0

Quy định pháp luật về thỏa thuận trước phương pháp xác định giá tính thuế trong các giao dịch liên kết

149 0 0
  • Quy định pháp luật về thỏa thuận trước phương pháp xác định giá tính thuế trong các giao dịch liên kết

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH TRẦN QUANG HUY TRẦN QUANG HUY   LUẬN VĂN CAO HỌC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỎA THUẬN TRƯỚC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TRONG CÁC GIAO DỊCH LIÊN KẾT LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC   NĂM 2013 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH TRẦN QUANG HUY QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỎA THUẬN TRƯỚC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TRONG CÁC GIAO DỊCH LIÊN KẾT LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Kinh tế - Mã số: 60.38.01.07 Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN THỊ THÀNH DƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình tơi tự nghiên cứu hồn thành hướng dẫn khoa học TS Phan Thị Thành Dương Tác giả luận văn Trần Quang Huy DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT APA Advance Pricing Agreement/Arrangement Thỏa thuận trước phương pháp xác định giá tính thuế Thỏa thuận giá trước ATO Australian Taxation Office Cơ quan thuế Liên Bang Úc BAPA Bilateral Advance Pricing Arrangement Thỏa thuận giá trước theo thủ tục thỏa thuận song phương CPM Cost Plus Method Phương pháp giá vốn cộng lãi CRA Canada Revenue Agency Cơ quan thuế Canada (Cục Doanh thu nội địa) CUP Comparable Uncontrol Price Method Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập DTA Double Taxation Agreement Hiệp định tránh đánh thuế hai lần IRC Internal Revenue Code Bộ luật thuế nội địa Hoa Kỳ IRS Internal Revenue Service Cơ quan thuế nội địa Hoa Kỳ MAP Mutual Agreement Procedure Thủ tục thỏa thuận song phương (hoặc đa phương) NTA National Tax Agency (of Japan) Cơ quan thuế quốc gia Nhật Bản NTS National Tax Service (of Korea) Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc OECD Organization for Economic Cooperation and Development Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế giới PCM/TNMM Profit Comparable Method/Transactional Net Margin Method Phương pháp so sánh lợi nhuận/Phương pháp tỷ suất lợi nhuận giao dịch PSM Profit Split Method Phương pháp tách lợi nhuận RPM Resale Price Method Phương pháp giá bán lại SAT State Administration Of Taxation (People’s Republic of China) Cơ quan thuế quốc gia Trung Quốc TNC Transnational Corporation Công ty xuyên quốc gia TNDN TPM Thu nhập doanh nghiệp Transfer Pricing Method Phương pháp xác định giá thị trường phương pháp xác định giá tính thuế DANH MỤC CÁC HÌNH HÌNH 1: APA đơn phương HÌNH 2: APA song phương HÌNH 3: APA đa phương DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 1: Thời gian trung bình số lượng APA hồn thành số quốc gia BẢNG 2: Các nước áp dụng APA MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU i CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỎA THUẬN TRƯỚC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ (APA) 1.1 Khái quát APA 1.1.1 Hoàn cảnh đời APA 1.1.2 Khái niệm phân loại APA 1.1.3 Vai trò nguyên tắc