0

Một số vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch dân sự có đối tượng là quyền sử dụng đất của hộ gia đình

198 1 0
  • Một số vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch dân sự có đối tượng là quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2022, 11:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ ÁI TIÊN MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH DÂN SỰ CÓ ĐỐI TƯỢNG LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH KHĨA LUẬN CHUN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH - THÁNG - NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ ÁI TIÊN MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH DÂN SỰ CÓ ĐỐI TƯỢNG LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN: ThS NGUYỄN NHẬT THANH TP HỒ CHÍ MINH – THÁNG – NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu thân tôi, thực hướng dẫn khoa học Thạc sĩ Nguyễn Nhật Thanh Các thông tin, số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày khóa luận hồn tồn trung thực có trích dẫn cách xác đầy đủ Tơi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn lời cam đoan Tác giả khóa luận NGUYỄN THỊ ÁI TIÊN LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến Khoa Luật Dân Trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi để chúng em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp thời hạn không dựa vào việc nghiên cứu thân em mà cịn có đóng góp lớn từ Thạc sĩ Nguyễn Nhật Thanh Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nhật Thanh, cảm ơn thầy giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, chu đáo ln góp ý kiến giúp em hồn thiện tốt khóa luận tốt nghiệp Em kính chúc thầy Nhật Thanh q thầy ln tràn đầy sức khỏe, cống hiến cho nghiệp trồng người Trân trọng cảm ơn! Tác giả khóa luận NGUYỄN THỊ ÁI TIÊN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ viết tắt BLDS Bộ luật Dân GCN Giấy chứng nhận HĐXX Hội đồng xét xử LĐĐ 2013 Luật Đất đai 2013 Luật HNGĐ 2014 Luật Hơn nhân Gia đình 2014 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng Nghị định 43/2014/NĐ-CP năm 2014 Chính Phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 Bộ Tài nguyên Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT UBND Môi trường Quy định chi tiết số điều Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính Phủ Ủy ban nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ CÓ ĐỐI TƯỢNG LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH 1.1 Khái quát chung giao dịch dân có tham gia hộ gia đình 1.2 Khái quát hộ gia đình 12 1.2.1 Tiến trình lịch sử “hộ gia đình” pháp luật Việt Nam 12 1.2.2 Pháp luật hành quy định hộ gia đình 17 1.3 Quyền sở hữu chung hộ gia đình 22 1.4 Đặc điểm đặc trưng giao dịch dân có đối tượng quyền sử dụng đất hộ gia đình 28 1.5 Hộ gia đình góc nhìn từ pháp luật nước ngồi 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH DÂN SỰ CÓ ĐỐI TƯỢNG LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, NHỮNG BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ HỒN THIỆN PHÁP LUẬT 39 2.1 Thực trạng giải liên quan đến phương thức thỏa thuận xác lập quyền sở hữu hộ gia đình, bất cập kiến nghị hoàn thiện 39 2.2 Thực trạng giải liên quan đến quyền sở hữu chung theo phần hộ gia đình, bất cập kiến nghị hoàn thiện 43 2.3 Thực trạng giải liên quan đến quyền định đoạt thành viên hộ gia đình, bất cập kiến nghị hồn thiện 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thông qua việc thực Nghị số 10 Bộ Chính trị khóa VI năm 1988 đổi quản lý kinh tế nông nghiệp, kinh tế hộ gia đình xem đơn vị kinh tế tự chủ độc lập Sự phát triển kinh tế hộ gia đình địi hỏi pháp luật cần có quy định mang tính quy phạm điều chỉnh cụ thể địa vị pháp lý chủ thể Hộ gia đình lần ghi nhận người sử dụng đất – chủ thể tham gia quan hệ pháp luật đất đai theo Luật Đất đai 1993, tiếp Bộ luật Dân lần nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố, ban hành vào năm 1995 đánh dấu mốc khẳng định hộ gia đình chủ thể quan hệ pháp luật dân Nước ta tiếp tục trì áp dụng mơ hình cơng nhận hộ gia đình chủ thể pháp luật dân độc lập, đến Bộ luật Dân 2015 có hiệu lực, thức khơng cịn thừa nhận hộ gia đình chủ thể quan hệ dân mà quy chiếu thành viên hộ gia đình Có thể thấy, thay đổi mặt lập pháp Bộ luật dẫn đến vướng mắc hay khó khăn việc vận dụng quy định pháp luật liên quan đến chế định hộ gia đình Mặt khác, hộ gia đình tồn lâu trì Bộ luật Dân 2015 Luật Đất đai 2013 mà giao dịch dân thành viên hộ gia đình thực phổ biến, đặc biệt giao dịch có đối tượng quyền sử dụng đất Quyền sử dụng đất loại tài sản phức tạp, việc sử dụng làm đối tượng giao dịch chịu chi phối hay điều chỉnh không Luật hay Nghị định mà kể văn Công văn, Quyết định… địa phương quy định, thông tin quy hoạch, thơng tin diện tích đất tối thiểu loại đất địa phương… Có thể thấy, từ đối tượng giao dịch phức tạp dẫn đến việc giao dịch thành viên hộ gia đình từ giai đoạn giao kết, thực hợp đồng phát sinh nhiều vấn đề pháp lý liên quan Thêm nữa, cấu tổ chức hộ gia đình tập hợp thành viên gia đình có