0

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng an bình

109 686 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2014, 17:42

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ..............................................................................................................................1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG ................................................4 1.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA MARKETING NGÂN HÀNG .............................................. 4 1.1.1 Khái niệm chung về marketing ngân hàng .................................................. 4 1.1.2 Đặc điểm của marketing ngân hàng: ........................................................... 5 1.1.3 Vai trò của marketing ngân hàng ................................................................ 7 1.1.4 Chức năng của marketing ngân hàng .......................................................... 8 1.2 CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING HỖN HỢP CỦA NGÂN HÀNG .............. 9 1.2.1 Chiến lược sản phẩm của ngân hàng ........................................................... 9 1.2.1.1 Nội dung của chiến lược sản phẩm ngân hàng: ............................ 10 1.2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược sản phẩm ngân hàng ............ 13 1.2.2 Chiến lược định giá của ngân hàng ........................................................... 14 1.2.2.1 Nội dung chiến lược định giá ngân hàng: .................................... 15 1.2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược định giá của ngân hàng: ...... 17 1.2.3 Chiến lược phân phối của ngân hàng ........................................................ 18 1.2.3.1 Nội dung chiến lược phân phối ngân hàng ................................... 19 1.2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược phân phối ngân hàng: .......... 21 1.2.4 Chiến lược quảng bá xúc tiến hỗn hợp của ngân hàng............................... 22 1.2.4.1 Nội dung chiến lược quảng bá xúc tiến hỗn hợp ngân hàng: ......... 22 1.2.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược xúc tiến hỗn hợp ngân hàng: ............................................................................................ 28 1.2.5 Chiến lược định vị thương hàng ngân hàng. .............................................. 29 1.2.5.1 Nội dung chiến lược định vị thương hiệu ngân hàng: ................... 29 1.2.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược định vị thương hiệu ngân hàng .... 311.2.6 Chiến lược tổ chức nhân sự ngân hàng ..................................................... 32 1.2.6.1 Nội dung chiến lược tổ chức nhân sự ngân hàng .......................... 32 1.2.6.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược tổ chức nhân sự ngân hàng: . 34 1.2.7 Chiến lược tổ chức cơ sở hạ tầng của ngân hàng ....................................... 34 1.2.7.1 Nội dung chiến lược tổ chức cơ sở hạ tầng của ngân hàng ............ 34 1.2.7.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược tổ chức cơ sở hạ tầng ngân hàng ............................................................................................. 36 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH ....................................................................................................................... 38 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG AN BÌNH .................................................. 38 2.1.1 Giới thiệu ngân hàng An Bình .................................................................. 38 2.1.2 Tổ chức Khối marketing tại ngân hàng An Bình. ...................................... 40 2.2 THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH TRONG NĂM 2009 ............................................................................. 41 2.2.1 Hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng An Bình ................ 41 2.2.2 Hoạt động định giá các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng An Bình........... 45 2.2.3 Hoạt động phân phối các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng An Bình ........ 50 2.2.4 Hoạt động quảng bá và xúc tiến hỗn hợp tại ngân hàng An Bình ............. 52 2.2.4.1 Hoạt động quan hệ công chúng ................................................... 53 2.2.4.2 Hoạt động quảng cáo: ................................................................ 56 2.2.4.3 Hoạt động tài trợ: ....................................................................... 57 2.2.5 Hoạt động xây dựng định vị thương hiệu ngân hàng An Bình: .................. 58 2.2.6 Hoạt động tổ chức nhân sự, đào tạo và xây dựng văn hóa ngân hàng An Bình ................................................................................................... 