quy định pháp luật APA 15 1.2 Khái quát quy định pháp luật APA 22 1.2.1 Khái niệm lịch sử hình thành quy định pháp luật APA 22 1.2.2 Quan hệ pháp luật APA 26 CHƯƠNG II: ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỎA THUẬN TRƯỚC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ (APA) 36 2.1 Khái quát chuyển giá Việt Nam 36 2.1.1 Thực trạng chuyển giá Việt Nam 36 2.1.2 Thực trạng pháp luật APA Việt Nam 37 2.1.3 Sự cần thiết phải xây dựng quy định pháp luật APA Việt Nam 39 2.2 Yêu cầu đặt xây dựng quy định pháp luật APA 41 2.2.1 Bảo đảm quyền lợi ích Nhà nước 41 2.2.2 Bảo đảm quyền lợi ích đáng người nộp thuế 42 2.2.3 Bảo đảm mơi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh 43 2.3 Kiến nghị xây dựng quy định pháp luật APA 44 2.3.1 Xác định đối tượng phạm vi áp dụng APA 44 2.3.2 Trình tự, thủ tục nội dung APA 46 2.3.3 Thời hạn hiệu lực khả hồi tố APA 58 2.3.4 Quy định quản lý, giám sát thực APA 62 2.3.5 Các vấn đề pháp lý khác liên quan đến APA 67 2.3.6 Các giải pháp bổ trợ thúc đẩy phát triển APA Việt Nam 72 KẾT LUẬN 75 PHỤ LỤC A – HƯỚNG DẪN APA CỦA TRUNG QUỐC - PHỤ LỤC B – HƯỚNG DẪN APA CỦA MALAYSIA - 24 PHỤ LỤC C – HƯỚNG DẪN APA CỦA ẤN ĐỘ - 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO I PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đầu tư trực tiếp nước (FDI) đánh giá nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng góp phần đưa kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế quốc tế Tuy nhiên, đầu tư trực tiếp nước ngồi cơng ty xuyên quốc gia không tạo hội mà có thách thức, bên cạnh điều kiện thuận lợi cho phát triển cịn có tác động tiêu cực cạnh tranh bất bình đẳng, lũng đoạn tư độc quyền… Một vấn đề quan tâm hàng đầu ngành thuế hoạt động chuyển giá vấn đề kiểm sốt chuyển giá Các tập đồn, cơng ty xuyên quốc gia nước triệt để lợi dụng chế trình độ quản lý kinh tế, tài chưa hồn thiện Việt Nam để hưởng lợi thông qua hoạt động chuyển giá giao dịch với bên có quan hệ liên kết Thực trạng doanh nghiệp FDI báo cáo lỗ lớn, liên tục nhiều năm không làm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách nhà nước mà cịn tạo cạnh tranh khơng lành mạnh với doanh nghiệp nước, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư Nguyên nhân chủ yếu làm tăng tình hình chuyển giá Việt Nam có chênh lệch thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) khu vực nước sách ưu đãi thuế với nước, vùng lãnh thổ khác Đây điều kiện để doanh nghiệp FDI thực việc chuyển giá để tối đa hoá lợi nhuận Hơn nữa, hoạt động chuyển giá doanh nghiệp FDI Việt Nam cịn nhằm mục đích chiếm lĩnh thị trường để tránh né nghĩa vụ người lao động trách nhiệm xã hội Ở góc độ quản lý nhà nước, tình hình kiểm sốt chuyển giá Việt Nam thời gian qua gặp nhiều khó khăn, hiệu chưa cao chưa có khung pháp lý hồn thiện; quan thuế chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có nhiều liệu doanh nghiệp, số lượng cán có trình độ chun mơn, đặc biệt hiểu biết chuyển giá cịn q ít; chưa có chế tài đủ mạnh để răn đe, xử lý hành vi trốn thuế thông qua chuyển giá Bên cạnh đó, kiểm sốt chuyển giá cơng việc nhạy cảm, việc thực xử lý nghiêm doanh nghiệp liên kết trốn thuế chuyển giá phải có biện pháp mềm