quan hệ huyết thống, nhân, ni dưỡng với nhau, đó, quyền sử dụng đất chung hộ tài sản chung thành viên gia đình Hiện nay, pháp luật dân ghi nhận quyền sở hữu chung hộ gia đình sở hữu chung theo phần dẫn đến thành viên hộ gia đình tham gia với tư cách cá nhân phần quyền khối tài sản chung Xuất phát từ vấn đề mà hàng loạt vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch dân có đối tượng quyền sử dụng đất mà hộ gia đình tham gia gặp phải vấn đề đại diện tham gia giao dịch hay việc phân chia quyền sử dụng đất chung hộ vấn đề hiệu lực giao dịch mà thành viên hộ gia đình tham gia liên quan đến sở hữu chung theo phần Dưới góc độ thực tiễn xét xử, Tịa án có cho hướng giải khác nhau, chẳng hạn trường hợp thành viên định đoạt quyền sử dụng đất chung hộ có hai quan điểm giải quyết: là, theo hướng giao dịch vơ hiệu tồn bộ; hai là, theo hướng giao dịch vô hiệu phần Tuy nhiên, để có mẫu số chung mặt áp dụng quy định pháp lý liên quan cho vụ việc địi hỏi cần có thống nhất, quán quy định pháp luật Trên lập luận để tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Một số vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch dân có đối tượng quyền sử dụng đất hộ gia đình” Tình hình nghiên cứu Đề tài khơng phải q mẻ giới nghiên cứu học thuật Tuy nhiên nay, phần lớn vấn đề chế định hộ gia đình nghiên cứu thơng qua viết ngắn tạp chí pháp lý như: tạp chí Tịa án nhân dân, tạp chí Dân chủ Lập pháp, tạp chí Nghiên cứu lập pháp hay tạp chí Khoa học Pháp lý Trường Đại học luật TP Hồ Chí Minh: - “Xác định tư cách chủ thể thành viên hộ gia đình định đoạt quyền sử dụng đất tài sản chung hộ gia đình” tác giả Nguyễn Minh Tuấn đăng tạp chí Luật học, số (141), năm 2012; “Hộ gia đình tranh chấp đất đai” tác giả Hoàng Thị Thùy Linh đăng tạp chí Tịa án nhân dân, số 1, năm 2011; “Hộ gia đình sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013” tác giả Ngơ Gia Hồng đăng tạp chí Nhà nước & Pháp luật, số (380), năm 2014… viết phân tích theo nhiều chiều hướng khác nhau, nhiên, nhìn chung viết bất cập hướng giải liên quan đến việc xác định tư cách thành viên hộ gia đình Bộ luật Dân Luật Đất đai, đưa kiến nghị nhằm làm rõ khái niệm hộ gia đình, thành viên hộ gia đình, hộ gia đình sử dụng đất -“Địa vị pháp lý hộ gia đình pháp luật dân sự” tác giả Lê Minh Hùng đăng tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số (51), năm 2005, viết nêu hạn chế quy định hộ gia đình Bộ luật Dân 2005 giải pháp để sửa đổi quy định pháp luật liên quan quy định phát sinh, chấm dứt tư cách hộ gia đình… bối cảnh pháp luật trì hộ gia đình chủ thể quan hệ pháp luật - “Khơng nên quy định hộ gia đình chủ thể sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân 2005” tác giả Phùng Trung Tập đăng lên tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 24 (255) năm 2013, viết lý giải không nên quy định hộ gia đình chủ thể quan hệ pháp luật - “Những khó khăn bất cập hoạt động công chứng quy định quyền sử dụng đất cá nhân, hộ gia đình” Chu Văn Khanh đăng tạp chí Nghề luật, số năm 2010, viết giúp cho độc giả thấy bất cập quy định thành viên hộ gia đình từ dẫn đến khó khăn cho hoạt động công chứng - “Xử lý tài sản chấp quyền sử dụng đất hộ gia đình” tác giả Phạm Văn Lưỡng đăng tạp chí Luật sư Việt Nam, số (54), năm 2018; “Phân chia tài sản chung hộ gia đình để thi hành án nhiều vướng mắc” tác giả Lê Văn Sua đăng tạp chí Luật sư Việt Nam, số (54), năm 2018, “Bất cập thi hành án dân liên quan đến quyền sử dụng đất hộ gia đình” tác giả Ngơ Văn Lượng đăng tạp chí Dân chủ & Pháp luật, số 11 (344), năm 2020 Các viết khó khăn hoạt động thi hành án liên quan đến hộ gia đình giải pháp pháp lý liên quan đến Luật thi hành án dân quy định hộ gia đình Bộ luật Dân 2015, Luật Đất đai 2013 Về sách chuyên khảo hay sách tham khảo thông thường viết ngắn gọn phần chương sách hay phân tích kèm theo, chẳng hạn như: - “Giao dịch giải tranh chấp giao dịch quyền sử dụng đất” PGS.TS Đỗ Văn Đại chủ biên Trong sách này, tác giả phân tích vấn đề mặt lý luận, bình luận vụ việc dân thực tế có liên quan đưa kiến nghị hoàn thiện pháp luật xoay quanh giao dịch có đối tượng quyền sử dụng đất: chuyển nhượng, chuyển đổi, chấp, cho thuê, đặt cọc,… - “Bình luật khoa học Bộ luật dân năm 2015 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Nguyễn Văn Cừ Trần Thị Huệ đồng chủ biên, tác giả xem xét quy định pháp luật Bộ luật Dân 2015 giao dịch dân sự, hộ gia đình, sở hữu chung - “Bình luận khoa học điểm Bộ luật Dân năm 2015” Nguyễn Minh Tuấn chủ biên, tài liệu tác giả vừa phân tích quy định pháp luật hành vừa có so sánh, đối chiếu với quy định Bộ luật Dân 2005 Về giáo trình: vấn đề lý luận liên quan đến giao dịch dân có đối tượng quyền sử dụng đất hộ gia đình nghiên cứu số giáo trình, cụ thể: Giáo trình Pháp luật tài sản, quyền sở hữu thừa kế (Tái có sửa đổi bổ sung) - Trường Đại học Luật TP HCM; Giáo trình Pháp luật hợp đồng bồi thường thiệt hại hợp đồng (Tái lần thứ 1, có sửa đổi bổ sung) - Trường Đại học Luật TP HCM; Giáo trình Luật Đất đai (Tái lần thứ nhất) - Trường Đại