0

Quy định pháp luật về hóa đơn trong việc xác định nghĩa vụ thuế (luận văn thạc sỹ luật học)

62 1 0
  • Quy định pháp luật về hóa đơn trong việc xác định nghĩa vụ thuế (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT QUY ĐỊNH PHÁP LUẠT VỀ HÓA ĐƠN TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ SVTH : TRẦN THỊ BÍCH MSSV : 1055010016 GVHD : CƠ NGUYỄN THỊ HỒI THU TP HỒ CHÍ MINH - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT QUY ĐỊNH PHÁP LUẠT VỀ HÓA ĐƠN TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ SVTH : TRẦN THỊ BÍCH MSSV : 1055010016 GVHD : CƠ NGUYỄN THỊ HỒI THU TP HỒ CHÍ MINH - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Trần Thị Bích, sinh viên khóa 35 (2010-1014), khoa luật Thƣơng Mại, trƣờng Đại học Luật T.p Hồ Chí Minh, tác giả khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật- chuyên ngành luật Thƣơng mại với đề tài “Quy định pháp luật hóa đơn việc xác định nghĩa vụ thuế” đƣợc trình bày tài liệu (sau gọi “khóa luận”) cơng trình nghiên cứu riêng tơi Tơi xin cam đoan tơi hồn thành khóa luận với nghiên cứu, tìm tịi thân nhƣ học hỏi kinh nghiệm ngƣời trƣớc, đặc biệt giúp đỡ tận tình Giảng viên Nguyễn Thị Hoài Thu – giảng viên khoa luật Thƣơng Mại trƣờng Đại học Luật T.p Hồ Chí Minh Mọi tài liệu, dẫn chứng tham khảo khóa luận có trích dẫn rõ ràng, cụ thể Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy định tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tơi xin chân thành cảm ơn giảng viên Nguyễn Thị Hoài Thu giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Tác giả khóa luận: Trần Thị Bích BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT: Tên viết tắt Tên đầy đủ BLHS Bộ luật hình NSNN Ngân sách nhà nƣớc GTGT Giá trị gia tăng TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHS Trách nhiệm hình MỤC LỤC LỜI NĨI ĐẦU CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ HÓA ĐƠN 1.1 Khái quát chung hóa đơn 1.1.1 Khái niệm hóa đơn 1.1.2 Phân loại hóa đơn 1.1.2.1 Hóa đơn giá trị gia tăng 1.1.2.2 Hóa đơn bán hàng 1.1.2.3 Các loại hóa đơn khác 10 1.1.3 Hình thức thể hóa đơn 10 1.1.3.1 Hóa đơn tự in 10 1.1.3.2 Hóa đơn điện tử 12 1.1.3.3 Hóa đơn đặt in 13 1.1.4 Vai trị hóa đơn việc xác định nghĩa vụ thuế 14 1.1.4.1 Hóa đơn sở để xác nhận giao dịch bên nghĩa vụ thuế thông qua yếu tố ghi nhận hóa đơn 14 1.1.4.2 Hóa đơn sở để khấu trừ hoàn thuế doanh nghiệp 15 1.2 Quy định pháp luật hành hóa đơn việc xác định nghĩa vụ thuế 16 1.2.1 Quyền nghĩa vụ chủ thể việc in ấn, phát hành, quản lý sử dụng hóa đơn 16 1.2.1.1 Quyền nghĩa vụ quan thuế 16 1.2.1.2 Quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân kinh doanh 20 1.2.2 Điều kiện để hóa đơn đảm bảo tính hợp pháp, có giá trị việc xác định nghĩa vụ thuế 23 1.2.3 Quy định pháp luật chế tài việc sử dụng hóa đơn 24 Kết luận chƣơng 28 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÓA ĐƠN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 29 2.1 Thực trạng áp dụng quy định pháp luật hóa đơn 29 2.1.1 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật quản lý, sử dụng hóa đơn khấu trừ hoàn thuế 30 2.1.2 Thực tiễn áp dụng quy định hóa đơn tự in 33 2.1.3 Thực tiễn áp dụng quy định xử phạt vi phạm hóa đơn 38 2.1.4 Thực tiễn đối chiếu xác minh hóa đơn 41 2.1.5 Thực tiễn áp dụng quy định hóa đơn khấu trừ hồn thuế 44 2.2 Phƣơng hƣớng hoàn thiện quy định pháp luật hóa đơn 45 2.2.1 Hoàn thiện hành lang pháp lý 45 2.2.2 Hoàn thiện quy định quản lý xác minh hóa đơn 48 2.2.3 Tiếp tục nhân rộng mơ hình sử dụng hóa đơn điện tử - xu hƣớng tất yếu 49 2.2.4 Tăng cƣờng công tác kiểm tra giám sát việc quản lý sử dụng hóa đơn khấu trừ hồn thuế 50 Kết luận chƣơng 51 Kết luận 52 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bfranklin- tác giả tuyên ngôn độc lập tiếng nƣớc Mỹ đƣa lời tuyên bố bất hủ: sống khơng có tất yếu ngồi chết thuế Lịch sử tồn phát triển quốc gia chứng minh điều đắn1, với tồn Thuế - nguồn thu quan trọng nuôi sống máy nhà nƣớc đời hóa đơn đƣợc sử dụng nhƣ công cụ hữu hiệu để thực chức quản lý thuế, góp phần khơng nhỏ thực thắng lợi luật thuế Bởi lẽ hoá đơn để đối tƣợng nộp thuế thực việc kê khai thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế, đồng thời để hạch toán vào chi phí hợp lý xác định thu nhập chịu thuế, thiếu tờ hóa đơn khó khăn cho đối tƣợng nộp thuế việc thực nghĩa vụ với nhà nƣớc Nhằm nâng cao hiệu quản lý cải thiện sách thuế cho phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch đáp ứng đƣợc phần nhu cầu sử dụng quản lý hóa đơn thể việc nhà nƣớc trao quyền tự in hóa đơn cho doanh nghiệp, cho đối tƣợng nộp thuế quyền tự chủ hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật hành Tuy nhiên, trình triển khai thực phát sinh vấn đề bất cập cần sửa đổi bổ sung Do ngày 17/01/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định sửa đổi liên quan trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp từ ngày đầu năm cho thấy việc hồn thiện khn khổ pháp lý, cải cách hành tạo nên mơi trƣờng cạnh tranh cơng bằng, bình đẳng chủ thể kinh tế Sự đời Nghị định phần khắc phục đƣợc bất cập hành, ngăn chặn hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền thuế đối tƣợng nộp thuế nhƣng chƣa thể giải hết đƣợc vấn đề nảy sinh thƣờng xuyên xã hội Sự tồn vấn đề nhƣ xuất đối tƣợng lợi dụng thơng thống để thành lập nhiều doanh nghiệp “ma” thực tế khơng kinh doanh, tự tạo hóa đơn, xuất hóa