0
Tải bản đầy đủ (.doc) (129 trang)

Đỏnhgiỏ rủi ro liờn quan đến số dư cỏc tài khoản và sai số tiềm tàng gặp

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 72 -77 )

Trước khi tiến hành đỏnh giỏ rủi ro liờn quan đến số dư cỏc tài khoản và sai số tiềm tàng của cỏc tài khoản gặp phải, kiểm toỏn viờn trong Cụng ty sẽ tiến hành hai bước cụng việc: xem xột tớnh trọng yếu của cỏc khoản mục trờn bảng cõn đối kế toỏn và xỏc định rủi ro chi tiết liờn quan đến số dư tài khoản và sai sút tiềm tàng

Thứ nhất: Xem xột tớnh trọng yếu của cỏc khoản mục trờn bảng cõn đối kế toỏn

Kiểm toỏn viờn sẽ tiến hành xem xột cỏc tài khoản cú sự biến động lớn trong năm. Cỏc khoản mục nào trong năm thỡ kiểm toỏn viờn đỏnh giỏ đú là khoản mục trọng yếu và cần phải xem xột kĩ. Qua nghiờn cứu tài liệu do hai khỏch hàng mới: Cụng ty Cổ phần ABC và Cụng ty TNHH XYZ, kiểm toỏn viờn nhận thấy cú cỏc khoản mục được xem là trọng yếu cần phải xem xột kĩ sau:

Cụng ty cổ phần ABC: Qua xem xột tài liệu và phõn tớch, kiểm toỏn viờn nhận thấy cỏc khoản mục như: Tiền mặt; cỏc khoản phải thu khỏc; hàng tồn kho; tài sản ngắn hạn khỏc; tài sản cố định thuờ tài chớnh; tài sản dài hạn khỏc; vay và nợ dài hạn là cỏc tài khoản cú sự biến động lớn . Do đú, kiểm toỏn viờn cho rằng đõy là cỏc khoản trọng yếu và cần xem xột kĩ cỏc tài khoản này.

Cụng ty TNHH XYZ: Kiểm toỏn viờn nhận thấy cỏc khoản mục cú biến động lớn cần phải quan tõm như:Cỏc khoản phải thu khỏc; Tài sản cố định thuờ TC; Nợ và vay dài hạn; Phải nộp phải trả ngắn hạn; Vay và nợ dài hạn. ngoài ra, khoản đầu tư tài chớnh ngắn hạn trong năm khụng cú biến động nhưng doanh nghiệp khụng trớch dự phũng nờn cũng được kiểm toỏn viờn quan tõm.

Thứ hai: Xỏc định rủi ro chi tiết liờn quan đến số dư tài khoản và sai sút tiềm tàng của cỏc tài khoản.

Kiểm toỏn viờn xỏc định sai sút tiềm tàng thường xảy ra với cỏc tài khoản là sai sút xảy ra đối với cỏc tài khoản cú số phỏt sinh Nợ hoặc số phỏt sinh Cú, mà tựu chung lại nằm ở năm loại sai sút tiềm tàng sau, đú là:

Sai sút về tớnh chọn vẹn của cỏc nghiệp vụ: Cỏc nghiệp vụ sẽ bị cố tỡnh ghi thiếu hoặc bỏ sút

Sai sút về tớnh hiệu lực: Cỏc nghiệp vụ kinh tế thực tế khụng xảy ra, nhưng kế toỏn của đơn vị khỏch hàng lại ghi vào (trường hợp này chủ yếu là do cố ý) Sai sút về tớnh đỳng kỡ: Cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh khụng được ghi đỳng kỡ, loại sai sút này thường xảy ra đối với cỏc nghiệp vụ ở cuối kỡ hoặc đầu kỡ là giai đoạn chia cắt liờn độ kế toỏn

Sai sút về tớnh giỏ và định giỏ: Tài sản, cụng nợ bị đỏnh giỏ khụng đỳng với thực tế

Sai sút về phõn loại và trỡnh bày: Cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh khụng được phõn loại và trinh bày đỳng theo chế độ và chuẩn mực đó ban hành.