học Luật TP HCM; Giáo trình Luật Dân - PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện - Trường Đại học Mở Tp HCM; Giáo trình Luật Dân Việt Nam PGS.TS Vũ Thị Hồng Vân (Chủ biên) - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội số giáo trình khác Có thể thấy, có nhiều cơng trình nghiên cứu hộ gia đình, quyền sử dụng đất, giao dịch dân hộ gia đình nhìn chung cơng trình nghiên cứu giao dịch dân có đối tượng quyền sử dụng đất hộ gia đình chưa chuyên sâu, tồn diện Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu: Trên sở phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật liên quan đến giao dịch dân có đối tượng quyền sử dụng đất hộ gia đình, từ mặt hạn chế, vướng mắc tồn đọng trình giao kết giao dịch dân việc giải tranh chấp quan nhà nước có thẩm quyền Tác giả đề xuất, kiến nghị giải pháp hồn thiện pháp luật có liên quan tương lai nhằm thống cách hiểu áp dụng quy định pháp luật liên quan đến giao dịch dân có đối tượng quyền sử dụng đất hộ gia đình đảm bảo quyền lợi thành viên hộ gia đình cách tốt 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt sau: - Đưa hệ thống sở lý luận giao dịch dân có đối tượng quyền sử dụng đất hộ gia đình sở phân tích làm rõ khái niệm có liên quan như: giao dịch dân sự, hộ gia đình, quyền sử dụng đất,… phúc thẩm gốc Hợp đồng chấp 0146B có chữ ký ơng O, bà B ông O thừa nhận chữ ký bà B, chứng hợp pháp; mặt khác, phiên tịa phúc thẩm ơng O thừa nhận việc dùng quyền sử dụng đất chấp vợ ông bà B biết rõ số tiền nhận từ ông Q 150.000.000 đồng sử dụng vào mục đích chi tiêu chung gia đình, thời điểm chấp nhận tiền bà B khơng có phản đối Do đó, với nội dung nhận định đủ sở kết luận 7Hợp đồng chấp số 0146B đảm bảo nội dung hình thức, nên làm phát sinh quyền nghĩa vụ bên theo nội dung hợp đồng ký kết [5] Xét tính hợp pháp Hợp đồng chấp 0146A: Hợp đồng chấp 0146A lập thành văn bản, Ủy ban nhân dân phường P chứng thực đăng ký chấp Văn phịng đăng ký quyền sử dụng đất quận Ơ nên đảm bảo hình thức Về nội dung: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H03410 thể đất số 145, tờ đồ số 10, diện tích 834m2 (gồm 100m2 đất thị 734m2 đất trồng lâu năm) hộ ông Mai Văn O đứng tên chủ sử dụng Theo Sổ hộ gia đình hộ ơng O thể thời điểm chấp (tháng năm 2008), thành viên hộ ông O bao gồm chủ hộ ông O, thành viên hộ bao gồm vợ ông O bà Nguyễn Thị B, em ông O bà Mai Cẩm C ông O làMai Vũ Thùy D Tuy nhiên, Hợp đồng chấp số 0146A có vợ chồng ơng O, bà B ký tên chấp chưa phù hợp Tuy nhiên, phiên tịa phúc thẩm, ngun đơn ơng O đồng thời đại diện theo ủy quyền bà B, bà C, chị Thùy D khai nhận bà C chị Thùy D khơng có ký tên, thời điểm chấp ơng có thơng báo cho thành viên gia đình biết việc nhận số tiền 150.000.000 đồng từ ông Q sử dụng vào mục đích chung gia đình, khơng có ý kiến Từ sở có đủ sở kết luận thời điểm chấp, thành viên hộ gia đình bà C, chị Thùy D không ký tên vào hợp đồng chấp với việc bà C chị Thùy D biết ông O, bà B dùng quyền sử dụng đất hộ chấp không phản đối, xem đồng ý việc chấp ông O bà B Đối chiếu với quy định khoản Điều 109 Bộ luật dân 2005 “Việc định đoạt tài sản tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn hộ gia đình phải thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý…” hợp đồng chấp số 0146A không bị vô hiệu [6] Từ nhận định mục [4] mục [5] nêu trên, Hội đồng xét xử có đủ sở kết luận với tình tiết, chứng phát sinh phiên tòa phúc thẩm gốc Hợp đồng chấp 0146B bị đơn cung cấp thừa nhận ông O đại diện theo ủy quyền bà B, bà C, chị Thùy D phiên tòa phúc thẩm biết rõ việc ông O, bà B dùng quyền sử dụng đất chấp có nhận tiền từ ơng Q (đại diện theo pháp luật Công ty TNHH thành viên X thời điểm chấp) sử dụng vào mục đích chi tiêu gia đình đủ kết luận Hợp đồng chấp 0146A Hợp đồng chấp 0146B không bị vô hiệu Hai Hợp đồng làm phát sinh quyền nghĩa vụ pháp lý theo nội dung ký kết [7] Về nghĩa vụ bảo đảm: Tại đoạn cuối trang hai hợp đồng thể hiện: Cơ sở kết lập hợp đồng “Hợp đồng tín dụng ký kết Ngân hàng Đ Hậu Giang Công ty TNHH MTV X theo Giấy CN đăng ký kinh doanh số 5704000133 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư TP Cần Thơ cấp ngày 25/12/2007, đăng ký lại ngày 09/5/2008” khoản Điều hai Hợp đồng 8thể nghĩa vụ bảo đảm “Bên chấp đồng ý bảo đảm thực toàn nghĩa vụ phát sinh theo Hợp đồng tín dụng Bên nhận chấp Công ty TNHH MTV X…” Theo Công văn số 1081A/SKHĐT-ĐKKD, ngày 02/5/2008 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo (bút lục 116-120) thể hiện: Công ty TNHH thành viên Xây dựng, Thương mại Dịch vụ X đăng ký lần đầu ngày 25/12/2007; Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại Dịch vụ X đăng ký lần đầu ngày 24/4/2009 (chuyển đổi từ Công ty TNHH thành viên Xây dựng, Thương mại Dịch vụ X; Giấy chứng nhận ĐKKD Phòng ĐKKD cấp ngày 25/12/2007) với loại hình doanh nghiệp Cơng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Như vậy, vào nội dung Hai hợp đồng chấp số 0146A 0146B thông tin doanh nghiệp bên chấp vợ chồng ơng O hộ ông O chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm nghĩa vụ cho Công ty TNHH thành viên Xây dựng, Thương mại Dịch vụ X Do đó, tất khoản nợ cịn lại Công ty TNHH thành viên Xây dựng, Thương mại Dịch vụ X nợ Ngân hàng Đ Hậu Giang (đã chuyển giao nghĩa vụ sang Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại Dịch vụ X), có phần bảo đảm nghĩa vụ Hợp đồng chấp số 0146A Hợp đồng chấp số 0146B theo phạm vi bảo đảm nêu hợp đồng [8] Về phạm vi bảo đảm: Căn vào Điều Hợp đồng 0146B thể “… Bảo đảm cho số tiền vay 331.000.000 đồng…”, đó, phạm vi bảo đảm Hợp đồng chấp số 0146B khoản nợ gốc 331.000.000 đồng lãi phát sinh nợ gốc 331.000.000 đồng mà Công ty TNHH thành viên Xây dựng, Thương mại Dịch vụ X (gọi tắt Cty TNHH MTV X) cịn nợ (nếu có) Căn vào Điều Hợp đồng 0146A thể “… Bảo đảm cho số tiền vay 163.000.000 đồng…”, đó, phạm vi bảo đảm Hợp đồng chấp số 0146A khoản nợ gốc 163.000.000 đồng lãi phát sinh nợ gốc 163.000.000 đồng mà Cty TNHH MTV X nợ (nếu có) [9] Căn Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 0306/09/HĐ ngày 23/4/2009 Ngân hàng Đ – Chi nhánh Hậu Giang Cty TNHH MTV X Biên đối chiếu, xác nhận nợ ngày 02/8/2019 Ngân hàng Đ – Chi nhánh Hậu Giang ông Đặng Xuân Q, Giám đốc – đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại Dịch vụ X (gọi tắt Cty TNHH X) thể tính đến ngày 31/7/2019, dư nợ Cty TNHH X Ngân hàng Đ Hậu Giang có 01 khoản vay vào thời điểm tồn Cty TNHH MTV X, cụ thể khoản vay ngày 23/4/2009 theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 0306/09/HĐ ngày 23/4/2009 với số tiền vay 8.000.000.000 đồng Khoản nợ dư nợ gốc đồng nợ lãi 1.183.372.779 đồng; 09 khoản vay lại phát sinh sau ngày 24/4/2009 (ngày chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) khoản nợ Cty TNHH X vay, không thuộc phạm vi bảo đảm Hợp đồng chấp số 0146A Hợp đồng chấp số 0146B Do đó, quyền sử dụng đất đất số 315 tờ đồ số 09 đất số 9145 tờ đồ số 10 bảo đảm nghĩa vụ trả nợ Công ty TNHH MTV X, chuyển giao nghĩa vụ cho Công ty TNHH X với nghĩa vụ bảo đảm khoản nợ gốc đồng khoản nợ lãi phát sinh khoản nợ gốc theo hợp đồng chấp ký kết, cụ thể Hợp đồng chấp số 0146B với khoản nợ gốc đồng lãi phát sinh nợ gốc 331.000.000 đồng Hợp đồng 0146A với khoản nợ lãi phát sinh nợ gốc 163.000.000 đồng theo hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 0306/09/HĐ [10] Đối với ý kiến đại diện ngân hàng cho hai hợp đồng chấp để bảo đảm toàn nghĩa vụ Cty TNHH X theo Biên định giá ngày 07/01/2010 Tuy nhiên, ông O không thừa nhận chữ ký biên này, phía ngân hàng khơng có u cầu giám định chữ ký ơng O nên khơng có sở chấp nhận Vã lại, tài sản chấp tài sản chung vợ chồng ông O hộ ông O, có đủ chứng chứng minh chữ ký Biên định giá ngày 07/01/2010 chữ ký ông O ký tên tiếp tục chấp không phát sinh giá trị pháp lý [11] Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy kháng cáo Ngân hàng thương mại cổ phần Đ có chấp nhận Trong vụ án này, Ngân hàng khơng có yêu cầu phản tố buộc Cty TNHH X trả nợ vay xử lý tài sản chấp, Hội đồng xét xử không giải Tuy nhiên, nhận định cần phải xác định nghĩa vụ bảo đảm hai hợp đồng chấp 0146A 0146B Ngân hàng Đ, cụ thể sau: - Hợp đồng chấp số 0146B: (331.000.000 đồng/8.000.000.000 đồng) * 1.183.372.779 đồng = 48.962.048 đồng - Hợp đồng chấp số 0146A: (163.000.000 đồng/8.000.000.000 đồng) * 1.183.372.779 đồng = 24.111.220 đồng [12] Đề nghị đại diện Viện kiểm sát có cứ, phù hợp với nhận định Hội đồng xét xử [13] Về án phí dân phúc thẩm: Do kháng cáo chấp nhận, vào Điều 29 Nghị số 326/2016/UBTVQH14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý sử dụng án phí lệ phí Tịa án Ngân hàng thương mại cổ phần Đ khơng phải chịu án phí dân phúc thẩm [14] Đối với số tiền ông O khai nhận ông Q 150.000.000 đồng, giao dịch ông O ông Q nên không giải vụ án này, sau có phát sinh tranh chấp giải thành vụ án khác Vì lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH: Căn khoản Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự; Tuyên xử: Chấp nhận kháng cáo Ngân hàng thương mại cổ phần Đ Sửa án sơ thẩm Căn Điều 27, 28 Luật nhân gia đình năm 2000; Căn Điều 122 Điều 715 Bộ luật dân 2005; Nghị số 326/2016/UBTVQH14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý sử dụng án phí lệ phí Tịa án Khơng chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn ông Mai Văn O bà Nguyễn Thị B việc yêu cầu tuyên bố Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất số 0146A/08/HĐ Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất số 0146B/08/HĐ, lập ngày 11/7/2008 ký kết Ngân hàng thương mại cổ phần Đ ông Mai Văn O, bà Nguyễn Thị B vô hiệu Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất số 0146A/08/HĐ lập ngày 11/7/2008 ký kết Ngân hàng thương mại cổ phần Đ ông Mai Văn O, bà Nguyễn Thị B, với tài sản chấp quyền sử dụng phần đất có diện tích 834m2 (trong có 100m2 đất thị 734m2 đất trồng lâu năm), thuộc đất số 145, tờ đồ số 10, đất tọa lạc khu vực T, phường P, quận Ô, thành phố Cần Thơ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H03410 cấp ngày 18/01/2008 hộ ông Mai Văn O đứng tên chủ sử dụng Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất số 0146B/08/HĐ lập ngày 11/7/2008, ký kết Ngân hàng thương mại cổ phần Đ ông Mai Văn O, bà Nguyễn Thị B với tài sản chấp quyền sử dụng phần đất có diện tích 1.891m2, loại đất trồng lâu năm, thuộc đất số 315, tờ đồ số 09, đất tọa lạc khu vực TB, phường T, quận Ô, thành phố Cần Thơ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02926 cấp ngày 02/5/2008 ông Mai Văn O đứng tên chủ sử dụng có hiệu lực Xác định quyền sử dụng đất 145 thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H03410 cấp ngày 18/01/2008 hộ ông Mai Văn O đứng tên chủ sử dụng đất số 315 thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02926 cấp ngày 02/5/2008 ông Mai Văn O đứng tên chủ sử dụng bảo đảm thực nghĩa vụ trả nợ gốc lãi cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đ theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 0306/09/HĐ ngày 23/4/2009 ký kết Ngân hàng TMCP Đ, Chi nhánh Hậu Giang Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Xây dựng, Thương mại Dịch vụ X (đã chuyển giao nghĩa vụ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng, Thương mại Dịch vụ X) Cụ thể: Hợp đồng chấp số 0146A/08/HĐ bảo đảm cho khoản nợ gốc (một) đồng, nợ lãi 24.111.220 (Hai mươi bốn triệu trăm mười ngàn hai trăm hai mươi) đồng Hợp đồng chấp số 0146B/08/HĐ bảo đảm cho khoản nợ lãi 48.962.048 (Bốn mươi tám triệu chín trăm sáu mươi hai ngàn không trăm bốn mươi tám) đồng Về án phí chi phí tố tụng: - Án phí dân sơ thẩm: Ơng Mai Văn O, bà Nguyễn Thị B phải chịu 300.000 (ba trăm nghìn) đồng Chuyển số tiền tạm ứng án phí ơng Mai Văn O bà Nguyễn Thị B nộp 300.000 (ba trăm nghìn) đồng theo Biên lai thu tiền số 0015933 ngày 13/3/2018 Chi cục Thi hành án dân thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang thành tiền án phí Ơng O bà B nộp xong án phí - Án phí dân phúc thẩm: Khơng phải chịu Ngân hàng thương mại cổ phần Đ nhận lại 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí nộp theo Biên lai thu số 0016324 ngày 17/9/2018 Chi cục Thi hành án dân thành phố Vị Thanh Trường hợp án, định thi hành th eo quy định Điều Luật thi hành án dân người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án cưỡng chế thi hành án theo quy định Điều 6, 7, 7a Luật Thi hành án dân Thời hiệu thi hành án thực theo quy định Điều 30 Luật thi hành án dân Bản án dân phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án ngày 30/10/2019./ Nơi nhận: - VKSND tỉnh Hậu Giang; - TAND Vị Thanh; - Chi cục THADS Vị Thanh; - Các đương sự; - Lưu hồ sơ vụ án T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM Thẩm phán – Chủ tọa phiên tịa Nguyễn Hồng Thanh TỊA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG BẢN ÁN 122/2017/DS-PT NGÀY 04/07/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 04 tháng năm 2017, trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 236/2016/TLPT-DS ngày 02 tháng 12 năm 2016 “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” Do án dân sơ thẩm số: 156A/2016/DS-ST, ngày 22 tháng năm 2016 Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Hậu Giang bị kháng cáo Theo Quyết định đưa vụ án xét xử số 160/2017/QĐ-PT, ngày 05 tháng năm 2017, đương sự: Nguyên đơn: Nguyễn Thị A, sinh năm 1965 Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Hậu Giang Bị đơn: - Lê Thị T, sinh năm: 1936 Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Hậu Giang Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị đơn Lê Thị T: Ông Huỳnh Tây N, luật sư Văn phịng luật sư Nguyễn Thy thuộc Đồn Luật sư tỉnh Hậu Giang - Đặng Văn Út N, sinh năm: 1984 - Đặng Văn U, sinh năm: 1976 - Đặng Thị P, sinh năm: 1967 Cùng địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Hậu Giang - Đặng Thị Đ, sinh năm: 1958 - Đặng Thị C, sinh năm: 1961 - Đặng Văn M, sinh năm: 1970 Cùng địa chỉ: Ấp D, xã E, huyện C, tỉnh Hậu Giang - Đặng Thị N, sinh năm: 1964 Địa chỉ: Khu vực A, phường B, thành phố C, tỉnh Hậu Giang - Đặng Thị H, sinh năm: 1964 Địa chỉ: Ấp D, thị trấn E, huyện C, tỉnh Hậu Giang (Nay Khu vực D, phường G, thị xã C, tỉnh Hậu Giang) - Đặng Thị M, sinh năm: 1975 Địa chỉ: Ấp L, xã M, thành phố C, tỉnh Hậu Giang Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ngân hàng thương mại cổ phần S Trụ sở chính: 266 – 268, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Người đại diện hợp pháp: Ông Phan Huy K - Chức vụ: Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Ngân hàng Thương mại cổ phần S Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Quốc B - Chức vụ: Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần S - Chi nhánh Hậu Giang Trụ sở: Số 31, đường 3/2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Người kháng cáo: Bị đơn bà Lê Thị T bà Đặng Thị Đ NỘI DUNG VỤ ÁN Theo án sơ thẩm tài liệu có hồ sơ nội dung vụ án sau: Nguyên đơn bà Nguyễn Thị A trình bày: Vào năm 2000, bà A có nhận chuyển nhượng ơng Đặng Văn T1 (chồng bà T) phần đất diện tích chiều ngang 06m, chiều dài 07m, với giá chuyển nhượng 03 vàng 24k Khi chuyển nhượng hai bên có làm giấy tay Do diện tích đất