0

Các yếu tố ảnh hưởng đến di cư của hộ gia đình nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

6 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2023, 16:01

Bài viết trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến di cư của hộ gia đình nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả cho thấy những yếu tố thuộc về đặc trưng nhân khẩu của hộ tác động mạnh mẽ tới xu hướng di cư của hộ đặc biệt là yếu tố tiền gửi. TẠP CHÍ KINH TẾ - CƠNG NGHIỆP Số 33 – Tháng 9/2022 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DI CƯ CỦA HỘ GIA ĐÌNH NƠNG THƠN VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG Factors affecting migration of rural households in the Mekong Delta Đặng Phúc Danh Lê Thị Tiền 1 Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Long An, Việt Nam dang.danh@daihoclongan.edu.vn le.thitien@daihoclongan.edu.vn Tóm tắt — Di cư yếu tố phổ biến tiến trình phát triển Các nghiên cứu trước lý dẫn đến tượng di cư kinh tế loại hình di cư chủ yếu di cư việc làm Tại Việt Nam từ gia nhập Tở chức Thương mại Thế giới, sóng di cư mạnh mẽ từ nông thôn đến thành thị có nhiều đóng góp cho tăng trưởng kinh tế Tác giả sử dụng phương pháp thống kê để tìm yếu tố có ảnh hưởng đến di cư hộ gia đình thơng qua việc phân tích liệu VHLSS 2018 Mơ hình nghiên cứu với biến đặc trưng nhân chủ hộ đặc điểm hộ tình trạng kinh tế hộ gia đình Kết quả cho thấy yếu tố thuộc đặc trưng nhân hộ tác động mạnh mẽ tới xu hướng di cư hộ đặc biệt yếu tố tiền gửi Abstract — Migration is a common factor in the development process Previous studies have shown that the reason for migration is economic and the main type of migration is job migration In Vietnam since joining the World Trade Organization, a strong wave of rural-to-urban migration has contributed to economic growth The author uses statistical methods to find out the factors that affect household migration through the analysis of the VHLSS 2018 dataset Research model with variables on the demographic characteristics of the household head and household characteristics as well as the economic status of the household The results show that the factors belonging to the demographic characteristics of the household have a strong impact on the migration trend of the household, especially the deposit factor Từ khóa — Di cư, hộ gia đình nông thôn, migrate, rural households Giới thiệu Di cư hoạt động tất yếu khách quan trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia vùng lãnh thở Trong đó, quá trình thị hóa xem lực hút người lao động đến khu vực có mức độ phát triển nhanh Bên cạnh đó, di cư xem giải pháp quan trọng việc giải tốn sinh kế, thích ứng với biến đởi mơi trường, khí hậu phân bở lại dân cư Tại Việt Nam, tiến trình phát triển kinh tế xã hội từ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới ngun nhân cho dịng di cư gia tăng, đặc biệt di cư nước Nguyên nhân chủ yếu khác biệt điều kiện sống thành thị vùng nông thôn vốn xem động lực chính khiến