0
Tải bản đầy đủ (.doc) (129 trang)

Cơ cấu tổ chức của Cụng tyTNHH Kiểm toỏn và Tư vấn Thăng

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 40 -45 )

Cơ cấu tổ chức quản lớ của Cụng ty bao gồm: Tổng Giỏm đốc, cỏc Phú Tổng Giỏm đốc, cỏc phũng, cỏc ban chuyờn mụn, cỏc chi nhỏnh, cỏc văn phũng đại diện tham mưu giỳp việc cho Tổng giỏm đốc.

Hội đồng thành viờn quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỉ luật Tổng giỏm đốc, cỏc Phú Tổng giỏm đốc và Kế toỏn trưởng.

Cơ cấu tổ chức của Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn Thăng Long cú thể minh họa theo sơ đồ sau:

Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn Thăng Long

Ghi chỳ :

1. Mối quan hệ chỉ đạo : 2. Mối quan hệ bỏo cỏo: 3. Mối quan hệ làm việc:

Phũng Kiểm toỏn tài chớnh

Phũng Kiểm toỏn Tài chớnh là phũng nghiệp vụ của Cụng ty, cú chức năng giỳp Tổng Giỏm đốc Cụng ty thực hiện cung cấp cỏc dịch vụ kiểm toỏn (trừ kiểm toỏn quyết toỏn vốn đầu tư), định giỏ doanh nghiệp theo đỳng quy định của phỏp luật và quy định tại Giấy phộp đăng kớ kinh doanh của Cụng ty.

Nhiệm vụ của Phũng Kiểm toỏn tài chớnh: Xõy dựng cỏc kế hoạch hoạt động kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của cỏc phũng ban, tham gia xõy dựng kế hoạch hoạt động chung của Cụng ty; tổ chức thực hiện cỏc cuộc kiểm toỏn và định giỏ Phũng Kiểm toỏn Tài chớnh Phũng Đào tạo và Kiểm soỏt chất lượng Phũng Tư vấn Phũng Kiểm toỏn Xõy dựng cơ bản Ban Hành chớnh Tổng hợp Phũng Tài chớnh Kế toỏn Chi nhỏnh thành Phố Hồ Chớ Minh Chi nhỏnh Lạng Sơn BAN GIÁM ĐỐC

doanh nghiệp theo hợp đồng do Tổng giỏm đốc chỉ định. Lập và phỏt hành cỏc bỏo cỏo kiểm toỏn, bỏo cỏo định giỏ doanh nghiệp và thư quản lớ (nếu cú); chủ động tiếp cận khỏch hàng để tỡm kiếm cỏc hợp đồng nhằm mở rộng và duy trỡ khỏch hàng để phỏt triển hoạt động kinh doanh của Cụng ty; tiếp cận, hướng dẫn và đỏnh giỏ cỏc nhõn viờn thử việc hoặc mới vào làm tại Cụng ty khi được giỏm đốc Cụng ty phõn cụng; phối hợp với cỏc phũng nghiệp vụ, cỏc chi nhỏnh, văn phũng đại diện của Cụng ty để thực hiện cỏc nhiệm vụ chuyờn mụn khỏc theo sự phõn cụng của Tổng Giỏm đốc.

Phũng Đào tạo và Kiểm soỏt chất lượng

Phũng Đào tạo và Kiểm soỏt chất lượng là phũng chức năng của Cụng ty, cú trỏch nhiệm giỳp Tổng giỏm đốc Cụng ty tổ chức thực hiện việc cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ kiểm toỏn, kế toỏn, dịch vụ tư vấn tài chớnh kế toỏn và cập nhật cỏc văn bản phỏp luật cú liờn quan đến hoạt động kinh doanh của Cụng ty cho cỏn bộ, nhõn viờn trong Cụng ty, đồng thời thực hiện cỏc dịch vụ đào tạo kế toỏn, kiểm toỏn cho cỏc cơ quan, doanh nghiệp theo hợp đồng; thực hiện việc soỏt xột cỏc Bỏo cỏo kiểm toỏn ( đối với dịch vụ kiểm toỏn ); Bỏo cỏo tài chớnh, sổ kế toỏn (đố với dịch vụ ghi sổ kế toỏn và lập Bỏo cỏo tài chớnh ) trước khi chuyển cho Tổng giỏm đốc xem xột và chuyển đến cho khỏch hàng một cỏch kịp thời. Đảm bảo cỏc hồ sơ làm việc, cỏc Bỏo cỏo tài chớnh, Bỏo cỏo kiểm toỏn được thực hiện theo đỳng cỏc điều đó quy định tại chuẩn mực kế toỏn và chuẩn mực kiểm toỏn Việt Nam cũng như cỏc văn bản phỏp luật, tài chớnh cú liờn quan.

