0

Skkn phương pháp ghi bài sáng tạo bằng hình ảnh trong hóa học phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung học phổ thông

83 30 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:37

S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O NGH AN Ở Ụ Ạ Ệ SÁNG KI N KINH NGHI M Ế Ệ Đ TÀI Ề SKETCHNOTE – PH NG PHÁP GHI BÀI SÁNGƯƠ T O B NG HÌNH NH TRONG HÓA H C PHÁTẠ Ằ Ả Ọ TRI N NĂNG L C T DUY CHO H C SINHỂ Ự Ư Ọ TRUNG[.] SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI SKETCHNOTE – PHƯƠNG PHÁP GHI BÀI SÁNG TẠO BẰNG HÌNH ẢNH TRONG HĨA HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Lĩnh vực: HĨA HỌC Năm thực hiện: 2021 – 2022 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI SKETCHNOTE – PHƯƠNG PHÁP GHI BÀI SÁNG TẠO BẰNG HÌNH ẢNH TRONG HÓA HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Lĩnh vực: HĨA HỌC Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Trang - Trường THPT Hoàng Mai Phan Thị Thanh Huyền - Trường THPT 1-5 Nguyễn Văn Nam - Trường THPT Hoàng Mai Số điện thoại: 0986.233.401 Năm thực hiện: 2021 – 2022 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CLB Câu lạc ĐC Đối chứng GV Giáo viên HK Học kỳ HS Học sinh SL Số lượng THPT Trung học phổ thông TL Tỉ lệ % TN Thực nghiệm skkn MỤC LỤC Trang Phần I Đặt vấn đề….………………………………………………….… … 1 Lý chọn đề tài……………………………….………… ……….……… Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài……………….…….…… Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài ………………………… 3.1 Đối tượng nghiên cứu………………………………………………… 3.2 Phạm vi nghiên cứu……………………………………………….….…… Phương pháp nghiên cứu đề tài…………………………….…………… Những đóng góp đề tài…………………………………………… 5.1 Về lý luận………………………………………………………………….… 5.2 Về thực tiễn……………………………………………………………….… Phần II Nội dung nghiên cứu… ……… …… …………… ………… Chương Cơ sở lý luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu……… Cơ sở lý luận……………………………………………………………….… 1.1 Bí mật hoạt động não bộ…………………………………………… 1.2 Năng lực tư duy………………………………………………………….… 1.3 Sketchnote - Phương pháp ghi sáng tạo hình ảnh……….… Cơ sở thực tiễn…………………………………………………………….… 17 2.1 Thực trạng phát triển lực tư thông qua rèn luy ện k ỹ ghi chép mơn Hóa học cho học sinh trường THPT Hoàng Mai trường THPT 15…………………………………………………………….… 17 2.2 Đề xuất biện pháp…………………………………………….…………… 21 Tiểu kết chương 1…………………………………………………………….… 21 Chương SKETCHNOTE - Phương pháp ghi sáng tạo hình ảnh Hóa học phát triển lực tư cho HS THPT…… 22 skkn Trang bị kiến thức hướng dẫn học sinh thực hành Sketchnote ghi chép học……………………………………………………………………… 22 1.1 Các bước thực Sketchnote……………………………… 22 1.2 Rèn luyện kỹ ghi chép Sketchnote…………………… 30 Ứng dụng Sketchnote dạy học mơn Hóa học phát triển lực tư cho HS……………………………… 35 2.1 Sketchnote nhà……………………………… 35 2.2 Ứng dụng Sketchnote dạy học nội dung 1: Các đơn chất Halogen chủ đề Nhóm Halogen…………………………………… 36 … 2.3 Sketchnote học Axit sunfuric lớp………………….…………… 39 Tiểu kết chương 2…………………………………………………… ………… 39 Chương Thực nghiệm đề tài………………… ………….