0

Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

97 4 0
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2022, 23:05

1 TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Ngành Tài chính Ngân hàng Mai Hoàng Phƣơng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 8340201 Họ và tên học viên Mai Hoàng Phương Người hướng dẫn khoa học PGS TS Nguyễn Xuân. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Ngành: Tài Ngân hàng Mai Hồng Phƣơng Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Mai Hoàng Phương Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Xuân Minh Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2021 i MỤC LỤC MỤC LỤC i LỜI CAM ĐOAN iv LỜI CẢM ƠN v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH vii DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC BẢNG ix TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN .x CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Bối cảnh nghiên cứu 1.3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu .4 1.4 1.3.1 Mục đích nghiên cứu 1.3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi liệu nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .5 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Câu hỏi nghiên cứu 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.7 Đóng góp ý nghĩa nghiên cứu 1.8 1.7.1 Đóng góp đề tài 1.7.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn .7 TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG 2: 2.1 2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 10 Cơ sở lý thuyết lợi nhuận .10 2.1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 10 2.1.2 Cơ sở lý thuyết lợi nhuận 11 2.1.3 Các tiêu đo lường lợi nhuận ngân hàng thương mại 13 Các nghiên cứu có liên quan .16 2.2.1 Nghiên cứu giới 16 ii 2.2.2 2.3 Nghiên cứu Việt Nam 20 Tổng hợp nghiên cứu trƣớc có liên quan 22 2.4 Mơ hình nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận ngân hàng thƣơng mại 25 2.4.1 Các yếu tố vi mô .25 2.4.2 Các yếu tố vĩ mô .29 2.4.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 30 2.4.4 Các giả thuyết nghiên cứu .31 TÓM TẮT CHƢƠNG 33 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .34 3.1 Quy trình nghiên cứu 34 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 35 3.3 3.2.1 Nghiên cứu định tính 35 3.2.2 Nghiên cứu định lượng 37 3.2.3 Các kiểm định mơ hình nghiên cứu: .39 Dữ liệu nghiên cứu .39 3.3.1 Mẫu nghiên cứu 39 3.3.2 Các biến mơ hình nghiên cứu 41 TÓM TẮT CHƢƠNG 43 CHƢƠNG 4: 4.1 4.2 4.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 Tổng quan hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 44 4.1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại Việt Nam 44 4.1.2 Thực trạng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 47 Kết nghiên cứu mơ hình .52 4.2.1 Mơ hình 52 4.2.2 Mơ hình 60 Thảo luận kết nghiên cứu 62 TÓM TẮT CHƢƠNG 64 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 65 5.1 Kết luận 65 5.2 Khuyến nghị .66 5.2.1 Chất lượng tài sản 66 iii 5.3 5.2.2 Quy mô ngân hàng 67 5.2.3 Dư nợ cho vay khách hàng .68 5.2.4 Tiền gửi khách hàng 69 5.2.5 Tổng sản phẩm quốc nội 70 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu tƣơng lai 71 KẾT LUẬN CHUNG 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .73 PHỤ LỤC 76 iv LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Mai Hoàng Phƣơng năm v LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Ngoại Thương hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành Tài – Ngân hàng, sở tảng để thực luận văn áp dụng vào thực tiễn công việc Đặc biệt, tác giả chân thành tri ân vai trò định hướng khoa học PGS.TS NGUYỄN XN MINH việc giúp tơi hình thành ý tưởng nghiên cứu dìu dắt tơi giai đoạn suốt q trình nghiên cứu để hồn thiện luận văn đề tài “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM” Cuối cùng, tác giả xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè động viên, chia sẻ tiếp thêm nguồn lực cho tơi để hồn thành luận văn Do kinh nghiệm kiến thức hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp từ Quý Thầy Cô, đồng nghiệp bạn học viên Chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Mai Hồng Phƣơng