Phũng Tư vấn

Phũng tư vấn là phũng nghiệp vụ của Cụng ty, cú chức năng giỳp cho Tổng giỏm đốc thực hiện cỏc dịch vụ Tư vấn về tài chớnh Kế toỏn, Thuế, Ghi sổ kế toỏn, làm kế toỏn trưởng thuờ,…theo quy định của phỏp luật và quy định tại giấy phộp đăng kớ kinh doanh của Cụng ty.

Phũng Tư vấn cú nhiệm vụ: Xõy dựng cỏc kế hoạch hoạt động kinh doanh dài hạn và ngắn hạn của phũng, tham gia xõy dựng kế hoạch hoạt động chung

của Cụng ty; thực hiện cỏc hợp đồng cung cấp dịch vụ Tư vấn Tài chớnh –Kế toỏn; tư vấn về thuế và ghi sổ kế toỏn… cho khỏch hàng; cung cấp cỏc dịch vụ kế toỏn trưởng làm thuờ cho cỏc doanh nghiệp theo hợp đồng thỏa thuận; chủ động tiếp cận khỏch hàng để tỡm kiếm cỏc hợp đồng nhằm mở rộng và duy trỡ khỏch hàng để phỏt triển hoạt động kinh doanh của Cụng ty….

Phũng Kiểm toỏn Xõy dựng cơ bản

Phũng Kiểm toỏn Xõy dựng cơ bản là phũng nghiệp vụ của Cụng ty, cú chức

năng giỳp Tổng giỏm đốc thực hiện việc cung cấp cỏc dịch vụ kiểm toỏn quyết toỏn vốn đầu tư xõy dựng cơ bản hoàn thành, tư vấn về vấn đề quyết toỏn vốn đầu tư hoàn thành đỳng theo quy định của Phỏp luật và quy định tại giấy phộp đăng kớ hoạt động kinh doanh của Cụng ty.

Phũng Kiểm toỏn Xõy dựng cơ bản cú nhiệm vụ: Xõy dựng cỏc kế hoạch hoạt động kinh doanh dài hạn và ngắn hạn của Phũng, tham gia xõy dựng kế hoạch hoạt động chung của Cụng ty; tổ chức thực hiện cỏc cuộc tư vấn, kiểm toỏn quyết toỏn vốn đầu tư theo hợp đồng do Ban Điều hành chỉ định; chủ động tiếp cận khỏch hàng để tỡm kiếm cỏc hợp đồng nhằm mở rộng và duy trỡ khỏch hàng để phỏt triển hoạt động kinh doanh của Cụng ty…..

Phũng Hành chớnh Tổng hợp

Phũng Hành chớnh Tổng hợp là phũng chức năng của Cụng ty, cú chức năng

tham mưu và giỳp cho Tổng Giỏm đốc Cụng ty trong việc quản lý, điều hành cụng tỏc văn phũng, hành chớnh tổng hợp; cụng tỏc đảm bảo an ninh, an toàn, lễ tõn, đối ngoại, phỏp chế và hoạt động của cỏ đoàn thể trong Cụng ty.

Phũng Hành chớnh Tổng hợp cú nhiệm vụ: tổng hợp cỏc bỏo tuần từ cỏc phũng ban, chi nhỏnh, văn phũng đại diện vào sỏng thứ 7 hàng tuần bỏo cỏo cho Tổng Giỏm đốc và lập chương trỡnh cụng tỏc của tuần tiếp theo trờn cơ sở chỉ đạo của Tổng Giỏm đốc; chuẩn bị chương trỡnh cho cỏc cuộc họp giao ban hàng tuần; cỏc cuộc họp Cụng ty theo định kỡ, đột xuất và cỏc cuộc họp, làm thư kớ cho cỏc cuộc họp giao ban, hội ý của ban điều hành (nếu được giao nhiệm vụ); soạn thảo và làm đầu mối tổng hợp, trỡnh duyệt, ban hành phương ỏn tổ chức,

hoạt động của Cụng ty; soạn thảo chiến lược, chương trỡnh, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Cụng ty; soạn thảo sửa đổi, bổ sung cỏc quy chế, quy trỡnh, nội quy hoạt động của Cụng ty theo chỉ thị của Tổng giỏm đốc ty….