cho các hộ gia đình di cư Di cư góp phần vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội thơng qua dịch chuyển lao động nhằm đáp ứng nhu cầu lao động khu công nghiệp khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi Di cư khơng góp phần tăng phúc lợi an sinh cho người di cư thông qua yếu tố tạo việc làm mới đa dạng hóa nguồn thu nhập cho các hộ gia đình Ngồi ra, lợi ích hộ gia đình cộng đồng có người di cư thông qua việc nhận khoản tiền gửi quê nhà Di cư thúc đẩy mối quan hệ nơi nơi đến, từ góp phần làm giảm khác biệt vùng (Tổng cục thống kê, 2016) Cơ sở lý thuyết 2.1 Khái niệm di cư Theo Tổng cục Thống kê (2016), di cư yếu tố quan trọng, động lực tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phân bở lại dân cư, chuyển dịch cấu kinh tế lao động, giải việc làm, xoá đói giảm nghèo, phận chiến lược phát triển kinh 30 TẠP CHÍ KINH TẾ - CƠNG NGHIỆP Số 33 – Tháng 9/2022 tế xã hội bền vững Chính phủ các nước Khi kinh tế phát triển, quá trình thị hố, chuyển đởi cấu kinh tế diễn nhanh chóng với sách mở cửa, hội nhập khu vực dẫn đến xu hướng di cư nội địa di cư quốc tế tăng lên Di cư thường xác định dịch chuyển cá nhân khỏi vùng sinh sống khoảng thời gian định Hay nói cách khác, nghiên cứu xác định người di cư thường dựa vào thời gian không gian di chuyển mức độ thu thập thông tin ở thời điểm di cư Khoảng thời gian di cư nghiên cứu sử dụng thường từ tháng trở lên Các lý di cư thường xác định để tìm kiếm việc làm, tìm kiếm hội học tập lý khác kết hơn, tách hộ Các hình thức di cư bao gồm:  Di cư có loại di cư nước (di cư nội địa) di cư quốc tế  Di cư nước bao gồm di cư di cư đến Trong phạm vi viết tác giả nghiên cứu tượng di cư hộ gia đình nông thôn vùng đồng sông Cửu Long 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến di cư người lao động Dựa vào nghiên cứu Nguyễn Quốc Nghi cộng (2010), Nguyễn Thị Phương Thảo cộng (2020), có nhóm nhân tố bản bao gồm đặc điểm hộ gia đình, đặc điểm chủ hộ tình trạng kinh tế hộ có ảnh hưởng đến di cư hộ gia đình nơng thơn Đặc điểm hộ gia đình nơng thơn gồm: Số người hộ, diện tích đất canh tác, tình trạng việc làm Đặc điểm chủ hộ bao gồm tuổi, giới tính, dân tộc, tình trạng nhân, trình độ học vấn Tình trạng kinh tế hộ gia đình bao gồm thu nhập bình quân đầu người, tiền gửi Tình trạng kinh tế hộ gia đình Các yếu tố ảnh hưởng đến di cư hộ gia đình nông thôn vùng đồng sông Cửu Long Đặc điểm hộ gia đình Đặc điểm chủ hộ - Thu nhập trung bình đầu người - Tiền gửi - Chi tiêu khơng thiết yếu - Hộ gia đình hoạt động lĩnh vực nông, lâm, thủy sản - Diện tích đất canh tác - Số người độ tuổi lao động hộ gia đình - Số năm học trung bình người hộ - Số người phụ thuộc hộ - Tình trạng việc làm thành viên hộ gia đình - Giới tính chủ hộ - Độ tuổi chủ hộ - Dân tộc chủ hộ - Tình trạng nhân chủ hộ Hình Các yếu tố ảnh hưởng đến di cư hộ gia đình nơng thơn Nguồn: Lược khảo từ nghiên cứu trước 2.3 Tổng quan nghiên cứu trước Nghiên cứu Nguyễn Quốc Nghi cộng (2010), phân tích thực trạng giải