0

(LUẬN văn THẠC sĩ) quản lý nhà nước về ngành trồng trọt trên địa bàn tỉnh bình định

105 1 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) quản lý nhà nước về ngành trồng trọt trên địa bàn tỉnh bình định

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 14:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN NGUYỄN THỊ LIỄU QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ NGÀNH TRỒNG TRỌT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH Ngành: Quản lý kinh tế Mã số : 8310110 Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Bùi Văn Huyền TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Quản lý nhà nước ngành trồng trọt địa bàn tỉnh Bình Định ” cơng trình nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Bùi Văn Huyền Các số liệu kết nêu luận văn trung thực, đƣợc trích dẫn trình nghiên cứu ghi rõ nguồn gốc Những kết luận khoa học luận văn tốt nghiệp chƣa đƣợc công bố công trình khác Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Bình Định, ngày tháng năm 2022 Học viên Nguyễn Thị Liễu TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực luận văn này, cố gắng thân, nhận đƣợc giúp đỡ tận tình nhiều tập thể cá nhân Đặc biệt tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Bùi Văn Huyền, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn; hết lòng tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tơi nhiều suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể thầy, cô giáo Trƣờng Đại học Quy Nhơn, ngƣời giảng dạy, chia sẻ khó khăn, động viên khích lệ tơi học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tạo điều kiện cho tơi q trình học tập thực luận văn Trong trình thực đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót, Kính mong nhận đƣợc góp ý, nhận xét q thầy để luận văn đƣợc hồn thiện Kính chúc q thầy (cơ) ln vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe dồi thành công Tôi xin chân thành cảm ơn! TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài .2 Mục tiêu nhiệm vụ đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5 Nội dung nghiên cứu Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu .6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ NGÀNH TRỒNG TRỌT TRÊN ĐỊA BÀN CẤP TỈNH 1.1 Cơ sở lí luận NTT 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Cơ cấu đặc điểm ngành trồng trọt 1.1.3 Nguyên tắc hoạt động vai trò ngành trồng trọt phát triển kinh tế - xã hội 10 1.2 Cơ sở lí luận quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt địa bàn cấp tỉnh 17 1.2.1 Khái niệm, cần thiết chức quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt 17 1.2.2 Chính sách nội dung quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt địa bàn cấp tỉnh 22 1.2.3 Nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt địa bàn cấp tỉnh 26 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 1.3 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt địa bàn số tỉnh học kinh nghiệm cho tỉnh Bình Định 28 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt địa bàn số tỉnh 28 1.3.2 Những học rút cho tỉnh Bình Định quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ NGÀNH TRỒNG TRỌT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 37 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội tỉnh Bình Định tác động đến quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt 37 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên tỉnh Bình Định tác động đến quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt 37 2.1.2 Đặc điểm kinh tế-xã hội tỉnh Bình Định tác động đến quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt 38 2.1.3 Đánh giá đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội tỉnh Bình Định tác động đến quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt 39 2.2 Thực trạng quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 40 2.2.1 Tổng quan