năm vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Diễn giải tiếng Việt NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng nhà nước LN Lợi nhuận Thuế TNDN Thuế Thu nhập doanh nghiệp RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Tiếng Anh Diễn giải tiếng Việt CAR Capital adequacy ratio Tỷ lệ an toàn vốn LDR Loan to deposit ratio Tỷ lệ cho vay vốn huy động NH Bank Ngân hàng NHTM Commercial bank Ngân hàng thương mại NHNN Central bank Ngân hàng nhà nước NHTM CP Joint-stock commercial bank Ngân hàng thương mại cổ phần FEM Fixed effect model Mơ hình tác động cố định GDP Gross domestic product Tổng sản phẩm quốc nội KH Customer Khách hàng KHCN Private customer Khách hàng cá nhân NIM Net Interest Margin Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NHNN State bank Ngân hàng nhà nước LN Profit Lợi nhuận OLS Ordinary least squares Phương pháp bình phương nhỏ Thuế TNDN Corporate Income Tax Thuế Thu nhập doanh nghiệp REM Random effect model Mơ hình tác động ngẫu nhiên ROA Return on Assets Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản ROE Return on Equity Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROS Return on Sales Tỷ suất lợi nhuận doanh thu ROC Return on Capital Tỷ lệ sinh lợi vốn đầu tư RRTD Credit risk Rủi ro tín dụng TCTD Credit institution Tổ chức tín dụng viii DANH MỤC HÌNH Hình 2-1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất .30 Hình 3-1 Quy trình nghiên cứu 34 Hình 4-1: Tỷ lệ vốn tài sản hệ thống ngân hàng số nước ASEAN 45 Hình 4-2: ROA ROE hệ thống ngân hàng Việt Nam từ 2009 đến 2019 .49 Hình 4-3: Lợi nhuận sau thuế số ngân hàng 51 71 khác để có hướng điều chỉnh đưa định phù hợp cho hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu tƣơng lai Mặc dù nghiên cứu cho NHTMCP Việt Nam, số lượng ngân hàng mà tác giả chọn ngẫu nhiên, gồm 31 NHTM hoạt động Việt Nam (danh sách phụ lục 1) Chưa xem xét loại hình ngân hàng khác ngân hàng nước ngồi, ngân hàng liên doanh Mơ hình thêm biến độc lập khác có ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng, biến sở hữu ngân hàng, biến dự phòng RRTD, tỷ lệ vốn chủ sở hữu… Đối với biến vĩ mô tập trung vào tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội tỷ lệ lạm phát mà chưa cân nhắc yếu tố vĩ mô khác lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp… Biến phụ thuộc giới hạn hai biến ROE ROA, có biến khác đo lường cho lợi nhuận ngân hàng, NIM, P/E Hướng nghiên cứu tiếp theo: - Mở rộng mẫu nghiên cứu cho toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam - Bổ sung biến độc lập vào mơ hình nghiên cứu để nâng cao độ tin cậy độ xác ước lượng mơ hình - Sử dụng biến NIM, P/E để đo lường lợi nhuận NHTM Việt nam 72 KẾT LUẬN CHUNG Đề tài sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính OLS, mơ hình tác động cố định FEM mơ hình tác động ngẫu nhiên REM để xác định yếu tố tài ảnh hưởng đến LN NHTM Việt Nam Trên sở lý thuyết NHTM, LN NHTM phân tích yếu tố tác động đến LN NHTM từ việc kế thừa nghiên cứu trước, tác giả lựa chọn mơ hình tác động ngẫu nhiên mơ hình có năm yếu tố mang ý nghĩa thống kê mức 5% với biến phụ thuộc ROE Các biến độc lập có ý nghĩa thống kê bao gồm chất lượng tài sản, quy mô ngân hàng, dư nợ cho vay khách hàng, tiền gửi khách hàng tổng sản phẩm quốc nội Kết nghiên cứu giúp tác giả đề xuất số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng, chẳng hạn việc giám sát, xử lý kiểm sốt nợ xấu., đưa sách ưu đãi hỗ trợ cho hoạt động huy động vốn, đa dạng loại sản phẩm dịch vụ đồng thời quảng bá hình ảnh thương hiệu ngân hàng 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Hồ Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Cành, 2015 Đa dạng hoá thu nhập yếu tố tác động đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, 106+107, 13 – 24 Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS TPHCM: NXB Hồng Đức Nguyễn Kim Quốc Trung Bùi Quang Hưng, 2018 Examing key factor impact on bank performance: An application of the CAMEL model to Vietnamese commercial bank Hà Nội, Contemporary Issues in Economics, Management & Business (1st CIEMB 2018) - National Economics University Nguyễn Kim Thu Đỗ Thị Thanh Huyền , 2014 