pháp cho vấn đề di cư ở tỉnh Hậu Giang, sử dụng liệu sơ cấp thu thập năm 2010 Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố bao gồm số người hộ, diện tích đất canh tác, tình trạng thiếu việc làm có tác động chiều làm tăng khả di cư hộ gia đình Bên cạnh nghiên cứu cho thấy yếu tố thu nhập điều kiện tự nhiên, cụ thể thu nhập tăng điều kiện tự nhiên thuận lợi làm giảm khả di cư hộ gia đình tỉnh Hậu Giang 31 TẠP CHÍ KINH TẾ - CƠNG NGHIỆP Số 33 – Tháng 9/2022 Nguyễn Thị Phương Thảo cộng (2020), nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả di cư việc làm hộ gia đình Việt Nam Nhóm nghiên cứu sử dụng liệu thứ cấp VHLSS 2014 VHLSS 2016 để xác định yếu tố có tác động đến di cư hộ gia đình Kết quả nghiên cứu cho thấy t̉i chủ hộ tăng khả di cư hộ gia đình tăng (nhưng tăng với mức độ giảm dần) Khả di cư cao đối với chủ hộ kết Thu nhập bình qn đầu người có tác động đến khả di cư hộ gia đình, điều lý giải phần hộ di cư thường hộ gia đình có mức thu nhập trung bình trở lên Tiền gửi yếu tố thúc đẩy thành viên hộ gia đình di cư Đối với khoản vay chưa trả thúc đẩy khả di cư cỏ hộ gia đình Ngồi quy mơ hộ gia đình có tác động ngược chiều với khả di cư hộ gia đình Nghiên cứu tìm vùng Đơng Nam Bộ vùng nhận cư vùng khác người lao động di cư đến Phương pháp nghiên cứu 3.2 Phương pháp nghiên cứu Để thích ứng với bối cảnh kinh tế chuyển đởi, để tìm kiếm khoản thu nhập cần thiết phục vụ sống, hộ gia đình nơng thơn lựa chọn sinh kế dựa đa dạng hoạt động nghề nghiệp Di cư việc làm lựa chọn hộ gia đình nơng thơn Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận phân tích sinh kế bền vững Nguyễn Thị Phương Thảo cộng (2020) để xem xét thực trạng nguồn vốn sinh kế hộ gia đình nơng thơn, việc lựa chọn hình thức di cư các kết quả đạt từ di cư lao động Phương pháp nghiên cứu dựa kết hợp lược khảo nghiên cứu trước kết hợp với phân tích liệu thứ cấp Tổng cục thống kê năm 2018 vùng đồng sông Cửu Long 3.2 Dữ liệu nghiên cứu Tác giả sử dụng liệu thứ cấp phục vụ cho phân tích khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam VHLSS 2018 thu thập bởi Tổng cục Thống kê Bộ liệu VHLSS 2018 có chi tiết thông tin khảo sát chủ hộ thành viên hộ năm sinh, độ tuổi, giáo dục, nghề nghiệp, tình trạng việc làm, y tế, thu nhập, tín dụng, chi tiêu, tiết kiệm, nhà ở, tiếp cận dịch vụ công Dữ liệu từ khảo sát tương đối đầy đủ đáng tin cậy So với nghiên cứu trước Nguyễn Quốc Nghi cộng (2010) nghiên cứu di cư tỉnh Hậu Giang sử dụng liệu sơ cấp khảo sát gồm 100 hộ gia đình; Lê Đăng Bảo Châu cộng (2019) nghiên cứu di cư lao động hộ gia đình nơng thơn hai tỉnh Quản Trị Thừa Thiên Huế sử dụng liệu sơ cấp 200 hộ gia đình hai tỉnh; Nguyễn Thị Phương Thảo cộng (2020) nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến di cư hộ gia đình Việt Nam sử dụng liệu VHLSS 2014 2016 Sự khác biệt khơng gian thời gian nhóm tác giả nghiên cứu vùng đồng sông Cửu Long sử dụng liệu thứ cấp VHLSS 2018 Kết nghiên cứu 4.1 Thống kê mô tả Bảng Đặc điểm hộ gia đình