dẻo, khéo léo để không làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc thu hút đầu tư nước ngồi Ngày 21/05/2012, Bộ Tài ban hành Quyết định số 1250/QĐ-BTC phê duyệt Chương trình hành động kiểm sốt hoạt động chuyển giá giai đoạn 2012– 2015 thể tâm Nhà nước việc huy động nguồn lực, giải pháp ‐ii‐  nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác quản lý hoạt động chuyển giá; tăng cường tính tuân thủ pháp luật người nộp thuế; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh doanh nghiệp Một sáu nhóm nội dung chương trình hành động cho giai đoạn 2012–2015 theo Quyết định 1250/QĐBTC nghiên cứu xây dựng dự thảo trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế theo hướng cho phép áp dụng Cơ chế Thoả thuận trước phương pháp xác định giá tính thuế - gọi Thỏa thuận xác định giá trước Thỏa thuận giá trước (Advanced Pricing Agreement - APA) APA chế kiểm soát chuyển giá áp dụng phổ biến số quốc gia có trình độ quản lý thuế tiên tiến Hoa Kỳ, Canada, Anh, Đức, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc Một số quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Malaysia gần Ấn Độ đưa chế vào pháp luật nước để hỗ trợ kiểm soát chuyển giá Theo Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế, áp dụng chế APA, người nộp thuế chủ động đề xuất biện pháp tính giá mức giá thực mua – bán doanh nghiệp liên kết nhóm trước khai nộp thuế, quan thuế Việt Nam (phối hợp với quan thuế nước ngồi có ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần – DTA với Việt Nam) giám sát, kiểm soát để chống gian lận chuyển giá Như việc ký kết Thỏa thuận giá trước với quan thuế, người nộp thuế hồn tồn n tâm sách giá chuyển giao mình, người nộp thuế phải tuân thủ theo thỏa thuận ký lo lắng bị kiểm tra, tra sách định giá nội Việc bổ sung chế APA Luật Quản lý thuế tạo chủ động cho doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh thực nghĩa vụ thuế, tạo thuận lợi cho công tác hành thu, khai thác hiệu bảo vệ nguồn thu sở doanh nghiệp hưởng ưu đãi đầu tư, tiếp cận khai thác thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ phải có nghĩa vụ đóng góp tài chính1 APA đưa vào Luật Quản lý thuế để làm sở áp dụng dự kiến thực từ năm 2014 Với mong muốn tìm hiểu rõ chất, nguyên tắc vận hành chế APA hệ thống pháp luật số quốc gia cụ thể học kinh nghiệm thực tế họ q trình áp dụng để thấy tính ưu việt khả áp dụng chế Việt Nam, tác giả chọn đề tài Quy định pháp luật Thỏa thuận trước phương pháp xác định giá tính thuế giao dịch liên kết để nghiên cứu Nguyễn Văn Thắng, (2012), Các giải pháp nhằm kiểm soát hoạt động chuyển giá năm 2012, http://khanhhoa.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b0/04_ - Truy cập 29/9/2012 14:53     ‐iii‐  Tình hình nghiên cứu đề tài Qua nghiên cứu, tìm hiểu cơng trình nghiên cứu Thỏa thuận giá trước – APA cơng bố ngồi nước nêu lên số cơng trình tiêu biểu sau: 2.1 Ở Việt Nam “Pháp luật kiểm soát chuyển giá Việt Nam” (Luận án Tiến sỹ Luật học Phan Thị Thành Dương, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh – 2010) Đây cơng trình nghiên cứu toàn diện, bao quát vấn đề liên quan đến chuyển giá kiểm soát chuyển giá góc độ lý luận khoa học pháp lý thực tiễn pháp