phát triển ngành trồng trọt địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 40 Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định năm 2020 44 2.2.2 Tình hình quản lý nhà nƣớc ngành nơng nghiệp địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 46 2.3 Đánh giá quản lý nhà nƣớc NTT địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 52 2.3.1 Đánh giá mặt đạt đƣợc nguyên nhân quản lý nhà nƣớc NTT địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 52 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 56 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ NGÀNH TRỒNG TRỌT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 61 3.1 Mục tiêu phƣơng hƣớng hoàn thiện quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt địa bàn tỉnh Bình Định 61 3.1.1 Những mục tiêu phát triển ngành trồng trọt địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 61 3.1.2 Phƣơng hƣớng hoàn thiện quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 65 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 67 3.2.1 Hồn thiện cơng tác quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành trồng trọt địa bàn tỉnh Bình Định 67 3.2.2 Hồn thiện chế, sách để thúc đẩy phát triển ngành trồng trọt theo hƣớng sản xuất hàng hóa lớn 75 3.2.3 Phát triển nhiều hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu lớn chuỗi liên kết sản xuất trồng trọt 77 3.2.4 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, khuyến nơng phát triển mơ hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao 79 3.2.5 Đào tạo nguồn nhân lực đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất trồng trọt 82 3.2.6 Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tƣ đẩy mạnh xúc tiến thƣơng mại để phát triển thị trƣờng tiêu thụ hàng nông sản 83 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (bản sao) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải CNCB Công nghiệp chế biến CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa DHNTB Dun hải Nam Trung GTSX Giá trị sản xuất HTX Hợp tác xã KHCN Khoa học công nghệ KNXK Kim ngạch xuất KTTT Kinh tế thị trƣờng KT - XH Kinh tế - xã hội ND Nông dân NLTS Nông lâm thủy sản NN Nông nghiệp NNN Ngành nông nghiệp NN & PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn NT Nông thôn NTM Nông thôn NTT Ngành trồng trọt NTTS Nuôi trồng thủy sản QLNN Quản lý nhà nƣớc SXHH Sản xuất hàng hóa SXKD Sản xuất kinh doanh SXNN Sản xuất nông nghiệp SXTT Sản xuất trồng trọt UBND Ủy ban nhân dân TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Cơ cấu loại trồng phân theo nhóm Việt Nam 15 Bảng 2.1 Giá trị sản phẩm thu đƣợc hecta đất trồng trọt mặt nƣớc nuôi trồng thủy sản 41 Bảng 2.2 Chỉ số phát triển diện tích, sản lƣợng lƣơng thực có hạt (%) 42 Bảng 2.3 Năng suất lúa năm phân theo huyện/thị xã/thành phố địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2015 đến 2020 44 Bảng 3.1 Diện tích lạc phân theo huyện/thị xã/thành phố (đơn vị: ha) 71 Bảng 3.2 Diện tích ngơ phân theo huyện/thị xã/thành phố 72 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Năng suất sản lƣợng lúa năm 2021 Việt Nam 12 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài SXNN nói chung trồng trọt nói riêng ngành kinh tế gắn liền với đời sống hoạt động ngƣời, ngành sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên gắn chặt với môi trƣờng tự nhiên xã hội SXTT đƣợc tiến hành không gian rộng chịu ảnh hƣởng lớn điều kiện tự nhiên Xuất phát từ đặc điểm đó, thời gian qua Đảng Nhà nƣớc có nhiều chủ trƣơng, giải pháp tác động tích cực có hiệu NN, ND, NT chủ trƣơng cấu NNN theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững nhiệm vụ trọng tâm NNN thời gian đến Đại hội Đảng lần thứ XIII khẳng định: “Tiếp tục thực có hiệu chủ trương cấu lại nơng nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp đại nông dân văn minh Chú trọng phát triển nông