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh, 30(4), tr.55-tr.65 Nguyễn Minh Kiều, 2009 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Tái lần 2, NXB Thống kê, TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Trang & Nguyễn Thị Liên Hoa, 2007 Phân tích báo cáo tài NXB Lao động - Xã hội, TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Tú, 2013 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận Ngân hàng thương mại Việt Nam NXB Trường Đại học Kinh tế TPHCM, TPHCM Phan Đức Dũng, 2008 Kế toán quản trị Tái lần 1, NXB Thống kê, TPHCM Phan Thị Cúc, Đoàn Văn Huy Nguyễn Văn Kiên, 2008 Giáo trình tín dụng ngân hàng Tái lần 1, NXB Thống Kê, TPHCM Quốc Hội, 2017 Luật Tổ chức tin dụng Văn phòng Quốc Hội, Hà Nội Trần Hà Kim Thanh, 2011 Phát triển tín dụng nhà cho người có thu nhập trung bình thấp: NXB Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM, TPHCM 74 Trần Việt Dũng, 2014 Xác định nhân tố tác động tới khả sinh lời Ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, 2014, 16, 2–11 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH Ali, Imran, Tariq, Waqas, Usman, Muhammad, Mir, Haseeb Zahid & Aman, Inam, 2014 Determinants of Commercial Banks Profitability: Empirical Evidence from Pakistan International Journal of Accounting and Financial Reporting, số kỳ 2, tr.1-tr.22 Guru B., Staunton, J., & Balashanmugam, B, 2002 Determinants of Commercial Bank Profitability in Malaysia Paper presented at the 12th Annual Australian Finance and Banking Conference, 16-17 December, Sydney, Australian Kosmidou, S., 2012 The determinants of banks’s profits in Greece during the period of EU financial integration Managerial Finance, sô 34 kỳ 3, tr.146tr.159 Liu J, Pariyaprasert, W., 2014 Determinants of Bank Performance: The Application of the CAMEL Model to Banks Listed in China’s Stock Exchanges from 2008 to 2011 AU-GSB e-JOURNAL, số7 kỳ 2, tr.80- tr.95 Jiang, G., Tang, N., Law, E., & Sze, A , 2003 Determinants of Bank Profitability in Hong Kong Hong Kong Monetary Authority Research Memorandum, September Mbella, ME & Magloire, AA, 2017 The Effect of Bank Specific Factors on the Performance of Afriland First Bank in Cameroon Journal of Business & Financial Affairs, số kỳ 4, tr.1-tr.7 Nawabzada, M S., 2017 The role and importance of commercial banking in domestic trade of Afghanistan Afgan Economic Society, Volume 019, tr.1tr.14 Nickell, S., 1981 Biases in Dynamic Models with Fixed Effects Econometrica, số 49 kỳ 6, tr.1417- tr.1426 75 Nimalathasan, B., 2008 A comparative study of financial performance of banking sector in Bangladesh–an application of CAMELS rating system Economic and Administrative Series, số 2, tr.141- tr.152 Rose, P S., 2002 Commercial bank management Tái lần thứ NXB:McGraw-Hill, Hoa Kỳ Rostami, M., 2015 Determination of Camels model on bank's performance International Journal of Multidisciplinary Research and Development, số kỳ 10, tr.652- tr.664 Kristianti R, Yovin.,2016 Factors Affecting Bank Performance; Cases of Top 10 Biggest Government and Private Banks in Indonesia in 2004 – 2013 Review of Integrative Business and Economics Research Samuelson, P A & Nordhaus, W D , 2010 Economics Tái lần thứ 19 NXB:McGraw-Hill, Hoa Kỳ Sufian, F Chong, R R, 2008 Determinants of bank profitability in a developing economy: empirical evidence from the Philippines Asian Academy of management journal of accounting and finance, số kỳ 2, tr.91- tr.112 Satria,I., Supriyadi, E., Irfani, A S., Djamil, A, 2018 The Most Important Factors Affecting Profitability of The Top 10 Commercial Banks in ASEAN The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, số kỳ 5, tr.4742- tr.4753 76 PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM Đơn vị: Tỷ đồng STT TÊN NGÂN HÀNG ĐỊA CHỈ SỐ GIẤY VỐN M CK/ PHÉP ĐIỀU Ngày niêm NGÀY CẤP LỆ yết Công thương Việt Nam (Vietnam Joint Stock CTG Số 108 Trần Hưng Đạo, Commercial Bank of Industry Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 142/GP-NHNN ngày 03/7/2009 37,234.0 16/07/2009 and Trade) Đầu tư Phát triển Việt Nam BID (Joint Stock Commercial Bank Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, for