khơng đủ hạn mức tách nên hai bên chưa làm thủ tục sang tên theo quy định Vào năm 2011, ông T1 chết Sau nhận chuyển nhượng đất bà A cất nhà toàn phần đất này, đầu năm 2014 nhà bà A bị hư hỏng nên bà xây dựng lại nhà kiên cố để phía gia đình bà T vợ ơng T1 ơng T1 ngăn cản, từ hai bên phát sinh tranh chấp Nay bà A khởi kiện yêu cầu bà Lê Thị T ông T bao gồm ông Đặng Văn Út N, ông Đặng Văn U, bà Đặng Thị P, bà Đặng Thị Đ, bà Đặng Thị C, ông Đặng Văn M, bà Đặng Thị N, bà Đặng Thị H, bà Đặng Thị M tiếp tục thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất làm thủ tục sang tên cho bà A Bị đơn bà Lê Thị T trình bày: Bà T khơng thống lời trình bày bà A Vào năm 2000, gia đình bà thấy bà A có hồn cảnh khó khăn khơng có chỗ ở, bà A cháu ruột nên chồng bà T ông T1 cho bà A mượn phần đất để cất nhà tạm Ơng T1 có yêu cầu bà A trả lại giá trị trồng đất 03 vàng 24k Khi cho mượn đất hai bên có làm giấy tờ hay khơng bà T khơng biết, có thỏ a thuận gia đình bà T cần thiết lấy lại sử dụng bà A không tiếp tục phải trả lại đất cho gia đình bà T Năm 2014, bà A tự ý cất nhà phần đất này, không thông qua ý kiến gia đình bà T, nên bà T khơng đồng ý, từ hai bên phát sinh tranh chấp Nay bà A yêu cầu tiếp tục thực hợp đồng chuyển nhượng phần đất bà T khơng đồng ý mà yêu cầu bà A tháo dở di dời nhà nơi khác trả lại phần đất cho bà T bà T trả lại 03 vàng 24k cho bà A Tại lời khai trình giải vụ án bị đơn Đặng Văn Út N, Đặng Văn U, Đặng Thị P, Đặng Thị Đ, Đặng Thị C, Đặng Văn M, Đặng Thị N, Đặng Thị H, Đặng Thị M trình bày: Các bị đơn thống với lời trình bày mẹ bà Lê Thị T, không đồng ý tiếp tục thực hợp đồng chuyển nhượng, có yêu cầu bà A tháo dở di dời nhà nơi khác trả lại phần đất cho bà T bà T trả lại 03 vàng 24k cho bà A Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Đại diện theo ủy quyền Ngân hàng thương mại cổ phần S – Chi nhánh Hậu Giang ông Trần Quốc B trình bày: Vào tháng 10/2015, Ngân hàng TMCP P - Chi nhánh Đồng Bằng Sông Cửu Long sát nhập vào hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần S, toàn hồ sơ vay khách hàng Ngân hàng P chuyển giao cho Ngân hàng thương mại cổ phần S Vào năm 2005, ông T1 vay vốn Ngân hàng P theo Hợp đồng tín dụng số 365/5690 ngày 23/12/2005 với số t iền vốn vay 35.000.000 đồng Để đảm bảo cho khoản vay ông T1 chấp cho Ngân hàng 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000214 Ủy ban nhân dân huyện C cấp ngày 24/5/1997 cho hộ ông Đặng Văn T Trong thời hạn vay ông T1 vi phạm nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng Vì vậy, vào năm 2010, Ngân hàng khởi kiện ơng T1 đến Tịa án nhân dân huyện C để u cầu ơng T1 tốn số tiền cịn nợ Tòa án giải Quyết định công nhận thỏa thuận đương số 54/2010/QĐST-DS ngày 19/5/2010 Ngân hàng thương mại cổ phần S yêu cầu quan thi hành án thi hành Quyết định Tòa án Việc tranh chấp đất bà A gia đình bà T phía Ngân hàng khơng có u cầu gì, u cầu Tịa án giải vắng mặt Bản án dân sơ thẩm số 156A/2016/DS-ST, ngày 22 tháng năm 2016 Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Hậu Giang tuyên xử sau: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Nguyễn Thị A bị đơn Lê Thị T, Đặng Văn Út N, Đặng Văn U, Đặng Thị P, Đặng Thị Đ, Đặng Thị C, Đặng Văn M, Đặng Thị N, Đặng Thị H, Đặng Thị M Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 10/4/2000 ông Đặng Văn T1 bà Nguyễn Thị A Công nhận cho bà Nguyễn Thị A phần đất diện tích 44,8m2 loại đất LNK, nằm phần 452, tờ đồ số thuộc Giấy chứng nhận số 000214 Ủy ban nhân dân huyện C cấp ngày 24/5/1997 cho hộ ông Đặng Văn T1 Có cạnh sau: Cạnh dài giáp Nguyễn Thị Út (thửa 450): 07m (tính từ lề lộ nông thôn vào 04m); cạnh ngang sau giáp Lê Thị T (thửa 452): 06m, cạnh dài giáp Lê Thị T (thửa 452): 7m (tính từ lề lộ nơng thơn vào 02m); cạnh ngang trước giáp Lê Thị T (thửa 452): 7m (Có l ược đồ đo đạc ngày 07/7/2015 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện C, tỉnh Hậu Giang kèm theo) Ghi nhận tự nguyện tháo dỡ phần mái che diện tích ngang 06m, dài 01m di dời tồn cơng trình vật kiến trúc có liên quan phần đất trả lại đất cho bị đơn Lê Thị T, Đặng Văn Út N , Đặng Văn U, Đặng Thị P, Đặng Thị Đ, Đặng Thị C, Đặng Văn M, Đặng Thị N, Đặng Thị H, Đặng Thị M Ngoài ra, án cịn tun án phí, chi phí thẩm định đo đạc, quyền kháng cáo quyền yêu cầu thi hành án củ a đương Ngày 05 tháng năm 2016, bị đơn bà Lê Thị T bà Đặng Thị Đ kháng cáo toàn án sơ thẩm, yêu cầu cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Tại phiên tòa, bị đơn bà Lê Thị T bà Đặng Thị Đ giữ nguyên yêu cầu kháng cáo Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp củ a bị đơn Lê Thị T trình bày: Về tờ giao kèo ngày 10/4/2000 khơng có giá trị pháp lý lập giấy tay; phần đất tranh chấp cấp cho hộ có ơng T1 ơng M ký tên chưa đầy đủ; nội dung tờ giao kèo có sửa từ chữ “cho” thành chữ “sang”, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo bà T, bà Đ sửa án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm việc thụ lý giải vụ án Tòa án có sở thẩm quyền, trình giải Tịa án đương tn thủ quy định pháp