nơng thơn Các yếu tố có ảnh hưởng T̉i chủ hộ Giới tính chủ hộ (nam) Chủ hộ dân tộc Kinh Chủ hộ lập gia đình Chủ hộ qua đào tạo nghề Số người hộ Số năm học trung bình thành viên hộ Thu nhập bình qn đầu người T̉i % % % % Người Hộ di cư 52.67 78.3 92.8 87.7 17.6 3.42 Đặc điểm Hộ không di cư 52.11 77.8 91.4 83.1 16.2 3.84 Sai số chuẩn 0.62 0.014 0.017 0.015 0.014 0.06 Năm 7.12 6.93 0.121 Triệu đồng 4.78 4.56 0.028 Đơn vị tính 32 TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP Tỷ lệ người phụ thuộc hộ Hộ nhận tiền gửi Hộ hoạt động nông nghiệp Chi tiêu không thiết yếu Số quan sát % % % % Hộ gia đình Số 33 – Tháng 9/2022 57.9 65.2 46.7 41.6 1200 65.1 20.2 38.2 40.9 5745 0.24 0.018 0.012 0.001 Tác giả thống kê từ phần mềm Stata 14 Kết quả thống kê bảng cho thấy, độ t̉i trung bình chủ hộ thuộc nhóm di cư 52.67 nhóm khơng di cư 52.11 Ta nhận thấy chủ hộ có độ t̉i cao có khả di cư nhiều so với nhóm khơng di cư Như vậy, trường hợp t̉i tăng chủ hộ có khả di cư Tỷ lệ nhóm chủ hộ có giới tính nam thuộc nhóm gia đình di cư cao so với nhóm cịn lại Ta nhận thấy trường hợp chủ hộ nam giới làm tăng khả di cư hộ gia đình Trong trường hợp chủ hộ người dân tộc Kinh tỷ lệ nhóm di cư cao so với nhóm khơng di cư Tỷ lệ chủ hộ lập gia đình ở nhóm di cư 87.7%, tỷ lệ cao so với nhóm khơng di cư 83.1% Như vậy hôn nhân yếu tố làm tăng khả di cư hộ gia đình nơng thơn Ngồi số người hộ nhóm di cư 3.42 nhóm khơng di cư 3.84 Như vậy, hộ gia đình có số người hộ ít có xu hướng di cư nhiều so với hộ gia đình có nhiều thành viên hộ Bảng cho thấy số năm học trung bình thành viên hộ nhóm di cư cao so với nhóm khơng di cư Điều cho biết giáo dục có tác động đến khả di cư hộ gia đình, người có số năm học nhiều chọn di cư cao so với người thuộc nhóm cịn lại Bên cạnh chủ hộ trãi qua các khóa học, đào tạo nghề nhóm di cư 17.6% cao tỷ lệ nhóm khơng di cư 16.2% Như vậy, việc đào tạo nghề cho chủ hộ làm tăng khả di cư hộ gia đình so với nhóm khơng di cư Đối với hộ gia đình ở nơng thơn có thu nhập 4.78 triệu đồng tháng có khả di cư cao so với nhóm có thu nhập 4.56 triệu đồng Tỷ lệ người phụ thuộc hộ ảnh hưởng đến khả di cư, tỷ lệ người phụ thuộc hộ thấp (57.9%) khả di cư hộ gia đình tăng so với nhóm khơng di cư (65.1%) Kết quả thống kê cho thấy tiền gửi yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến khả di cư hộ gia đình, hộ gia đình di cư có tỷ lệ gửi tiền cho người thân gia đình q nhà 65.2% so với nhóm không di cư 20.2% Đối với hộ gia đình có hoạt động các lĩnh vực nơng nghiệp, lâm nghiệp thủy sản với tỷ lệ 46.7% thuộc nhóm di cư có xu hướng di cư cao so với nhóm cịn lại 38.2% Với khoảng chi tiêu khơng thiết yếu nhóm hộ gia đình di cư có tỷ lệ chi tiêu 41.6% cao so với nhóm khơng di cư 40.9% 4.2 Phân tích kết Thống kê cho thấy, tuổi chủ hộ tăng, khả hộ có thành viên di cư tăng, tăng với tốc độ giảm dần Khả di cư thường cao đối với chủ hộ lập gia đình Thu nhập bình quân đầu người có tác động thúc đẩy hộ gửi thành viên di cư Điều lý giải phần hộ di