0

Phân Tích Môi Trường

102 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 11:33

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG Bộ môn Kỹ thuật môi trường Khoa Quản lý công nghiệp và Môi trường Tác Giả Hoàng Văn Hưng Đại Học Nông Nghiệp HN Mục đích môn học Cung cấp kiến thức về Chỉ thị[.] PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG Bộ mơn: Kỹ thuật mơi trường Khoa Quản lý công nghiệp Môi trường Tác Giả: Hồng Văn Hưng Đại Học Nơng Nghiệp HN Mục đích môn học Cung cấp kiến thức về: - Chỉ thị môi trường - Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường - Phương pháp xử lý phân tích thông số chất lượng môi trường - Đảm bảo chất lượng kiểm sốt chất lượng phân tích mơi trường Nội dung • Chương I Chỉ thị mơi trường tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường • Chương II Các phương pháp đo đạc phân tích thơng số chất lượng mơi trường • Chương III Xử lý mẫu • Chương IV Đảm bảo chất lượng kiểm sốt chất lượng phân tích mơi trường • Chương V Các thí nghiệm thực hành Tài liệu tham khảo Huúnh Trung Hải - Bài ging Phân tích môi trường Viện Khoa học công nghệ Môi trường Bách khoa ã Viện thổ nhưỡng nông hoá Sổ tay phân tích đất, nước, phân bón trồng Nhà xuất bn nông nghiệp, 1998 ã Trần Tử Hiếu - Giáo trỡnh Hóa phân tích - Trường ại học khoa học tổng hợp Hà Nội - 1992 ã Các TCVN môi trường ã APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 19th Edition, 1995 • Hoàng Minh Châu, Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi Cơ sở Hóa học Phân tích Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2002 •Trang web: http://www.nea.gov.vn Chương I: Chỉ thị môi trường tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường I.1 Khái niệm thị môi trường I.2 Tiêu chuẩn chất lượng môi trường I.1 Khái niệm thị môi trường * “Chỉ thị” (indicator) ? Khi bạn bị ốm bị sốt, tăng thân nhiệt bạn thị Nồng độ ôxy thấp sông thị cho thấy lượng lớn chất hữu thải vào sơng Một thị môi trường tương tự thước đo “nhiệt độ” môi trường Vậy, việc truyền đạt thông tin chức thị * Khái niệm thị môi trường - Theo UNEP: Chỉ thị môi trường (CTMT, Environmental Indicator) độ đo tập hợp số số liệu môi trường thành thông tin tổng hợp (Aggregate) khía cạnh môi trư ờng quốc gia địa phương -Theo Lut Bo v Mụi trng số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005: “ChØ thÞ môi trường tập hợp thông số môi trường để đặc trưng môi trường “Chỉ thị mơi trường sở để lượng hóa chất lượng môi trường, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, lập báo cáo trạng môi trường Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành thị môi trường quốc gia để áp dụng nước” Nhiều thị môi trường hợp lại thành CTMT nước, vùng, địa phương Thí dụ số thị mơi trường liên quan đến suy thoái tài nguyên rừng: Chỉ thị áp lực mơi trường: diện tích rừng bị năm (ha, % tổng diện tích năm trước) Chỉ thị trạng thái mơi trường: tổng diện tích rừng có (ha, % tổng diện tích lãnh thổ) Chỉ thị đáp ứng xã hội: Diện tích rừng trồng/năm (ha) * Chức năng: o Cung cấp thông tin cho trị gia, nhà hoạch định sách: – Vấn đề tiến triển nào? – Các tiến độ đạt so với mục tiêu đề ra? – Quy hoạch dự báo nói chung – mối liên hệ phát triển kinh tế quản lý mơi trường o Hoạch định sách: – Đặt mục tiêu, tiêu – Theo dõi việc thực sách – Hoạch định, thực thi, đánh giá hiệu sách o Cung cấp thông tin cho cộng đồng – Chuyển tải thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức thay đổi hành vi cộng đồng * Quá trình xây dựng thị mơi trường tiêu chí lựa chọn thị mơi trường: Q trình xây dựng thị mơi trường: Theo GS.Lê Thạc Cán: Trong q trình xác định thị phù hợp khả thi, lấy nhu cầu người sử dụng với cương vị nhà quản lý mơi trường làm xuất phát điểm, cách tiếp cận giúp ích: ... thông số môi trường để đặc trưng môi trường “Chỉ thị mơi trường sở để lượng hóa chất lượng môi trường, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, lập báo cáo trạng môi trường Bộ Tài nguyên Môi trường. .. - Chỉ thị môi trường - Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường - Phương pháp xử lý phân tích thơng số chất lượng mơi trường - Đảm bảo chất lượng kiểm soát chất lượng phân tích mơi trường Nội... kiểm sốt chất lượng phân tích mơi trường • Chương V Các thí nghiệm thực hành Tài liệu tham khảo Huúnh Trung Hải - Bài ging Phân tích môi trường Viện Khoa học công nghệ Môi trường Bách khoa ã
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân Tích Môi Trường,