0
Tải bản đầy đủ (.doc) (129 trang)

Đỏnhgiỏ rủi ro chấp nhận hợp đồng kiểm toỏn

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 52 -58 )

Hàng năm, Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn Thăng Long (tiền thõn là Cụng ty CP Kiểm toỏn và Tư vấn Thăng Long ) đều soạn thảo và gửi thư chào hàng cho cỏc khỏch hàng mới và cỏc khỏch hàng cũ đó được Cụng ty kiểm toỏn. Trong “thư chào hàng” gửi tới cỏc cụng ty, Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn Thăng Long giới thiệu về đặc điểm của Cụng ty như: lịch sử hỡnh thành; cỏc dịch vụ chuyờn ngành; năng lực chuyờn mụn của cỏc nhõn viờn trong Cụng ty cũng như năng lực của đội ngũ kiểm toỏn viờn trong Cụng ty; danh sỏch cỏc khỏch hàng đó được Cụng ty kiểm toỏn…Mục đớch của “Thư chào hàng” ngoài ý nghĩa tỡm kiếm khỏch hàng cũn cú ý nghĩa giới thiệu quảng bỏ hỡnh ảnh của Cụng ty cũng như năng lực của Cụng ty cho khỏch hàng lựa chọn. Trong thư chào hàng, Ban Giỏm đốc mong muốn được cung cấp dịch vụ kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm hiện tại và cỏc năm tiếp theo.

Cuối năm 2006, Cụng ty gửi thư chào hàng tới nhiều khỏch hàng kể cả cỏc khỏch hàng mới và cũ. Trong đú, Cụng ty gửi thư chào hàng tới hai cụng ty: Cụng ty Cp ABC và Cụng ty TNHH XYZ – đõy là hai khỏch hàng mới, và Cụng ty đó nhận được lời mời kiểm toỏn của hai cụng ty trờn. Sau khi nhận được lời mời kiểm toỏn, Ban Giỏm đốc đó bố trớ một buổi gặp với khỏch hàng để trao đổi với khỏch hàng về cỏc dịch vụ của Cụng ty. Trong quỏ trỡnh trao đổi với khỏch hàng mới Ban Giỏm đốc được biết Cụng ty CP ABC năm 2005 đó được Cụng ty kiểm

toỏn A & C kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh, cũn Cụng ty TNHH XYZ chưa được kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm 2005. Trước khi đưa ra quyết định kớ hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khỏch hàng mới, Ban Giỏm đốc sẽ giao trỏch nhiệm cho cỏc kiểm toỏn viờn là người am hiểu chuyờn mụn trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của khỏch hàng để đỏnh giỏ rủi ro kinh doanh mà Cụng ty gặp phải khi quyết định cung cấp dịch vụ của mỡnh cho khỏch hàng.

Để đỏnh giỏ rủi ro kinh doanh mà Cụng ty gặp phải khi kớ hợp đồng cung cấp dịch vụ cho hai khỏch hàng mới, kiểm toỏn viờn sẽ tiến hành thu thập những thụng tin ban đầu về khỏch hàng mới. Cỏc thụng tin mà kiểm toỏn viờn cần phải thu thập như: loại hỡnh doanh nghiệp; hỡnh thức sở hữu vốn; ngành nghề kinh doanh; chế độ kế toỏn; cơ cấu tổ chức bộ mỏy…..Để cú những nguồn thụng tin này về hai khỏch hàng mới kiểm toỏn viờn trong Cụng ty tiến hành thu thập tài liệu từ cỏc nguồn thụng tin sau:

Thứ nhất: Qua bỏo chớ, tạp chớ chuyờn ngành sẽ cho kiểm toỏn viờn biết được nột khỏi quỏt về ngành nghề kinh doanh của khỏch hàng

Thứ hai: Gặp gỡ và trao đổi thẳng thắn với Ban Giỏm đốc hoặc hội đồng thành viờn, hội đồng quản trị của cụng ty khỏch hàng

Thứ ba: Thụng qua cỏc bờn liờn quan của cụng ty khỏch hàng

Thứ tư: Tiếp cận cỏc văn bản phỏp lớ như: giấy phộp thành lập doanh nghiệp; quyết định thành lập doanh nghiệp; giấy đăng kớ kinh doanh….