60 2.2.6.1 Hoạt động tổ chức nhân sự: ........................................................ 60 2.2.6.2 Hoạt động đào tạo và xây dựng văn hóa: ..................................... 61 2.2.7 Hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng ngân hàng An Bình: ................................ 62 2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH TRONG NĂM 2009 ................................................................. 64 2.3.1 Kết quả đạt được của ABBANK qua các hoạt động marketing ................. 64 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục qua việc tổ chức marketing tại ngân hàng ........................................................................... 66 CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MARKETING NGÂN HÀNG AN BÌNH .................................................................................. 68 3.1 ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH .................................................................................................. 68 3.1.1 Dự báo cạnh tranh thị trường ngân hàng Việt Nam trong trong thời gian tới. ................................................................................................... 68 3.1.2 Định hướng mục tiêu hoạt động của ABBANK thời gian tới ................... 70 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH ...................................................................................... 72 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện phát triển các sản phẩm dịch vụ: .................... 72 3.2.1.1 Cải tiến đặc điểm một số sản phẩm khối khách hàng cá nhân. ...... 72 3.2.1.2 Định hướng phát triển sản phẩm khối khách hàng doanh nghiệp........ 74 3.2.1.3 Phát triển các dịch vụ thu phí tương tác với các đối tác EVN và VNPost. ....................................................................................... 76 3.2.2 Nhóm giải pháp định hướng chiến lược định giá sản phẩm dịch vụ : ........ 76 3.2.2.1 Định giá theo mục tiêu hướng đối tượng: .................................... 76 3.2.2.2 Định giá trên cơ sở mối quan hệ để giữ khách hàng truyền thống. 77 3.2.2.3 Định giá dựa trên lợi nhuận và khả năng thanh toán tín dụng: ..... 77 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.......................................................................................................... 78 3.2.4 Nhóm giải pháp hoàn thiện hoạt động quảng bá và xúc tiến hỗn hợp: ....... 80 3.2.4.1 Giải pháp hoàn thiện hoạt động quan hệ công chúng: ................... 80 3.2.4.3 Hoàn thiện công tác quảng cáo. ................................................... 83 3.2.4.4 Hoàn thiện hoạt động tài trợ: ...................................................... 84 3.2.5 Hoàn thiện công tác định vị thương hiệu ngân hàng:................................. 85 3.2.7 Hoàn thiện công tác thống nhất thiết kế cơ sở hạ tầng và nhận diện hình ảnh ngân hàng. ................................................................................. 89 3.3 CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ KHÁC: ................................................................ 90 KẾT LUẬN ................................................................................................................................ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC: Phiếu thu thập ý kiến về nhận biết hoạt động thương hiệu ABBANK BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG BÙI QUANG VINH GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THANH BÌNH Hà Nội, 2010 LỜI CẢM ƠN Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại Thương, Quý thầy cô Khoa sau đại học đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành khóa học cũng như luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS,TS Nguyễn Thanh Bình, người đã dành nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý tận tình cho tôi trong quá trình thực hiện luận văn này. Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã giúp đỡ tôi và cung cấp những thông tin bổ ích cho việc nghiên cứu. Tuy đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng do thời gian và khả năng nghiên cứu còn hạn chế nên luận văn có thể còn thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý nhiệt tình của Quý thầy cô và các bạn. Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm Bùi Quang Vinh MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG 4 1.