0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (97 trang)

Các giả thuyết nghiên cứu

Một phần của tài liệu CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM (Trang 43 -46 )

- Giả thuyết H1: Yếu tố Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) có ảnh hưởng cùng chiều đến lợi nhuận của các NHTM Việt Nam.

- Giả thuyết H2: Yếu tố tỷ lệ nợ xấu có ảnh hưởng ngược chiều đến lợi nhuận của các NHTM Việt Nam.

- Giả thuyết H3: Yếu tố quy mô ngân hàng có ảnh hưởng cùng chiều đến lợi nhuận của các NHTM Việt Nam.

- Giả thuyết H4: Yếu tố dư nợ cho vay khách hàng có ảnh hưởng cùng chiều đến lợi nhuận của các NHTM Việt Nam.

- Giả thuyết H5: Yếu tố tiền gửi của khách hàng có ảnh hưởng ngược chiều đến lợi nhuận của các NHTM Việt Nam.

- Giả thuyết H6: Yếu tố tỷ lệ thanh khoản có ảnh hưởng cùng chiều đến lợi nhuận của các NHTM Việt Nam.

- Giả thuyết H7: Yếu tố tổng sản phẩm quốc nội có ảnh hưởng cùng chiều đến lợi nhuận của các NHTM Việt Nam.

- Giả thuyết H8: Yếu tố tỷ lệ lạm phát có tác động đến lợi nhuận của các NHTM Việt Nam.

TÓM TẮT CHƢƠNG 2

Trong nội dung chương 2 đưa ra các cơ sở lý thuyết về lợi nhuận cũng như đo lường lợi nhuận tại NHTM. Bên cạnh đó, tác giả đã tiến hành lược khảo các nghiên cứu có liên quan trong nước và quốc tế. Từ đó, tác giả tiến hành thiết lập mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu.

CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nội dung chương 3 trình bày về phương pháp nghiên cứu mà tác giả sẽ sử dụng trong bài nhằm đạt được các mục tiêu đã đặt ra ở chương 1. Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng là nghiên cứu định lượng (bằng mô hình pooled OLS, mô hình tác động ngẫu nhiên REM và mô hình tác động cố định FEM) với dữ liệu thứ cấp, dạng bảng (Panel Data). Ngoài ra, các kỹ thuật về thống kê mô tả, tổng hợp và so sánh cũng được đề cập để phân tích số liệu trong luận văn. Nội dung cuối cùng của chương 3, tác giả tổng hợp các biến trong mô hình nghiên cứu.

Một phần của tài liệu CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM (Trang 43 -46 )

×