Investment and Hoàn Kiếm, Hà Nội 84/GP-NHNN ngày 23/4/2012 34,187.2 24/01/2014 Development of Vietnam) Ngoại Thương Việt Nam VCB (Joint Stock Commercial Bank 198 Trần Quang Khải, Hoàn 286/QĐ-NH5 for Foreign Trade of Vietnam - Kiếm, Hà Nội ngày 21/9/1996 37,088.8 30/06/2009 VCB) Á Châu (Asia Commercial Joint Stock Bank - ACB) 442 Nguyễn Thị Minh Khai, 0032/NHGP Quận 3, TP Hồ Chí Minh ngày 24/4/1993 ACB 16,627.4 Tầng 1, 2, Tịa nhà An Bình (ABB) (An Binh Commercial Joint Stock Bank - ABB) 09/12/2020 ABB Geleximco, số 36 Hồng 120/GP-NHNN Cầu, phường Ơ Chợ Dừa, ngày quận Đống Đa, thành phố 12/12/2018 28/12/2020 5,713.1 Hà Nội Bảo Việt (Baoviet bank) Bao Viet Joint Stock commercial Bank Bản Việt (trước Gia Định) (Viet Capital Commercial Joint Stock Bank - Viet Capital Bank) Tầng Tầng 5, Tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội BaoVietBank 328/GP-NHNN ngày 3,150.0 OTC 11/12/2018 BVB Toà Nhà HM TOWN, số 412 đường Nguyễn Thị 0025/ NHGP Minh Khai, phường 5, Quận ngày 22/8/1992 3, TP Hồ Chí Minh Sàn giao dịch: 09/07/2020 3,171.0 77 STT TÊN NGÂN HÀNG Bắc Á (BAC A Commercial Joint Stock Bank - Bac A Bank) ĐỊA CHỈ SỐ GIẤY VỐN M CK/ PHÉP ĐIỀU Ngày niêm NGÀY CẤP LỆ yết 117 Quang Trung, TP Vinh, 0052/NHGP tỉnh Nghệ An ngày 01/9/1994 Bưu điện Liên Việt Tòa nhà Capital Tower số (LienViet Commercial Joint 109 Trần Hưng Đạo, 91/GP-NHNN Stock Bank – Lienviet Post phường Cửa Nam, Quận ngày 28/3/2008 Bank - LPB) Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Đại Chúng Việt Nam 10 (Public Vietnam Bank PVcomBank) Đông Á 11 (DONG A Commercial Joint Stock Bank - EAB) Đông Nam Á 12 (Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank - Seabank) Hàng Hải 13 (The Maritime Commercial Joint Stock Bank - MSB) BAB 6,500.0 LPB 8,881.4 Số 22 Ngơ Quyền, Hồn 279/GP-NHNN Kiếm, Hà Nội ngày 16/9/2013 130 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 0009/NHGP ngày 27/3/1992 25 Trần Hưng Đạo, Hồn 0051/NHGP Kiếm, Hà Nội ngày 25/3/1994 Số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 0001/NHGP ngày 08/6/1991 9,000.0 Giang 2434/QĐ- Sàn giao dịch: OTC DAF 5,000.0 24/03/2021 SSB 9,369.0 24/03/2021 MSB 11,750.0 22/12/2020 KLB 40-42-44 Phạm Hồng Thái, ngày 18/9/1995 14 (Kien Long Commercial Joint TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Stock Bank - KLB) 09/11/2020 PVcombank 0056/NH-GP Kiên Long 03/03/2021 29/06/2017 3,237.0 NHNN ngày 25/12/2006 Kỹ Thương 15 (Viet Nam Technological and TCB 191 Bà Triệu, quậnHai Bà Commercial Joint Stock Bank - Trưng, Hà Nội 0040/NHGP ngày 06/8/1993 35,001.4 04/06/2018 TECHCOMBANK) Nam Á 16 (Nam A Commercial Joint 201-203 Cách mạng tháng 8, phường 4, Quận 3, TP Hồ Stock Bank - NAM A BANK) Chí Minh Phương Đơng 17 (Orient Commercial Joint Stock Bank - OCB) 0026/NHGP ngày 22/8/1992 41, 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP 0061/ NHGP Hồ Chí Minh ngày 13/4/1996 NAB 3,890 09/10/2020 OCB 7,898.6 28/01/2021 78 TÊN NGÂN HÀNG STT Quân Đội 18 (Military Commercial Joint Stock Bank - MB) Quốc Tế 19 Vietnam International Commercial Joint Stock Bank VIB 20 Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) Sài Gòn 21 (Sai Gon Commercial Joint Stock Bank - SCB) Sài Gịn Cơng Thương 22 (Saigon Bank for Industry & Trade - SGB) Sài Gòn – Hà Nội 23 (Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank - SHB) Sài Gịn Thương Tín 24 (Saigon Thuong TinCommercial Joint Stock Bank - Sacombank) Tiên Phong ĐỊA CHỈ 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, quận 1, TP Hồ Chí Minh M CK/ PHÉP ĐIỀU Ngày niêm NGÀY CẤP LỆ yết 100/NH-GP ngày MBB 23,727 Nội 927 Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP Hồ Chí Minh VIB 95/GP-NHNN ngày 28/9/2018 9,244.9f 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 266-268 Nam Kỳ Khởi Số 57 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội Việt Á 34A-34B Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội NCB 4,101.5 238/GP-NHNN ngày 15,231.7 Sàn giao dịch: ngày 04/5/1993 OTC SGB 3,080.0 115/GP-NHNN ngày 14,550.7 20/04/2009 30/11/2018 STB 0006/NHGP 18,852.2 12/07/2006 05/12/1991 123/GP-NHNN ngày 05/5/2008 TPB 8,565.9 19/04/2018 VietABank 55/GP-NHNN ngày 31/5/2019 