luật Việt Nam Trong cơng trình này, tác giả đề cập đến APA chế pháp lý hữu hiệu việc kiểm soát chuyển giá “Áp dụng pháp luật kiểm soát chuyển giá Việt Nam hoạt động kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp” (Luận văn Thạc sỹ Luật học Võ Thanh Thủy, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh – 2011) Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận chung chuyển giá pháp luật kiểm soát chuyển giá quản lý thuế TNDN Việt Nam Tác giả đề cập đến phương pháp xác định giá thị trường (TPM), quy định ấn định giá chuyển nhượng công cụ quản lý thuế TNDN đồng thời cho thấy số vấn đề cịn tồn pháp luật kiểm sốt chuyển giá kiến nghị giải pháp hoàn thiện, APA nhắc đến giải pháp pháp lý hỗ trợ kiểm sốt chuyển giá có hiệu để phục vụ công tác hành thu quan thuế “Chuyển giá: Lý luận, thực tiễn pháp luật kiểm soát chuyển giá Việt Nam” (Luận văn Thạc sỹ Luật học Phan Thị Liễu, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh – 2006) Trong cơng trình này, tác giả nghiên cứu tổng quát vấn đề liên quan đến chuyển giá pháp luật chuyển giá Việt Nam đến năm 2006, chủ yếu quy định Thông tư 117/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 Bộ Tài hướng dẫn thực việc xác định giá thị trường giao dịch kinh doanh bên có quan hệ liên kết APA nhắc đến biện pháp bổ sung nhằm hoàn thiện pháp luật chuyển giá Việt Nam Ngồi cơng trình khoa học tiêu biểu liên quan đến pháp luật chuyển giá nêu cịn có số cơng trình khoa học khác có liên quan hay đề cập đế APA như:     ‐iv‐  “Thỏa thuận xác định giá trước khả áp dụng hoạt động quản lý thuế Việt Nam” (Bài viết TS Nguyễn Tiến Dũng, Lý Thị Ngọc Loan - Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh – đăng trang thơng tin điện tử Nghiên cứu lập pháp tháng 11 năm 2012) “Kinh nghiệm số nước đại hóa công tác quản lý thuế ” (Thông tin chuyên đề Viện Nghiên cứu lập pháp - Ủy Ban Thường vụ Quốc hội dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ kỳ họp thứ Quốc hội khóa XIII, 2012) “Kinh nghiệm quốc tế quản lý thuế” (Tài liệu tham khảo Bộ Tài chính, 2011) “Chuyển giá công ty đa quốc gia Việt Nam” (Luận văn Thạc sỹ Kinh tế Nguyễn Thị Quỳnh Giang, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – 2010) “Chuyển giá công ty đa quốc gia giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế” (Luận văn văn Thạc sỹ Kinh tế Huỳnh Thiên Phú, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – 2009) Hầu hết cơng trình nghiên cứu khoa học chuyển giá nước kể có đề cập đến giới thiệu APA biện pháp hỗ trợ để quản lý thuế kiểm soát chuyển giá chưa sâu vào nghiên cứu chế cách hệ thống toàn diện Hơn nữa, Thỏa thuận giá trước vấn đề pháp lý hoàn toàn Việt Nam, chưa có pháp luật quy định nội dung thủ tục cụ thể nên nghiên cứu dừng lại mức độ giới thiệu, chưa bao quát toàn trình chế APA 2.2 Ở nước ngồi APA có lịch sử hình thành phát triển 20 năm áp dụng 30 quốc gia2 giới nên cơng trình nghiên cứu APA nước phong phú, tiêu biểu là: “Guidelines For Conducting Advance Pricing Arrangements Under The Mutual Agreement Procedure (“MAP APAs”) (Hướng dẫn thực Thỏa thuận giá trước theo thủ tục Thỏa thuận song phương tổ chức OECD3 ban hành lần đầu năm 1999, sửa đổi bổ sung 2010) Ernst & Young, (2012), Managing Global Transfer Pricing Issues With Advance Pricing Agreements, tr.2 Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế giới (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) OECD gồm 34 quốc gia thành viên Hai mươi quốc gia ký Công ước OECD vào ngày 14 tháng 12 năm 1960, kể từ đó, 14 quốc gia khác trở thành thành viên Tổ chức OECD đưa cho nước thành viên khuôn khổ pháp lý chung, khuôn khổ này, nước thành viên giao lưu phát       Mẫu số CED (Xem khoản (1) Điều 10I) Đề nghị áp dụng Thỏa thuận giá trước Kính gửi: Nhà chức trách có thẩm quyền Ấn Độ Tổng giám đốc Cơ quan Thuế thu nhập (Thuế Quốc tế) New Delhi Chào Ông/Bà, Với văn (Tên người nộp đơn) mong muốn đàm phán APA với Hội đồng Trung ương Thuế trực thu Tôi gửi kèm theo thông tin chi tiết theo yêu cầu sau: I Tổng quát Cụ thể người nộp đơn: a b c d e f g Tên đầy đủ người nộp đơn: Mã số thuế (PAN): Địa người nộp đơn: Địa để liên lạc: Các địa điểm kinh doanh doanh nghiệp Ấn Độ: Email số điện thoại liên lạc người mà thư từ yêu cầu phải thực hiện: Tên định đại diện ủy quyền, người tham gia thảo luận với CA đàm phán APA: Người nộp đơn đề nghị thảo luận trước nộp đơn? Nếu có, xin vui lòng cung cấp: Ngày nộp đơn cho họp tham vấn trước nộp hồ sơ: a Ngày họp trước nộp hồ sơ với Nhóm APA: Tên doanh nghiệp liên kết có liên quan đến APA yêu cầu: Tên nước doanh nghiệp liên kết nêu (3) đặt trụ sở: a Bạn nộp đơn xin đơn phương, song phương đa phương APA: đơn phương/song phương/đa phương b Nếu bạn nộp đơn xin APA song phương đa phương, doanh nghiệp liên kết có áp dụng APA với CA nước nơi cư trú họ khơng: c Nếu có, kèm theo chứng hồ sơ đề nghị áp dụng với CA nước khác: có/khơng d Nếu khơng, đến hồ sơ đề nghị gửi cho CA nước khác: e Nếu đề nghị áp dụng APA đơn phương liên quan đến giao dịch quốc tế với thực thể nằm quốc gia mà Ấn Độ có hiệp định thuế, theo Điều 90 Điều 90A Luật liên quan đến vấn đề tránh đánh thuế hai lần, vui lịng giải thích lý       ‐ 46 ‐    yêu cầu APA song phương đa phương Thơng tin trả phí người nộp đơn: Số tiền: Chứng từ số: Ngày: Rs Thời hạn đề xuất APA ngày bắt đầu: Chi tiết giao dịch quốc tế đề nghị áp dụng APA (Mơ tả hàng hóa dịch vụ mà APA đề xuất có liên quan): Đề xuất phương pháp xác định giá chuyển giao: 10 Các điều khoản, điều kiện giả định quan trọng đề xuất cho APA: 11 Lịch sử tình hình người nộp đơn doanh nghiệp liên kết: 12 Mô tả chung kinh doanh sản phẩm / dịch vụ: 13 Cấu trúc tập đoàn, sơ đồ tổ chức, cấu hoạt động, bao gồm chuỗi giao dịch chính: 14 Xác định tất luồng giao dịch khác tập đoàn (số lượng, định hướng giá trị) có tác động đến giá giao dịch kiểm soát: 15 Đơn vị tiền tệ thực thể đồng tiền sử dụng cho giao dịch đề xuất kiểm soát APA: 16 Hệ thống kế toán tính giá thành, sách, thủ tục thực tiễn, bao gồm khác biệt quan trọng kế tốn tài thuế ảnh hưởng đến TPM: II Phân tích chức 17 Phân tích chi tiết chức người nộp đơn tất bên liên kết liên quan đến giao dịch kiểm soát: 18 Các chiến lược kinh doanh – Báo cáo ngân sách tương lai, dự báo kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn tương lai bao phủ APA đề xuất, xu hướng chung kinh doanh ngành, định hướng / chiến lược kinh doanh tương lai