0
Tải bản đầy đủ (.doc) (129 trang)

Đỏnhgiỏ rủi ro kiểm soỏt trờn phương diện bỏo cỏo tài chớnh

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 62 -68 )

Để đưa ra đỏnh giỏ về rủi ro kiểm soỏt, kiểm toỏn viờn dựa trờn thụng tin đó thu được về hai khỏch hàng mới. Kiểm toỏn viờn kết hợp phương phỏp mụ tả tường thuật với “Bảng cõu hỏi đỏnh giỏ về hệ thống kiểm soỏt nội” để đỏnh giỏ về rủi ro kiểm soỏt của khỏch hàng.

Đỏnh giỏ về hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng, kiểm toỏn viờn tỡm hiểu 4 yếu tố cú ảnh hưởng đến tớnh hiệu quả của hệ thống kiểm soỏt nội bộ, sau đú dựng phương phỏp mụ tả để thể hiện trờn cỏc giấy tờ làm việc. Cỏc yếu tố ảnh hưởng được kiểm toỏn viờn xem xột đến là: Mụi trường kiểm soỏt; Hệ thống kế toỏn doanh nghiệp đang ỏp dụng; cỏc thủ tục kiểm soỏt của doanh nghiệp và bộ phận kiểm soỏt nội bộ của doanh nghiệp

Thứ nhất: Tỡm hiểu về mụi trường kiểm soỏt

Kiểm toỏn viờn sẽ tỡm hiểu cỏc thụng tin như: cơ cấu tổ chức; tổ chức nhõn sự; năng lực của Ban Giỏm đốc; cỏc Ủy Ban kiểm soỏt; mụi trường phỏp lớ doanh nghiệp đang hoạt động; kiểm soỏt của cỏc cơ quan nhà nước; cỏc chủ nợ của Cụng ty… Để cú những thụng tin này, kiểm toỏn viờn cú thể tiến hành phỏng vấn Ban Giỏm đốc khỏch hàng, Ban Quản trị, nhõn viờn kế toỏn và cỏc thành viờn được coi là cú vai trũ quan trong trong Cụng ty. Sau khi cú cỏc thụng tin mới và kết hợp với cỏc thụng tin thu được trong giai đoạn tỡm hiểu chấp nhận hợp đồng kiểm toỏn, kiểm toỏn viờn tiến hành mụ tả nhận xột trờn cỏc giấy tờ làm việc và lưu và Hồ sơ kiểm toỏn của khỏch hàng. Bảng nhận xột và đỏnh giỏ về hai cụng ty cú nội dung như sau:

Bảng 2.5 Tỡm hiểu về mụi trường kiểm soỏt

======================================================== =

Khỏch hàng: Cụng ty Cổ phần ABC

Niờn độ kế toỏn:.. 01/01/2006 đến 31/12/2006… Người thực hiện:..Trần Bỏ Quảng….

Nội dung: Tỡm hiểu về mụi trương kiểm soỏt

1.Đặc điểm của Cụng ty

- Là cụng ty cổ phần, thành viờn của Tập đoàn Kinh tế Cụng nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Cụng ty hoạt động trong lĩnh vực đúng mới tàu thuyền vỏ sắt thộp, sửa chữa cỏc phương tiện vận tải thủy, vận chuyển bốc xếp hàng húa bằng phương tiện thủy bộ, dịch vụ du lịch

2. Mụi trường kiểm soỏt

- Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của Cụng ty đơn giản khụng qua phức tạp, phự hợp với tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của Cụng ty.

- Ban giỏm đốc và đội ngũ kế toỏn: Ban giỏm đốc Cụng ty là những người tố nghiệp cỏc trường đại học thuộc khối ngành kinh tế, cú trỏch nhiệm cao trong Cụng việc. lónh đạo Cụng ty luụn quan tõm tới cụng tỏc kế toỏn của đơn vị. Giỏm đốc là người trực tiếp xột duyệt cỏc chứng từ chứng từ sau khi cú sự xột duyệt của kế toỏn trưởng. Số lượng nhõn viờn kế toỏn trong Cụng ty cú 6 người kể cả kế toỏn trưởng. cỏc nhõn viờn kế toỏn đều tốt nghiệp chuyờn ngành kế toỏn thuộc cỏc trường đại học và cao đẳng trong nước. Kế toỏn trưởng Cụng ty tốt nghiệp Học viện Tài chớnh, cú 8 năm làm kế toỏn viờn, được bổ nhiệm làm kế toỏn trưởng năm 2002. Trong năm Cụng ty khụng cú thay đổi nhõn sự kế toỏn. - chớnh sỏch nhõn sự: Cụng việc tuyển chọn nhận sự đều được cấp cú thẩm phờ

Thanglong

Auditing & consulting

CễNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG 23/61 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP Hà Nội

duyệt. tuy nhiờn Cụng ty chưa cú những quy định cụ thể trong việc đào tạo nhõn viờn, nõng lương và thuyờn chuyển nhõn viờn.