đơn khống, sử dụng hóa đơn lịng vịng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp để lợi dụng chiếm đoạt tiền hoàn thuế2, nhƣ quy định hình thức hóa đơn, hóa đơn điện tử chƣa có nhiều quy định pháp luật điều chỉnh cụ thể http://doc.edu.vn/tai-lieu/chuyen-de-quan-ly-su-dung-hoa-don-tai-cuc-thue-ha-tay-21371/ PGS; TS Lê Xuân Trƣờng,“Tăng cƣờng quản lý hóa đơn, góp phần đấu tranh phịng chống gian lận thuế”, Tạp chí tài số (593), năm 2014, tr.30-31 Tất vƣớng mắc tốn khó chƣa có lời giải thỏa đáng tốn nhiều giấy mực nhà nghiên cứu Xuất phát từ thực tế trên, tác giả định chọn đề tài “Quy định pháp luật hóa đơn việc xác định nghĩa vụ thuế” để nghiên cứu hồn thành khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật Việc sử dụng hóa đơn ngày trở nên phổ biến đời sống xã hội trở nên quen thuộc với tất ngƣời dân thời kỳ kinh tế thị trƣờng mở cửa nhƣ nay, nhƣng hiểu rõ chất vai trị hóa đơn họ bên chủ thể thực giao dịch nhằm phục vụ cho đời sống cá nhân Chính điều gián tiếp để nhiều cá nhân tổ chức kinh doanh lợi dụng nhằm chiếm đoạt tài sản nhà nƣớc dƣới nhiều thủ đoạn khác ngày trở nên tinh vi Vì vậy, việc phân tích chất hóa đơn vai trị pháp luật thuế hành nhƣ nhận diện hành vi vi phạm pháp luật quản lý, sử dụng hóa đơn cần thiết Khóa luận đề tài nghiên cứu khoa học nhỏ, góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật nói chung pháp quy định hóa đơn nói riêng Tình hình nghiên cứu Mặc dù hóa đơn cơng cụ thiếu xác định nghĩa vụ thuế đối tƣợng nộp thuế nhƣng chế độ pháp lý hóa đơn lại chƣa đƣợc quan tâm mực dƣới góc độ chế định pháp lý cơng trình nghiên cứu Qua q trình nghiên cứu tìm hiểu, hầu nhƣ tác giả chƣa thấy có đề tài nghiên cứu vấn đề hóa đơn việc xác định nghĩa vụ thuế mà dừng lại nghiên cứu vấn đề liên quan đến hóa đơn Hiện tại, cấp độ cử nhân, có số khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu hóa đơn nhiều phƣơng diện khác nhƣ : Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý, sử dụng hóa đơn chứng từ thuế GTGT tác giả Vũ Duy Hồng3 ; Quản lý hóa đơn chứng từ trình thực thu thuế GTGT địa bàn quận tác giả Phạm Mạnh Hùng4 Tuy nhiên hai cơng trình nghiên cứu dƣới góc độ pháp lý dừng lại khía cạnh nghiên cứu hóa đơn pháp luật thuế GTGT sâu nghiên cứu tồn diện pháp luật hóa đơn chứng từ vai trị hóa đơn việc xác định nghĩa vụ thuế đối tƣợng nộp thuế Ngoài hai cơng trình nghiên cứu cũ so với thay đổi pháp luật xã hội Đây khó khăn lớn cho tác giả trình tìm kiếm tài liệu phục vụ nghiên cứu khóa luận Tuy nhiên, khó khăn lại điều Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật, Trƣờng Đại học Luật T.p Hồ Chí Minh, 2002 Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật, Trƣờng Đại học Kinh tế Luật - Đại học quốc gia T.p Hồ Chí Minh, 2007 kiện để tác giả thoải mái trình bày quan điểm cá nhân vấn đề này, đồng thời động lực để tác giả đóng góp vào hệ thống lý luận pháp lý đề tài mà tác giả nghiên cứu Bên cạnh cịn có số đề tài nghiên cứu lĩnh vực liên quan nhƣ số giải pháp chống thất thu thuế GTGT tác giả Nguyễn Thị Nhƣ Hoài5; pháp luật thuế GTGT hướng hoàn thiện tác giả Lê Thị Út6 Những cơng trình nghiên cứu đề cập đến hóa đơn nhƣ hình thức để chiếm đoạt tiền thuế GTGT góc độ nhỏ hóa đơn mà chƣa nghiên cứu sâu tồn diện vai trị quy định pháp luật hóa đơn nhƣ Ngồi ra, vấn đền liên quan đến hóa đơn cịn đƣợc thể số phân tích, bình luận khoa học trang báo mạng, tạp chí nhƣng đề cập đến hóa đơn dừng lại việc nêu số bất cập hành mà chƣa sâu phân tích, đánh giá điều luật cụ thể nhƣ giải pháp để khắc phục nhƣợc điểm tồn hệ thống pháp luật Ví dụ nhƣ đề tài tăng cường quản lý hóa đơn, góp phần đấu tranh chống gian lận thuế PGS,TS Lê Xuân Trƣờng7; chứng từ hóa đơn vấn nạn gian lận hoàn thuế GTGT Luật sƣ Nguyễn Trọng Hạnh8, hóa đơn điện tử xu hướng tất yếu Mai Kiên9….Vì lý tác giả nhận thấy việc nghiên cứu đề tài “Quy định pháp luật hóa đơn việc xác định nghĩa vụ thuế” đề tài cần thiết vừa mang tính cấp thiết vừa mang tính thực tiễn cao thời điểm Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài làm khóa luận cử nhân luật học Mục đích nghiên cứu Thơng qua cơng trình nghiên cứu tác giả mong muốn làm rõ vấn đề sau: - Luận giải, phân tích, lảm rõ khái niệm, nội dung, chất, vai trị hóa đơn, loại hóa đơn theo quy định pháp luật hành vai trò hóa đơn việc xác định nghĩa vụ thuế đối tƣợng nộp thuế - Quy định hóa đơn đƣợc cụ thể hóa nhƣ quy định pháp luật thẩm quyền in ấn, phát hành, quản lý, sử dụng loại hóa đơn Phân tích, đánh giá điểm bất hợp lý, hạn chế quy định hóa đơn pháp luật thuế văn hƣớng dẫn thi hành so với thực tế sống thực tiễn áp dụng Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật, Trƣờng Đại học Luật T.p Hồ Chí Minh, năm 2004 Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật, Trƣờng Đại học Luật T.p Hồ Chí Minh, năm 2011 Tạp chí tài số 09, tháng 09/2013, tr 18-21 Nguồn: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Gian lận khấu trừ thuế, hoàn thuế hướng hoàn thiện thuế GTGT tiến trình hội nhập AFTA (CEPT)” – Tháng 1/2003 Tạp chí thuế nhà nƣớc , số 52 (462) – 2013, tr 8-9 - Trên sở phân tích trên, khóa luận đề xuất, kiến nghị số sở, nội dung, giải pháp nhằm tiếp tục hồn thiện quy định hóa đơn văn pháp luật nói chung, văn hƣớng dẫn thi hành, giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả, tính khả thi thực tiễn áp dụng pháp luật Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đề