0
Tải bản đầy đủ (.doc) (129 trang)

Đỏnhgiỏ rủi ro kiểm soỏt khi kiểm toỏn số dư đầu năm của cỏc tà

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 90 -91 )

khoản đầu tư tài chớnh ngắn hạn bị ghi tăng. Cần phải xem xột chớnh sỏch lập dự phũng đầu tư tài chớnh ngắn hạn của Cụng ty để kiểm nhận tớnh chớnh xỏc của thụng tin này.

(4) cỏc khoản phải thu khỏc cuối năm so với đầu năm tăng hơn 9 tỉ ( tăng 542.42%) cần phải tỡm hiểu thụng tin về tớnh chớnh xỏc của số liệu trờn, cú thể khoản này được Cụng ty ghi tăng

(5), (7) tài sản cố định hữu hỡnh tăng nhẹ trong khi đú chi phớ xõy dựng cơ bản dở dang cuối kỡ

so với đầu kỡ khụng cú sự biến động. Tài sản cố định hữu hỡnh tăng chủ yếu qua mua sắm. cần xem xột cỏc hợp đồng mũ bỏn và quy định trớch khấu hao của tài sản cố định. Cú thể tài sản cố định được ghi tăng

(6) Tài sản cố định thuờ tài chớnh tăng nhẹ, nú cũng cú thể bị ghi tăng, cần tỡm hiểu cỏc thụng tin để xỏc đinh tớnh chớnh xỏc của số liệu

(8) Cần tỡm hiểu hợp đồng liờn doanh liờn kết để đỏnh giỏ tớnh chớnh xỏc của số liệu, cú khả

năng bị khai tăng.

(9) Nợ và vay ngắn hạn giảm, cần phải xem xột tớnh chớnh xỏc của thụng tin này, cú khả năng khoản mục này bị ghi giảm để tăng hệ số thanh toỏn của Cụng ty

(10) …….

(Nguồn: Hồ sơ Kiểm toỏn Cụng ty TNHH XYZ)

2.2.3.4 Đỏnh giỏ rủi ro kiểm soỏt khi kiểm toỏn số dư đầu năm của cỏc tàikhoản khoản

Đỏnh giỏ rủi ro kiểm soỏt của khỏch hàng đó được kiểm toỏn viờn thực hiện ở giai đoạn đầu lập kế hoạch kiểm toỏn. Trong giai đoạn này, kiểm toỏn viờn chủ yếu đưa ra cỏc đỏnh giỏ của mỡnh về hệ thống kế toỏn cú được thiết kế phự hợp khụng, và hoạt động cú điểm nào cần khắc phục.

Cụng ty cổ phần ABC

Kiểm toỏn viờn đỏnh giỏ, bộ mỏy kế toỏn của Cụng ty tổ chức phự hợp với đặc điểm sàn xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiờn, Bộ mỏy kế toỏn cũn cú một số điểm cần phải hoàn thiện. Cụng ty cú khoản mục hàng tồn kho được cỏc kiểm toỏn viờn đỏnh giỏ cú mức rủi ro tiềm tàng cao. Cỏc phiếu nhập kho và xuất kho của Cụng ty khụng đỏnh số thứ tự mà chỉ ghi ngày thỏng. Cỏc phiếu chi tiền của cụng ty cú hiện tượng tẩy xúa, phờ duyệt khụng kịp thời. Tài khoản 154 “chi phớ sản xuất kinh doanh dở dang” cuối kỡ khụng được chi tiết hợp lớ. Tài sản

cố định trong năm trớch khấu hao khụng đỳng quy định, số năm tớnh khấu hao cú một số tài sản mới nhiều hơn thực tế so với quy định dẫn đến chi phớ khấu hao giảm, giỏ trị tài sản cố định tăng. Qua trao đổi với kiểm toỏn viờn tiền nhiệm, kiểm toỏn viờn được biết cỏc hiện tượng này đó được kiểm toỏn viờn tiền nhiệm phỏt hiện ở năm trước và cú kiến nghị với Cụng ty qua thư quản lớ ( ý kiến của kiểm toỏn viờn năm trước là chấp nhận toàn phần nhưng cú ý kiến ngoại trừ). Tuy nhiờn qua phỏt hiện ở năm nay, kiểm toỏn viờn nhận thấy hệ thống kế toỏn của đơn vị chậm thay đổi sửa chữa cỏc sai sút. Hơn thế nữa, cỏc khoản nợ vay của doanh nghiệp chiếm một tỉ lệ lớn trong tổng nguồn vốn của Cụng ty làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toỏn và tớnh hoạt động liờn tục của đơn vị.

Cụng ty TNHH XYZ

Kiểm toỏn viờn đỏnh giỏ, hệ thống kế toỏn của Cụng ty tốt, cỏc chớnh sỏch rừ

ràng. Cỏc chớnh sỏch về ủy quyền và phờ chẩn đều cú quy định cụ thể.

Tỡm hiểu thờm thụng tin về cỏc tài khoản trờn bảng cõn đối kế toỏn, kiểm toỏn viờn nhận định:

Cụng ty CP ABC: Do năm trước đó được kiểm toỏn, thụng qua tài liệu thu được tại Cụng ty và thụng tin của kiểm toỏn viờn tiền nhiệm kiểm toỏn viờn đỏnh giỏ: rủi ro kiểm soỏt đối với số dư đầu năm của cỏc tài khoản: hàng tồn kho, tiền mặt, chi phớ và doanh thu ở mức cao cũn rủi ro kiểm soỏt đối với cỏc tài khoản khỏc đỏnh giỏ ở mức trung bỡnh

Cụng ty TNHH XYZ: Kiểm toỏn viờn đỏnh giỏ rủi ro kiểm soỏt đối với số dư của cỏc tài khoản cụng nợ, hàng tũn kho, doanh thu ở mức cao, cũn rủi ro kiểm soỏt đối với cỏc tài khoản khỏc ở mức trung bỡnh

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 90 -91 )

×