……………… 40 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm đề tài……………… ……… …… 40 1.1 Mục đích thực nghiệm…………………………………………….……… 40 1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm……………………………………… ……… 40 … Đối tượng phương pháp thực nghiệm đề tài……….…………….…… 40 2.1 Đối tượng thực nghiệm………………………………………………….… 40 2.2 Phương pháp thực nghiệm……………………………………………… 40 Nội dung thực nghiệm đề tài…………………………….…… ………… 41 Tiến hành thực nghiệm đề tài…………………………….…… ………… 41 4.1 Công tác chuẩn bị cho việc thực nghiệm…………………….………… 41 4.2 Thực nghiệm đề tài………………………………………………………… 41 Kết thực nghiệm đề tài……………………………… … ………… 42 Phân tích kết thực nghiệm đề tài………………… …… ………… 45 6.1 Về tinh thần học tập HS…………………………… …………… 45 skkn 6.2 Ý kiến GV dạy học Sketchnote - Phương pháp ghi sáng tạo hình ảnh…………………………………………………… 45 Tiểu kết chương 3……………………………………………………………… 46 Phần III Kết luận……………………… ………….….…… ……… 47 Bài học kinh nghiệm…………………………………….….…… ……… 47 1.1 Về ưu điểm (thành công)…………………………………… …………… 47 1.2 Về nhược điểm (hạn chế)…………………………………………….…… 47 Kiến nghị đề xuất………………………………… ….… ………… 47 Kết luận chung………………………………… ………………….………… 48 Tài liệu tham khảo………………………………………………………….… 49 Phụ lục…………………………………………………………………………… 50 PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Nghị số 29/TW đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thơng mới, nhấn mạnh: “ Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học ” Thực tế cho thấy lực tư yếu tố định thành công th ời đại công nghệ 4.0 Theo đó, mơn khoa học nói chung mơn Hóa học nói riêng cần coi trọng hình thành phát triển lực tư cho HS thông qua môn học Trước hết thông qua việc rèn luyện kỹ ghi chép, t ự h ọc, t ự nghiên cứu tài liệu cho HS Một phương pháp ghi chép hiệu Sketchnote Không đơn giản ghi lại thông tin, b ởi vi ệc Sketchnote học kích thích trí não theo nhiều cách so với b ản ghi chép dài dòng cũ Khi hai hệ thống bán cầu não hoạt động tạo thư viện kết hợp từ ngữ hình ảnh với tham chiếu chéo gi ữa chúng Sketchnote kích hoạt chế độ từ ngữ trực quan để nắm bắt khái niệm Toàn b ộ não xử lý tiếp thu thông tin cách dễ dàng thơng qua vi ệc nghe, nhìn, suy nghĩ, tổng hợp nắm bắt ý tưởng Sketchnote học thường xuyên không ch ỉ rèn luyện kỹ ghi chép mà phát triển lực tư theo m ức đ ộ c thang đo Bloom ghi nhớ, hiểu, áp dụng, phân tích, đánh giá sáng tạo skkn Với định hướng phát triển lực, phát huy tính tích c ực, ch ủ đ ộng sáng tạo HS, lấy HS làm trung tâm hiểu bi ết nh ất đ ịnh c v ề đ ổi Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 Chúng nghiên c ứu đ ề tài: “SKETCHNOTE – Phương pháp ghi sáng tạo hình ảnh Hóa học phát triển lực tư cho HS THPT.” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Vận dụng sở lý luận thực tiễn Sketchnote để phát tri ển l ực tư theo mức độ thang đo Bloom ghi nhớ, hiểu, áp d ụng, phân tích, đánh giá sáng tạo - Ứng dụng Sketchnote hoạt động nghiên cứu học ghi chép mơn Hóa học nhằm phát triển lực tư cho HS đáp ứng Ch ương trình Giáo dục Phổ thông 2018 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Ứng dụng Sketchnote hoạt động nghiên cứu học ghi chép mơn Hóa học cấp THPT 3.2 Phạm vi nghiên cứu - HS lớp 10 trường THPT Hoàng Mai trường THPT 1-5 - Thực nghiệm đề tài HS lớp 10 trường THPT Hoàng Mai trường THPT 1-5 Phương pháp nghiên cứu đề tài - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp quan sát: Quan sát tìm hiểu hình thức ghi chép mơn Hóa học HS - Phương pháp vấn: Tham khảo ý kiến GV có kinh nghiệm cơng tác dạy học, thăm dò ý kiến HS THPT - Phương pháp thực nghiệm sư phạm - Phương pháp thống kê toán học để xử lý, phân tích số liệu, kết điều tra kết thực nghiệm Những đóng góp đề tài 5.1 Về lý luận Đề tài đóng góp thêm góc nhìn vấn đề phát triển lực tư cho HS theo mức độ thang đo Bloom thông qua việc sử dụng Sketchnote dạy học môn Hóa học 5.2 Về thực tiễn skkn Những nghiên cứu đề tài cung cấp cách thức, hướng dẫn HS ghi chép sáng tạo Sketchnote mơn Hóa học Giúp HS GV tham khảo áp dụng cách dễ dàng góp phần phát triển lực tư cho HS mơn Hóa học nói riêng mơn học nói chung PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương Cơ sở lý luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu Cơ sở lý luận 1.1 Bí mật hoạt động não Bí mật não (Nguồn ảnh: Internet) Bộ não có vùng ghi nhớ Hải mã Thùy não H ải mã s ẽ lưu trữ thông tin tạm thời từ 2-4 tuần Thùy não nơi l ưu trữ trí nh dài hạn thông tin cho quan trọng Việc thông tin đ ược xác đ ịnh skkn quan trọng dựa tiêu chí: - Thông tin sử dụng nhiều lần - Những cảm xúc gắn liền với thơng tin Cảm xúc mạnh việc ghi nhớ thơng tin cao Thơng tin thu thập thông qua mắt (83%), tai (11%), mũi (3,5%), l ưỡi (1%), cảm giác (1,5%) Có tới 75% nơron cảm giác n ơron th ị giác Khả thu thập thông tin người Quá trình ghi nhớ: Hiểu – Sắp xếp – Ghi nhớ nhắc lại Trong hiểu xếp hai bước quan trọng cho việc ghi nhớ Hiểu thơng tin muốn nói gì, mức độ giải thích cho người khác Ngun tắc hoạt đ ộng c não: hi ểu → nhớ, không hiểu → phớt lờ bỏ quên Sắp xếp khả tổng hợp tóm t thơng tin thông qua việc lên cấu trúc thông tin tổng thể, rõ ràng t ạo nên mối liên kết thành phần thông tin Chỉ cần xếp hay tổng hợp, tóm tắt thơng tin cách logic lực ghi nhớ tăng đến 40% Ghi nhớ nhắc lại việc thông tin ôn lại nhiều lần sau ghi chép Qua thời gian, não dễ quên thông tin Việc ôn lại giúp não b ộ nh thơng tin lâu Nhìn chung, não thích thơng tin ấn t ượng nh hình ảnh, màu sắc, khác biệt, Thông tin xử lý l ặp l ặp l ại nhi ều l ần khả ghi nhớ cao Vấn đề thay bắt ép não phải ghi nhớ thơng tin qua nh ững phương thức thụ động nghe GV giảng bài, đọc sách, nghe nhìn hay thuyết trình đơn nên tập trung thời gian, lượng nguồn lực vào phương pháp mang tính chất thực hành nhiều hơn, mang lại hi ệu qu ả cao khoảng thời gian ngắn skkn (Nguồn ảnh: Internet) Theo mơ hình kim tự tháp học tập, khả tư não q trình xử lý thơng tin phụ thuộc vào hoạt động h ọc t ập c HS Kh ả ghi nhớ nhiều kiến thức thời đại lượng thông tin nhiều “nhiễu” kỹ vô