nghiệp SXHH lớn, ứng dụng công nghệ cao; phát huy tiềm năng, lợi vùng, địa phương Gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản chuỗi giá trị.” Trồng trọt tảng SXNN, cung cấp lƣơng thực, thực phẩm cho dân cƣ, nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến, sở để phát triển chăn ni cịn nguồn xuất có giá trị Ở Việt Nam, NTT có nhiều tiềm để phát triển nhƣng ngày đất nƣớc đà hội nhập, thành viên thứ 150 tổ chức thƣơng mại quốc tế (WTO) nơng nghiệp nói chung NTT nói riêng phải đối mặt với khơng thách thức Điều địi hỏi Nhà nƣớc sở SXKD trồng trọt phải có đánh giá sâu sắc, tồn diện nhìn xác trạng NTT Từ đề đƣợc giải pháp, chiến lƣợc phát huy lợi thế, khắc phục hạn chế TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 82 Cây ăn quả: tập trung phát triển ăn có lợi tỉnh nhƣ: bƣởi, xồi, dừa xiêm huyện: Hoài Ân, Phù Cát, Tây Sơn, An Lão, Phù Mỹ thị xã Hoài Nhơn Cây trồng cạn: đẩy mạnh giới hóa đồng khâu từ trồng, chăm sóc đến thu hoạch; kêu gọi đầu tƣ nhà máy chế biến, sơ chế sản phẩm, nhƣ: dầu đậu phụng, dầu dừa, hạt điều, ớt,… 3.2.5 Đào tạo nguồn nhân lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất trồng trọt 3.2.5.1 Đào tạo nguồn nhân lực để phát triển ngành trồng trọt Có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán kỹ thuật, cán quản lý cấp, cấp xã Đối với cán kỹ thuật ƣu tiên đào tạo chuyên ngành công nghệ sinh học, nông học cho cán làm công tác nghiên cứu cán khuyến nơng Có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ, cán HTX; đồng thời có sách thu hút số cán trẻ công tác HTX Tiếp tục thực có hiệu Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; trọng, ƣu tiên đào tạo nghề phục vụ tái cấu NTT gắn với xây dựng NTM Phát triển mơ hình sản xuất sở hợp tác với nhà khoa học, viện nghiên cứu, trƣờng đại học, nhằm đƣa nhanh tiến kỹ thuật vào sản xuất, không ngừng nâng cao hiệu SXTT, nâng cao trình độ cho quản lý kỹ thuật NTT Thơng qua Chƣơng trình khuyến nơng tăng cƣờng hƣớng dẫn, bồi dƣỡng cho nông dân kỹ thuật thâm canh cao, quy trình canh tác mới; đồng thời tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tƣớng Chính phủ TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 83 3.2.5.2 Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất Xây dựng kết cấu hạ tầng cho vùng, cánh đồng cụ thể theo hƣớng với quy mô ruộng đất hợp lý, tạo thuận lợi cho việc áp dụng giới hóa khâu sản xuất để đem lại hiệu kinh tế cao Trên sở hình thành vùng sản xuất có sản phẩm hàng hóa lớn Xây dựng hệ thống điện gắn với giao thông, thủy lợi, đến ruộng cánh đồng đảm bảo chủ động phục vụ sản xuất, hạn chế thấp tác động thiên nhiên 3.2.6 Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư đẩy mạnh xúc tiến thương mại để phát triển thị trường tiêu thụ hàng nông sản 3.2.6.1 Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư để sản xuất trồng trọt Lồng ghép từ nguồn vốn chƣơng trình mục tiêu Quốc gia, vốn trái phiếu phủ, vốn đầu tƣ phát triển để đầu tƣ kết cấu hạ tầng thủy lợi, giao thông nông thôn, hỗ trợ giống đào tạo nghề nông thôn Tạo điều kiện cho nông dân, doanh nghiệp đƣợc tiếp cận nguồn vốn vay ƣu đãi theo Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17/4/2009, Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 Thủ tƣớng Chính phủ, Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ Thơng qua hội, đồn thể khai thác tối đa nguồn vốn vay giải việc làm để tín chấp cho nơng dân vay đầu tƣ phát triển sản xuất Tăng cƣờng thu hút vốn ODA, vốn viện trợ; khuyến khích nơng dân, doanh nghiệp tự bỏ vốn tham gia với địa phƣơng đầu tƣ xây dựng hạ tầng đầu tƣ phát triển sản xuất 3.2.6.2 Đẩy mạnh xúc tiến thương mại để phát triển thị trường tiêu thụ hàng nông sản UBND cần tổ chức tiêu thụ số sản phẩm chủ lực (lúa, lạc, ngơ, mía, sắn ) cách doanh nghiệp liên kết với hộ nông dân theo TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 84 