tài tìm hiểu hóa đơn góc độ pháp lý quy định hóa đơn pháp luật thuế nói chung Trên sở văn pháp luật hóa đơn, tác giả tập trung làm sáng tỏ nội dung hóa đơn quy định pháp luật hóa đơn Thơng qua việc nghiên cứu này, tác giả phân tích nội dung chƣa hợp lý quy định pháp luật hành, hạn chế thực tiễn in ấn, quản lý, sử dụng quản lý hóa đơn chủ thể có thẩm quyền Trên sở đó, tác giả đề xuất số sở, nội dung, giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng, hồn thiện quy định pháp luật thuế nói chung hóa đơn nói riêng Phƣơng pháp nghiên cứu Khóa luận đƣợc nghiên cứu thực dựa sở phƣơng pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lênin Khi nghiên cứu, luận giải nội dung đề tài, tác giả sử dụng phƣơng pháp nhƣ: phƣơng pháp tổng hợp, so sánh, phân tích, diễn giải, biện chứng, thực tiễn đồng thời bổ sung số luận khoa học thực tiễn thực mục tiêu đề tài Trong trình nghiên cứu, tác giả sử dụng số tài liệu từ nguồn nhƣ: Thơng tin từ website, tạp chí chuyên ngành, báo cáo thuế, ý kiến chuyên gia để so sánh, đối chiếu phân tích để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài: Từ trở thành thành viên WTO, nƣớc ta có nhiều thời nhƣng phải đối mặt với khơng thách thức trƣớc biến động kinh tế tồn cầu Đứng trƣớc xu hƣớng Đảng nhà nƣớc sử dụng nhiều công cụ khác nhau, cơng cụ thuế đƣợc xem nhƣ phƣơng tiện để trì sống tồn quốc gia Việc nghiên cứu thuế đƣợc nhà nƣớc ta dành quan tâm mực, nhƣng vấn đề gian lận Thuế trở thành vấn đề nhức nhối mà công cụ đƣợc sử dụng phổ biến để trốn thuế chiếm đoạt tiền từ NSNN chủ yếu cơng cụ hóa đơn Mặc dù có số cơng trình, đề tài nghiên cứu nhiều khía cạnh khác hóa đơn, nhƣng qua thực tiễn quản lý sử dụng hóa đơn nay, tác giả nhận thấy nhiều ngƣời chƣa nhận thức đƣợc tầm quan trọng hóa đơn việc xác định nghĩa vụ thuế tác giả mong muốn có số liệu tổng hợp toàn quốc hành vi sai phạm hóa đơn, song từ báo cáo quan thuế địa phƣơng cho thấy ngành Thuế thực đấu tranh mạnh mẽ kiên để đạt đƣợc kết định công tác quản lý hóa đơn Trong kết truy thu hàng nghìn tỷ đồng tiền trốn thuế năm qua tra kiểm tra thuế năm gần ngành Thuế chứng tỏ tồn tỷ lệ không nhỏ từ việc phát doanh nghiệp sử dụng hóa đơn mua doanh nghiệp “ma” hóa đơn mua khống để hạch tốn tăng thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ tăng chi phí đƣợc trừ tính thuế TNDN Đây thực tế đáng buồn cịn tồn mà chƣa có biện pháp khắc phục khiến quan quản lý thuế đau đầu tốn nhiều giấy mực nhà nghiên cứu lập pháp NSNN bị bòn rút thơng qua chế hồn thuế từ hóa đơn Điều có đƣợc số quan thuế địa phƣơng dựa thông báo Tổng cục Thuế để xây dựng phần mềm rà sốt hóa đơn bất hợp pháp, có bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào đƣợc chuyển liệu vào phần mềm phát đƣợc hóa đơn bất hợp pháp Tuy nhiên, điều thực đáng tiếc ngành Thuế lại chƣa thống kê đầy đủ số tiền thuế truy thu đƣợc phát hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhƣng đổi lại ngành thuế lại phát nhiều hành vi vi phạm khác hóa đơn nhƣ lập hố đơn không với thực tế hoạt động mua bán, lập hoá đơn khống để trừ nợ, sử dụng hoá đơn quay vịng, hố đơn chƣa đăng ký phát hành để vận chuyển đƣờng57 cịn hóa đơn mua để phát hiện, quan thuế phải làm tốt công tác đối chiếu, xác minh Thực tế thời gian qua cho thấy thông qua việc đối chiếu xác minh hóa đơn, quan thuế địa phƣơng phát nhiều trƣờng hợp gian lận Điển hình năm 2012, Cục Thuế Hà Nội gửi 10.200 phiếu xác minh hóa đơn, gồm 28.444 số; kết trả lời xác minh 7.570 phiếu, chiếm 74,21% số phiếu gửi Qua xác minh hóa đơn tra, kiểm tra, phát 786 hóa đơn vi phạm, truy thu thuế GTGT 1.198 triệu đồng, thuế thu nhập DN 1.658 triệu đồng xử phạt hành vi trốn thuế 646 triệu đồng, xử phạt hành 369 triệu đồng Tuy nhiên, với cơng nghệ đối chiếu hóa đơn thủ cơng nhƣ hiệu cịn thấp, tỷ lệ hóa đơn đối chiếu so với số hóa đơn cần đối chiếu nhỏ Hơn nữa, trƣờng hợp DN bán hóa đơn sử dụng hóa đơn khách hàng khơng lấy để bán cho ngƣời có nhu cầu mua hóa đơn việc đối chiếu khơng đem lại kết quả58 57 58 PGS;TS Lê Xuân Trƣờng ,tlđd, tr.18 http://thanhtra.com.vn/xu-ly-hang-tram-truong-hop-gian-lan-ve-hoa-don_t221c1068n63049.aspx 42 Có thể nói chế “tiền thối hậu kiểm” quản lý hóa đơn từ lâu thực tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp việc giải phóng nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh đƣợc xem biện pháp pháp lý quan trọng để tiến hành hoạt động quản lý thuế Tuy nhiên hoạt động tra, kiểm tra xác minh gặp phải khó khăn định, điều kiện số lƣợng hóa đơn cần xác minh nhiều nhƣ Trong quy định thời hạn xem xét hồ sơ xin hoàn thuế lại chặt phải giải vịng thời gian ngắn Trình tự hồn trƣớc kiểm sau nhƣ phải đòi hỏi tinh thần trách nhiệm khả làm việc cao cán thuế, đồng thời tạo áp lực lên công tác hậu kiểm Việc kiểm tra hóa đơn cịn nhiều hạn chế nhiều tổ chức cá nhân chƣa có thói quen tốn qua ngân hàng mà đa số giao dịch đƣợc thực tiền mặt mà họ lại khơng có nhu cầu sử dụng hóa đơn giao dịch mua bán nên điều tạo điều kiện cho số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn mà ngƣời tiêu dùng khơng nhận không yêu cầu nhận để mua bán thị trƣờng Điều khó cho quan thuế việc xác định số tiền toán thực tế thể tờ hóa đơn Thêm vào trình độ chun môn nghiệp vụ kỹ sử dụng công nghệ thông tin đội ngũ viên chức ngành thuế nhiều hạn chế chƣa đồng đều, đặc biệt nhiều cán thuế tỏ thờ ơ, thiếu trách nhiệm cơng tác xác minh hóa đơn Mặc dù