0
Tải bản đầy đủ (.doc) (129 trang)

Kiến nghị với cỏc doanh nghiệp được kiểm toỏn

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 118 -129 )

Trong kiểm toỏn độc lập, cỏc doanh nghiệp được kiểm toỏn là những khỏch hàng của cỏc cụng ty kiểm toỏn. Họ cú quyền được lựa chọn cụng ty kiểm toỏn cho mỡnh và lựa chọn dịch vụ mà mỡnh cần cung cấp. tuy nhiờn chất lượng dịch vụ và thời gian hoàn thành kiểm toỏn cũng phụ thuộc rất lớn vào khỏch hàng. Vỡ vậy để thuận lợi cho kiểm toỏn viờn tham gia kiểm toỏn, tiết kiệm thời gian chi phớ của kiểm toỏn viờn cũng như nõng cao chất lượng dịch vụ sự chớnh xỏc của cỏc thụng tin kiểm toỏn cỏc doanh nghiệp được kiểm toỏn nờn:

Thứ nhất: Cung cấp đầy đủ cho kiểm toỏn viờn cỏc thụng tin cần thiết cho cuộc kiểm toỏn. Bởi vỡ cỏc thụng tin kiểm toỏn là nguồn tài liệu quan trong giỳp cho kiểm toỏn viờn cú những cơ sở chắc chắn nhất để đưa ra ý kiến của mỡnh về cỏc bảng khai tài chớnh của khỏch hàng. Thụng tin cần thiết cho cuộc kiểm toỏn cú vai trũ quan trọng trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toỏn của kiểm toỏn viờn. Nếu như trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toỏn, khỏch hàng khụng cung cấp đầy đủ thụng tin liờn quan đến cuộc kiểm toỏn cho kiểm toỏn viờn thỡ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cụng việc kiểm toỏn của cỏc kiểm toỏn, chất lượng dịch vụ sẽ khụng được như mong muốn mà chi phớ lại tăng.

Thứ hai: Cỏc doanh nghiệp được kiểm toỏn nờn xem xột khả năng của doanh nghiệp mỡnh để xõy dựng một hệ thống kiểm soỏt nội bộ phự hợp với hoàn cảnh của doanh nghiệp mỡnh. Hệ thống kiểm soỏt nội bộ cú một vai trũ quan trọng trong doanh nghiệp. Nú cú nhiệm vụ: bảo vệ tài sản của đơn vị; đảm bảo sự tin cậy của cỏc thụng tin; bảo đảm việc thực hiện cỏc chế độ phỏp lớ và bảo đảm hiệu quả của cỏc hoạt động và năng lực quả lớ.

Do đú, cỏc cụng ty nờn nhận thức tầm quan trọng tầm quan trọng của hệ thống kiểm soỏt nội bộ để xõy dựng cho mỡnh một hệ thống kiểm soỏt nội bộ một cỏch cú hiệu quả, phự hợp với năng lực thực tế của cụng ty

KẾT LUẬN

Đỏnh giỏ rủi ro khi tiến hành kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh là cụng việc quan trọng đối với mọi cụng ty kiểm toỏn . Trong đú, đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn khi kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm đầu giữ vai trũ quan trọng. Cụng việc đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn năm đầu ảnh hưởng rất lớn tới tới uy tớn cũng như chất lượng dịch vụ mà cụng ty cung cấp cho khỏch hàng. Tuy nhiờn, Cụng tỏc đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn tại một số cụng ty kiểm toỏn vẫn chưa được quan tõm đỳng mức. Trong thời gian thực tập tại Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn thăng Long, em đó chọn đề tài “ Hoàn thiện quy trỡnh đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn trong kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm đầu do Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn Thăng Long thực hiện” làm chuyờn đề tốt nghiệp. Bằng phương phỏp nghiờn cứu tổng hợp và thực tế, chuyờn đề của em đó đi sõu làm rừ cỏc vấn đề sau:

Thứ nhất: Hệ thống húa được lớ luận về rủi ro và đỏnh giỏ rủi ro trong kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm đầu tiờn.