3,500.0 Sàn giao dịch: OTC VPB (Vietnam Commercial Joint 89 Láng Hạ, quận Đống Đa, 0042/NHGP Stock Bank for Private Hà Nội Enterprise - VPBank) 15/10/2020 SHB Việt Nam Thịnh Vượng 27 13/09/2010 SCB 26/12/2011 Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí ngày Minh 10/11/2020 18/09/1995 Số 2C Phó Đức Chính, Quận 0034/NHGP 1, TP Hồ Chí Minh 01/11/2011 17/10/2018 Bài, Q Hoàn Kiếm, T.P Hà ngày Stock Bank - TPB) Stock Bank - VIETA Bank) VỐN 28C-28D Bà Triệu, P Hàng 100057/NH-GP 25 (TienPhong Commercial Joint phường Trần Hưng Đạo, 26 (Viet A Commercial Joint SỐ GIẤY ngày 12/8/1993 25,299.7 13/09/2010 79 TÊN NGÂN HÀNG STT ĐỊA CHỈ Việt Nam Thương Tín 28 (Viet Nam Thuong Tin 47 Trần Hưng Đạo, TP Sóc Commercial Joint Stock Bank - Trăng, tỉnh Sóc Trăng Vietbank) SỐ GIẤY VỐN M CK/ PHÉP ĐIỀU Ngày niêm NGÀY CẤP LỆ yết VBB 2399/QĐNHNN ngày 4,190.2 15/12/2006 0045/NHGP Xăng dầu Petrolimex 29 (Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank - PGBank) 30/07/2019 Tầng 16, 23, 24 tòa nhà ngày MIPEC số 229 Phố Tây 13/11/1993 Sơn, phường Ngã Tư Sở, 125/QĐ-NHNN Đống Đa, Hà Nội ngày PGB 24/12/2020 3,000.0 12/01/2007 Xuất Nhập Khẩu 30 (Viet nam Export Import Commercial Joint Stock Eximbank) Tầng Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn 47 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí EIB 0011/NHGP ngày 06/4/1992 27/10/2009 12,355.2 Minh Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 31 (Ho Chi Minh city Development Joint Stock Commercial Bank - HDBank) HDB 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Mịnh 00019/NH-GP ngày 6/6/1992 05/01/2018 9,810.0 80 PHỤ LỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MƠ HÌNH Variable Obs Mean roe car npl size loan_gr 263 263 263 263 263 0964438 133665 0215357 29.09932 391711 deposit_gr ldr gdp inf 262 263 263 263 4354289 838891 063308 0628517 Std Dev Min Max 0672866 0593873 0151889 5.939922 2903547 029962 00018 3.22 -.14 3153 45 11402 35 1.22 2390416 691995 0076722 0445572 -.22 191043 05 01 1.48 10.41 07 19 vif Variable VIF 1/VIF loan_gr size gdp inf npl deposit_gr car ldr 1.56 1.51 1.36 1.27 1.10 1.08 1.08 1.02 0.640612 0.661152 0.735829 0.788040 0.911122 0.923631 0.929065 0.975700 Mean VIF 1.25 roe car npl size loan_gr deposit_gr ldr gdp inf roe car npl size 1.0000 -0.0071 -0.1121 -0.0351 0.0582 0.0101 -0.0027 -0.0119 0.0343 1.0000 -0.0093 -0.0249 -0.0136 -0.1095 0.0740 -0.2405 0.0479 1.0000 0.2137 -0.2572 -0.1176 0.0323 -0.0797 0.0575 1.0000 -0.5633 -0.0846 -0.0312 0.0638 -0.0160 loan_gr deposi~r 1.0000 0.0812 0.0893 0.0817 -0.1077 1.0000 -0.0868 0.1462 0.0863 ldr gdp inf 1.0000 -0.0250 -0.0296 1.0000 -0.4232 1.0000 81 Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of roe chi2(1) Prob > chi2 = = 4.67 0.0307 Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 10) = 1.440 Prob > F = 0.2579 Fixed-effects (within) regression Group variable: bank year Number of obs Number of groups = = 262 11 R-sq: within = 0.7164 between = 0.9775 overall = 0.7618 Obs per group: = avg = max = 23 23.8 24 corr(u_i, Xb) F(8,243) Prob > F = 0.0207 Std Err t roe Coef car npl size loan_gr deposit_gr ldr gdp inf _cons -.0373689 -.156694 0042839 1065918 -.0332431 -.0068837 2773506 1819396 -.0714423 1707499 0219622 000937 0189378 0117915 0078699 0795134 1182161 03789 sigma_u sigma_e rho 01097272 08248813 01738713 (fraction of variance due to u_i) -0.22 -7.13 4.57 5.63 -2.82 -0.87 3.49 1.54 -1.89 F test that all u_i=0: F(10, 243) = 0.41 P>|t| = = 0.827 0.000 0.000 0.000 0.005 0.383 0.001 0.125 0.061 76.72 0.0000 [95% Conf Interval] -.3737077 -.1999546 0024382 0692886 -.0564697 -.0223856 1207271 -.0509195 -.1460771 29897 -.1134334 0061295 1438949 -.0100165 0086182 4339741 4147987 0031925 Prob > F = 0.9415 82 Random-effects GLS regression bank Group variable: year Number of obs Number of groups = = 262 11 R-sq: within = 0.7162 between = 0.9791 overall = 0.7620 Obs per group: = avg = max = 23 23.8 24 corr(u_i, X) Wald chi2(8) Prob > chi2 = (assumed) roe Coef Std Err z car npl size loan_gr deposit_gr ldr gdp inf _cons -.0630924 -.1570904 0043319 1069442 -.0336106 -.0045216 2762377 1757649 -.0714749 146276 0209329 