- Điều lệ hoạt động của Cụng ty: Cụng ty đó xõy dựng điều lệ tổ chức của Cụng ty, Cú quy đinh cụ thể chức năng nhiệm vụ của cỏc phũng ban và của Ban Giỏm đốc cũng như Hội đồng quản trị

- Ủy ban kiểm soỏt: Cụng ty khụng tổ chức kiểm soỏt nội bộ.

( Nguồn: Hồ sơ kiểm toỏn Cụng ty Cổ phần ABC)

Tương tự như trờn, kiểm toỏn viờn sẽ tiến hành tỡm hiểu về mụi trường kiểm của Cụng ty TNHH XYZ, mụ tả trờn giấy tờ làm việc và lưu vào hồ sơ kiểm toỏn. Trờn giấy tờ mụ tả về mụi trường kiểm soỏt, kiểm toỏn viờn mụ tả cỏc thụng tin như: Đặc điểm của Cụng ty; cơ cấu tổ chức, năng lực của ban giỏm đốc và đội ngũ kế toỏn; chớnh sỏch nhõn sự; ủy ban kiểm soỏt.Qua tỡm hiểu, kiểm toỏn viờn biết Cụng ty TNHH XYZ cú tổ chức hệ thống kiểm soỏt nội bộ.

Thứ hai: Tỡm hiểu về hệ thống kế toỏn của khỏch hàng

Tỡm hiểu về hệ thống kế toỏn của doanh nghiệp, kiểm toỏn sẽ tỡm hiểu cỏc thụng tin như: Chế độ Kế toỏn doanh nghiệp mà khỏch hàng đang ỏp dụng; số lượng nhõn viờn kế toỏn; hỡnh thức sổ kế toỏn mà doanh nghiệp đang ỏp dụng; cơ sở lập bỏo cỏo tài chớnh; luật kế toỏn và chuẩn mực kế toỏn; nguyờn tắc hạch toỏn hàng tồn kho; nguyờn tắc ghi nhận doanh thu… sau khi tỡm hiểu được cỏc thụng tin trờn, kiểm toỏn viờn tiến hành đỏnh giỏ và lưu vào hồ sơ của khỏch hàng

Thứ ba: Tỡm hiểu về cỏc thủ tục kiểm soỏt mà khỏch hàng đang ỏp dụng

Để đỏnh giỏ cỏc thủ tục kiểm soỏt, kiểm toỏn viờn thường đỏnh giỏ thụng qua bảng cõu hỏi đỏnh giỏ về hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng. Cỏc vấn đề về thủ tục kiểm soỏt mà kiểm toỏn viờn cần quan tõm như: xem xột cỏc nhiệm vụ quan trọng trong Cụng ty khỏch hàng cú được phõn cụng rừ ràng khụng? Cỏc quy định về phờ chuẩn cú được xõy dựng phự hợp khụng? Cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh cú được phờ chuẩn kịp thời đỳng cấp khụng?... Phần đỏnh giỏ cỏc thủ tục kiểm soỏt thường được Cụng ty đỏnh giỏ qua “bảng cõu hỏi đỏnh giỏ hệ thống kiểm soỏt nội bộ” của khỏch hàng

Thứ tư: Tỡm hiểu về hệ thống kiếm soỏt nội bộ

Qua tỡm hiểu thụng tin về hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng, kiểm toỏn viờn nhận thấy

- Cụng ty Cổ phần ABC khụng cú tổ chức kiểm soỏt nội bộ - Cụng ty TNHH XYZ cú tổ chức kiểm soỏt nội bộ.

Sau khi dung phương phỏp mụ tả để tỡm hiểu về hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng, kiểm toỏn viờn tiến hành dựng bảng cõu hỏi để đỏnh giỏ về hệ thống kiểm soỏt nội bộ để đưa ra đỏnh giỏ về rủi ro kiểm soỏt trờn phương diện bỏo cỏo tài chớnh.Bảng đỏnh giỏ hệ thống kiểm soỏt nội bộ của Cụng ty sử dụng bỏo gồm cỏc nội dung như: Hệ thống quy chế nội bộ; bộ phận kế toỏn, bộ phận kiểm soỏt, Mụi trường kiểm soỏt và thủ tục kiểm soỏt. Bảng cõu hỏi đỏnh giỏ hệ thống kiểm soỏt nội bộ của Cụng ty đối với hai cụng ty ( Cụng ty CP ABC và Cụng ty TNHH XYZ) cú nội dung như sau:

Bảng 2.6 Bảng cõu hỏi đỏnh giỏ hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng

=========================================================== ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

HỆ THỐNG QUY CHẾ NỘI BỘ Nội dung Cụng ty CP ABC Cụng ty TNHH XYZ Khụng Khụng ỏp dụng Khụ ng Khụng ỏp dụng

Thanglong

Auditing & consulting

CễNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG 23/61 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP Hà Nội