Thứ hai: Nờu được thực trạng quy trỡnh đỏnh giỏ rủi ro khi kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm đầu do Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn Thăng Long thực hiện.

Thứ ba: Qua thực trạng quy trỡnh đỏnh giỏ rủi ro khi kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm đầu do Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn Thăng Long thực hiện em đó nờu ra được một số giải phỏp nhằm hoàn thiện quy trỡnh .

Tuy nhiờn, do hạn chế về mặt thời gian cũng như kiến thức chuyờn ngành nờn đề tài của em khụng trỏnh khỏi những thiếu sút và sai lầm. Em kớnh mong cỏc thầy cụ cựng cỏc cụ chỳ, anh chị trong Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn Thăng Long gúp ý để chuyờn đề thực tập tốt nghiệp của em được hoàn thiện thờm.

Một lần nữa, em xin tỏ lũng biết ơn và lời cảm ơn chõn thành, sõu sắc đến thầy giỏo GS.TS Nguyễn Quang Quynh cựng cỏc cụ chỳ anh chị trong Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn Thăng Long đó tận tỡnh giỳp đỡ em trong quỏ trỡnh hoàn thành chuyờn đề này.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

STT Tờn tài liệu Tờn tỏc giả

Năm xuất bản

Nhà xuất Bản

1 Bảo hiểm quốc tế, nguyờn tắc

và thực hành

S. Denton 2001 Thống kờ

2 Chuẩn mực Kiểm toỏn Việt

Nam đợt 2

Bộ tài chớnh

2000

Quyết định Của BTC

3 Chuẩn mực Kiểm toỏn Việt

Nam đợt 3

2001

4 Chuẩn mực Kiểm toỏn Việt

Nam đợt 4

2003

5 Cỏc Nguyờn tắc và Chuẩn

mực Kiểm toỏn Quốc tế Nguyễn Ngọc Hữu 1998 Tài Chớnh

6 Giỏo trỡnh Lớ thuyết Kiểm

toỏn

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh 2005 Tài Chớnh

7 Giỏo trỡnh Kiểm Toỏn tài

chớnh

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

PGS.TS. Ngụ Trớ Tuệ 2006 ĐH Kinh tếQuốc dõn

8 Giỏo trỡnh Kiểm toỏn Bộ mụn Kiểm toỏn Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chớ

Minh

2004 Thống Kờ

9 Hệ thống Chuẩn mực Kiểm

toỏn Quốc tế IFAC 2000 Tài Chớnh

10 Kiểm toỏn ALVIN A .ARENS &

JAMES K.LOEBBECKE 2000 Tài Chớnh

11 Từ điển thuật ngữ Kiểm toỏn

– Kế toỏn

TS. Thịnh Văn Vinh – Đỗ Đức Quốc Trị

2005 Thống Kờ

12 Từ điển Bỏch khoa Việt Nam Hội đụng biờn soạn Từ điển

Quốc gia 2003 Chớnh trị Quốc gia

13 Từ điển Tiếng Việt Nguyễn Phỳc 2002 Mũi cà

mau

14 Từ điển Tiếng Việt Trung tõm Khoa học Xó hội

và Nhõn văn Quốc gia 2005 Sài Gũn

15 Từ điển Từ và Ngữ Việt Nam GS. Nguyễn Lõn 2006 TP Hồ Chớ

Minh

16 Luận Văn tốt Nghiệp Sinh viờn K42, K44 2004

2006

17 Hồ sơ Kiểm toỏn Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và

PHẦN PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 01 : HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

---

CễNG TY TNHH KIỂM TOÁN CỘNG HềA XÃ HỘI CHƯ NGHĨ VIỆT NAM

VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG Độc lập – Tự do – Hạnh phỳc Số 23/ 61 Đường Trần Duy Hưng – Hà Nội ---o0o--- Email: thanglongkt@vnn.vn

Website: www.kiemtoantaichớnh.com

---***--- Hà nội, ngày 28 thỏng 02 năm 2007. Số: 19 / HĐKT

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ( V/v kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm

2006 của Cụng tyTNHH XYZ )

- Căn cứ Luật dõn sự số 33/ 2005/QH 11 và luật thương mại số 36/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hũa xó hội chủ nghĩa Việt Nam thụng qua ngày 14/06/2005.