phƣơng thức "cánh đồng lớn", ký hợp đồng tiêu thụ theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 Thủ tƣớng Chính phủ từ đầu vụ sản xuất UBND tỉnh tạo lập kênh lƣu thông cấp độ vừa nhỏ mặt hàng thực phẩm, ăn quả…mà sản xuất phân tán, phù hợp cung cầu thị trƣờng với tham gia HTX cầu nối để ký hợp đồng tiêu thụ nông dân với sở chế biến, trung tâm thƣơng mại, siêu thị, đại lý bán buôn chợ trƣớc thời điểm thu hoạch Xây dựng Website giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản gắn với vùng sản xuất tập trung (chỉ dẫn địa lý), đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ tiêu dùng nội địa hƣớng đến xuất Tổ chức thực chƣơng trình xúc tiến thƣơng mại nông sản, quản lý chặt chẽ thị trƣờng dịch vụ đầu vào (vật tƣ, phân bón) đầu từ sở, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ nông sản thành phố, thị xã khu công nghiệp TIỂU KẾT CHƢƠNG Ở chƣơng 3, luận văn dự báo thuận lợi khó khăn giai đoạn 2021-2025 năm 2030 tác động đến phát triển NTT Luận văn nêu mục tiêu, phƣơng hƣớng hoàn thiện QLNN NTT địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 Để khắc phục hạn chế, tồn mà QLNN NTT địa bàn tỉnh mắc phải, luận văn đề xuất hệ thống giải pháp có tính khả thi có tính đồng để hoàn thiện QLNN ngành trồng trọt giai đoạn 2021-2025 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Cùng với sách đổi kinh tế nơng nghiệp Đảng Nhà nƣớc, tỉnh Bình Định có nhiều chủ trƣơng, sách khuyến khích phát triển SXNN nói chung trồng trọt nói riêng Tỉnh Bình Định ban hành nhiều định để chuyển đổi cấu nông nghiệp, cấu trồng theo hƣớng tăng giá trị bền vững Trong trình thực chủ trƣơng phát triển kinh tế nông nghiệp, lĩnh vực trồng trọt Bình Định đạt đƣợc số kết định: Tốc độ tăng trƣởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2010-2020 tăng 3,38%/năm Đến năm 2020, giá trị sản xuất NTT (theo giá so sánh năm 2010) ƣớc đạt 6.979,4 tỷ đồng (tăng 1,0% so kỳ 2019) Cơ cấu giá trị SXTT nông nghiệp chuyển dịch theo chiều hƣớng tích cực Năng suất, sản lƣợng số trồng tăng khá, sản xuất đáp ứng đƣợc mục tiêu an toàn lƣơng thực, bƣớc đầu hình thành số vùng SXHH tập trung phục vụ CNCB; thu nhập từ trồng trọt thực góp phần cải thiện bƣớc nâng cao đời sống phận nhân dân nông thôn Nhìn chung, SXTT đƣợc phát triển, nhƣng thu nhập đời sống nơng dân cịn thấp, nơng dân cịn nghèo Ngun nhân sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu ổn định dễ bị tổn thƣơng thiên tai, dịch bệnh biến động thị trƣờng; hình thức liên kết sản xuất cịn thiếu tính ràng buộc, quy mơ, phạm vi liên kết cịn dạng mơ hình Mặt khác, mơ hình tăng trƣởng SXTT chủ yếu theo chiều rộng, tạo đƣợc số lƣợng nhiều nhƣng giá trị thấp, hiệu sử dụng đất đai, tài nguyên chƣa cao Có nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan dẫn đến hạn chế trên, xuất phát từ cơng tác QLNN NTT Với hạn chế trên, tác giả đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 86 NTT địa bàn tỉnh Bình Định KIẾN NGHỊ Trên vấn đề hạn chế công tác QLNN NTT địa bàn tỉnh Bình Định, luận văn đề xuất kiến nghị UBND tỉnh Bình Định nhƣ sau: Có chế, sách đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tƣ chế biến sản phẩm nông nghiệp gắn với quy hoạch, hình thành vùng nguyên liệu tập trung phục vụ cho CNCB Có sách hỗ trợ khuyến khích phát triển mơ hình, dự án sản xuất nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao; ứng dụng tiến kỹ thuật, công nghệ cao nâng cao suất, chất lƣợng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm UBND tỉnh tranh thủ vốn hỗ trợ Trung ƣơng, vốn ODA, ngân sách tỉnh, cấp huyện nguồn vốn hợp pháp khác triển khai đầu tƣ, sữa chữa cơng trình thủy lợi xung yếu, cấp bách, cơng trình nƣớc nơng thơn cấp thiết đƣợc UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 4882/QĐUBND ngày 26/12/2019 UBND tỉnh việc phê duyệt Đề án đầu tƣ xây dựng, nâng cấp, sửa chữa công trình NN PTNT, giai