công nghệ thông tin đƣợc ứng dụng rộng rãi quản lý thuế nói chung hóa đơn nói riêng, thể rõ nét việc áp dụng phần mềm rà sốt hóa đơn bất hợp pháp nhƣng việc đối chiếu hóa đơn khơng phải hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn ngừng hoạt động khơng làm thủ tục đóng mã số thuế đƣợc quan thuế địa phƣơng thực thủ công cách gửi công văn xác minh Rõ ràng, bối cảnh có khoảng nửa triệu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự đặt in hóa đơn tự in với số lƣợng vơ lớn hóa đơn đƣợc lập hoạt động kinh doanh hàng ngày nhƣ việc đối chiếu thủ công nhƣ nhƣ “muối bỏ bể”59 mà thơi Đây coi hạn chế nhƣng đồng thời thách thức vô lớn cơng tác quản lý hóa đơn Việc hồn thiện quy định hóa đơn việc làm cần thiết Tuy nhiên để thấy để quy định hóa đơn đƣợc thực đạt đƣợc hiệu khơng phụ thuộc vào việc hoàn thiện quy định pháp luật mà ngành 59 PGS;TS Lê Xuân Trƣờng ,tlđd, tr.18 43 thuế đóng vai trị đặc biệt quan trọng việc đảm bảo chất lƣợng hóa đơn, cần phải thực tốt công tác xác minh Cục Thuế Chi cục Thuế 2.1.5 Thực tiễn áp dụng quy định hóa đơn khấu trừ hoàn thuế Việc khấu trừ hoàn thuế dựa sở hóa đơn có nhƣng trung thực hóa đơn phải cần trải qua thời gian xác minh Tƣơng ứng với đối tƣợng đƣợc khấu trừ hoàn thuế yêu cầu hóa đơn khác nhƣng tính hợp pháp hóa đơn khó mà xác định cách nhanh chóng, khơng loại trừ trƣờng hợp số cán thuế thông đồng với đối tƣợng nộp thuế chấp nhận hợp thức hóa số hóa đơn bất hợp pháp để nhận tiền hồn thuế từ nhà nƣớc Hiện có nhiều đối tƣợng lợi dụng thơng thống pháp luật thành lập doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn tiếp tay cho tổ chức cá nhân khác hợp thức loại hóa đơn mua bán trơi thị trƣờng Hành vi mua bán hóa đơn trở nên phổ biến dƣới nhiều hình thức thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt quan quản lý nhà nƣớc Điển hình cho hành vi mua bán trái phép hóa đơn nhằm chiếm đoạt tiền NSNN vụ án mua bán hóa đơn ghi khống ba chủ doanh nghiệp làm xôn xao dƣ luận phổ biến cho phƣơng thức mà nhiều daonh nghiệp sử dụng để gian lận thuế Theo đó, ngày 10/6/2013 trụ sở tòa án nhân dân tối cao mở phiên tịa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình với Đặng Thị Mai Trinh giám đốc công ty TNHH Hồng Trinh, Nguyễn Văn Tâm giám đốc công ty TNHH Thành Tâm Nguyễn Vũ Lê Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2002, Nguyễn Vũ Lê lợi dụng ngành nghề kinh doanh mua bán vải sợi, hàng may mặc , sản xuất hàng dệt, nhuộm, may, thêu công nghiệp công ty TNHH Công thƣơng nghiệp Tân Việt Hồng Cơng ty TNHH Hiệp Hịa cơng ty TNHH Dệt may Nam Việt Hồng (do Lê thành lập) mua hóa đơn GTGT có nội dung ghi khống giá trị hàng hóa số doanh nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục hoàn thuế, chiếm đoạt 2.152.443.401 đồng tiền thuế GTGT Trong số doanh nghiệp bán hóa đơn GTGT cho Lê có cơng ty TNHH Hồng Trinh Đặng Thị Mai Trinh làm giám đốc công ty TNHH Thành Tâm Nguyễn văn Tâm làm giám đốc Cụ thể, với Đặng Thị Mai Trinh khơng bán sợi cho cơng ty TNHH Hiệp Hịa nhƣng từ tháng 6/2001 đến tháng 1/2002, Trinh xuất bán hóa đơn GTGT ghi nội dung bán sợi cho cơng ty TNHH Hiệp Hịa với tổng giá trị hàng hóa ghi hóa đơn 1.039.037.564 đồng, thuế GTGT tƣơng ứng 94.457.960 đồng; Trinh đƣợc hƣởng lợi số tiền 18.891.592 đồng Còn Nguyễn Văn Tâm không gia công hàng may mặc nhƣng tháng /2001 Tâm ký 44 hợp đồng kinh tế xuất hóa đơn GTGT ghi nội dung gia công hàng may mặc cho công ty TNHH Hiệp Hịa cơng ty TNHH dệt may Nam Việt Hồng; tổng giá trị hàng hóa ghi hóa đơn 287.353.000 đồng, thuế GTGT tƣơng ứng 26.123.000 đồng, tâm đƣợc hƣởng lợi số tiền 5.224.600 đồng60” Có thể thấy hóa đơn có tầm quan trọng đặc biệt việc xác định nghĩa vụ thuế, để doanh nghiệp kê khai, khấu trừ hoàn thuế quản lý hố đơn sở cho thành công Luật thuế Thực trạng gian lận hóa đơn đặt nhiều thách thức cho quan quản lý thuế nhà lập pháp Nó đánh trực tiếp đánh mạnh vào NSNN – trái tim toàn huyết mạch kinh tế nƣớc ta 2.2 Phƣơng hƣớng hoàn thiện quy định pháp luật hóa đơn Hoá đơn đƣợc xem vấn đề cốt lõi đặc biệt quan trọng pháp luật thuế nói chung Nếu xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện, chặt chẽ khả thi việc phát hành, sử dụng, lƣu thơng hố đơn yếu tố định thành công vận hành hệ thống pháp luật thuế Vì vậy, để hạn chế thất thu thuế phải có sách thuế phƣơng thức quản lý hóa đơn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, đảm bảo hài hồ lợi ích kinh tế Nhà nƣớc ngƣời nộp thuế Hóa đơn sở quan trọng để thực hoàn thuế sở xác định đƣợc số thuế đầu số thuế đầu vào, để việc quản lý chế độ hoàn thuế GTGT đạt hiệu cao, biện pháp mà Nhà nƣớc cần quan tâm tổ chức thực quản lý tốt hóa đơn Do việc thiết lập chế quản lý sử dụng hóa đơn chặt chẽ việc hoàn thiện quy định pháp luật cách hiệu thống góp phần nâng cao hiệu cơng tác giải hồn thuế khấu trừ thuế, góp phần phát hiện, ngăn chặn, xử lý trƣờng hợp gian lận xác định nghĩa vụ thuế liên quan đến hóa đơn trở thành biện pháp pháp lý mang tính hiệu thực cần thiết61 2.2.1 Hoàn thiện hành lang pháp lý Pháp luật đƣợc xem kim nam cho vận hành hoạt động chủ thể tồn xã hội có nhà nƣớc Do đó, hành vi xâm phạm đến quan hệ xã hội đƣợc pháp luật bảo vệ bị trừng trị song song với Nhà nƣớc phải có nghĩa vụ tiếp tục hồn thiện hành lang pháp lý để bảo vệ có hiệu quan hệ pháp luật Các hành vi chiếm đoạt NSNN thơng qua hành vi trốn thuế việc 60 Quyết định giám đốc thẩm số 07/2013/HS-GĐT