số dư đầu năm của cỏc tài khoản. Cụng việc xem xột bản chất của số dư đầu năm cỏc tài khoản đó được kiểm toỏn viờn xem xột khỏ kĩ ở cỏc bước trờn rồi. Giai đoạn này, kiểm toỏn viờn sẽ chỉ sử dụng thủ tục phõn tớch để xem xột rủi ro tiềm tàng cú khả năng xảy ra đối với số dư đầu năm của cỏc tài khoản trờn bảng cõn đối

Theo Chuẩn mực Kiểm toỏn Việt Nam số 520 ( VSA- 520) “Quy trỡnh phõn tỡnh”:“Quy trỡnh phõn tớch: Là việc phõn tớch cỏc số liệu, thụng tin, cỏc tỷ suất quan trọng, qua đú tỡm ra những xu hướng, biến động và tỡm ra những mối quan hệ cú mõu thuẫn với cỏc thụng tin liờn quan khỏc hoặc cú sự chờnh lệch lớn so với giỏ trị đó dự kiến” và quy định “Kiểm toỏn viờn phải thực hiện quy trỡnh phõn tớch khi lập kế hoạch kiểm toỏn và giai đoạn soỏt xột tổng thể về cuộc kiểm toỏn, quy trỡnh phõn tớch cũng được thực hiện ở cỏc giai đoạn khỏc trong quỏ trỡnh kiểm toỏn”(2,24)

Thủ tục phõn tớch được kiểm toỏn viờn trong Cụng ty chủ yếu sử dụng là phõn tớch ngang, so sỏnh số cuối kỡ với số đầu kỡ để tỡm ra cỏc biến động bất thường trờn cỏc khoản mục và tỡm nguyờn nhõn của sự biến động đú. Kiểm toỏn viờn sẽ tiến hành phõn tớch bảng cõn đối kế toỏn, kết hợp với bảng bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh để tỡm cỏc khoản mục phỏt sinh bất thường.

Để đỏnh giỏ rủi ro tiềm tàng trờn số dư đầu năm của cỏc tài khoản của Cụng ty CP ABC và XYZ, kiểm toỏn viờn tiến hành phõn tớch bảng cõn đối kế toỏn của hai Cụng ty để tỡm những biến động bất thường.

Bảng phõn tớch sơ bộ Bảng cõn đối kế toỏn của Cụng ty Cổ phần ABC được trỡnh bày ở trang 80 Bảng 2.7 (trang bờn)

Thanglong

Auditing & consulting

CễNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG 23/61 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP Hà Nội

Chỉ tiờu phõn tớch Số đầu năm Số cuối năm Chờnh lệch Ghi chỳ VNĐ % A. Tài sản ngắn hạn 23.848.276.622 47.469.486.371 23621209749 99.05 Tiền mặt 508.333.022 2.526.458.652 2.018.125.630 397.01 (1) Tiền gửi ngõn hàng - 8.237.267.812 8.237.267.812 (2) Đầu tư tài chớnh ngắn hạn - 200.000.000 200.000.000 (3) Phải thu khỏch hàng 2.372.465.990 2.593.982.750 221.516.760 9.34

Trả trước người bỏn - 745.356.000 745.356.000 (4)

Cỏc khoản phải thu khỏc 30.445.492 567.662.111 537.216.619 1764.51 (5) Hàng tồn kho 20.500.357.212 31.829.061.479 11.328.704.26

7 55.26 (6)

VAT được khấu trừ 398.674.906 538.073.116 139.398.210 34.96 Thuế và cỏc khoản thu nn 15.486.215 13.624.451 -1.861.764 -12.02

Tài sản ngắn hạn khỏc 22.513.785 209.000.000 186.486.215 828.32 (7) B.tài sản dài hạn 31.589.980.495 50.608.867.803 19.018.887.30 8 60.21 Tài sản cố định hữu hỡnh 30.113.159.768 22.202.973.394 -7.910.186.374 - 26.27 (8) Tài sản cố định thuờ TC 1.403.820.727 11.427.684.118 10.023.863.39 1 714.04 (9) Tài sản cố định vụ hỡnh - 11.400.000.000 11.400.000.00 0 (10) Chi phớ XDCB dở dang - 5.022.832.783 5.022.832.783 Chi phớ trả trước dài hạn - 282.377.508 282.377.508

Tài sản dài hạn khỏc 73.000.000 273.000.000 200.000.000 136.98 (11) Tổng tài sản 55.438.257.117 98.078.354.174 42.640.097.05 7 76.91 A. Nợ phải trả 31.615.650.999 68.930.841.086 37.315.190.08 7 118.03 Nợ và vay dài hạn 22.999.962.000 48.457.312.753 25.457.350.735 110.68 (12) Phải trả người bỏn 7.203.868.884 7.968.948.147 776.079.263 10.64

Người mua trả trước - 320.000.000 320.000.000 Thuế,cỏc khoản phải nộp 2.252.432 0 -2.252.432 Phải trả người lao động - 7.817.023 7.817.023