luật Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận phần kháng cáo bà Lê Thị T bà Đặng Thị Đ, áp dụng khoản Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, sửa phần án sơ thẩm NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Sau nghiên cứu tài liệu có hồ sơ vụ án thẩm tra phiên tòa vào kết tranh luận phiên tòa , Hội đồng xét xử nhận định: [1] Vào năm 2000, bà A có nhận chuyển nhượng ơng Đặng Văn T1 phần đất diện tích chiều ngang 06m, chiều dài 07m Sau nhận chuyển nhượng bà A cất nhà ở, đến đầu năm 2014 bà A xây dựng lại nhà kiên cố bà T ông T1 ngăn cản cho phần đất cho bà A nhờ, từ hai bên phát sinh tranh chấp Cấp sơ thẩm thụ lý giải theo quan hệ pháp luật “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” có cứ, thẩm quyền [2] Sau xét xử sơ thẩm, ngày 05/9/2016 bị đơn bà Lê Thị T bà Đặng Thị Đ có đơn kháng cáo theo quy định Điều 271, 272, 273 Bộ luật tố tụng dân nên chấp nhận xét xử theo trình tự phúc thẩm [3] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa vắng bị đơn Đặng Văn U, Đặng Văn Út N, Đặng Thị C, Đặng Văn M, Đặng Thị N, Đặng Thị H, Đặng Thị M đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần S, xét lần triệu tập thứ hai để tham gia phiên tòa xét xử vụ án đương vắng mặt, Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng Dân xét xử vắng mặt đương nêu [4] Xét kháng cáo bà Lê Thị T bà Đặng Thị Đ, Hội đồng xét xử xét thấy: Theo lược đồ đo đạc thực tế ngày 19/6/2017 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện C phần đất tranh chấp có diện tích 41,9m2 (Trong có 40,9m2 thuộc giới hành lang BVAT lộ Xi-măng) nằm phần 452, tờ đồ số 7, loại đất LNK thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000214 Ủy ban nhân dân huyện C cấp cho hộ ông Đặng Văn T1 Bị đơn không thừa nhận ông T1 có chuyển nhượng đất cho bà A cho ơng T khơng có ký tên vào tờ giao kèo chuyển nhượng đất ngày 10/4/2000 Xét tờ giao kèo lập ngày 10/4/2000 ông T1 bà A chưa tuân thủ theo quy định pháp luật hình thức nội dung hợp đồng nội dung tờ giao kèo cịn có chỉnh sửa chữ “cho” thành chữ “sang” Bà A cho lúc đầu hai bên thỏa thuận ông T1 cho bà A phần đất bà A có giao vàng cho ơng T nên thỏa thuận lại sang cho bà A, bà A cho bà sửa việc sửa từ thời điểm sang đất (Bút lục 79) Để làm rõ vấn đề trên, Tòa án triệu tập ông Đặng Thành N người viết tờ giao kèo, ông N thường xuyên vắng mặt địa phương nên ghi nhận ý kiến ông N việc nội dung tờ giao kèo bị chỉnh sửa Tuy nhiên, theo kết xác minh địa phương ơng Trần Văn T2 Trưởng ấp lúc ông Nguyễn Văn B người trực tiếp xác nhận vào tờ giao kè o xác định sang Đồng thời, tờ giao kèo lập ngày 10/4/2000 có chữ ký bà A, ơng T1 ông M ông T1, hai người làm chứng có xác nhận quyền ấp Từ có đủ sở để xác định việc ông T chuyển nhượng phần đất diện tích chiều ngang 06m, chiều dài 07m cho bà A thật [5] Việc chuyển nhượng đất diễn từ năm 2000, sau mua đất, bà A giao đủ vàng cho ông T1 ông T1 giao đất cho bà sử dụng từ năm 2000 bà A xây dựng nhà trực tiếp phần đất Trong gia đình bà T diện tích đất cịn lại, liền kề với nhà bà A khơng có ý kiến hay tranh chấp Từ cho thấy việc ơng T1 chuyển nhượng phần đất cho bà A việc bà A cất nhà phần đất từ năm 2000 đến đồng ý bà T bà Hơn nữa, bà T thừa nhận ơng T1 bà có nhận 03 vàng 24k từ bà A phiên tịa hơm người ông T1, bà T thừa nhận có biết việc ơng T1, bà T nhận 03 vàng 24k từ bà A Như vậy, có sở xác định bà T có biết việc chuyển nhượng đất ơng T1 bà A đồng ý nên việc bà T bà T cho cho bà A nhờ phần đất không cung cấp chứng chứng minh nên sở xem xét chấp nhận [6] Phần đất tranh chấp cấp cho hộ ông Đặng Văn T 1, chuyển nhượng cho bà A có ông T1 ông M ký tên vào tờ giao kèo Mặc dù phần đất cấp cho hộ xét thấy diện tích đất ơng T chuyển nhượng cho bà A nhỏ so với tổng diện tích hộ ông T1 cấp, nên việc ông T1 tự định đoạt diện tích đất chuyển nhượng cho bà A, bà T biết việc chuyển nhượng đất không ngăn cản Bà A sử dụng phần đất thời gian 15 năm ngồi phần đất bà A khơng cịn phần đất khác nên việc cấp sơ thẩm theo quy định điểm b.3 tiểu mục 2.3 mục phần II Nghị 02/2004/NQ/HĐTP, ngày 10 tháng năm 2004 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nhu cầu sử dụng đất bà A chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn bà Nguyễn Thị A, công nhận Hợp đồng chuyển nhượng đất lập ngày 10/4/2000 có sở, phù hợp với nội dung Án lệ số 04/2016/AL Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao [7] Tuy nhiên, đơn khởi kiện ngày 14/10/2014, bà A yêu cầu phía bị đơn tiếp tục thực hợp đồng chuyển nhượng , tức u cầu Tịa án cơng nhận phần đất diện tích chiều ngang 06m, chiều dài 07m , cấp sơ thẩm lại công nhận cho bà A phần đất có diện tích 44,8m2 vượt yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Tuy nhiên, phiên tịa hơm bà A u cầu cơng nhận phần đất theo diện tích tờ giao kèo ngang 06m, dài 07m, Hội đồng xét xử cần sửa án sơ thẩm, công nhận c ho nguyên đơn phần diện tích theo đơn khởi kiện ngang 6m, dài 7m Từ phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận phần kháng cáo bà T bà Đ, sửa