0

Xác lập quyền đối với bất động sản liền kề theo quy định của pháp luật việt nam

146 1 0
  • Xác lập quyền đối với bất động sản liền kề theo quy định của pháp luật việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2022, 11:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH ĐINH VŨ PHƯƠNG THẢO XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH - THÁNG - NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐINH VŨ PHƯƠNG THẢO XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS LÊ THỊ HỒNG VÂN TP HỒ CHÍ MINH - THÁNG - NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi Đinh Vũ Phương Thảo, xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi, thực hướng dẫn khoa học tận tình Th.S Lê Thị Hồng Vân Các thơng tin, liệu, án trích dẫn đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định thích tài liệu tham khảo Những phân tích, so sánh, bình luận kiến nghị cơng trình kết trình tiếp cận, học hỏi, đầu tư nghiên cứu cách nghiêm túc tác giả Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Đinh Vũ Phương Thảo DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƯỢC VIẾT TẮT BLDS Bộ luật Dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ VIỆC XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ 1.1 Khái niệm quyền bất động sản liền kề xác lập quyền bất động sản liền kề 1.1.1 Khái niệm quyền bất động sản liền kề 1.1.2 Khái niệm xác lập quyền bất động sản liền kề 15 1.2 Căn xác lập quyền bất động sản liền kề 16 1.2.1 Do địa tự nhiên 17 1.2.2 Do hành vi người: theo thỏa thuận theo di chúc 18 1.2.3 Do quy định luật 20 1.3 Hình thức xác lập quyền bất động sản liền kề 24 1.4 Hệ việc xác lập quyền bất động sản liền kề .26 1.4.1 Nghĩa vụ chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền 26 1.4.2 Quyền chủ thể có bất động sản hưởng quyền 28 1.5 Hiệu lực quyền bất động liền kề xác lập 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 2: BẤT CẬP TRONG THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ VIỆC XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 36 2.1 Một số bất cập thực tiễn áp dụng pháp luật xác lập quyền bất động sản liền kề 36 2.1.1 Việc xác định bất động sản chịu hưởng quyền dựa theo địa tự nhiên chưa thống 36 2.1.2 Một số quy định xác lập quyền bất động sản liền kề theo di chúc bỏ ngỏ 39 2.1.3 Pháp luật chưa có quy định xác lập quyền bất động sản liền kề theo thời hiệu 42 2.1.4 Xác lập quyền bất động sản liền kề trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 46 2.2 Nội dung quyền chủ thể xác lập quyền bất động sản liền kề chưa đầy đủ 49 2.3 Hình thức xác lập quyền bất động sản liền kề theo thỏa thuận chưa rõ ràng 53 2.4 Quy định hiệu lực việc xác lập quyền bất động sản liền kề hạn chế 55 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 KẾT LUẬN 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC CÁC BẢN ÁN PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bất động sản nói chung hay đất đai nói riêng có tính chất đặc biệt, đất đai ln cố định, khơng thể thay đổi vị trí chúng thực tại, tồn liên kết với thể thống tách rời Cũng lý đó, mà quy định pháp luật liên quan đến bất động sản có phần đặc biệt, quyền bất động sản liền kề - loại quyền có chất thể mối quan hệ qua lại, gánh chịu phiền lụy bất động sản để nhằm mục đích sử dụng, khai thác hay nhiều bất động sản khác Quyền bất động sản liền kề thuộc nhóm quyền khác tài sản quy định Mục Chương XIV Bộ luật Dân năm 2015 (BLDS) Quyền bất động sản liền kề BLDS năm 2015 quy định phần riêng biệt điều cho thấy tư lập pháp có bước tiến định việc nhìn nhận tầm quan trọng quyền Quyền loại vật quyền pháp luật dân xây dựng dựa mối quan hệ pháp luật bất động sản hưởng quyền bất động sản chịu hưởng quyền Vì mục đích để chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền đạt thỏa mãn nhu cầu cần thiết định khai thác công bất động sản lối cấp nước; lối qua; lối tưới tiêu; đường mắc dây tải điện, thơng tin liên lạc;…Do quyền sở hữu chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền khơng cịn trọn vẹn tuyệt đối Khơng riêng quyền bất động sản liền kề mà quyền vấn đề xoay quanh việc xác lập quyền q trình vơ quan trọng để từ quyền phát sinh Tuy nhiên quy định liên quan đến việc xác lập quyền bất động sản liền kề lại bộc lộ nhiều hạn chế trình áp dụng pháp luật thực tiễn xét xử, chưa có văn hướng dẫn cụ thể Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài khoá luận tốt nghiệp “Xác lập quyền bất động sản liền kề theo quy định pháp luật Việt Nam” để nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn xem xét cụ thể quy định pháp luật Việt Nam vấn đề này, từ bất cập pháp luật đề xuất kiến nghị mang tính hồn thiện cho q trình sửa đổi bổ sung pháp luật Tình hình nghiên cứu đề tài Xuất phát từ lý quyền bất động sản liền kề hay gọi địa dịch số quốc gia chế định có từ lâu nên có nhiều tác giả quan tâm, bình luận vấn đề liên quan đến quyền bất động sản liền kề Dựa vào góc độ tiếp cận phạm vi nghiên cứu khác tác giả lại có góc nhìn khác đề tài Có thể kể đến số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu sau: Sách tham khảo, chuyên khảo: Đỗ Văn Đại (2017), Luật hợp đồng Việt Nam - Bản án Bình luận án, Nxb Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam Trong sách chuyên khảo tác giả bình luận, phân tích quyền bất động sản liền kề theo quy định Bộ luật Dân 2015, giải thích lý quy định Tác giả đưa nhìn tổng thể quyền bất động sản liền kề, kiến nghị hoàn thiện pháp luật Trường Đại học Luật TP HCM (2017), Giáo trình pháp luật tài sản, quyền sở hữu thừa kế, Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam Giáo trình khái quát cách quy định BLDS năm 2015 quyền bất động sản liền kề Ngoài ra, cịn phân tích sâu sắc số nội dung quan trọng liên quan đến việc xác lập quyền, kể đến hệ xác lập quyền Hồng Thế Liên (2008), Bình luận khoa học Bộ luật Dân 2005 – Tập I, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Từ việc xem xét quy định Bộ luật Dân 2005 tác giả đưa quan điểm quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề kiến nghị hoàn thiện Đây cơng trình có ý nghĩa việc nghiên cứu so sánh khác biệt quy định quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề BLDS năm 2005 quyền bất động sản liền kề BLDS năm 2015 Nguyễn Văn Cừ, Trần Thị Huệ (2017), Bình luận khoa học Bộ luật dân 2015, Nxb Công an Nhân dân Trong sách này, hai tác giả Nguyễn Văn Cừ Trần Thị Huệ đặt vấn đề góc độ thực tiễn, đưa ví dụ bình luận tất quy định BLDS năm 2015 quyền bất động sản liền kề Tuy nhiên, xem xét quy định cách tổng quát chung nên quy định xác lập quyền tiếp cận góc độ định chưa cụ thể Luận án, luận văn, khoá luận: Lê Khả Luận (2019), Xác lập quyền bất động sản liền kề theo quy định pháp luật Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Đây cơng trình nghiên cứu xác lập quyền bất động sản liền kề Thơng qua phân tích lý luận quy định liên quan BLDS năm 2015, tác giả đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam đưa kiến nghị Tuy nhiên, hạn chế pháp luật mà tác giả đề cập đến tập trung quyền lối qua bao gồm xác lập quyền theo địa tự nhiên theo thời hiệu Đặng Lê Phương Uyên (2020), Căn xác lập quyền bất động sản liền kề theo quy định pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Tác giả phân tích, đánh giá bình luận vấn đề xoay quanh xác lập quyền bất động sản liền kề Từ phân tích, so sánh, đối chiếu quy định pháp luật Việt Nam với thực tiễn xét xử với pháp luật nước ngồi Ngồi cơng trình tiêu biểu trên, cịn tồn luận văn, khố luận đề cập liên quan đến quyền bất động sản liền kề luận