0009231 0185065 0115493 0073191 0784411 1138679 0365163 sigma_u sigma_e rho 08248813 (fraction of variance due to u_i) -0.43 -7.50 4.69 5.78 -2.91 -0.62 3.52 1.54 -1.96 P>|z| 0.666 0.000 0.000 0.000 0.004 0.537 0.000 0.123 0.050 = = 809.81 0.0000 [95% Conf Interval] -.3497881 -.1981181 0025227 0706721 -.0562467 -.0188668 1224959 -.0474121 -.1430456 2236033 -.1160628 0061411 1432163 -.0109745 0098235 4299795 3989419 0000959 83 Coefficients (b) (B) fe re car npl size loan_gr deposit_gr ldr gdp inf -.0373689 -.156694 0042839 1065918 -.0332431 -.0068837 2773506 1819396 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0257235 0003964 -.000048 -.0003525 0003675 -.0023621 0011129 0061747 0880845 0066449 0001609 0040186 0023778 0028924 0130144 0317672 -.0630924 -.1570904 0043319 1069442 -.0336106 -.0045216 2762377 1757649 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 1.37 Prob>chi2 = 0.9947 Source SS df MS Model Residual 5.38151736 1.68128935 253 67268967 006645412 Total 7.0628067 261 027060562 roe Coef car npl size loan_gr deposit_gr ldr gdp inf _cons -.0630924 -.1570904 0043319 1069442 -.0336106 -.0045216 2762377 1757649 -.0714749 Std Err .146276 0209329 0009231 0185065 0115493 0073191 0784411 1138679 0365163 t -0.43 -7.50 4.69 5.78 -2.91 -0.62 3.52 1.54 -1.96 Number of obs F(8, 253) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.667 0.000 0.000 0.000 0.004 0.537 0.001 0.124 0.051 = = = = = = 262 101.23 0.0000 0.7620 0.7544 08152 [95% Conf Interval] -.3511661 -.1983153 002514 0704978 -.0563555 -.0189357 1217569 -.0484848 -.1433896 2249813 -.1158656 0061498 1433907 -.0108657 0098924 4307185 4000146 0004399 84 PHỤ LỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MƠ HÌNH Variable Obs Mean roa car npl size loan_gr 263 263 263 263 263 0094965 133665 0215357 29.09932 391711 deposit_gr ldr gdp inf 262 263 263 263 4354289 838891 063308 0628517 Std Dev Variable VIF 1/VIF loan_gr size gdp inf npl deposit_gr car ldr 1.56 1.51 1.36 1.27 1.10 1.08 1.08 1.02 0.640612 0.661152 0.735829 0.788040 0.911122 0.923631 0.929065 0.975700 Mean VIF 1.25 Min Max 0100207 0593873 0151889 5.939922 2903547 000083 029962 00018 3.22 -.14 069 45 11402 35 1.22 2390416 691995 0076722 0445572 -.22 191043 05 01 1.48 10.41 07 19 (obs=262) roa car npl size loan_gr deposit_gr ldr gdp inf roa car npl size 1.0000 0.0351 -0.1135 -0.0501 0.0514 -0.0417 0.0327 0.0016 -0.0632 1.0000 -0.0093 -0.0249 -0.0136 -0.1095 0.0740 -0.2405 0.0479 1.0000 0.2137 -0.2572 -0.1176 0.0323 -0.0797 0.0575 1.0000 -0.5633 -0.0846 -0.0312 0.0638 -0.0160 loan_gr deposi~r 1.0000 0.0812 0.0893 0.0817 -0.1077 1.0000 -0.0868 0.1462 0.0863 ldr gdp inf 1.0000 -0.0250 -0.0296 1.0000 -0.4232 1.0000 85 Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of roa chi2(1) Prob > chi2 = = 15.18 0.0001 Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 10) = 6.349 Prob > F = 0.0304 Source SS df MS Model Residual 2.29364224 754738081 253 28670528 002983154 Total 3.04838032 261 011679618 roa Coef car npl size loan_gr deposit_gr ldr gdp inf _cons -.0328619 -.0496232 0012261 0295477 -.0112491 -.0010079 7221211 1005302 -.0792902 Std Err .0980054 0140251 0006185 0123994 007738 0049038 0525558 0762919 0244661 t -0.34 -3.54 1.98 2.38 -1.45 -0.21 13.74 1.32 -3.24 Number of obs F(8, 253) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.738 0.000 0.049 0.018 0.147 0.837 0.000 0.189 0.001 = = = = = = 262 96.11 0.0000 0.7524 0.7446 05462 [95% Conf Interval] -.2258722 -.077244 8.10e-06 0051285 -.0264883 -.0106654 6186185 -.0497179 -.1274733 1601484 -.0220024 0024441 0539669 0039901 0086496 8256237 2507782 -.031107 ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Mai... quy mơ ngân hàng có ảnh hưởng chiều đến lợi nhuận NHTM Việt Nam 32 - Giả thuyết H4: Yếu tố dư nợ cho vay khách hàng có ảnh hưởng chiều đến lợi nhuận NHTM Việt Nam - Giả thuyết H5: Yếu tố tiền... cứu: nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam - Bước 2: Trên sở lý thuyết ngân hàng thương mại, lợi nhuận; kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm có liên quan, tác giả xác định nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam,