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA MARKETING NGÂN HÀNG 4 1.1.1 Khái niệm chung về marketing ngân hàng 4 1.1.2 Đặc điểm của marketing ngân hàng: 5 1.1.3 Vai trò của marketing ngân hàng 7 1.1.4 Chức năng của marketing ngân hàng 8 1.2 CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING HỖN HỢP CỦA NGÂN HÀNG 9 1.2.1 Chiến lược sản phẩm của ngân hàng 9 1.2.1.1 Nội dung của chiến lược sản phẩm ngân hàng: 10 1.2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược sản phẩm ngân hàng 13 1.2.2 Chiến lược định giá của ngân hàng 14 1.2.2.1 Nội dung chiến lược định giá ngân hàng: 15 1.2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược định giá của ngân hàng: 17 1.2.3 Chiến lược phân phối của ngân hàng 18 1.2.3.1 Nội dung chiến lược phân phối ngân hàng 19 1.2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược phân phối ngân hàng: 21 1.2.4 Chiến lược quảng bá xúc tiến hỗn hợp của ngân hàng 22 1.2.4.1 Nội dung chiến lược quảng bá xúc tiến hỗn hợp ngân hàng: 22 1.2.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược xúc tiến hỗn hợp ngân hàng: 28 1.2.5 Chiến lược định vị thương hàng ngân hàng. 29 1.2.5.1 Nội dung chiến lược định vị thương hiệu ngân hàng: 29 1.2.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược định vị thương hiệu ngân hàng 31 1.2.6 Chiến lược tổ chức nhân sự ngân hàng 32 1.2.6.1 Nội dung chiến lược tổ chức nhân sự ngân hàng 32 1.2.6.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược tổ chức nhân sự ngân hàng: . 34 1.2.7 Chiến lược tổ chức cơ sở hạ tầng của ngân hàng 34 1.2.7.1 Nội dung chiến lược tổ chức cơ sở hạ tầng của ngân hàng 34 1.2.7.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược tổ chức cơ sở hạ tầng ngân hàng 36 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH 38 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG AN BÌNH 38 2.1.1 Giới thiệu ngân hàng An Bình 38 2.1.2 Tổ chức Khối marketing tại ngân hàng An Bình. 40 2.2 THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH TRONG NĂM 2009 41 2.2.1 Hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng An Bình 41 2.2.2 Hoạt động định giá các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng An Bình 45 2.2.3 Hoạt động phân phối các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng An Bình 50 2.2.4 Hoạt động quảng bá và xúc tiến hỗn hợp tại ngân hàng An Bình 52 2.2.4.1 Hoạt động quan hệ công chúng 53 2.2.4.2 Hoạt động quảng cáo: 56 2.2.4.3 Hoạt động tài trợ: 57 2.2.5 Hoạt động xây dựng định vị thương hiệu ngân hàng An Bình: 58 2.2.6 Hoạt động tổ chức nhân sự, đào tạo và xây dựng văn hóa ngân hàng An Bình 60 2.2.6.1 Hoạt động tổ chức nhân sự: 60 2.2.6.2 Hoạt động đào tạo và xây dựng văn hóa: 61 2.2.7 Hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng ngân hàng An Bình: 62 2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH TRONG NĂM 2009 64 2.3.1 Kết quả đạt được của ABBANK qua các hoạt động marketing 64 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục qua việc tổ chức marketing tại ngân hàng 66 CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MARKETING NGÂN HÀNG AN BÌNH 68 3.1 ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH 68 3.1.1 Dự báo cạnh tranh thị trường ngân hàng Việt Nam trong trong thời gian tới. 68 3.1.2 Định hướng mục tiêu hoạt động của ABBANK thời gian tới 70 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH 72 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện phát triển các sản phẩm dịch vụ: 72 3.2.1.1 Cải tiến đặc điểm một số sản phẩm khối khách hàng cá nhân. 72 3.2.1.2 Định hướng phát triển sản phẩm khối khách hàng doanh nghiệp 74 3.2.1.3 Phát triển các dịch vụ thu phí tương tác với các đối tác EVN và VNPost. 76 3.2.2 Nhóm giải pháp định hướng chiến lược định giá sản phẩm dịch vụ : 76 3.2.2.1 Định giá theo mục tiêu hướng đối tượng: 76 3.2.2.2 Định giá trên cơ sở mối quan hệ để giữ khách hàng truyền thống. 77 3.2.2.3 Định giá dựa trên lợi nhuận và khả năng thanh toán tín dụng: 77 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng 78 3.2.4 Nhóm giải pháp hoàn thiện hoạt động quảng bá và xúc tiến hỗn hợp: 80 3.2.4.1 Giải pháp hoàn thiện hoạt động quan hệ công chúng: 80 3.2.4.3 Hoàn thiện công tác quảng cáo. 83 3.2.4.4 Hoàn thiện hoạt động tài trợ: 84 3.2.5 Hoàn thiện công tác định vị thương hiệu ngân hàng: 85 3.2.7 Hoàn thiện công tác thống nhất thiết kế cơ sở hạ tầng và nhận diện hình ảnh ngân hàng. 89 3.3 CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ KHÁC: 90 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC: Phiếu thu thập ý kiến về nhận biết hoạt động thương hiệu ABBANK DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT ABBANK: Ngân hàng An Bình Accountability: Trách nhiệm AGB: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ATM Automatic Teller Machines, ngân hàng tự động BIDV: Ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam EFTPOS: Electronic Funds transfer at Point of sale: là hệ thống thanh toán điện tử sử dụng thẻ để chuyển tiền từ tài khoản của người mua sang tài khoản của người bán. EVN Điện lực Việt Nam Lobbying: Vận động hành lang Meadia Banc Hãng truyền thông Banc trụ sở tại Việt Nam MHSB: Công ty chứng khoán MHS PC1, PC2, PC3: Power Company : Công ty điện lực 1, công ty điện lực 2, công ty điện lực 3 Việt Nam Public Realtion: Quan hệ công chúng PVFC: Tổng công ty tài chính dầu khí Việt Nam Results Orientation: Hướng đến kết quả Servant mindset customer service: Tinh thần phục vụ SMS banking: Dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn Social investments: Đầu tư xã hội TMCP: Thương mại cổ phần Value-add creativity : Sáng tạo có giá trị gia tăng VCB: Ngân hàng ngoại thương Vietcombank VNPost Bưu chính Việt Nam YOUcard Tên riêng thẻ ATM ABBANK YOUhouse Dịch vụ cho vay mua nhà ABBANK YOUstudy Dịch vụ cho vay du học ABBANK DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Danh mục sản phẩm dịch vụ ngân hàng Bảng 2.1: Tổ chức hoạt động khối Marketing ABBANK Bảng 2.2: Danh mục sản phẩm khách hàng cá nhân ABBANK Bảng 2.3: Danh mục sản phẩm khách hàng doanh nghiệp ABBANK Bảng 2.4: Công thức tính lãi suất cho vay cầm cố đối với sản phẩm huy động vốn của ABBANK áp dụng 10/04/2010 Bảng 2.5: Phí dịch vụ khách hàng, chi trả hộ tiền lương, điều chỉnh lệnh chuyển tiền trong nước DANH MỤC BIỂU Biểu 2.1: Tổng Tài Sản ABBANK Biểu 2.2: So sánh lãi suất huy động của ABBANK và các ngân hàng ngày 12/04/2010 Biểu 2.3 So sánh tin bài của ABBANK và các ngân hàng quý I và quý II năm 2009 Biểu 2.4: So sánh ngân sách PR của ABBANK và các ngân hàng quý I và quý II năm 2009 Biểu 3.1: Kết quả thăm dò nhận biết khách hàng về bộ sản phẩm YOU ABBANK 1 LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động Marketing ứng dụng vào lĩnh vực ngân hàng chậm hơn so với lĩnh vực sản xuất lưu thông hàng hóa. Tại các quốc gia phát triển dịch vụ ngân hàng ở Châu Âu, hoạt động marketing bắt đầu được quan tâm ứng dụng sớm nhất vào khoảng những năm 70 của thế kỷ XX và Marketing ngân hàng trở thành bộ phận quan trọng phổ biến vào những năm 80. Tại Việt Nam, việc áp dụng marketing vào lĩnh vực ngân hàng chậm hơn và chỉ thực sự bắt đầu từ những ngân hàng thương mại cổ phần vào những năm 2000. Trong 5 năm trở lại đây, hoạt động ngân hàng Việt Nam đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Số lượng ngân hàng thương mại trong nước và quốc tế gia tăng đột biến. Trong bốn ngân hàng có vốn nhà nước hàng đầu đã có hai ngân hàng tiến hành cổ phần hóa và linh hoạt hơn rất nhiều trong kinh doanh. Các ngân hàng có 100% vốn đầu tư nước ngoài với bề dày kinh nghiệm và sức mạnh thương hiệu đã bắt đầu được phép đăng ký hoạt động và tăng cường đặt thêm các chi nhánh. Các ngân hàng thương mại cổ phần mới ra đời trong 2 năm trở lại đây liên tục áp dụng các mô hình kinh doanh ngân hàng gắn với marketing hiện đại và đạt được những thành công đáng kể. Những điều này đã và đang tạo ra áp lực mạnh mẽ và gia tăng sự cạnh tranh gay gắt cho chính các ngân hàng nhà nước lẫn thương mại cổ phần nội địa tại Việt Nam. Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần mới phát triển được 17 năm, Ngân hàng An Bình (ABBANK) trong quá trình cạnh tranh trên sẽ càng trở nên khó khăn hơn nếu không áp dụng và tuân thủ tốt quy trình marketing ngân hàng với ý thức xây dựng bảo vệ thương hiệu của mình. Vì vậy, với mục tiêu đặt ra là giữ vững và tăng xếp hạng trong 10 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt nam thì việc cải tiến hoàn thiện marketing của ABBANK trong quá trình hội nhập là thực sự cần thiết. Nhận thức được vấn đề trên, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: “Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing tại Ngân hàng An Bình” cho luận văn thạc sỹ của mình. [...]... hỗn hợp ngân hàng, nghiên cứu thực tế các hoạt động marketing hỗn hợp tại ngân hàng An Bình Nghiên cứu các giải pháp gắn với mục đích cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động marketing ngân hàng An Bình - Phạm vi nghiên cứu: Marketing ngân hàng là một phạm vị rộng gắn liền với rất nhiều các nghiên cứu khác nhau như quản trị marketing ngân hàng, chiến lược marketing ngân hàng, marketing hỗn hợp ngân hàng vv…... TỔNG QUAN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG 1.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA MARKETING NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm chung về marketing ngân hàng Hiện nay có khá nhiều quan niệm về marketing ngân hàng xét dưới các góc nhìn khác nhau về hiệu quảmarketing mang lại cho ngân hàng Để làm rõ khái niệm chung nhất về marketing ngân hàng, xem xét các quan điểm về marketinghoạt động kinh doanh ngân hàng sẽ làm rõ bản chất của hoạt động. .. Phương pháp diễn giải quy nạp Phương pháp mô tả khái quát, phương pháp đối chiếu so sánh 7 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được thiết kế làm 3 chương: Chương I: Tổng quan về Marketing ngân hàng Chương II: Phân tích thực trạng hoạt động Marketing ngân hàng An Bình Chương