1.Điều lệ của doanh nghiệp được xõy dựng phự hợp với quy định hiện hành

khụng? X X

2.Doanh nghiệp cú xõy dựng quy chế

tài chớnh riờng khụng? X X

3.Doanh nghiệp cú quy định hệ thống

thống kờ kế toỏn riờng khụng? X X

4.Cú văn bản quy định về quy trỡnh

nghiệp vụ kế toỏn ngõn quỹ khụng? X X

5.Cú văn bản quy định về quy trinh kế

toỏn thanh toỏn hay khụng? X X

6. Cú văn bản quy định về cỏc nghiệp

vụ kinh tế đặc thự khụng? X X

7.Cú văn bản quy định cụ thể về chức năng nghiệp vụ của cỏc phũng ban

khụng ? X X

NHÂN VIẾN KẾ TOÁN

1. Việc phõn cụng cụng việc cho cỏc nhõn viờn kế toỏn cú được cập nhật

thường xuyờn khụng? X X

2.cú văn bản quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ của cỏc nhõn viờn kế

toỏn khụng? X X

3. Cỏc nhõn viờn kế toỏn cú được đào

tạo qua trường lớp chớnh quy khụng? X

X

(Tiếp Bảng 2.6)

4.Cỏc nhõn viờn kế toỏn cú làm việc

trong ngày nghỉ khụng? X X

5.Cú thực hiện tiến hành hoỏn đổi cụng tỏc giữa cỏc nhõn viờn kế toỏn

khụng ? X X

6. Cú cỏc quy định về tuyển chọn, nõng bậc, đào tạo, thuyờn chuyển kế

toỏn khụng? X X

BỘ PHẬN KIỂM SOÁT

1. Bộ phận kiểm soỏt cú đủ nhõn viờn

cho cụng tỏc chuyờn mụn khụng?

X

X

2.Cú cỏc văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của cỏc cỏn bộ kiểm soỏt khụng?

X

X

3.Cỏc thành viờn của Bộ phận kiểm soỏt cú đủ trỡnh độ và kinh nghiệm khụng?

X

X

4.Cỏn bộ kiểm soỏt cú lịch trỡnh làm

việc định kỡ khụng?

X X

MễI TRƯỜNG KIỂM SOÁT

1. Ban giỏm đốc và Hội đồng quản trị cú bị chi phối bởi một số thanh viờn

khụng trung thực? X X

2.Ban giỏm đốc và hội đồng quản trị đó từng liờn quan đến cỏc hành vi gian

lận? X X

3.Kiểm toỏn viờn nghi ngờ về tớnh liờm chớnh của Ban Giỏm đốc và hội

đồng quản trị? X X

4.Ban quản lớ quan thiệp qua mức vào vào mục tiờu tài chớnh và chớnh sỏch

nhõn sự của Cụng ty? X X

5.Ban quản lớ khụng giả thớch cho kiểm toỏn viờn trong một số vấn đề quan trọng cú liờn quan đến cỏc vấn đề của hệ thống kế toỏn và hệ thống kiểm soỏt nội bộ?

X X

6. Ban quản lớ khụng cho kiểm toỏn viờn liờn lạc với kiểm toỏn viờn tiền nhiệm và tiếp xỳc với cỏc văn bản

kiểm toỏn trước đõy? X X

7. Ban quản lớ giới hạn phạm vi kiểm

toỏn của kiểm toỏn viờn X X

(Tiếp bảng 2.6 )

8. Ban quản lớ cú nỗ lực trong việc giảm thiểu cỏc hành vi gian lận, thiếu trung thực, vi phạm phỏp luật của

nhõn viờn trong Cụng ty X X

9.Cơ cấu tổ chức của Cụng ty quỏ

phức tạp? X X

THỦ TỤC KIỂM SOÁT

1.Doanh nghiệp cú cỏch li người bảo quản tài sản và người làm cụng tỏc kế

toỏn khụng? X X

2.Trỏch nhiệm điều hàng và trỏch

nhiệm ghi sổ cú được cỏch ly khụng?

X X

3.Doanh nghiệp cú cỏch li trỏch nhiệm giữa người phờ chuẩn nghiệp vụ với người kiểm soỏt tài sản cú liờn quan khụng? X X 4.Cỏc chứng từ cú được lập ngay lỳc

đỏnh số liờn tục hay khụng?

5. Nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh cú được phờ chuẩn kịp thời bởi những người cú

thẩm quyền hay khụng? X X

6. Doanh nghiệp cú quy định cụ thể về ủy quyền phờ chuẩn cỏc nghiệp vụ

kinh tế phỏt sinh hay khụng X X

(Nguồn: Hồ sơ kiểm toỏn Cụng ty CP ABC và Cụng ty YNHH XYZ)

Sau khi kết hợp phương phỏp mụ tả và bảng cõu hỏi tỡm hiểu về hệ thống kiểm soỏt nội bộ của hai cụng ty, kiểm toỏn viờn đỏnh giỏ:

Cụng ty CP ABC:

- Mụi trường kiểm soỏt: Khỏ - Bộ mỏy kế toỏn: Khỏ

- Mức rủi ro kiểm soỏt: Trung bỡnh Cụng ty TNHH XYZ:

- Mụi trường kiểm soỏt: Khỏ - Bộ mỏy kế toỏn: Khỏ

- Mức rủi ro kiểm soỏt: Trung bỡnh

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 62 -68 )

×