đoạn 2021-2025 địa bàn tỉnh Cho chủ trƣơng bố trí kinh phí để thực lập định mức kinh tế - kỹ thuật khai thác cơng trình thủy lợi mẫu đối tƣợng tổ chức thủy lợi sở để quản lý thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng xây dựng giá dịch vụ cơng ích thủy lợi phù hợp theo quy định Luật thủy lợi Có sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực làm công tác Thủy lợi tổ chức thủy lợi sở để đáp ứng trình độ, lực quản lý theo yêu cầu Luật thủy lợi Tiếp tục đạo UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 87 quản lý chất lƣợng ATTP nông lâm thủy sản theo Quyết định số 45/2019/QĐUBND ngày 23/8/2019 UBND tỉnh; tăng cƣờng nắm bắt, rà soát sở thuộc phạm vi quản lý, tổ chức ký cam kết ATTP theo theo quy định; xếp ổn định nhân lực bố trí kinh phí để phịng Nơng nghiệp/Kinh tế thực nhiệm vụ đƣợc phân công phân cấp TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2019), Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 Bộ Chính trị tiếp tục thực Nghị Trung ương khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn, Bình Định Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Quyết định số 824/QĐ-BNN-TT ngày 16/4/2012 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án phát triển ngành Trồng trọt đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Bình Định Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn (2020), Chỉ thị số 3110/CT-BNNKH ngày 08/5/2020 việc xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nơng thơn năm 2021-2025, Bình Định Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2020), Quyết định số 979/QĐBNN-KH ngày 19/3/2020 ban hành Kế hoạch xây dựng Kế hoạch cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Bình Định Chính phủ (2018), Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 Chính phủ chế, sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn, Bình Định Chính phủ (2012), Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 Chính phủ quản lý sử dụng đất trồng lúa, Bình Định Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật (2016), Báo cáo số 351/BC-TrTrBVTV tổng kết công tác trồng trọt bảo vệ thực vật năm 2016 kế hoạch công tác trồng trọt bảo vệ thực vật năm 2017, Bình Định Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật (2017), Báo cáo số 51/BC-TrTrBVTV tổng kết công tác trồng trọt bảo vệ thực vật năm 2017 kế hoạch công tác trồng trọt bảo vệ thực vật năm 2018, Bình Định TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật (2018), Báo cáo số 67/BC-TrTrBVTV tổng kết công tác trồng trọt bảo vệ thực vật năm 2018 kế hoạch công tác trồng trọt bảo vệ thực vật năm 2019, Bình Định 10 Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật (2019), Báo cáo số 210/BC-TrTrBVTV tổng kết công tác trồng trọt bảo vệ thực vật năm 2019 kế hoạch công tác trồng trọt bảo vệ thực vật năm 2020, Bình Định 11 Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật (2020), Báo cáo số 672/BC-TrTrBVTV tổng kết công tác trồng trọt bảo vệ thực vật năm 2020 kế hoạch công tác trồng trọt bảo vệ thực vật năm 2021, Bình Định 12 Cục thống kê tỉnh Phú Yên, Phú Yên, NN, NT chuyển theo hướng phát triển bền vững, Địa chỉ: http://consosukien.vn/phu-yen-nongnghiep-nong-thon-chuyen-minh-theo-huong-phat-trien-benvung.htm,Truy cập 3/10/2022 13 Cục thống kê tỉnh Bình Định (2020), Niên giám thống kê tỉnh Bình Định, NXb Thống kê, Bình Định 14 Đảng tỉnh Bình Định (2020), Nghị Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng Bình Định lần thứ XIX, Bình Định 15 Đinh Phi Hổ (2003), Kinh tế nơng nghiệp: Lý thuyết thực tiễn, NXB Thống Kê TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 16 Bạch Quốc Khang (2020), Phát triển công nghiệp chế biến nông sản Việt Nam giai đoạn 2020-2030, Tạp chí Khoa học cơng nghệ Việt Nam điện tử, Địa chỉ: https://vjst.vn/vjsta/tin-tuc/3485/phat-trien-cong-nghiepche-bien-nong-san-viet-nam-giai-doan-2020-2030, Truy