III: Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả Marketing ngân hàng An Bình 4 CHƢƠNG... được những giải pháp hoàn thiện để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing hỗn hợp cho ABBANK trong quá trình cạnh tranh hiện nay 4 Nhiệm vụ nghiên cứu: Đề tài xác định nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề sau : - Hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận chung về marketing ngân hàngmarketing hỗn hợp ứng dụng trong ngân hàng - Đánh giá thực trạng hoạt động Marketing hỗn hợp tại Ngân hàng An Bình những... các hoạt động, thủ tục nghiệp vụ, giải quyết mối quan hệ lợi ích giữa khách hàng, nhân viên và ban điều hành ngân hàng nhằm cung cấp cho khách hàng sự thuận tiện và hiệu quả - Marketing giúp ban điều hành ngân hàng nhận biết một cách nhanh chóng và hiệu quả sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng và thị trường Khi ngân hàng phải là cơ quan có phản ứng nhanh nhất với sự biến đổi của thị trường thì marketing. .. về vấn đề marketing cho các ngân hàng nhưng đề tài “Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing tại Ngân hàng An Bình vẫn chưa có tác giả nào nghiên cứu Đề tài này có mục đích và đối tượng nghiên cứu riêng và cụ thể nên không trùng lặp với bất kỳ đề tài nào đã công bố 3 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở phân tích lý luận và thực trạng về hoạt động marketing ngân hàng nói chung và ABBANK nói riêng,... giá tác động cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ ngân hàng thời gian tới - Đề xuất các nhóm giải pháp marketing hỗn hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing ABBANK trong quá trình cạnh tranh hiện nay 3 5 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu : Căn cứ vào nhiệm vụ nghiên cứu, các đối tượng đề tài sẽ tập trung như sau : - Các quan điểm cơ bản về marketing ngân hàng, các chiến lược cơ bản của marketing. .. huy động vốn, phân chia vốn theo nhu cầu thị trường một cách hợp lý Nhờ có marketing mà ban lãnh đạo ngân hàng có thể phối kết hợp và định hướng cả hoạt động của ngân hàng vào việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng tiềm năng ở mức có lợi cao nhất cho ngân hàng - Marketing góp phần thúc đẩy thương hiệu, nâng cao khả năng nhận biết, quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín và tăng vị thế cạnh tranh cho ngân hàng. .. lực của ngân hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và thực hiện mục tiêu lợi nhuận - Marketing ngân hàng là một chức năng của của hoạt động quản trị nhằm đúng hướng các sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng phục vụ những nhóm khách hàng đã chọn của ngân hàng [2] Như vậy, căn cứ trên quan điểm marketing ứng dụng trong doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ, căn cứ trên quan điểm khái quát về hoạt động ngân hàng, ... dịch lớn, quan hệ khách hàng tốt, mùa vụ giao dịch, số lần giao dịch lớn… thì giá cơ bản của ngân hàng cũng có thể thay đổi Định giá cho sản phẩm ngân hàng cũng phụ thuộc vào các hoạt động Marketing và các yếu tố như hình ảnh của ngân hàng, chi phí hoạt động, biến động của thị trường tài chính tiền tệ hay chính sách của Ngân hàng Trung ương Định giá là hoạt động quan trọng của Marketing ngân hàng và là . tổ chức marketing tại ngân hàng 66 CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MARKETING NGÂN HÀNG AN BÌNH 68 3.1 ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH 68. marketing tại ngân hàng An Bình. 40 2.2 THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH TRONG NĂM 2009 41 2.2.1 Hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng An Bình 41 2.2.2 Hoạt động. của ngân hàng An Bình 45 2.2.3 Hoạt động phân phối các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng An Bình 50 2.2.4 Hoạt động quảng bá và xúc tiến hỗn hợp tại ngân hàng An Bình 52 2.2.4.1 Hoạt động quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng an bình, Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng an bình, , CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG, 1 ĐẶC ĐIỂM CỦA MARKETING NGÂN HÀNG, 2 CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING HỖN HỢP CỦA NGÂN HÀNG, CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETINGTẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH, 1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG AN BÌNH, 2 THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH TRONG NĂM 2009, 3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH TRONG NĂM 2009, CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MARKETING NGÂN HÀNG AN BÌNH, 1 ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH, 2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH, 3 CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ KHÁC, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm