0

Môi trường và bảo vệ môi trường

21 11 0
  • Môi trường và bảo vệ môi trường

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 19:10

PowerPoint Presentation MÔI TRƯỜNG POWERPOINT BẢO VỆ ENVIRONMENTAL PROTECTION Người biên soạn NGÔ THẾ HƯNG NỘI DUNG NỘI DUNG I II III MÔI TRƯỜNG, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỆN PHÁP HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG a) Khái niệm môi trường b) Thành phần môi trường a) Khái niệm ô nhiễm môi trường b) Các dạng ô nhiễm môi trường chính c) Thực trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam Môi trường Ô nhiễm môi trường I 1 2 MÔI TRƯỜNG, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I 1 Môi trường là gì Môi trường là hệ thố. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG POWERPOINT ENVIRONMENTAL PROTECTION Người biên soạn : NGÔ THẾ HƯNG NỘI DUNG NỘI DUNG I MÔI TRƯỜNG, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG II TÁC ĐỘNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG III BIỆN PHÁP HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I MƠI TRƯỜNG, Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG Mơi trường a) Khái niệm môi trường b) Thành phần môi trường I Ơ nhiễm mơi trường a) Khái niệm ô nhiễm môi trường b) Các dạng ô nhiễm môi trường c) Thực trạng nhiễm mơi trường Việt Nam I MƠI TRƯỜNG, Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG 1.Mơi trường Mơi trường là hệ thống yếu tố vật chất tự nhiên nhân tạo có tác động tồn phát triển người sinh vật MƠI MƠI TRƯỜNG TRƯỜNG NƯỚC ĐẤTKHÍ MÔI TRƯỜNG KHÔNG I MÔI TRƯỜNG, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ơ nhiễm mơi trường Ơ nhiễm mơi trường là biến đổi thành phần môi trường Các thay đổi không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật mơi trường Ơ nhiễm mơi trường chia làm ô nhiễm môi trường tự nhiên ô nhiễm môi trường nhân tạo I MÔI TRƯỜNG, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN NHÂN TẠO Ví dụ: động đất, sóng thần, núi lửa … Các hoạt động sản xuất sinh hoạt người tác động trực tiếp gián tiếp tới mơi trường … I MƠI TRƯỜNG, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I MÔI TRƯỜNG, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG b) Các dạng nhiễm - Ơ nhiễm mơi trường khơng khí - Ơ nhiễm mơi trường nước - Ơ nhiễm mơi trường đất I MƠI TRƯỜNG, Ơ NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT I MÔI TRƯỜNG, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC I MÔI TRƯỜNG, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ II TÁC ĐỘNG Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG SỨC KHỎE CON NGƯỜI HỆ SINH THÁI II TÁC ĐỘNG Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG Khơng khí nhiễm giết chết nhiều thể sống có người Ơ nhiễm ozone gây bệnh đường hơ hấp, bệnh tim mạch, viêm vùng họng, đau ngực, tức thở Ô nhiễm nước gây xấp xỉ 14.000 chết ngày, chủ yếu ăn uống nước bẩn chưa xử lý Các chất hóa học kim loại nặng nhiễm thức ăn nước uống gây ung thư Dầu tràn gây ngứa rộp da Ô nhiễm tiếng ồn gây điếc, cao huyết áp, trầm cảm, bệnh ngủ., gây nhiều hậu nghiêm trọng SỨC KHỎE CON NGƯỜI II TÁC ĐỘNG Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG Điơxít lưu huỳnh ơxít nitơ gây mưa axít làm giảm độ pH đất Đất bị nhiễm trở nên cằn cỗi, khơng thích hợp cho trồng Điều ảnh hưởng đến thể sống khác lưới thức ăn Khói lẫn sương làm giảm ánh sáng mặt trời mà thực vật nhận để thực q trình quang hợp Các lồi xâm lấn cạnh tranh chiếm môi trường sống làm nguy hại cho lồi địa phương, từ làm giảm đa dạng sinh học HỆ SINH THÁI III BIỆN PHÁP HẠN CHẾ Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG NGUỒN NƯỚC KHƠNG KHÍ CHẤT THẢI RẮN III BIỆN PHÁP HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG – Hạn chế sử dụng túi nilon – Trồng gây rừng – Thực nguyên tắc 3R (Reduce, Reuse, Recycle): giảm sử dụng – tái sử dụng – sử dụng sản phẩm tái chế III BIỆN PHÁP HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG – Giảm thiểu sử dụng hóa chất độc hại – Xử lý nước thải trước xả môi trường – Sử dụng nguồn lượng – Cổ động, tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG THANKS FOR WATCHING ... I MÔI TRƯỜNG, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG II TÁC ĐỘNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG III BIỆN PHÁP HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I MÔI TRƯỜNG, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Môi trường a) Khái niệm mơi trường b) Thành phần mơi trường. .. NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT I MÔI TRƯỜNG, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC I MÔI TRƯỜNG, Ô NHIỄM MƠI TRƯỜNG Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ II TÁC ĐỘNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG... hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường Ô nhiễm môi trường chia làm ô nhiễm môi trường tự nhiên ô nhiễm môi trường nhân tạo I MÔI TRƯỜNG, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN NHÂN TẠO
- Xem thêm -

Xem thêm: Môi trường và bảo vệ môi trường,