Kiểm toỏn viờn tiến hành nghiờn cứu thật kĩ lưỡng cỏc tài liệu mà khỏch hàng đó cung cấp, tiến hành quan sỏt tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của khỏch hàng, phỏng vấn cỏc nhõn viờn khỏch hàng .. và kết hợp với kinh nghiệm của mỡnh để đưa ra đỏnh giỏ của mỡnh về rủi ro liờn quan đến số dư tài khoản và sai sút tiềm tàng. Bằng kinh nghiệm, kiểm toỏn viờn đỏnh giỏ sai sút tiềm tàng cú thể xảy ra đối với cỏc tài khoản là bị ghi tăng hoặc ghi giảm tựy theo bản chất của từng tài khoản và mục đớch động cơ của khỏch hàng. Kiểm toỏn viờn nhận định, cỏc sai sút tiềm tàng đối với cỏc tài khoản tài sản và chi phớ thường được ghi tăng, cũn sai sút tiềm tàng đối với cỏc tài khoản doanh thu và cụng nợ cú xu hướng ghi giảm. Cỏc tài khoản cú số phỏt sinh Nợ ghi khụng đỳng thực tế, thường cú xu hướng ghi cao hơn thực tế, hoặc được ghi nhận khụng đỳng kỡ. Số phỏt sinh cú thường được ghi giảm bằng cỏch bỏ sút cỏc nghiệp vụ, ghi số phỏt sinh nhỏ hơn thực tế đó phỏt sinh, hoặc ghi số phỏt sinh vào kỡ sau ( thường xảy ra với cỏc nghiệp vụ phỏt sinh ở giao điểm của kỡ kế toỏn)

Sau khi nghiờn cứu tài liệu do hai khỏch hàng mới cung cấp, tiến hành quan sỏt và phỏng vấn, kiểm toỏn viờn đó phỏt hiện cỏc rủi ro chi tiết đối với đối với từng cụng ty như sau:

Cụng ty Cổ phần ABC

Tiền cú khả năng bị khai bỏo vượt thực tế, vỡ tiền phản ỏnh khả năng thanh toỏn của Cụng ty. Tiền mặt tại kột của Cụng ty tăng mạnh, tăng 397.1%, Cụng ty duy trỡ một khối lượng tiền mặt lớn ở trong kột, tiềm ẩn rủi ro đối với khoản mục này. Tiền gửi ngõn hàng của Cụng ty đầu kỡ cú số dư là 0, đến cuối kỡ số du tiờn gửi ngõn hàng đó tăng lờn trờn 6 tỉ. Quy mo của Cụng ty khụng lớn mà lại duy trỡ một lượng tiền lớn ở trong kột, do vậy kiểm toỏn viờn đỏnh giỏ rủi ro đối với khoản mục tiền là tớnh cú thật

Rủi ro đối với khoản đầu tư tài chớnh ngắn hạn

Khoản đầu tư tài chớnh ngắn hạn bị ghi tăng. Số dư đầu kỡ của của tài khoản này là 0, cuối kỡ tài khoản này cú số dư là 200 triệu, kiểm toỏn viờn nghi ngờ về tớnh chinh xỏc của thụng tin này

Rủi ro đối với cỏc khoản phải thu khỏc

Cỏc khoản phải thu khỏc được khai tăng so với thực tế. cỏc khoản phải thu khỏch của Cụng ty tăng rất nhiều, tăng những hơn 17 lần so với đầu kỡ, kiểm toỏn viờn cho rằng cú nhiều khả năng cỏc khoản phải thu khỏc bị hạch toỏn sai kỡ

Rủi ro đối với khoản mục tài sản ngắn hạn khỏc

Tài sản ngắn hạn khỏc của Cụng ty tăng mạnh tăng 828.32%, kiểm toỏn cho rằng rủi ro đối với khoản mục này là ghi tăng so với thực tế. Cụng ty sẽ ghi vào khoản mục tài sản ngắn hạn cỏc khoản khụng đem lại lợi ớch cho Cụng ty. Kiểm toỏn viờn xỏc định vi phạm trong trường hợp này vi phạm tớnh cú thực do đú rủi ro trong trường hợp này là tớnh cú thực

Rủi ro đối với nhúm tài khoản hàng tồn kho

Hàng tồn kho của Cụng ty tăng 55.26% trong khi doanh thu bỏn hàng của Cụng ty tăng mạnh ( tăng 107.2% ), trong khi đú Cụng ty khụng lập dự phũng giảm giỏ hàng tồn kho. Điều này tiềm ẩn rủi ro đối với hàng tồn kho là được doanh nghiệp khai tăng ( rủi ro tớnh cú thực )