ngày 10/6/2013 Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xét xử bị cáo tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nƣớc”, (2003), Tạp chí tịa án nhân dân kỳ II tháng 10/2013, số 20, tr.47 61 Nguyễn Lê Hải (2002), tlđd, tr.19 45 sử dụng cơng cụ hóa đơn đƣợc ví giống nhƣ mọt gặm nhấm ngân khố quốc gia ni sống hệ hệ thống trị Hành vi ảnh hƣởng lớn tới nguyên tắc kinh doanh bình đẳng doanh nghiệp tồn kinh tế Vì vậy, việc hồn thiện quy định pháp luật điều thiết thực ln ln phải hƣớng tới địi hỏi nỗ lực không ngừng nhà lập pháp Sau thời gian năm thực Nghị định 51/2010/NĐ-CP hóa đơn khoảng thời gian ngắn sau Nghị định 04/2014/NĐ-CP có hiệu lƣc bên cạnh kết đạt đƣợc, quy định pháp luật hóa đơn cịn hạn chế bất cập định, tồn khoảng trống hành lang pháp lý hóa đơn cần phải nghiên cứu sửa đổi Thứ nhất, xác định đối tượng tự in đặt in hóa đơn phù hợp Khơng nên quy định cứng nhắc doanh nghiệp bắt buộc phải tự in đặt in hóa đơn mà tùy thuộc vào quy mơ doanh nghiệp lớn hay nhỏ, nhu cầu sử dụng hóa đơn nhiều hay mà cho phép doanh nghiệp đƣợc quyền tự in, đặt in hay mua hóa đơn từ quan thuế Với quy định này, ngƣời nộp thuế sử dụng hóa đơn đỡ tốn mặt chi phí sử dụng hóa đơn mà quan thuế lại quản lý tốt doanh nghiệp Pháp luật quy định doanh nghiệp có vốn điều lệ 15 tỷ đƣợc quyền in hóa đơn cứng nhắc lẽ có nhiều doanh nghiệp vốn điều lệ chƣa đến 15 tỷ nhƣng thƣờng xuyên sử dụng hóa đơn để thực hoạt động kinh doanh mà lại khơng đƣợc quyền tự in hóa đơn để sử dụng mà buộc phải đặt in hóa đơn mua hóa đơn quan thuế nhƣ bị phụ thuộc vào tổ chức nhận in hóa đơn Do đó, trƣờng hợp doanh nghiệp nhận in hóa đơn bị hƣ hỏng máy móc thiết bị, nhà xƣởng hay nguyên nhân khác nên cung cấp kịp số hóa đơn cho tổ chức đặt in hóa đơn doanh nghiệp khơng có hóa đơn để giao cho khách hàng, nhƣ ảnh hƣởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh bên bán hàng bên mua hàng việc xác định nghĩa vụ thuế, khấu trừ hoàn thuế Vậy nên cần phải cho phép doanh nghiệp đƣợc quyền lựa chọn hình thức in hóa đơn phù hợp với loại hình doanh nghiệp quy mơ kinh doanh Thứ hai, phải có quy định cụ thể phương thức thời hạn quan thuế cơng khai thơng tin hóa đơn Bên cạnh việc yêu cầu ngƣời nộp thuế thông báo phát hành hóa đơn cơng khai mẫu hóa đơn doanh nghiệp nhà lập pháp cần quy định cụ thể phƣơng thức quan thuế công khai thơng tin cụ thể hóa đơn đƣợc doanh nghiệp 46 đƣợc sử dụng, hóa đơn bất hợp pháp hông đƣợc phép sử dụng để ngƣời nộp thuế đƣợc biết dễ dàng tiếp cận họ cần Thứ ba, cần phải bổ sung các quy định xử phạt hành vi vi phạm hóa đơn Hiện nhiều quy định xử phạt chƣa đƣợc quy định văn pháp luật quản lý hóa đơn để đảm bảo hành vi vi phạm có chế tài xử phạt Đó hành vi nhƣ sử dụng khơng loại hóa đơn, khơng thơng báo hóa đơn thơng báo phát hành nhƣng bị hỏng Bên cạnh cần phải trừng trị thẳng tay kẻ chiếm đoạt tiền thuế, kể sử dụng hình phạt tử hình Nên quy định hình phạt tử hình tội phạm đặc biệt nghiêm trọng việc sử dụng hóa đơn để gian lận thuế tội phạm hóa đơn ngày trở nên phổ biến dƣới nhiều hình thức tinh vi hơn, mức độ nguy hiểm cho xã hội cao áp dụng hình thức xử phạt thơng thƣờng nhƣ phạt vi phạm hành hay áp dụng hình phạt tù với khung hình phạt cao năm nhƣ chƣa đủ sức răn đe phản ánh hết mức độ nguy hiểm hành vi nhà nƣớc xã hội Điển hình nhƣ đầu năm 2003, quan công an phát vụ buôn lậu lớn TP.HCM, số tiền thuế bị gian lận quý ƣớc tính lên đến 20 tỷ đồng số năm lớn Số tiền thuế bị chiếm đoạt q ƣớc tính xây đƣợc bốn trƣờng tiểu học cho 4.000 hộ vay triệu đồng/hộ để tạo công ăn việc làm xây 1.000 cầu vùng sâu, vùng xa nhiều cơng trình khác Mà thuế tiền dân đóng góp, tài sản Nhà nƣớc dùng để phục vụ lại cho lợi ích chung nhân dân mà chiếm đoạt tiền thuế với số lƣợng lớn nhƣ ăn cắp cải xã hội Vì tội phạm liên quan đến hóa đơn cần thiết phải xét xử theo Luật hình, khơng dừng lại phạt vi phạm hành chính62 Bên cạnh đó, vi phạm hóa đơn đƣợc xử lý hình dạng tội phạm mới, khơng q khó việc truy cứu TNHS nhƣng lại vƣớng mắc nhận thức khơng đồng định lƣợng, định khung hình phạt nhƣ phân tích phần thực trạng khóa luận, lại chƣa có Thơng tƣ liên ngành hƣớng dẫn nên Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần chủ động hƣớng dẫn thực loại hành vi đƣợc xác định quy định cấu thành tội phạm thuộc loại lĩnh vực này, thƣờng xuyên thông báo rút kinh nghiệm để viện kiểm sát cấp địa phƣơng biết cách nhận diện, phát xử lý hành vi đƣợc coi tội phạm để áp dụng thống việc xử lý Ngoài 62 http://www.intecovietnam.com/kinh-te-thuong-mai/380-hien-tuong-gian-lan-thue-gia-tri-gia-tang-nguyennhan-va-bien-phap-khac-phuc.html 47 cần có phối hợp với ngành liên quan để sớm ban hành thông tƣ liên ngành hƣớng dẫn cụ thể để làm sở cho quan tiến hành tố tụng việc truy cứu TNHS nhằm góp phần đấu tranh phịng chống tội phạm hóa đơn gian lận thuế Đối với quan lập pháp, thời gian qua Quốc hội ln trọng cơng tác xây dựng hồn chỉnh hệ thống pháp luật, ban hành sửa đổi nhiều luật, lệnh, phúc đáp yêu cầu vận động xã hội hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên hoạt động giải thích, hƣớng dẫn luật áp dụng quan có thẩm quyền lại khơng theo kịp, chí khơng làm đƣợc, dẫn tới tƣợng đạo luật ban hành không phát huy tốt hiệu lực thực tế, gây khó khăn cho việc áp dụng pháp luật Vì vậy, tình trạng phải đƣợc sớm khắc phục tác giả thiết nghĩ nên đề nghị quan có thẩm quyền cần lƣu ý coi việc giải