Thứ năm: Tỡm hiểu thụng tin qua cỏc biờn bản họp Hội đồng quản trị, họp Hội đồng thành viờn, cỏc quyết đinh bổ nhiệm miễn nhiệm cỏc chức danh chủ chốt trong cụng ty khỏch hàng

Thứ sỏu: Đối với Cụng ty CP ABC do năm trước đó được một cụng ty khỏc kiểm toỏn, nờn kiểm toỏn viờn sẽ trao đổi với Ban Giỏm đốc Cụng ty CP ABC để tiếp cận với cỏc văn bản kiểm toỏn năm trước và tiếp cận với cỏc kiểm toỏn viờn tiền nhiệm, nhằm thu thập thụng tin từ cỏc kiểm toỏn viờn tiền nhiệm. Cụng ty TNHH XYZ khụng được kiểm toỏn viờn sử dụng phương phỏp này vỡ bỏo cỏo tài chớnh năn trước của Cụng ty chưa được kiểm toỏn.

Sau khi thu được những thụng tin chung của hai khỏch hàng mới, kiểm toỏn viờn sẽ tập hợp vào trong hồ sơ kiểm toỏn ban đầu tại lưu tại Cụng ty. Trong hồ sơ kiểm toỏn của hai khỏch hàng mới kiờm toỏn viờn thu thập được cỏc thụng tin sau:

Cụng ty Cổ phần ABC

Cụng ty cổ phần ABC tiền thõn là Cụng ty Cụng nghiệp XX đăng kớ kinh doanh lần đầu vào ngày 19.03.2001 Số Đăng kớ kinh doanh là 22032001 do 6 (sỏu) cổ đụng sỏng lập. Năm 2003, Cụng ty được Tập đoàn Cụng nghiệp Tàu thủy Việt Nam gúp vốn và tiếp nhận làm thành viờn và đổi tờn thành Cụng ty CP ABC. Trụ sở của Cụng ty tại Xó Y Tỉnh Q

Ngành nghề kinh doanh của Cụng ty:

Theo Giấy phộp đăng kớ kinh doanh thỡ ngành nghề kinh doanh của Cụng ty bao gồm: Đúng mới và sửa chữa tầu vỏ sắt thộp; sản xuất thiết bị mỏy múc phương tiện võn tải thủy; vận chuyển, bốc xếp hàng húa bằng phương tiện thủy bộ; kinh doanh dịch vụ thương mại và du lịch.

Cổ đụng của Cụng ty:

Cổ đụng của Cụng ty gồm ba cổ đụng chớnh là: Tập đoàn Kinh tế Cụng Nghiệp Tàu thủy Việt Nam: gúp 30% vốn; Cụng ty Cụng nghiệp Tàu thủy XY gúp: gúp 21% vốn; Cỏc cổ đụng cũ của Cụng ty Cụng Nghiệp tàu thủy XX gúp 49% vốn.

Sản phẩm chớnh của Cụng ty

Sản phẩm của Cụng ty bao gồm: Tàu, thuyền cỡ nhỏ và vừa vỏ sắt thộp, xà lan; tàu thuyền hỏng đó được đại tu sửa chữa; dịch vụ võn chuyển hàng húa bằng đường thủy và đường bộ; dịch vụ du lịch.

Cơ cấu tổ chức của Cụng ty CP ABC :

Ban giỏm đốc, hội đồng quản trị, cỏc phũng nghiệp vụ và cỏc đơn vị sản xuất

Ban giỏm đốc gồm cú 3 người ( 1 Giỏm đốc và 2 phú Giỏm đốc ). Hội đồng quả trị gồm cú 5 người ( 1 Chủ tịch và 4 Ủy viờn )

Phũng nghiệp vụ của Cụng ty gồm cú: Phũng tổ chức hành chớnh; Phũng kế toỏn; Phũng kinh doanh; Phũng thiết kế; Phũng kĩ thuật; Phũng bảo vệ; Ban quản lớ dự ỏn

Cỏc đơn vị sản xuất của Cụng ty gồm cú: Đội sản xuất vỏ tàu; tổ mỏy; tổ sản xuất điện; tổ hàn; tổ gia cụng cơ khớ; tổ sơn; tổ mộc; tổ sản xuất.