Rủi ro đối với chi phớ xõy dựng cơ bản dở dang

Chi phớ xõy dựng cơ bản dở dang cú thể bị ghi tăng lờn so với thực tế. Đầu kỡ doanh nghiệp khụng cú số dư trờn tài khoản chi phớ xõy dựng cơ bản, cuối kỡ số

dư của khoản mục này là trờn 5 tỉ. Qua quan sỏt và phỏng vấn kế toỏn trưởng của Cụng ty kiểm toỏn viờn được biết Cụng ty đang xõy dựng một nhà xưởng nhưng cuối kỡ chưa hoàn thành. Kiểm toỏn viờn xỏc định chi phớ xõy dựng cơ bản cú khả năng được ghi tăng do cỏc khoản tiền thực tế chưa chi đó được kế toỏn phản ỏnh vào chi phớ xõy dựng cơ bản dở dang.

Rủi ro đối với tài sản cố định

Được ghi tăng so với thực tờ. Qua xem xột tài liệu mà Cụng ty cung cấp, kiểm toỏn viờn nhận thấy tài sản cố định của Cụng ty giảm. phỏng vấn kế toỏn đơn vị kiểm toỏn viờn được biết trong năm Cụng ty đó thanh lớ một số tài sản cố định chưa khấu hao hết. Qua xem xột tài liệu, kiểm toỏn viờn thấy cú một số tài sản trớch khấu hao khụng đỳng quy định. Số năm trớch khấu hao của tài sản nhiều hơn quy định, dẫn tới chi phớ khấu hao giảm tài sản cố định tăng. Kiểm toỏn viờn nhận định rủi ro trong trường hợp này là tớnh giỏ định giỏ

Rủi ro đối với tài sản cố định thuờ tài chớnh

Ghi tăng so với thực tế. tài sản cố định thuờ tài chớnh cuối kỡ so với đầu kỡ tăng 717% ( tăng hơn 10 tỉ đồng) kiểm toỏn viờn sẽ tập trung vào tớnh hiện hữu của tài khoản này và tỡm hiểu cỏc hồ sơ cú liờn quan. Kiểm toỏn viờn nhận định rủi ro trong trường hợp này là rủi ro phõn loại trỡnh bày, tớnh giỏ và định giỏ.

Rủi ro đối với cỏc khoản vay, nợ dài hạn và nợ ngắn hạn

Cỏc khoản này thường bị ghi giảm, tuy nhiờn qua xem xột số dư tài khoản kiểm toỏn viờn nhận thấy cỏc khoản này tăng lờn đỏng kể so với đầu năm. Kiểm toỏn viờn sẽ tập trung xem xột tớnh hiện hữu và giỏ trị của khoản nợ này, cũng như sự phõn loại và trỡnh bày của cỏc khoản nợ.

Trờn cơ sở cỏc kết quả đỏnh giỏ về rủi ro liờn quan đến cỏc tài khoản và sai sút tiềm tàng của cỏc tài khoản và nhúm tài khoản, kiểm toỏn viờn sẽ lập kế hoạch cụ thể và phõn bổ thời gian hợp lớ để để kiểm toỏn số dư của cỏc tài khoản nhằm đảm bảo số dư của cỏc tài khoản khụng cũn chứa đựng cỏc sai phạm trọng yếu cú thể ảnh hưởng đến người sử dụng thụng tin trờn bỏo cỏo tài chớnh của khỏch hàng. Như vậy, kiểm toỏn viờn sẽ đặc biệt chỳ ý đến cỏc tài khoản : tiền, phải thu, tài

sản ngắn hạn khỏc, hàng tồn kho, chi phớ xõy dựng cơ bản dở dang, vay và nợ ngắn hạn.

Cụng ty TNHH XYZ

Sau khi tỡm hiểu cỏc thụng tin do Ban Giỏm đốc Cụng ty XYZ cung cấp, kiểm toỏn viờn xỏc định sai số tiềm tàng cú rủi ro phỏ hiện tập trung vào cỏc tài khoản: Tiền; đầu tư tài chớnh ngắn hạn; cỏc khoản phải thu khỏc; Nợ và vay dài hạn; phải nộp phải trả ngắn hạn;

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 72 -77 )

×