thích hƣớng dẫn luật áp dụng coi trọng nhƣ công tác xây dựng luật, chí quan trọng pháp luật có hiệu lực thực đƣợc áp dụng thực tiễn, pháp luật vào đời sống phục vụ cho sống63 2.2.2 Hoàn thiện quy định quản lý xác minh hóa đơn Với số lƣợng phát hành hóa đơn vơ lớn nhƣ từ khoảng nửa triệu doanh nghiệp khắp nƣớc, muốn kiểm tra tính xác, trung thực hóa đơn đƣợc sử dụng khơng thể tiếp tục sử dụng phƣơng pháp đối chiếu hóa đơn thủ cơng thơng qua hình thức gửi văn từ quan thuế tới quan thuế khác đề nghị đối chiếu thông báo thông tin Điều địi hỏi phải sớm ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào hoạt động đối chiếu hóa đơn Muốn vậy, phải nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật cách đánh số thứ tự ký hiệu hóa đơn gắn với mã số ngƣời nộp thuế việc đối chiếu xác minh hóa đơn đƣợc thuận lợi Thêm vào đó, cần có quy định pháp lý để đảm bảo hóa đơn đƣợc lập phải đƣợc tải liệu lên phần mềm mạng internet Khi đó, đƣợc cấp quyền truy cập tự thực truy cập để kiểm tra đối chiếu hóa đơn Trƣớc hết, ngành thuế cần hồn thiện chun mục hóa đơn website Tổng cục thuế để ngƣời nộp thuế tra cứu thông tin doanh nghiệp phát hành hóa đơn mẫu hóa đơn doanh nghiệp này64 Ngoài ra, cần tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho công chức ngành thuế việc đối chiếu xác minh hóa đơn để đảm bảo thu đúng, thu đủ số thuế phải nộp vào NSNN Xuất phát từ thực tế nhiều doanh nghiệp đƣợc thành lập có thơng báo phát hành hóa đơn nhƣng doanh nghiệp không kinh doanh thƣờng không thực đầy đủ chế độ giải thể theo quy định 63 (2013), Hoàng Thị Liên, tlđd, tr.59 PGS;TS.Lê Xuân Trƣờng, tlđd, tr.21 64 48 pháp luật, điều gây nhiều khó khăn cho quan quản lý thuế việc quản lý số lƣợng hóa đơn phát hành sử dụng doanh nghiệp Vì địi hỏi Cục Thuế phải phối hợp với Cục công nghệ thông tin để nâng cấp hồn thiện ứng dụng cơng nghệ thơng tin đối chiếu xác minh hóa đơn Đồng thời phải tiếp tục triển khai kiểm soát chặt chẽ đối tƣợng sử dụng hóa đơn có dấu hiệu bất hợp pháp triển khai biện pháp thu hồi thuế cho NSNN, vận động doanh nghiệp thực kê khai thuế qua mạng, phối hợp chặt chẽ với cục công nghệ thông tin đẩy nhanh chuyển liệu khai thuế qua mạng vào ứng dụng công nghệ đối chiếu hóa đơn65 Tổng cục thuế cần đẩy nhanh tiến độ triển khai dịch vụ khai thuế qua mạng, nhanh chóng hồn thiện ứng dụng đối chiếu hóa đơn tập hợp liệu tất địa phƣơng để quản lý tồn việc phát hành sử dụng hóa đơn phạm vi rộng Bên cạnh đó, việc rút kinh nghiệm sở sai lầm trƣớc tiếp tục hồn thiện ứng dụng cơng nghệ thơng tin xác minh hóa đơn điều cần thiết cán công chức ngành Thuế Ngoài cần nghiên cứu bổ sung tiêu ký hiệu mẫu hóa đơn vào bảng kê mua hàng doanh nghiệp có quy định cụ thể kết nối liệu in hóa đơn nhà in hóa đơn với quan thuế để thuận tiện cho công tác quản lý 2.2.3 Tiếp tục nhân rộng mơ hình sử dụng hóa đơn điện tử - xu hƣớng tất yếu Sự tồn hóa đơn điện tử cần thiết thời đại công nghệ thông tin phát triển nhƣ vũ bão ngày ăn sâu bám rễ vào tất hoạt động kinh tế thị trƣờng nhƣ hóa đơn giấy đƣợc xem nhƣ công cụ hữu hiệu nhà nƣớc quản lý thuế lại trở nên không phù hợp bộc lộ nhiều khuyết điểm, điển hình nhƣ tốn chi phí, tính bảo mật thấp, dễ bị kẻ xấu lợi dụng để chiếm đoạt ngân sách nhà nƣớc ngày trở nên lạc hậu so với xu chung giới Vì vậy, để khắc phục đƣợc mặt trái nêu hóa đơn giấy truyền thống việc sử dụng hóa đơn điện tử xu hƣớng tất yếu có lợi khơng doanh nghiệp mà cịn với quan quản lý nhà nƣớc lĩnh vực thuế Trong năm qua, việc sử dụng hóa đơn giấy truyền thống Cục Thuế phát hành hóa đơn tự in doanh nghiệp phát huy đƣợc vai trị việc giúp chủ thể nộp thuế xác định nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ nhà nƣớc nhƣ hoạt động thu quản lý thuế Tuy nhiên, hóa đơn giấy lại bộc lộ 65 Trung Kiên (2014), “Ứng dụng công nghệ đối chiếu chéo phát 3400 số hóa đơn giả”, Tạp chí thuế nhà nước số 17 (479), tr.11 49 nhƣợc điểm định mà có hóa đơn điện tử khắc phục đƣợc Việc sử dụng hóa đơn điện tử để thay cho hóa đơn giấy trở nên cần thiết lẽ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử tiết kiệm đƣợc thời gian, chi phí để in ấn, vận chuyển lƣu kho nhƣ giảm thiểu đƣợc rủi ro thất lạc hóa đơn q trình giao dịch mua bán hàng hóa Bên cạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp chủ động công việc khởi tạo phát hành hố đơn Tất thơng tin hoá đơn điện tử đƣợc tự động cập nhật vào hệ thống quản lý mà không cần thêm khâu nhập liệu, đơn giản hố thủ tục, giảm thiểu đƣợc sai sót kê khai thuế tiết kiệm đƣợc nhiều thời gian Trong giao dịch mua bán hàng hoá, việc sửa chữa nội dung hóa đơn điện tử khó xảy liệu lịch sử đƣợc lƣu bảo mật hệ thống máy tính doanh nghiệp nhƣ quan thuế Trong trƣờng hợp doanh nghiệp có mạng lƣới kinh doanh rộng khắp nƣớc ngƣời bán hàng hóa ngƣời cung ứng dịch vụ kiểm sốt đƣợc doanh thu hàng doanh nghiệp thơng qua việc kiểm sốt phát hành hóa đơn, qua phục vụ hữu hiệu cho việc quản lý điều hành Còn quan quản lý thuế việc triển khai hoá đơn điện tử giúp ngành Thuế kiểm soát chặt chẽ đƣợc trình tạo, lập phát hành hố đơn ngƣời nộp thuế, hỗ trợ hiệu cho công tác đối chiếu, xác minh hoá đơn để phát xử lý kịp thời hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp Khi hóa đơn điện tử đƣợc sử dụng rộng rãi nguy làm giả hố đơn đƣợc giảm thiểu nhiều thơng tin hóa đơn phát hành nhƣ loại hóa đơn sử dụng tra cứu đƣợc thông qua hệ thống sở liệu quan thuế 66 Tuy