Hình ảnh liên quan

FEM Fixed effect model Mô hình tác động cố định - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

ixed.

effect model Mô hình tác động cố định Xem tại trang 9 của tài liệu.
đáng tin cậy. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng hai mô hình để kiểm định. Mô hình đầu tiên, đưa ra độ trễ một năm của ROE, tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng GDP, chi phí trên thu nhập (CIR) và tỷ lệ lãi ròng có ý nghĩa thống kê đến hiệu quả hoạt động kinh - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

ng.

tin cậy. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng hai mô hình để kiểm định. Mô hình đầu tiên, đưa ra độ trễ một năm của ROE, tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng GDP, chi phí trên thu nhập (CIR) và tỷ lệ lãi ròng có ý nghĩa thống kê đến hiệu quả hoạt động kinh Xem tại trang 34 của tài liệu.
Mô hình CAMELS và phương pháp hồi quy tuyến tính - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

h.

ình CAMELS và phương pháp hồi quy tuyến tính Xem tại trang 35 của tài liệu.
Dựa vào mô hình nghiên cứu của Trujillo- Ponce (2013) - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

a.

vào mô hình nghiên cứu của Trujillo- Ponce (2013) Xem tại trang 35 của tài liệu.
Mô hình hồi quy hiệu ứng cố định - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

h.

ình hồi quy hiệu ứng cố định Xem tại trang 36 của tài liệu.
2.4.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

2.4.3.

Mô hình nghiên cứu đề xuất Xem tại trang 42 của tài liệu.
Hình 3-1 Quy trình nghiên cứu - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

Hình 3.

1 Quy trình nghiên cứu Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 3-1: Các đại lƣợng thống kê mô tả - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

Bảng 3.

1: Các đại lƣợng thống kê mô tả Xem tại trang 48 của tài liệu.
Bảng 3-2: Danh sách các NHTMCP trong nghiên cứu - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

Bảng 3.

2: Danh sách các NHTMCP trong nghiên cứu Xem tại trang 52 của tài liệu.
Bảng 3-3: Các iến trong mô hình nghiên cứu - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

Bảng 3.

3: Các iến trong mô hình nghiên cứu Xem tại trang 53 của tài liệu.
3.3.2 Các iến trong mô hình nghiên cứu - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

3.3.2.

Các iến trong mô hình nghiên cứu Xem tại trang 53 của tài liệu.
Hình 4-1: Tỷ lệ vốn trên tài sản của hệ thống ngân hàng một số nƣớc ASEAN - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

Hình 4.

1: Tỷ lệ vốn trên tài sản của hệ thống ngân hàng một số nƣớc ASEAN Xem tại trang 57 của tài liệu.
Bảng 4-1: Tổng tài sản của các NHTM Việt Nam năm 219 so với năm 2 18 - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

Bảng 4.