Phũng Tài chớnh – Kế toỏn

Phũng Tài chớnh – Kế toỏn là phũng chức năng của Cụng ty, cú trỏch nhiệm giỳp Tổng giỏm đốc Cụng ty tổ chức thực hiện cụng tỏc kế toỏn, tài chớnh

Phũng Tài chớnh – Kế toỏn cú nhiệm vụ: Xõy dựng và theo dừi thực hiện kế hoạch tài chớnh của Cụng ty; phối hợp với cỏc bộ phận liờn quan trong Cụng ty để lập kế hoạch cõn đối nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn; hướng dẫn cỏc chi nhỏnh, văn phũng đại diện của Cụng ty ghi chộp số liệu ban đầu, thống kờ số liệu và bỏo cỏo tài chớnh theo đỳng chế độ và thời gian quy định; ghi chộp, phản ỏnh chớnh xỏc, kịp thời toàn bộ hoạt động kinh doanh của Cụng ty về tỡnh hỡnh sử dụng vật tư, tiền vốn và cỏc chi phớ; thực hiện thanh, quyết toỏn cỏc hợp đồng theo cỏc húa đơn chứng từ hợp lệ và thanh lý hợp đồng đỳng hạn; phõn tớch bỏo cỏo tài chớnh theo định kỡ phục vụ cho cụng tỏc lập và thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của Cụng ty; lập và gửi Bỏo cỏo tài chớnh theo quy định của Chế độ Kế toỏn hiện hành; thanh toỏn lương, phụ cấp lương, tiền thưởng và cỏc chi phớ khỏc theo đỳng chế độ, chớnh sỏch của nhà nước và quy định của Cụng ty cho cỏc đơn vị và cỏc cỏ nhõn; quản lý tài sản cố định và vật tư rẻ tiền mau hỏng của Cụng ty; tổ chức kiểm kờ tài sản định kỡ và bất thường; lập kế hoạch tiền mặt hàng thỏng, hàng quý, hàng năm; quản lý quỹ tiền mặt hiện cú tại Cụng ty….

Ban Tư vấn

Ban Tư vấn của Cụng ty cú chức năng giỳp Tổng giỏm đốc Cụng ty thực hiện cỏc chức năng tổ chức cỏn bộ, cụng tỏc hành chớnh tổng hợp, cụng tỏc soạn thảo, sửa chữa, ban hành cỏc quy chế, nội quy hoạt động của toàn Cụng ty và của cỏc chi nhỏnh, văn phũng đại diện của Cụng ty; cụng tỏc lập, ban hành kế hoạch kinh doanh hàng năm; cỏc văn bản đối ngoại trong quỏ trỡnh thực hiện kinh doanh của Cụng ty theo đỳng quy định của phỏp luật nhà nước.

Ban Tư vấn cú cỏc nhiệm vụ: Cung cấp kịp thời cỏc văn bản quy phạm phỏp luật cú liờn quan đến hoạt động của Cụng ty; tư vấn và tham gia biờn soạn, bổ sung, sửa đổi cỏc quy chế, nội quy hoạt động của Cụng ty cho phự hợp với phỏp luật nhà nước và yờu cầu quản trị nội bộ trong Cụng ty; giỳp Tổng giỏm đốc Cụng ty hướng dẫn cụng tỏc cỏn bộ, hành chớnh tổng hợp cho Phũng Hành chớnh Tổng hợp của Cụng ty và bộ phận hành chớnh tại cỏc chi nhỏnh; tư vấn cho Tổng giỏm đốc Cụng ty về cụng tỏc tuyển dụng cỏn bộ, quản lớ và bổ nhiệm cỏn bộ trong Cụng ty; tham gia biờn soạn và soỏt xột một số nội dung quan trọng của Cụng ty.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 40 -45 )

×