nhiên, hóa đơn điện tử thực phát huy đƣợc ƣu điểm đƣợc đông đảo cộng đồng doanh nghiệp chấp thuận tham gia vào hệ thống, có nhƣ dễ dàng kiểm sốt việc phát hành sử dụng hóa đơn phục vụ cho hoạt động kinh doanh nộp thuế doanh nghiệp Bên cạnh đó, máy móc thiết bị nhƣ hệ thống đƣờng truyền internet nƣớc ta chƣa thực phát triển cần phải cải tiến hệ thống mạng internet để phục cụ cho việc sử dụng hóa đơn điện tử khai báo thuế 2.2.4 Tăng cƣờng công tác kiểm tra giám sát việc quản lý sử dụng hóa đơn khấu trừ hồn thuế Cơ quan thuế cần xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ số lƣợng, loại hình, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động chủ yếu doanh nghiệp phải tầm kiểm soát quan thuế cấp Thông qua 66 Mai Kiên (2013), “hóa đơn điện tử - xu hƣớng tất yếu”, Tạp chí Thuế nhà nước, số 52 (462), tr 50 hành vi gian lận hóa đơn thời gian qua cho thấy doanh nghiệp gian lận trƣớc có biểu bất thƣờng nhƣng thơng tin doanh nghiệp lại khơng đƣợc cập nhật, phân tích xử lý kịp thời Bởi vậy, việc giám sát quan thuế phải đảm bảo để có hệ thống thơng tin tốt ngƣời nộp thuế để từ kịp thời ngăn ngừa xử lý hành vi gian lận thuế nói chung gian lận hóa đơn nói riêng, khơng để đối tƣợng nộp thuế lợi dụng hóa đơn làm cơng cụ để gian lận tiền thuế nhà nƣớc thông qua khấu trừ hồn thuế Bên cạnh đó, quan thuế cần phát huy tốt hoạt động kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ngƣời nộp thuế, không đƣợc chủ quan lơ đối tƣợng cố ý chiếm đoạt tiền thuế nhà nƣớc đối tƣợng có tính tốn kỹ thủ đoạn tinh vi để qua mặt quan quản lý thuế Do cần thiết phải tăng cƣờng tổ chức thực chuyên đề kiểm tra hóa đơn thƣờng xuyên theo tháng theo quý nhằm kịp thời phát chấn chỉnh sai sót gian lận hóa đơn Với chế cơng khai thơng tin hóa đơn bất hợp pháp ngƣời nộp thuế thơng tin ngƣời nộp thuế yêu cầu công tác quản lý thuế theo hƣớng đại, theo chế quản lý thuế ngƣời nộp thuế tự tính- tự kê khai- tự nộp Cơng khai thơng tin hóa đơn bất hợp pháp doanh nghiệp có vi phạm hóa đơn giúp cho quan quản lý thuế theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật sử dụng hóa đơn ngƣời nộp thuế Trên sở phân tích thơng tin ngƣời nộp thuế, quan quản lý thuế tập trung vào quản lý đối tƣợng có nhiều khả vi phạm pháp luật thuế, đồng thời giảm phiền hà cho ngƣời chấp hành tốt pháp luật Cần tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra hoàn thuế, phát xử lý kịp thời hành vi gian lận khấu trừ hoàn thuế, tổ chức lại máy quản lý thuế kiểm tra việc in ấn, quản lý sử dụng hóa đơn quan thuế cấp doanh nghiệp đƣợc phép in hóa đơn Nên quy định rõ trách nhiệm cán thuế xử lý hoàn thuế, nên xử lý thật nghiêm khắc cán thuế lạm dụng quyền hạn để gây khó dễ cho doanh nghiệp Khi tiến hành xử lý trƣờng hợp vi phạm phải có chế thơng báo rộng rãi cho ngƣời dân đƣợc biết, không nên che dấu để tạo lòng tin nhân dân 51 Kết luận chƣơng 2: Qua thực tế sử dụng hóa đơn nƣớc ta năm qua việc xác định nghĩa vụ đối tƣợng nộp thuế cho thấy pháp luật quy định hóa đơn nƣớc ta đáp ứng đƣợc yêu cầu điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh hoạt động kinh doanh doanh nghiệp vận hành hệ thống ngành thuế nƣớc ta, hoàn thiện phần cấu trúc nội dung hình thức quy định pháp luật Trong trình xây dựng, triển khai quy định pháp luật hóa đơn nƣớc ta từ khâu in ấn, phát hành, đến quản lý, sử dụng, xác minh hóa đơn thể tính phức tạp hóa đơn việc xác định thuế kê khai, khấu trừ hoàn thuế, q trình xây dựng nhƣ triển khai thực có nhiều vấn đề vƣớng mắc phát sinh, lẽ mà văn pháp luật quy định hóa đơn phải đƣợc sửa đổi, bổ sung liên tục để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh vấn đề phát sinh Qua trình thực quy định hóa đơn có nhiều vấn đề nảy sinh khiến nhà làm luật nhƣ quan quản lý thuế phải đau đầu Sự thiếu sót quy định pháp luật nhƣ quản lý khiến kẻ hội bắt chấp trừng phạt pháp luật để tìm cách “lách luật” thơng qua cơng cụ hóa đơn quan quản lý thuế nỗ lực thực nhiều biện pháp nhằm giảm bớt tình trạng gian lận thuế, nhƣng tình trạng sử dụng hóa đơn khơng mục đích để chiếm đoạt tiền thuế nƣớc ta năm qua không giảm chí cịn tăng với nhiều hình thức đa dạng thủ đoạn ngày tinh vi Chính thực tế địi hỏi phải tiếp tục hồn thiện quy định pháp luật hóa đơn việc xác định nghĩa vụ thuế nhà nƣớc Đây yêu cầu xã hội để xây dựng xã hội công văn minh tạo môi trƣờng kinh doanh bình đẳng doanh nghiệp 52 Kết luận Nhận thức đƣợc tầm quan trọng hóa đơn đƣợc xem “linh hồn”của luật thuế , ngành thuế coi việc hoàn thiện quy định pháp luật hóa đơn nhiệm vụ quan trọng góp phần không nhỏ cho thành công quản lý thuế, điều 67 đƣợc minh chứng đời hàng loạt Nghị định, thông tƣ, thị Bộ tài Chính, Tổng cục Thuế quan chức khác để kịp thời điều chỉnh khắc phục điểm thiếu sót cịn tồn hành lang pháp lý quy định hóa đơn Qua q trình nghiên cứu tìm tịi nhƣ kiến thức tích lũy đƣợc ngồi ghế nhà trƣờng thu thập đƣợc thơng q trình thực tập số cơng ty, tơi hồn thành đề tài “Quy định pháp luật hóa đơn việc xác định nghĩa vụ thuế” Những điểm làm đƣợc đề tài phân tích vấn đề chung hóa đơn, mặt tồn quy định pháp luật hóa đơn đồng thời đƣa đƣợc số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cƣờng hiệu sử dụng hóa đơn việc xác định nghĩa vụ thuế đối tƣợng nộp thuế Do khn khổ đề tài, trình độ hiểu biết, trình độ lý luận cịn hạn chế nhƣ thời gian nghiên cứu đề tài cịn có hạn nên không tránh khỏi khiếm khuyết nội dung khóa