án tiến sĩ tác giả Nguyễn Thị Hường, luận án thạc sĩ tác giả Đặng Thị Thúy Thành Các viết khác: Nguyễn Thị Hạnh (2020), “Khái niệm quyền bất động sản liền kề vướng mắc từ thực tiễn giải tranh chấp quyền lối qua”, Tạp chí Nghề luật, số 4/2020 Bài viết vừa khái quát quy định liên quan đến quyền, liên hệ thực tế giải tranh chấp quyền bất động sản liền kề chiếm phần lớn quyền lối qua Đề xuất kiến nghị hoàn thiện mặt quy định pháp luật thực định thực tiễn xét xử Tòa án Lê Văn Sua (2020), “Quyền lối qua bất động sản liền kề”, Tạp chí Luật sư Việt Nam, số 10 Bài viết đề cập đến quyền cụ thể phổ biến quyền bất động sản liền kề quyền lối đi, quyền chiếm quan tâm nhiều tác giả Tác giả Lê Văn Sua nhận định quyền đặc biệt quan trọng nên viết xoay quanh đến vấn đề xác lập lối theo quy định luật, bất cập quy định, hạn chế xét xử để góp ý sửa đổi, bổ sung Phạm Công Lạc (2003), “Căn phát sinh chấm dứt quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề”, Tạp chí nhà nước Pháp luật, số 12 (188) Bài viết nghiên cứu chuyên sâu xác lập chấm dứt quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề, tác giả tập trung phân tích xác lập quyền theo quy định luật Lê Thị Giang (2018), “Quyền bất động sản liền kề Bộ luật Dân 2015”, Tạp chí Kiểm sát, số 16/2018 Với cách nhìn tổng thể tác giả Lê Thị Giang nhận định quyền sở hữu quyền bất động sản liền kề có ý nghĩa quan trọng chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc Thơng qua bình luận số quy định quyền cụ thể quyền cấp thoát nước; quyền lối đi; quyền tiêu nước; quyền mắc dây tải điện;…tác giả phát điểm chưa hợp lý, phù hợp với thực tế quy định Nguyễn Thị Hường (2017), “Quyền bất động sản liền kề Bộ luật dân 2015”, Tạp chí Tịa án Nhân dân, số 7/2017 Sau phân tích tất quy định quyền bất động sản liền kề BLDS năm 2015, tác giả nhìn nhận BLDS năm 2015 có bảy điểm so với BLDS trước Từ nhận thức chất quyền, hiểu rõ phát sinh, chấm dứt, nội dung phạm vi quyền nhằm hạn chế tranh chấp xảy Lê Đăng Khoa (2017), “Một số vấn đề liên quan đến quyền bất động sản liền kề Bộ luật dân năm 2015”, Tạp chí Khoa học Kiểm sát, số 02 (16) Thông qua viết tác giả làm rõ khái niệm quyền địa dịch, giải thích lý ủng hộ sử dụng thuật ngữ địa dịch thay quyền bất động sản liền kề Cũng như, cung cấp kiến nghị hỗ trợ hoàn thiện pháp luật việc xác lập quyền Ngồi cơng trình tiêu biểu trên, nghiên cứu pháp lý đăng tải trang thông tin điện tử nguồn tham khảo có giá trị cao để đánh giá, phân tích nghiên cứu ch ng hạn như: “Quyền bất động sản liền kề theo quy định pháp luật dân sự” Đoàn Ngọc Hải; “Bàn quyền bất động sản liền kề theo quy định BLDS 2015” hai tác giả Chu Thị Trinh, Đặng Thị Phương Linh Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích đề tài làm sáng rõ vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến xác lập quyền bất động sản liền kề, song song với phân tích quy định pháp luật Việt Nam phân tích quy định cổ luật kinh nghiệm số nước giới Từ đó, thấy hạn chế, thiếu sót quy ... xác lập quy? ??n bất động sản liền kề Quy? ??n bất động sản liền kề xác lập theo thỏa thuận theo di chúc 1.2.3 Do quy định luật Trên thực tế, quy? ??n bất động sản liền kề xác lập theo quy định pháp luật. .. xác lập quy? ??n bất động sản liền kề: thứ nhất, quy? ??n gắn liền với bất động sản, gồm bất động sản hưởng quy? ??n bất động sản chịu quy? ??n; Thứ hai, quy? ??n xác lập không gắn liền với chủ sở hữu bất động. .. Điều luật có tích hợp hai quy? ??n: quy? ??n cấp nước qua bất động sản liền kề quy? ??n thoát nước qua bất động sản liền kề. 71 Đây quy? ??n bất động sản liền kề xác định theo địa thế, quy? ??n khơng xác lập theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác lập quyền đối với bất động sản liền kề theo quy định của pháp luật việt nam ,