quan trọng giúp bạn dễ dàng đạt b ất c ứ m ục tiêu cách nhanh chóng Bằng cách học ghi nhớ nhiều thông tin ngày thông qua cách ghi sáng tạo bạn học tập tiếp thu ki ến th ức m ới m ột cách nhanh chóng hiệu so với cách ghi chép thông thường 1.2 Năng lực tư 1.2.1 Khái niệm lực tư Năng lực tư khả tự suy nghĩ tự giải v ấn đ ề đ ể mang lại kết tốt Với người sở hữu lực tư người có tính linh hoạt cao, có khả lắng nghe quan sát định đắn hiệu Năng lực tư tổng hợp khả ghi nhớ, tái hi ện, tr ừu t ượng hóa, khái quát hóa, tưởng tượng, suy luận - giải vấn đề, xử lý tình trình phản ánh, phát triển tri thức vận dụng chúng vào thực tiễn L.N.Tônxtôi viết: “Kiến thức thực kiến thức thành cố gắng tư trí nhớ” Nh v ậy, HS thực lĩnh hội tri thức họ thực tư Phát triển lực tư thực chất hình thành phát triển lực nhận thức, lực suy nghĩ linh hoạt, sáng tạo cho HS mà b ước đ ầu gi ải skkn “bài toán” nhận thức, vận dụng vào toán “thực tiễn” cách chủ động độc lập mức khác Để phát triển lực tư duy, trình tổ chức học tập cần ý đến hướng sau: - Sử dụng phương pháp dạy học mang tính chất nghiên cứu, kích thích hoạt động nhận thức, rèn luyện tư độc lập sáng tạo; - Hình thành phát triển HS lực giải vấn đề, tăng c ường tính độc lập hoạt động Người GV cần dạy cho HS bi ết cách l ập k ế ho ạch làm việc, phân tích yêu cầu nhiệm vụ học tập đ ề ph ương pháp gi ải vấn đề cách hợp lý, sáng tạo 1.2.2 Các mức độ tư Trong lĩnh vực giáo dục, thang cấp độ tư xem cơng cụ tảng để từ xây dựng xếp mục tiêu giáo dục, xây dựng h ệ thống hóa câu hỏi, tập dùng để kiểm tra, đánh giá trình học tập Thang cấp độ tư xây dựng Benjamin Bloom - nhà tâm lý học giáo dục Đại học Chicago (University of Chicago) vào năm 1956, thường gọi tắt Thang Bloom hay Bảng phân loại Bloom Sau đ ược ều ch ỉnh g ọi Thang Bloom tu (Bloom’s Revised Taxonomy) bao gồm sáu cấp độ tư sau: Thang tư Bloom - Nhớ (Remember): bao gồm nhận biết hồi tưởng thơng tin có liên quan đến “trí nhớ dài hạn” Ở cấp độ HS nhắc lại thơng tin, khái niệm tiếp nhận trước mà khơng cần suy luận Ví dụ, ghi l ại cơng thức hóa học hợp chất; kể tên nguyên tố hóa học thuộc nhóm halogen, - Hiểu (Understand): nắm ý nghĩa thông tin, thể hi ện qua kh ả skkn ...SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI SKETCHNOTE – PHƯƠNG PHÁP GHI BÀI SÁNG TẠO BẰNG HÌNH ẢNH TRONG HĨA HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Lĩnh vực: HĨA HỌC Nhóm... Sketchnote - Phương pháp ghi sáng tạo hình ảnh? ??…….… Cơ sở thực tiễn…………………………………………………………….… 17 2.1 Thực trạng phát triển lực tư thông qua rèn luy ện k ỹ ghi chép mơn Hóa học cho học sinh trường... Chương trình Giáo dục Phổ thơng 2018 Chúng tơi nghiên c ứu đ ề tài: “SKETCHNOTE – Phương pháp ghi sáng tạo hình ảnh Hóa học phát triển lực tư cho HS THPT.” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài -
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn phương pháp ghi bài sáng tạo bằng hình ảnh trong hóa học phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung học phổ thông,