Chế độ Kế toỏn Cụng ty đang ỏp dụng:

Cụng ty ỏp dụng Chế độ Kế toỏn theo Quyết định 15/2006/QĐ- BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chớnh và cỏc văn bản hướng dẫn cú liờn quan

Tỡnh hỡnh kinh doanh của Cụng ty

Trong mấy năm trở lại đõy cụng ty kinh doanh đề cú lói, doanh thu bỏn hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh qua cỏc năm năm 2006 doanh thu của Cụng ty đạt gần 40 tỉ đồng

Cụng ty TNHH XYZ

Cụng ty TNHH XYZ là cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn cú hai thành viờn trở lờn, được thành lập theo Quyết định số : 204/UB – QĐ ngày 29.4 .2001 của Ủy ban nhõn dõn tỉnh M. theo quyết định này thỡ số vốn kinh doanh của Cụng ty là 170 tỉ đồng. Cụng ty được sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh M cấp giấy chứng nhận đăng kớ kinh doanh lần đầu vào ngày 29.05.2001 và đăng kớ lần thứ hai theo giấy phộp đăng kớ số 040292 ngày 2/10/2006. trụ sở của Cụng ty đặt tại: tổ 21 Phường Nguyễn Trói, Thị xó M, Tỉnh M

Ngành nghề kinh doanh của Cụng ty

Theo giấy phộp đăng kớ kinh doanh lần thứ hai thỡ ngành nghề kinh doanh của Cụng ty bao gồm: Thi cụng cỏc cụng trỡnh giao thụng dõn dụng, cỏc cụng trỡnh cầu đường; sản xuất và kinh doanh cỏc loại vật liệu xõy dựng; kinh doanh thương mại tổng hợp: thu mua, xuất nhập khẩu nụng sản; kinh doanh du lịch lữ hành nội địa.

Thành viờn gúp vốn của Cụng ty

Cụng ty cú 12 thành viờn gúp vốn, thành viờn gúp vốn và tỉ lệ vốn gúp được trỡnh bày ở bảng dưới đõy.

Bảng 2.2 Danh sỏch thành viờn gúp vốn Cụng ty TNHH XYZ

Stt Tờn Thành viờn Tỉ lệ gúp Stt Tờn thành viờn Tỉ lệ gúp

1 Phạm Cụng Nhõn 76.54% 7 Phạm Văn Sõm 0.24%

2 Hoàng thị Hồng 18.57% 8 Bựi Giang Nam 0.48%

3 Lờ Xuõn Thành 0.82% 9 Lờ Khả Nguyờn 0.48%

4 Hoàng Văn Dần 0.48% 10 Phạm Thanh Hải 0.48%

5 Phạm Văn Phỳc 0.71% 11 Phạm Mạnh Hựng 0.48%

6 Phạm Văn Lý 0.48% 12 Lờ Xuõn Tõm 0.48%

(Nguồn: Hồ sơ kiểm toỏn Cụng ty TNHH XYZ ) Sản phẩm chớnh của Cụng ty

Sản phẩm chớnh của Cụng ty chủ yếu là: Cỏc cụng trỡnh giao thụng: đường bờ tụng, đường nhựa, cống thoỏt nước, nhà ở trung cư và tập thể; sản phẩm phục vụ cho xõy dựng; dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế

Cơ cấu tổ chức của Cụng ty

Cơ cấu tổ chức sủa Cụng ty gồm cú: Ban Giỏm đốc, Hội đồng thành viờn, cỏc phũng nghiệp vụ và cỏc tổ đội sản xuất.

Chế độ Kế toỏn Cụng ty đang ỏp dụng

Cụng ty ỏp dụng Chế độ Kế toỏn theo Quyết định 15/2006/QĐ- BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chớnh và cỏc văn bản hướng dẫn cú liờn quan

Tớnh hỡnh kinh doanh của Cụng ty

Qua tỡm hiểu về Cụng ty, kiểm toỏn viờn nhận thấy trong mấy năm gần đõy Cụng ty luụn mở rộng thị trường. Doanh thu của Cụng ty tăng mạnh, năm 2004 doanh thu của Cụng ty đạt 185.500.644.000 đồng và lợi nhuận sau thuế là 878.802.578 đồng, năm 2005 doanh thu của Cụng ty đạt 194.250.600.000, lợi nhuận sau thuế đạt 1.056.248.054 đồng, năm 2006 doanh thu đạt 185.500.644.000 đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 809.904.456 đồng. Như vậy tỡnh hỡnh kinh doanh của Cụng ty là tốt, triển vọng phỏt triển của Cụng ty là lớn.