cập ngày 26/06/2020 17 Hoàng Phê (2018), Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, Nxb Hồng Đức, Hà Nội 18 Quốc hội (2018), Luật Trồng trọt, Nxb Hà Nội TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 19 Sở NN PTNT (2016), Báo cáo số 302/BC-SNN kết thực kế hoạch sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm-giải pháp năm 2016, Bình Định 20 Sở NN PTNT (2017), Báo cáo số 422/BC-SNN kết thực kế hoạch sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm-giải pháp năm 2017, Bình Định 21 Sở NN PTNT (2018), Báo cáo số 502/BC-SNN kết thực kế hoạch sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm-giải pháp năm 2018, Bình Định 22 Sở NN PTNT (2019), Báo cáo số 608/BC-SNN kết thực kế hoạch sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm-giải pháp năm 2019, Bình Định 23 Sở NN PTNT (2020), Báo cáo số 788/BC-SNN kết thực kế hoạch sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm-giải pháp năm 2020, Bình Định 24 Tỉnh Ủy Bình Định (2021), Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 20/10/2016 thực Nghị Đại hội lần thứ XII Đảng Nghị Đại hội XIX Đảng tỉnh phát triển nơng nghiệp-nơng thơn địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 25 Tiến Công, Mỹ An, Quảng Ngãi tái cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, Địa chỉ:http://quangngaitv.vn/tin-tuc-n19468/quangngai-co-cau-lai-nganh-nong-nghiep-giai-doan-2021 2025.html, truy cập 9/03/2022 26 Thủ tƣớng Chính phủ (2020), Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 27 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2019), Quyết định số 38/2019/QĐ- TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com UBND ngày 19/7/2019 ban hành sách hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025 28 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2019), Quy hoạch phát triển NTT tỉnh Bình Định đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 29 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2013), Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững tỉnh Bình Định 30 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2015), Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 việc phê duyệt Đề án Tái cấu ngành nơng nghiệp tỉnh Bình Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững 31 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2017), Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 Chương trình hành động UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 32 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2017), Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 Ban hành Kế hoạch triển khai thực Bộ Tiêu chí Giám sát đánh giá cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC Hình Ngành trồng trọt tỉnh Bình Định năm thắng lớn Hình Bình Định: Tái cấu lĩnh vực trồng trọt cịn nhiều khó khăn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Hình Nơng nghiệp Bình Định vƣợt qua đại dịch, tăng trƣởng ngoạn mục Hình Chủ động bảo vệ vụ lúa Đơng-Xn tỉnh Bình Định TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Hình Khi nơng dân Bình Định chuyển đổi số Hình Bình Định đổi đời nhờ bƣởi da xanh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... 1.3.2 Những học rút cho tỉnh Bình Định quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ NGÀNH TRỒNG TRỌT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 37 2.1 Đặc điểm... hoàn thiện quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 65 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn... skknchat@gmail.com 1.3 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt địa bàn số tỉnh học kinh nghiệm cho tỉnh Bình Định 28 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc ngành trồng trọt địa bàn số tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) quản lý nhà nước về ngành trồng trọt trên địa bàn tỉnh bình định ,