0
Tải bản đầy đủ (.doc) (121 trang)

Hoàn thiện bảng cõu hỏi và sử dụng hệ thống “điểm số” để đỏnhgiỏ hiệu

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 109 -111 )

hiệu quả của hệ thống kiểm soỏt nội bộ

Bảng cõu hỏi đỏnh giỏ hệ thống kiểm soỏt nội bộ là một cụng cụ quan trọng trong việc tỡm hiểu hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng và là cơ sở để kiểm toỏn viờn đỏnh giỏ rủi ro kiểm soỏt. Dựa trờn kinh nghiệm của cỏc kiểm toỏn viờn, Cụng ty đó thiết kế riờng cho mỡnh một bảng cõu hỏi đỏnh giỏ về hệ thống kiểm soỏt nội bộ. Tuy nhiờn, cỏc tiờu thức đỏnh giỏ trong bảng cõu hỏi

đỏnh giỏ hệ thống kiểm soỏt nội bộ vẫn chưa đầy đủ, chưa sõu, chưa bỏo quỏt hết. Trong quỏ trỡnh sử dụng bảng cõu hỏi để đỏnh giỏ, cụng ty khụng quy định trong trường hợp nào thỡ kiểm toỏn viờn đỏnh giỏ hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng là tốt, trong trường hợp nào thỡ đỏnh giỏ là yếu…Việc đỏnh giỏ hiệu quả của hệ thống kiểm soỏt nội bộ cũn mang nhiều tớnh xột đoỏn và dựa vào kinh nghiệm của kiểm toỏn viờn là chớnh. Chớnh vỡ khụng quy định rừ ràng cụ thể nờn dẫn tới nhiều trường hợp cựng một hệ thống kiểm soỏt nội bộ và cựng một bảng cõu hỏi đỏnh giỏ hệ thống kiểm soỏt nội bộ, cỏc kiểm toỏn viờn khỏc nhau lại đưa ra cỏc đỏnh giỏ rất khỏc nhau về tớnh hiệu quả của hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng. Thụng thường, sau khi thu thập xong cõu trả lời trờn bảng đỏnh giỏ hệ thống kiểm soỏt nội bộ, kiểm toỏn viờn sẽ đưa ra đỏnh giỏ về hệ thống kiểm soỏt nội bộ. Nhưng ở Cụng ty khụng cú quy định cụ thể những căn cứ, cơ sở để kiểm toỏn viờn đưa ra đỏnh giỏ hệ thống kiểm soỏt nội bộ hiệu quả hay khụng hiệu quả, tốt hay khụng tốt. Cỏc kiểm toỏn viờn khỏch nhau sẽ đưa ra đỏnh giỏ khỏch nhau về tớnh hiệu quả hệ thống kiểm soỏt nội bộ dựa trờn cựng một thụng tin thu được.

Vỡ vậy, để giảm bớt sự đỏnh giỏ dựa vào cảm tớnh đú, Cụng ty nờn xõy dựng một hệ thống điểm số để đỏnh giỏ về hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng. Cụng ty sẽ xõy dựng hoàn thiện cỏc tiờu thức để đỏnh giỏ hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng. Cụng ty sẽ dựa vào mức độ quan trọng của cỏc tiờu thức để cho điểm, khi tổng điểm số đỏnh giỏ về hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng đạt đến một mức điểm nào thỡ kiểm toỏn viờn sẽ đỏnh giỏ hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng là khỏ, khi điểm số thấp dưới một mức quy định nào đú thỡ hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng sẽ bị đỏnh giỏ là yếu….

Xõy dựng hệ thống điểm số và quy định mức điểm số để đỏnh giỏ hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng sẽ giỳp cho cỏ kiểm toỏn viờn thống nhất trong quỏ trỡnh đỏnh giỏ hiệu quả hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng, hạn chế

được đỏnh giỏ hiệu quả hệ thống kiểm soỏt nội dựa vào chủ quan của kiểm toỏn viờn

Việc xõy dựng cỏc tiờu thức trong bảng đỏnh giỏ hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng phải linh động. Bảng cõu hỏi đỏnh giỏ hệ thống kiểm soỏt nội bộ được xõy dựng chung, sử dụng cho mọi khỏch hàng khụng phõn biệt quy mụ lớn nhỏ. Tuy nhiờn, khỏch hàng lớn và nhỏ cú những đặc thự riờng biệt. Do đú, cỏc tiờu thức xõy dựng trong bảng cõu hỏi đỏnh giỏ hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng phải cú tớnh bao quỏt rộng nhiều vấn đề và nhiều lĩnh vực của khỏch hàng.

3.3.3 Xõy dựng hệ thống kớ hiệu và sử dụng lưu đồ trong quỏ trỡnh tỡm hiểuvề hệ thống kiểm soỏt nội bộ và đỏnh giỏ rủi ro kiểm soỏt

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 109 -111 )

×