phần án sơ thẩm đề nghị đại diện Viện kiểm sát Bà A sử dụng phần đất công nhận phải chấp hành định quan có thẩm quyền liên quan đến phần đất nằm giới quy hoạch giao thơng diện tích 40,9m2 [8] Về phần nhà bà A lấn sang phần đất bà T, phần mái che phía trước ngang 6m, dài 1m cơng trình, v ật kiến trúc khác không nằm phần đất nguyên đơn khởi kiện, bị đơn khơng có u cầu phản tố buộc tháo dỡ di dời Tuy nhiên, bà A tự nguyện tháo dỡ phần mái hiên trả lại diện tích đất cho gia đình bà T nên ghi nhận [9] Trong trình giải vụ án, bà A khơng u cầu Tịa án xem xét việc mở lối từ phần đất nhà bà A qua bất động sản liền kề phần đất lại bà T để lộ xe Do đó, phát sinh tranh chấp bà A có yêu cầu giải thành vụ án khác [10] Án phí dân sơ thẩm: Các bị đơn Lê Thị T, Đặng Văn Út N, Đặng Văn U, Đặng Thị P, Đặng Thị Đ, Đặng Thị C, Đặng Văn M, Đặng Thị N, Đặng Thị H, Đặng Thị M phải nộp số tiền 652.700 đồng Về án phí dân phúc thẩm khơng đương phải chịu Về chi phí xem x ét thẩm định, đo đạc cấp phúc thẩm nguyên đơn Nguyễn Thị A phải chịu Vì lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH Căn vào Điều 147, Điều 148, khoản Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố tụng Dân năm 2015; Điều 689 Điều 697 Bộ luật Dân năm 2005; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tịa án Tuyên xử: Chấp nhận phần yêu cầu kháng cáo bà Lê Thị T bà Đặng Thị Đ Sửa án sơ thẩm số 156A/2016/DS-ST ngày 22 tháng năm 2016 Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Hậu Giang Chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Nguyễn Thị A bị đơn Lê Thị T, Đặng Văn Út N, Đặng Văn U, Đặng Thị P, Đặng Thị Đ, Đặng Thị C, Đặng Văn M, Đặng Thị N, Đặng Thị H, Đặng Thị M Công nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 10/4/2000 ông Đặng Văn T1 bà Nguyễn Thị A Công nhận cho bà Nguyễn Thị A phần đất diện tích 41,9m2 loại đất LNK, nằm phần 452, tờ đồ số thuộc Giấy chứng nhận số 000214 Ủy ban nhân dân huyện C cấp ngày 24/5/1997 cho hộ ông Đặng Văn T1 Có cạnh sau: Cạnh dài giáp phần lại bà T tiếp giáp đất Nguyễn Thị Út (thửa 450): 07m (tính từ lề lộ nơng thôn vào 3,5m); cạnh dài giáp đất bà Lê Thị T (thửa 452): 7m (tính từ lề lộ nơng thơn vào 1,58m); cạnh ngang sau giáp Lê Thị T (thửa 452): 06m; cạnh ngang trước giáp Lê Thị T (thửa 452): 06m (Có lược đồ đo đạc ngày 19/6/2017 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện C, tỉnh Hậu Giang kèm theo) Bà A sử dụng phần đất công nhận phải chấp hành định quan có thẩm quyền liên quan đến phần đất nằm tro ng giới quy hoạch giao thông diện tích 40,9m2 Ghi nhận tự nguyện tháo dở phần mái che diện tích ngang 06m, dài 01m di dời tồn cơng trình kiến trúc có liên quan phần đất trả lại đất cho bị đơn Lê Thị T, Đặng Văn Út N , Đặng Văn U, Đặng Thị P, Đặng Thị Đ, Đặng Thị C, Đặng Văn M, Đặng Thị N , Đặng Thị H, Đặng Thị M Án phí dân sơ thẩm: Các bị đơn Lê Thị T, Đặng Văn Út N, Đặng Văn U, Đặng Thị P, Đặng Thị Đ, Đặng Thị C, Đặng Văn M, Đặng Thị N, Đặng Thị H, Đặng Thị M phải nộp số tiền 652.700 đồng (Sáu trăm năm mươi hai nghìn bảy trăm đồng) Án phí dân phúc thẩm khơng đương phải chịu Nguyên đơn Nguyễn Thị A nhận lại 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí nộp theo biên lai thu tiền số 0001577, ngày 06/4/2015 Chi cục Thi hành án Dân huyện C, tỉnh Hậu Giang Bà Lê Thị T bà Đặng Thị Đ nhận lại 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), tiền tạm ứng án phí phúc thẩm nộp theo biên lai thu số 0008763, ngày 08/9/2016 Chi cục Thi hành án dân huyện C, tỉnh Hậu Giang Chi phí thẩm định đo đạc cấp sơ thẩm: Buộc bị đơn Lê Thị T, Đặng Văn Út N, Đặng Văn U, Đặng Thị P, Đặng Thị Đ, Đặng Thị C, Đặng Văn M, Đặng Thị N, Đặng Thị H, Đặng Thị M có trách nhiệm nộp trả lại cho nguyên đơn Nguyễn Thị A số tiền 1.120.000 đồng (Một triệu trăm hai mươi nghìn đồng) Chi phí thẩm định đo đạc trình xét xử phúc thẩm: Nguyên đơn bà Nguyễn Thị A phải chịu số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) , nộp xong Trường hợp án, định thi hành theo quy định Điều Luật Thi hành án dân người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo quy định Điều 6,7, 7a, 7b Luật Thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án dân thực theo quy định Điều 30 Luật thi hành án Dân Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên n ngày 04/7/2017 ... trưng giao dịch dân có đối tượng quyền sử dụng đất hộ gia đình Giao dịch dân có đối tượng quyền sử dụng đất hộ gia đình giao dịch phổ biến hộ gia đình thực hiện, xoay quanh vấn đề liên quan đến. .. cụ thể: Chương Một số vấn đề giao dịch dân có đối tượng quyền sử dụng đất hộ gia đình Chương Thực trạng giải liên quan đến giao dịch dân có đối tượng quyền sử dụng đất hộ gia đình, bất cập kiến... thiện pháp luật CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ CÓ ĐỐI TƯỢNG LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH 1.1 Khái quát chung giao dịch dân có tham gia hộ gia đình  Khái niệm giao dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch dân sự có đối tượng là quyền sử dụng đất của hộ gia đình ,