- Căn cứ nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 thỏng 03 năm 2004 của Chớnh phủ về kiểm toỏn độc lập. Thụng tư 64/2004/TT/ - BTC ngày 29 thỏng 06 năm 2004 của Bộ Tài chớnh hướng dẫn thực hiện Nghị định số 105/2004/NĐ-CP;

- Căn cứ nghị định số 133/2005/ NĐ – CP ngày 31/10/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toỏn độc lập;

- Căn cứ thụng tư 60/2006/TT-BTC ngày 28/6/2006 về việc hướng dẫn tiờu chuẩn., điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toỏn;

- Thực hiện chuẩn mực kiểm toỏn Việt Nam số 210 về Hợp đồng kiểm toỏn;

- Theo yờu cầu của cụng ty Cổ phần ABC về việc thực hiện dịch vụ kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh cho năm tài chớnh 2006 ( bắt đầu từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2006 )

Hợp đồng được lập ngày 28 thỏng 02 năm 2007 và được sự thỏa thuận giữa cỏc bờn:

BấN A : CễNG TY TNHH XYZ

Đại diện: ễng Phạm Cụng Nhõn

Chức vụ: Giỏm đốc Điện thoại:

Địa chỉ: Nguyễn Trói – Thị xó M Tỉnh M Mó số thuế:

Tài khoản:

BấN B : CễNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG.

Đại diện : Bà TỪ QUỲNH HẠNH Chức vụ : Tổng Giỏm đốc

Địa chỉ : Số 23/61 Đường Trần Duy Hưng , P. Trung Hũa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Mó số thuế : 0102380284

Tài khoản : 1200400000A – Ngõn hàng VP Bank Hà Nội – CN Trần Duy Hưng Sau khi thỏa thuận, hai Bờn nhất trớ ký hợp đồng này gồm cỏc điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung dịch vụ

Bờn B cung cấp dịch vụ cho Bờn A dịch vụ kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh cho năm tài chớnh kết thỳc ngày 31/12/2006 ( bẳt đầu từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2006 ).

Điều 2: Luật định và chuẩn mực

Dịch vụ kiểm toỏn được tiến hành theo nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 thỏng 03 năm 2004 của Chớnh phủ về kiểm toỏn độc lập; Thụng tư 64/2004/TT – BTC ngày 29 thỏng 6 năm 2004 của Bộ Tài chớnh hướng dẫn thực hiện Nghị định số 105/2004/NĐ – CP; Nghị định số 133/2005/ NĐ – CP ngày 31/10/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2004/NĐ-CP; Thụng tư 60/2006/TT/ - BTC ngày 28 thỏng 06 năm 2006 về việc hướng dẫn tiờu chuẩn, điều kiện thành ;ập và hoạt động đối với cỏc doanh nghiệp kiểm toỏn và Chuẩn mực kiểm toỏn của Việt Nam. Cỏc Chuẩn mực này đũi hỏi Bờn B phải lập kế hoạch và thực hiẹn kiểm toỏn để dạt được sự đảm bảo hợp lớ rằng bỏo cỏo tài chớnh khụng cũn chứa đượng cỏc sai sút trọng yếu. Cụng việc kiểm toỏn bỏo gồm cụng việc kiểm tra và thực hiện cỏc thử nghiệm cơ bản cỏc bằng chứng cho những khoản mục và những thụng tin trong bỏo cỏo tài chớnh. Cụng việc kiểm toỏn cũng bao gồm việc đỏnh giỏ cỏc chớnh sỏch kế toỏn được ỏp dụng, cỏc ước tớnh và và xột đoỏn quan trọng của Ban Giỏm đốc cũng như đỏnh giỏ việc trỡnh bày tổng thể bỏo cỏo tài chớnh.

Do bản chất và những hạn chế vốn cú của kiểm toỏn viờn cũng như của hệ thống kế toỏn và hệ thống kiểm soỏt nội bộ, cú những rủi ro khú trỏnh khỏi, ngoài khả năng của kiểm toỏn viờn và Cụng ty kiểm toỏn trong việc phỏt hiện hết sai sút.

Điều 3: Trỏch nhiệm của mỗi Bờn

3.1 trỏch nhiệm của Bờn A:

- Lưu giư và quản lớ chứng từ, sổ kế toỏn, bỏo cỏo tài chớnh và cỏc tài liệu cú liờn quan đến Bờn A một cỏch an toàn, bớ mật theo quy định của nhà nước;

- Đảm bỏo cung cấp kịp thời, đày đủ cho bờn B cỏc thụng tin cần thiết cú liờn quan đến cuộc kiểm toỏn bao gồm chứng từ, sổ kế toỏn, bỏo cỏo tài chớnh và cỏc tài liệu cú liờn quan khỏc;

- Bỏo cỏo tài chớnh dựng để kiểm toỏn phải được Bờn A ký và đúng dấu chớnh thức trước khio cung cấp cho Bờn B. Việc lập bỏo cỏo tài chớnh và cụng bố cỏc thụng tin khỏc là trỏch nhiệm của đơn vị được kiểm toỏn. Trỏch nhiệm này đũi hỏi hệ thống kế toỏn và hệ thống kiểm soỏt nội bộ phải thớch đỏng, sự lựa chọn và ỏp dụng cỏc chớnh sỏch kế toỏn và viẹc đảm bảo an toàn cho tài sản của đơn vị;

- Bờn B cú thể yờu cầu Bờn A xỏc nhận bằng văn bản sự đảm bảo về cỏc thụng tin và tài liệu liờn quan đến cuộc kiểm toỏn đó cung cấp cho Bờn B;

- Cử nhõn viờn của Bờn A tham gia phối hợp với Bờn B và tạo điều kiện thuận lợi để Ben B cú thể xem xột tất cả cỏc chứng từ, sổ kế toỏn và cỏc thụng tin khỏc cần thiết cho cuộc kiểm toỏn.

- Bờn B bảo đảm tuõn thủ cỏc chuẩn mực kiểm toỏn hiện hành như điều 2

- Xõy dựng và thụng bỏo cho Bờn A nội dụng, và kế hoạch kiểm toỏn. Thực hiện kế hoạch kiểm toỏn theo đỳng nguyờn tắc độc lập, khỏch quan và bớ mật;

- Cử cỏc kiểm toỏn viờn và chuyờn giỏ cỏ năng lực, kinh nghiệm thực hiện việc kiểm toỏn;

- Phỏt hơn húa đơn ài chớnh cho Bờn A

Điều 4: Bỏo cỏo kiểm toỏn

Sau khi cuộc kiểm toỏn, Bờn sẽ cugn cấp cho Bờn A:

- Bỏo cỏo kiểm toỏn năm 2006 được lập thành 06 bản bằng Tiếng Việt, Bờn A giữ 04 bộ, bờn B giữ 02 bộ

Điều 5: Phớ dịch vụ và phương thức thanh toỏn

Phớ dịch vụ kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm 2006 là: 30.000.000 Việt Nạm đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu Việt Nam đụng)