Phải nộp phải trả ngắn hạn 8.928.269 552.886.352 546.958.083 6126.14 Vay và nợ dài hạn 1.331.365.414 11.623.876.811 10.292.511.39

7

773.08 (13)

B. vốn chủ sở hữu 23.822.606.118 29.147.513.088 5.324.906.970 22.35

Vốn đầu tư của CSH 23.784.133.024 35.184.133.024 11.400.000.00

0 47.93

(Tiếp Bảng 2.7)

Chờnh lệch đỏnh giỏ lại tài sản

0 (5.654.090.026) LN sau thuế chưa phõn

phối

38.473.094 48.886.490 10.413.396 27.07 Quỹ khen thưởng phỳc lợi 0 (431.416.400)

( Nguồn: Hồ sơ Kiểm toỏn Cụng ty CP ABC )

Bảng 2.8 Phõn tớch sơ bộ bảng cõn đối kế toỏn Cụng ty XYZ


===================================================

Thanglong

Auditing & consulting

CễNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG 23/61 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP Hà Nội

Khỏch hàng : Cụng ty TNHH XYZ

Niờn độ : 31/12/2006

Nội dung : Phõn tớch sơ bộ bỏo cỏo tài chớnh

Người thực hiện : Nguyễn Thanh Tuấn

Người soỏt xột : KTV Nguyễn Trung Kiờn

Ghi chỳ:

(1), (3) Doanh thu năm 2006 giảm so với doanh thu năm trước ( năm trước đạt trờn 195 tỉ đồng,

năm nay chỉ đạt cú trờn 185 tỉ ) do đú cỏc khoản tiền và cỏc khoản phải thu khỏch hàng giảm.

Chỉ tiờu phõn tớch Số đầu năm Số cuối năm VNĐChờnh lệch % Ghichỳ A. Tài sản ngắn hạn 163.194.750.800 171.759.965.279 8.565.214.479 4.99

Tiền 6.421.922.600 5.837.247.958 - 584.674.642 -10.02 (1)

Khoản tương đương tiền - - - -

Đầu tư tài chớnh ngắn hạn 1.210.000.000 1.210.000.000 0 0 (2) Phải thu khỏch hàng 95.115.300.000 89.855.005.717 -5.260.294.283 -5.53 (3) Trả trước người bỏn 17.302.343.000 18.974.565.794 1.672.222.794 9.66 Phải thu nội bộ ngắn hạn 8.430.000.000 7.046.704.308 - 1.383.295.692 - 16.41 Cỏc khoản phải thu khỏc 1.680.000.000 10.792.583.438 9.112.583.438 542.42 (4) Hàng tồn kho 31.175.030.700 36.468.789.275 5.293.758.575 16.98 VAT được khấu trừ 1.860.154.500 1.575.068.789 -285.085.711 - 15.33

B.tài sản dài hạn 59.728.473.409 63.990.394.787 4.261.921.378 7.14

Tài sản cố định hữu hỡnh 48.780.603.707 51.981.744.262 3.201.140.555 6.56 (5) Tài sản cố định thuờ TC 2.468.821.869 3.216.900.684 748.078.815 30.30 (6)

Chi phớ XDCB dở dang 3.105.293.493 3.105.293.493 - - (7)

Đầu tư liờn doanh liờn kết 4.122.991.340 4.122.991.340 - - (8) Chi phớ trả trước dài hạn 1.250.770.000 1.563.465.008 312.695.008 25.00

Tổng tài sản 222.923.224.209 235.750.360.066 12.827.135.857 5.75 A. Nợ phải trả 14.202.743.309 20.552.480.565 6.349.737.256 44.71

Nợ và vay dài hạn 3.300.000.000 2.720.966.803 -579.033.197 -17.55 (9) Phải trả người bỏn 219.415.900 327.192.858 107.776.958 49.12 Người mua trả trước 500.000.000 355.992.625 -144.007.375 -28.80 Phải trả người lao động 605.293.493 0 - 605.293.493 -100

Chi phớ phải trả 0 546.683.869 546.683.869 -

Phải trả nội bộ 239.512.000 419.844.457 180.332.457 75.29

Phải nộp phải trả ngắn hạn 321.106.000 651.308.074 330.202.074 102.83 (10) Vay và nợ dài hạn 9.017.415.916 15.500.497.879 6.483.081.963 71.90 (11)

B. vốn chủ sở hữu 208.720.480.900 215.197.879.501 6.477.398.601 3.10

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 206.075.028.000 209.075.526.108 3.000.498.108 1.46 Quỹ đầu tư phỏt triển 1.620.300.000 2.912.108.649 1.291.808.649 79.73 LN sau thuế chưa phõn phối 844.652.900 1.164.102.489 319.449.589 37.82

Quỹ khen thưởng phỳc lợi 180.500.000 384.236.402 203.736.402 112.87 (12)

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 77 -90 )

×