cư thường hộ có thu nhập ở mức trung bình trở lên (chiếm khoảng 70% số quan sát) Ta nhận thấy, khả di cư thường giảm xuống đối với hộ gia đình nghèo hộ cận nghèo, hộ có điều kiện kinh tế hộ có thu nhập bình qn đầu người cao có khả di cư cao so với hộ gia đình thuộc nhóm nghèo hộ cận nghèo Liên quan đến trình độ học vấn chủ hộ thành viên hộ mẫu khảo sát (6945 hộ gia đình), đa số thành viên có số năm học 7.12, chủ hộ qua đào tạo nghề với tỷ lệ 17.6 % Chủ hộ qua đào tạo nghề có trình độ thuận lợi quá trình tìm kiếm việc làm nơi di cư đến, sử dụng kiến thức, kỹ kinh nghiệm 33 TẠP CHÍ KINH TẾ - CƠNG NGHIỆP Số 33 – Tháng 9/2022 cơng việc, nhờ tìm kiếm nguồn thu nhập gửi cho gia đình quê nhà Kết quả có tương đồng với nghiên cứu Lê Đăng Bảo Châu cộng (2019) Có thể thấy tiền gửi hộ gia đình nhận được định nghĩa liệu VHLSS 2018 bao gồm khoản tiền vật (được quy đởi có giá trị thành tiền) gửi từ nhóm người lao động di cư mà hộ gia đình nhận Tiền gửi trao cho hộ gia đình khơng bởi người thân hộ mà cịn bởi bạn bè, hàng xóm di cư tìm kiếm thu nhập nơi khác gửi Tiền gửi yếu tố làm tăng khả hộ gia đình di cư gửi thành viên di cư Do vậy, việc nhận tiền gửi nước hộ gia đình yếu số không cho người di cư ảnh hưởng đến hộ gia đình khác Các hộ gia đình xây dựng mối quan hệ rộng có khả di cư cao Điều cho thấy tác động lan tỏa mạng lưới di cư tương tự kết quả nghiên cứu Nguyễn Thị Phương Thảo cộng (2020) Khoản tiền gửi không đầu tư nhiều cho sản xuất lĩnh vực nông ngư nghiệp, mở rộng đất đai canh tác hay hồ nuôi thủy hải sản mà ưu tiên cho chi tiêu hàng ngày hộ gia đình sửa chữa, xây dựng nhà cửa Điều cho thấy di cư thật hoạt động sinh kế quan trọng Cùng với nguồn thu nhập khác, tiền gửi giúp cải thiện đời sống vật chất, tái sản xuất sức lao động cho thành viên ở lại Bên cạnh đó, tiền gửi cịn hộ gia đình sử dụng chăm sóc sức khỏe đầu tư cho giáo dục Các khoản đầu tư hướng đến mục đích cải thiện vốn người, tăng lực sử dụng chiến lược sinh kế mới Việc sử dụng tiền gửi để chi trả cho lương thực, y tế, giáo dục, ý nghĩa nâng cao lực vốn người hiểu nguồn thu nhập mang lại đảm bảo cho hộ gia đình hồn cảnh khó khăn mùa, dịch bệnh sản xuất nông nghiệp nuôi trồng hải sản, cố môi trường đánh bắt hải sản,… vượt qua biến cố gia đình ốm đau, các cố bất ngờ sống Ngồi đóng góp kinh tế cho hộ gia đình ở nơng thơn thơng qua tiền gửi về, nguồn thu nhập từ di cư sử dụng chủ yếu để chi tiêu cho sống đầu tư cho học tập, học nghề người lao động di cư nơi đến Đó cách thức cải thiện vốn người hộ gia đình Kết quả yếu tố định lựa chọn hộ gia đình tương lai: Người lao động di cư trở quê hương lập nghiệp sau thời gian di cư định hay ở lại định cư nơi đến (Lê Đăng Bảo Châu cộng sự, 2019) Kết luận số khuyến nghị 5.1 Kết luận Di cư lựa chọn sinh kế xây dựng dựa nguồn lực tương đối hạn chế Hạn chế giới hạn hình thức di cư khu vực khảo sát di cư hộ gia đình vùng đồng sơng Cửu Long Di cư đóng vai trị quan trọng kinh tế hộ gia đình Các khoản thu nhập từ di cư sử dụng chủ yếu