Giỏ trờn đó bao gồm thuế giỏ trị gia tăng 10%

Phương thức thanh toỏn

Bờn A tạm ứng cho bờn B 50% phớ dịch vụ ngay khi bắt đầu cuộc kiểm toỏn; số cũn lại sẽ được thanh toỏn cho bờn B khi nhận được bỏo cỏo kiểm toỏn chớnh thức và húa đơn tài chớnh của Bờn B

( phớ kiểm toỏn được chuyển vào tài khoản cho Bờn B theo số hiệu tài khoản đó ghi trong hợp đồng này hoặc bằnd tiền mặt)

Điều 6: Cỏc can kết thực hiện và thoiừ gian hoàn thành

Hai bờn cam kết thực hiện tất cả cỏc điều khoản đó ghi trong hợp đồng. trong quỏ trỡnh thực hiện, nếu cú phỏt sinh vướng mắc, hai Bờn phải kịp thời thụng bỏo cho nhau và trao đổi, tỡm giải phỏp thớch hợp. mọi thụng tin phỉa được thụng bỏo trực tiếp cho mỗi bờn bằng văn bản theo địa chỉ đó ghi trờn đõy.

Thời gian thực hiện và hoàn thành kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm 2006 được thực hiện trờn cơ sở kế hoach kiểm toỏn sẽ được hai bờn xỏc nhận. bỏo cỏo kiểm toỏn chhớnh thức sẽ được hoàn thành chậm nhất là ngày 20/03/2007

Điều 7:Hiệu lực,ngụn ngữ và thời hạn hợp đũng

Hợp đồng này được lập thành 04 bản bằng Tiếng Việt, cú hiệu lực từ ngày cú đủ chữ kớ và đúng dấu. Mỗi Bờn giữ hai bản, cỏc bản cú nghĩa vụ phỏp lớ như nhau.

Hợp đũng này cú giỏ trị thực hiện cho đến khi thanh lý hợp đồng hoặc hai Bờn cung nhất trớ bỏ hợp đồng.

Đại diện Bờn B Đại diện Bờn

CễNG TY TNHH KIỂM TOÁN CễNG TY TNHH XYZ VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG

MỤC LỤC

Tra ng

Lời Núi đầu………...……….1

Chương 1 Lớ luận chung về đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn trong kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh………...………..3

1.1 Lớ luận cơ bản về rủi ro kiểm toỏn………...3

1.1.1 Khỏi niệm rủi ro kiểm toỏn……….3

1.1.2 Cỏc loại rủi ro kiểm toỏn………...10

1.1.3 Mối quan hệ giữa cỏc loại rủi ro – Mụ hỡnh rủi ro kiểm toỏn…………....15

1.2 Đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn trong kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm đầu……21

1.2.1 Khỏi niệm kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm đầu………21

1.2.2 Đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm đầu………...24

1.2.2.1 Đỏnh giỏ chấp nhận hợp đồng kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm đầu….24 1.2.2.2 Đỏnh giỏ rủi ro tiềm tàng trong kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm đầu…25 1.2.2.3 Đỏnh giỏ rủi ro kiểm soỏt trong kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm đầu………...30

1.2.2.4 Đỏnh giỏ rủi ro phỏt hiện trong kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm đầu………..35

1.3 Cỏc cụng ty kiểm toỏn đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam với vấn đề đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn năm đầu……….………..36

Chương 2 Thực trạng đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn trong kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm đầu do Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn Thăng Long thực hiện………..39

2.1 Đặc điểm của Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn Thăng Long ảnh hưởng đến quy trỡnh đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm đầu………...39

2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư

vấn Thăng Long……….………..39

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn Thăng long……….40

2.1.3 Cỏc dịch vụ chuyờn ngành của Cụng ty……….…………..45

2.1.4 Khỏch hàng của Cụng ty………..……….47

2.1.5 Tỡnh hỡnh kinh doanh của Cụng ty……….……….49

2.1.6 Quy trỡnh kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh do Cụng ty thực hiện………...51

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 118 -129 )

×