1: Tổng tài sản của các NHTM Việt Nam năm 219 so với năm 2 18 Xem tại trang 58 của tài liệu.
Bảng 4.2 thể hiện quy mô chung của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2017. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng năm 2016 tăng khoảng 21,2% - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

Bảng 4.2.

thể hiện quy mô chung của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2017. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng năm 2016 tăng khoảng 21,2% Xem tại trang 59 của tài liệu.
Hình 4-2: ROA và ROE của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ 209 đến 219 - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

Hình 4.

2: ROA và ROE của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ 209 đến 219 Xem tại trang 61 của tài liệu.
Hình 4-3: Lợi nhuận sau thuế của một số ngân hàng - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

Hình 4.

3: Lợi nhuận sau thuế của một số ngân hàng Xem tại trang 63 của tài liệu.
4.2 Kết quả nghiên cứu của mô hình 4.2.1 Mô hình 1 - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

4.2.

Kết quả nghiên cứu của mô hình 4.2.1 Mô hình 1 Xem tại trang 64 của tài liệu.
4.2.1.2 Các kiểm định trong mô hình - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

4.2.1.2.

Các kiểm định trong mô hình Xem tại trang 65 của tài liệu.
Bảng 4-5: Ma trận hệ số tƣơng quan mô hình 1 - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

Bảng 4.

5: Ma trận hệ số tƣơng quan mô hình 1 Xem tại trang 66 của tài liệu.
Bảng 4-8: Kết quả hồi quy pooled OLS cho mô hình 1 - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

Bảng 4.

8: Kết quả hồi quy pooled OLS cho mô hình 1 Xem tại trang 68 của tài liệu.
Bảng 4-9: Kiểm định Hausman mô hình 1 - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

Bảng 4.

9: Kiểm định Hausman mô hình 1 Xem tại trang 69 của tài liệu.
Do giá trị p-values trong kiểm định Hausman (Bảng 4.9) có giá trị = 0.9947 lớn hơn 5% nên mô hình REM được dùng để ước lượng các yếu tố tác động đến lợi nhuận của các NHTM tại Việt Nam - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

o.

giá trị p-values trong kiểm định Hausman (Bảng 4.9) có giá trị = 0.9947 lớn hơn 5% nên mô hình REM được dùng để ước lượng các yếu tố tác động đến lợi nhuận của các NHTM tại Việt Nam Xem tại trang 69 của tài liệu.
Kết quả hồi quy bằng mô hình REM cho thấy các yếu tố sau đây mang ý nghĩa thống kê ở mức 5% bao gồm tỷ lệ nợ xấu (đo lường chất lượng tài sản), quy mô ngân hàng, tăng trưởng cho vay khách hàng, tăng trưởng huy động vốn, tăng trưởng tổn - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

t.

quả hồi quy bằng mô hình REM cho thấy các yếu tố sau đây mang ý nghĩa thống kê ở mức 5% bao gồm tỷ lệ nợ xấu (đo lường chất lượng tài sản), quy mô ngân hàng, tăng trưởng cho vay khách hàng, tăng trưởng huy động vốn, tăng trưởng tổn Xem tại trang 70 của tài liệu.
Bảng 4-12: Kiểm định Hausman mô hình 2 - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

Bảng 4.

12: Kiểm định Hausman mô hình 2 Xem tại trang 73 của tài liệu.
Do giá trị p-values trong kiểm định Hausman (Bảng 4.12) có giá trị = 0.9998 lớn hơn 5% nên mô hình REM được dùng để ước lượng các yếu tố tác động đến lợi nhuận (đo lường bằng ROA) của các NHTM tại Việt Nam - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

o.

giá trị p-values trong kiểm định Hausman (Bảng 4.12) có giá trị = 0.9998 lớn hơn 5% nên mô hình REM được dùng để ước lượng các yếu tố tác động đến lợi nhuận (đo lường bằng ROA) của các NHTM tại Việt Nam Xem tại trang 73 của tài liệu.
Kết quả hồi quy của hai mô hình bằng phương pháp tác động ngẫu nhiên cho thấy mô hình 1 có 5 yếu tố mang ý nghĩa thống kê ở mức 5%; trong mô hình 2 chỉ có 4 yếu tố mang ý nghĩa thống kê - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

t.

quả hồi quy của hai mô hình bằng phương pháp tác động ngẫu nhiên cho thấy mô hình 1 có 5 yếu tố mang ý nghĩa thống kê ở mức 5%; trong mô hình 2 chỉ có 4 yếu tố mang ý nghĩa thống kê Xem tại trang 74 của tài liệu.
Bảng 4-15: Kết quả nghiên cứu cuối cùng - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

Bảng 4.

15: Kết quả nghiên cứu cuối cùng Xem tại trang 75 của tài liệu.

Từ khóa liên quan