để cải thiện yếu tố bản hộ gia đình như: Giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, bước cải thiện sống thành viên hộ gia đình Đặc biệt yếu tố giáo dục, đào tạo nghề sở để hộ gia đình tái cấu trúc hoạt động sinh kế theo hướng đa dạng hóa hoạt động phi nơng nghiệp đa dạng hóa sinh kế vùng nông thôn 5.2 Một số khuyến nghị Dựa vào kết quả thống kê cho thấy tổng số năm học thành viên hộ, tỷ lệ chủ hộ qua đào tạo nghề tương đối thấp Nhóm tác giả cho nhân tố cần cải thiện nhiều thời gian tới Chính phủ đầu tư, quan tâm nhiều lĩnh vực giáo dục đào tạo, nâng cao kỹ chuyên môn đào tạo nghề giúp trang bị kiến thức, kỹ cho người lao động nông thôn, bước nâng dần tỷ lệ đào tạo nghề cho lao động phục vụ phát triển kinh tế vùng nông thơn 34 TẠP CHÍ KINH TẾ - CƠNG NGHIỆP Số 33 – Tháng 9/2022 Chính phủ cần hồn thiện quy trình phân cấp ngân sách lĩnh vực xây dựng sở hạ tầng phục vụ phát triển ngành nghề sản xuất nông thôn bao gồm xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, đường liên xã, đường liên huyện Xây dựng hệ thống dẫn nước, kênh tưới tiêu nội đồng, hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản giúp gia tăng xuất bước cải thiện sống cho hộ gia đình nơng thơn Hỗ trợ nguồn vốn xây dựng nơng thôn mới để bước nâng cao đời sống cho người dân nơi TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Đăng Bảo Châu, Lê Mai Duy Phương Nguyễn Hữu An (2019) Di cư lao động – chiến lược sinh kế hộ gia đình nơng thơn vùng ven biển hai tỉnh Quảng Trị Thừa Thiên Huế Tạp chí Phát triển bền vững vùng, 9, số 3, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế [2] Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Nam Nguyễn Thị Thúy Đạt (2020) Các yếu tố ảnh hưởng đến khả di cư việc làm hộ gia đình Việt Nam Tạp chí Khoa học, tập 56, số 4D, trang 238-247 [3] Nguyễn Quốc Nghi, Ngô Thanh Thủy Huỳnh Trường Huy (2010) Thực trạng giải pháp cho vấn đề di cư ở tỉnh Hậu Giang Tạp chí Khoa học, số 15a, trang 283-292 [4] Tổng cục Thống kê (2016) Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam Nhà xuất bản Thông tấn, Hà Nội [5] Tổng cục Thống kê (2018) Khảo sát điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2018 Ngày nhận: 01/3/2022 Ngày duyệt đăng: 06/8/2022 35 ... tách hộ Các hình thức di cư bao gồm:  Di cư có loại di cư nước (di cư nội địa) di cư quốc tế  Di cư nước bao gồm di cư di cư đến Trong phạm vi viết tác gia? ? nghiên cứu tượng di cư hộ gia đình. .. yếu tố ảnh hưởng đến di cư hộ gia đình nông thôn vùng đồng sông Cửu Long Đặc điểm hộ gia đình Đặc điểm chủ hộ - Thu nhập trung bình đầu người - Tiền gửi - Chi tiêu khơng thiết yếu - Hộ gia đình. .. thuộc hộ thấp (57.9%) khả di cư hộ gia đình tăng so với nhóm khơng di cư (65.1%) Kết quả thống kê cho thấy tiền gửi yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến khả di cư hộ gia đình, hộ gia đình di cư
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến di cư của hộ gia đình nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long,