Sau khi nghiờn cứu thụng tin ban đầu về hai khỏch hàng mới – Cụng ty Cổ phần ABC và Cụng ty TNHH XYZ, kiểm toỏn viờn đỏnh giỏ mức rủi ro kinh doanh mà TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn Thăng Long gặp phải khi tiến hành cung cấp dịch vụ kiểm toỏn cho khỏch hàng là bỡnh thường. Do đú, Cụng ty chấp nhận cung cấp dịch vụ kiểm toỏn của mỡnh cho hai khỏch hàng mới. Ban Giỏm đốc Cụng ty cũng tiến hành gặp gỡ với khỏch hàng để cựng nhau thảo luận và kớ kết hợp đồng ( Hợp đồng kiểm toỏn được trỡnh bày tại phần phụ lục của Chuyờn đề )

Sau khi kớ kết hợp đồng, Ban Giỏm đốc Cụng ty lờn kế hoạch kiểm toỏn cho khỏch hàng và tiến hành đỏnh giỏ mức độ độc lập của kiểm toỏn viờn trong Cụng ty đối với khỏch hàng. Bảng đỏnh giỏ mức độ độc lập của kiểm toỏn viờn được sử dụng cho tất cả cỏc kiểm toỏn viờn trong Cụng ty. Căn cứ vào cõu trả lời về mức độ độc lập, Ban Giỏm đốc sẽ bố trớ nhõn sự cho cuộc kiểm toỏn.

Bảng 2.3 Bảng đỏnh giỏ mức độ độc lập của kiểm toỏn viờn với khỏch hàng

=======================================================

ĐÁNH GIÁ

MỨC ĐỘ ĐỘC LẬP CỦA KIỂM TOÁN VIấN

Khỏch hàng: Cụng ty Cổ phần ABC

Niờn độ kế toỏn: 01/01/2006 đến 31/12/2006

Kiểm toỏn viờn: Nguyễn Trung Kiờn

I. Cõu hỏi dành cho kiểm toỏn viờn

Thanglong


Auditing & consulting

CễNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG 23/ 61 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP Hà Nội

Nội dung cõu hỏi Khụng 1. Ktv cú nắm giữ cổ phần trong Cụng ty khỏch hàng khụng? X 2. Ktv cú vay vốn của Cụng ty khỏch hàng khụng? X 3. Ktv cú cho Cụng ty khỏch hàng vay vốn khụng ? X 4. Ktv cú kớ hợp đồng gia cụng sản phẩm với Cụng ty khỏch hàng khụng? X

5. Ktv cú cung cấp nguyờn vật liệu cho Cụng ty khỏc hàng

khụng? X

6. Ktv cú làm đại lớ tiờu thụ sản phẩm cho Cụng ty khỏch hàng khụng

X 7. Ktv cú cung cấp dịch vụ kế toỏn, lập bỏo cỏo tài chớnh cho

Cụng ty khỏch hàng khụng ?

X

8.Ktv cú quan hệ họ hàng thõn thuộc với những người giữ chức

vụ chủ chốt trong Cụng ty khỏch hàng khụng? X

9. Ktv cú chịu sức ộp nào khụng nếu được kiểm toỏn bỏo cỏo tài

chớnh cho khỏch hàng? X

II. í kiến của Ban Giỏm đốc cụng ty kiểm toỏn

1.Kiểm toỏn viờn đủ điều kiện tham gia kiểm toỏn cho khỏch hàng

X 2.Kiểm toỏn viờn khụng đủ điều kiện tham gia

kiểm toỏn cho khỏch hàng

( Nguồn: Hồ sơ kiểm toỏn Cụng ty Cổ phần ABC )

Căn cứ vào bảng cõu hỏi đỏnh giỏ về tớnh độc lập của kiểm toỏn viờn đối với khỏch hàng, Ban Giỏm đốc sẽ bố trớ nhõn sự cho cuộc kiểm toỏn cũng như lập kế hoạch và thiết kế cỏc chương trỡnh kiểm toan thớch hợp.

2.2.2 Đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn năm đầu trờn toàn bộ bỏo cỏo tài chớnh2.2.2.1 Đỏnh giỏ rủi ro tiềm tàng

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 52 -58 )

×