luận tốt nghiệp, nên em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp bảo thầy cô giáo để đề tài đƣợc hoàn thiện 67 http://doc.edu.vn/tai-lieu/chuyen-de-quan-ly-su-dung-hoa-don-tai-cuc-thue-ha-tay-21371/ 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Văn quy phạm pháp luật: Luật Quản lý thuế Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 Số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Luật số 13/2008/QH12 Quốc hội : Luật Thuế giá trị gia tăng Luật số 14/2008/QH12 Quốc hội : Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ Nghị định số 04/2014/nđ-cp ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2010 phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Thơng tƣ số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hƣớng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2010 nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Thơng tƣ số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 tài chính; hƣớng dẫn khởi tạo, phát hành sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Thơng tƣ số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2010 Chính phủ quy định hố đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Thông tƣ số 10 /2014/TT-BTC ngày 17 tháng năm 2014 quy định hƣớng dẫn xử phạt vi phạm hành hóa đơn 10 Thơng tƣ liên tịch số 10/2013 Bộ Tƣ pháp, Bộ Công an, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao Bộ Tài hƣớng dẫn áp dụng số điều Bộ luật Hình tội phạm lĩnh vực thuế, tài - kế tốn chứng khốn có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8-2013 11 Cơng văn số 1527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 việc tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp có rủi ro cao thuế II Giáo trình, sách chuyên khảo, luận văn, báo, tạp chí: Bộ luật hình Việt Nam, sửa đổi bổ sung năm 2009 Nguyễn Lân, Từ điển từ ngữ Việt Nam, NXB Tp.HCM, 1998 Nguyễn Nhƣ Ý, Từ điển tiếng việt, NXB Hà Nội, 1998 Trƣờng Đại học luật Hà Nội (2009), Giáo trình lý luận nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Lê Xuân Trƣờng (2013), “Tăng cƣờng quản lý hóa đơn, góp phần đấu tranh chống gian lận thuế”, Tạp chí tài số 09 (587), tr.18-21 Vũ Duy Hoàng (2002), “Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý, sử dụng hóa đơn chứng từ thuế giá trị gia tăng”; luận văn cử nhân trƣờng Đại học Luật Tp.HCM Nguyễn Lê Hải (2002), “Một số biện pháp pháp lý việc quản lý chế độ hoàn thuế GTGT Việt Nam nay”, khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật trƣờng Đại học Luật Tp.HCM Nguyễn Thị Bảo Ngọc (2008), “Chế độ pháp lý quyền nghĩa vụ người nộp thuế”, khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật trƣờng Đại học Luật Tp HCM, tr 26 Hồng Chuyên (2000), “Sử dụng hóa đơn tự in giải pháp tích cực quản lý thu thuế”, Tạp chí thuế nhà nước, số 11, tr 12 10 Việt Tuấn (2014), “Ngành thuế truy thu, truy hoàn, phạt 13.657 tỷ đồng qua tra, kiểm tra 64.119 doanh nghiệp”, Tạp chí Thuế nhà nước, số 16 (478) , tr 11 Ngô Gia Hồng (2013), “Người nộp thuế góc độ luật quản lý thuế vấn đề lý luận thực tiễn”, khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, Trƣờng Đại học Luật T.p HCM 12 Phạm Thị Thúy (2012), “Chế độ pháp lý đăng ký, kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp”, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật trƣờng Đại học Luật T.p HCM, tr.32 13 Hoàng Thị Liên- Phó viện trƣởng VKSND tỉnh Nghệ An, (2013), “Cần hƣớng dẫn giải thích số quy định BLHS tội phạm liên quan đến hóa đơn GTGT”, Tạp chí Kiểm sát số 04 (2/2013), tr.42, 43 14 Trung Kiên (2014), “Ứng dụng công nghệ đối chiếu chéo phát 3400 số hóa đơn giả”, Tạp chí thuế nhà nước số 17 (479), tr.11 15 Mai Kiên (2013), “Hóa đơn điện tử - xu hƣớng tất yếu”, Tạp chí Thuế nhà nước, số 52 (462), tr 16 Bài vấn bà Trịnh Thị Thu Thủy- trƣởng phòng tuyên truyền hỗ trợ cục thuế Tp.HCM”,(2013), Tạp chí thuế nhà nước, số 39(449) 17 Quyết định giám đốc thẩm số 07/2013/HS-GĐT ngày 10/6/2013 Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xét xử bị cáo tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nƣớc”, (2003), Tạp chí tịa án nhân dân kỳ II tháng 10/2013, số 20, tr.47 18 TM (2013), “Chỉ doanh nghiệp thành lập thuộc nhóm rủi ro cao phải xác nhận trƣớc in hóa đơn”, Tạp chí Thuế nhà nước, Số 39 (449), tr.8 III Nguồn tài liệu từ internet: http://doc.edu.vn/default.aspx http://www.inlevinh.com.vn/ http://dddn.com.vn/phap-luat http://www.khoinghiep.info/ http://www.baohaiquan.vn/pages/default.aspx http://thanhtra.com.vn/ http://www.intecovietnam.com/ ... hóa đơn, loại hóa đơn theo quy định pháp luật hành vai trò hóa đơn việc xác định nghĩa vụ thuế đối tƣợng nộp thuế - Quy định hóa đơn đƣợc cụ thể hóa nhƣ quy định pháp luật thẩm quy? ??n in ấn, phát... hiểu hóa đơn góc độ pháp lý quy định hóa đơn pháp luật thuế nói chung Trên sở văn pháp luật hóa đơn, tác giả tập trung làm sáng tỏ nội dung hóa đơn quy định pháp luật hóa đơn Thơng qua việc nghiên... Hóa đơn sở để khấu trừ hoàn thuế doanh nghiệp 15 1.2 Quy định pháp luật hành hóa đơn việc xác định nghĩa vụ thuế 16 1.2.1 Quy? ??n nghĩa vụ chủ thể việc in ấn, phát hành, quản lý sử dụng hóa đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định pháp luật về hóa đơn trong việc xác định nghĩa vụ thuế (luận văn thạc sỹ luật học) , Quy định pháp luật về hóa đơn trong việc xác định nghĩa vụ thuế (luận văn thạc sỹ luật học)

Mục lục

Xem thêm