bao gồm R&D, sản xuất tiếp thị: 19 Thơng tin tài hoạt động, bao gồm báo cáo hàng năm cơng ty: (Xin vui lịng gửi kèm theo sao) a Các Báo cáo tài sở hợp chưa hợp cho năm năm trước, chu kỳ kinh doanh phù hợp (Cũng cần cung cấp báo cáo tạm thời giai đoạn gần đến ngày nộp hồ sơ): b Các Tờ khai thuế thu nhập tài liệu hỗ trợ liên quan ba năm trước bao gồm Mẫu số CEB: c Báo cáo hoạt động (gộp thuần) phân chia theo dòng sản phẩm, phận, đơn vị, khu vực địa lý cho năm năm trước, chu kỳ kinh doanh phù hợp: 20 Các nghiên cứu tài tiếp thị có liên quan: (Xin vui lịng gửi kèm theo sao) 21 Bản tất thỏa thuận nội có liên quan (giá cả, chia sẻ chi phí, quyền, quan hệ phân phối v.v…): (Vui lịng đính kèm sao) III Phân tích thông tin kinh tế ngành thị trường       ‐ 47 ‐    22 Phân tích thơng tin kinh tế ngành: a Mơ tả tồn diện ngành tập quán hoạt động công nghiệp thương mại thường chấp nhận: b Xác định thông tin chung đối thủ cạnh tranh, có thị phần tương ứng: c Các thống kê ngành kinh doanh chung, số tài chính, phân tích / nghiên cứu: d Các yếu tố thành cơng quan trọng: 23 Phân tích chi tiết thị trường tất nước có liên quan: IV Tình hình chuyển giá 24 Thảo luận cân nhắc vấn đề pháp luật yêu cầu có liên quan theo: a Luật pháp Ấn Độ b Luật nước c Hiệp định thuế thu nhập từ Ấn Độ nước 25 Thảo luận phương pháp chuyển giá, sách thực tiễn áp dụng người nộp đơn với doanh nghiệp liên kết liên quan đến giao dịch kiểm soát ba năm qua, chu kỳ kinh doanh phù hợp: 26 Thảo luận định có liên quan, APA / BAPA / MAPA, thỏa thuận tương tự khác ký kết với quan thuế nước ngoài, để định giá chuyển nhượng, định giá khác, vấn đề thuế khác giao kết người nộp đơn (hoặc doanh nghiệp liên kết nó) với Ấn Độ quyền nước ngồi: 27 Thảo luận lịch sử kiểm tra thuế thu nhập Ấn Độ, khiếu nại, kiện tụng nhà chức trách có thẩm quyền: 28 Thảo luận lịch sử kiểm tra thuế thu nhập nước ngoài, khiếu nại, kiện tụng nhà chức trách có thẩm quyền: 29 Thảo luận năm thuế chưa tốn (Ấn Độ nước ngồi) thuế thiếu, luật pháp vấn đề liên quan khác: V Phân tích Phương pháp chuyển giá: 30 Cung cấp tất thông tin, bao gồm phân tích chi tiết giải thích cần thiết để chứng minh phù hợp TPM đề xuất, phù hợp với quy định chuyển giá theo quy định pháp luật thuế thu nhập Ấn Độ: 31 Thảo luận phân tích phương pháp chuyển giá, áp dụng từ chối, cho giao dịch kiểm soát Đặc biệt cung cấp chi tiết chấp nhận từ chối so sánh nội (Chỉ giả định, chiến lược sách có ảnh hưởng đến việc chấp nhận từ chối TPM): 32 Tóm tắt TPM lựa chọn TPM bổ sung, sử dụng kiểm tra đắn: VI Tác động TPM đề xuất 33 Áp dụng TPM đề xuất giao dịch kiểm soát ba năm hoạt động trước chu kỳ kinh doanh gần nhất, thảo luận kết quả: 34 Áp dụng TPM đề xuất cho khoảng thời gian người nộp đơn muốn APA bao gồm thảo luận kết quả:       ‐ 48 ‐    35 Thảo luận định lượng sai biệt, có, phương pháp áp dụng phần IV: Tôi tuyên bố với hiểu biết niềm tin tôi, thông tin cung cấp đơn trình bày trung thực Trân trọng, Địa điểm: Ngày: Người đề nghị Ghi chú: Hồ sơ đề nghị áp dụng APA song phương đa phương nộp cho Cơ quan có thẩm quyền tức Bộ phận thư ký FT&TR-I, New Delhi gồm ba Hồ sơ đề nghị áp dụng APA đơn phương nộp cho Tổng Giám đốc Cơ quan Thuế thu nhập (Thuế Quốc tế), New Delhi gồm ba Nếu phần quy định trả lời mục hồ sơ không đủ chỗ, tài liệu riêng biệt đính kèm sử dụng cho mục đích Những tài liệu đính kèm phải có chữ ký người ủy quyền ký Đề nghị Lệ phí tính theo khoản (5) Điều10I Đề nghị gửi với tất tài liệu liên quan       ‐ 49 ‐    Mẫu số CEE (Xem phụ quy tắc (2) quy tắc 10J) Đề nghị rút yêu cầu APA Kính gửi: Nhà chức trách có thẩm quyền Ấn Độ Tổng giám đốc Cơ quan Thuế thu nhập (Thuế Quốc tế) New Delhi Chào Ông/Bà, Với văn (Tên người nộp đơn) nộp hồ sơ đề nghị APA đơn phương / song phương / đa phương vào dd / mm / yyyy Vì lý nêu đây, xin rút hồ sơ: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tôi tuyên bố với hiểu biết niềm tin tôi, thông tin cung cấp liên quan đến việc rút hồ sơ yêu cầu APA xác trình bày trung thực tơi hồn tồn hiểu lệ phí tơi trả theo Điều 10I Quy định Thuế thu nhập khơng hồn lại Trân trọng, Địa điểm: Ngày: Người đề nghị Ghi chú: Đề nghị rút hồ sơ phải nộp ba Đề nghị rút hồ sơ nộp trước quan chức năng, trước mà đề nghị APA thực Nếu có phần quy định trả lời mục hồ sơ tìm thấy khơng đủ, tài liệu riêng biệt đính kèm sử dụng cho mục đích Những tài liệu đính kèm phải có chữ ký người ủy quyền ký Đề nghị       ‐ 50 ‐    Mẫu số CEF (Xem phụ quy tắc quy tắc 10O) Báo cáo hàng năm tuân thủ Thỏa thuận giá trước Kính gửi: Tổng giám đốc Cơ quan Thuế thu nhập (Thuế Quốc tế) New Delhi Chào Ơng/Bà, Tơi nộp Báo cáo tuân thủ cho giai đoạn …dd / mm / yyyy… đến …dd / mm / yyyy… cho Thỏa thuận giá trước ký kết (Tên người nộp thuế) Hội đồng Thuế trực thu Trung ương, số APA tham khảo …………… ngày … … … Về vấn đề tơi trình bày thơng tin theo u cầu sau: Thông tin chi tiết người nộp thuế: a b c d e Tên đầy đủ người nộp thuế: Mã số thuế (PAN): Địa người nộp thuế: Địa để liên lạc: Email số điện thoại liên lạc người cho thư từ: Loại APA giao kết: a Bạn giao kết APA đơn phương APA song phương APA đa phương? Đơn phương / song phương / đa phương b Nếu bạn giao kết APA song phương APA đa phương, cung cấp tên quốc gia mà APA giao kết Tên doanh nghiệp liên kết mà giao dịch quốc tế thực năm Chi tiết giao dịch kiểm soát: a b c d e f g h Bản chất giao dịch kiểm soát: Giá trị giao dịch kiểm soát: Các quốc gia (các) tham gia: Phương pháp định giá chuyển giao thỏa thuận: Tỷ lệ lợi nhuận thỏa thuận: Kết thực tế đạt được: Điều chỉnh cần thiết: Làm điều chỉnh, có, phản ánh kết tờ khai thuế thu nhập: Có thay đổi mơ hình kinh doanh người nộp thuế năm tài so với: a Năm trước: b Năm trước năm mà APA áp dụng: Có thay đổi [hồ sơ] phân tích chức rủi ro người nộp thuế doanh nghiệp liên kết năm tài so với:       ‐ 51 ‐    a Năm trước: b Năm trước năm mà APA áp dụng: Phương pháp định giá chuyển giao: a Thoả thuận APA: b Thực năm để chứng minh cho nguyên tắc giá thị trường giao dịch quốc tế thuộc phạm vi APA: c Khác biệt (a) (b) trên, có: d Lý cho khác biệt: Các giả định quan trọng: a Thoả thuận APA: b Liệu giả định quan trọng đáp ứng năm hay có thay đổi [trong giả định quan trọng]: c Lý không đáp ứng giả định hay thay đổi giả định quan trọng: Có thay đổi cấu tổ chức nhóm người nộp thuế hợp nhất, mua lại, sáp nhập, chia tách bán doanh nghiệp hình thức khác? Nếu có, xin vui lịng cung cấp đầy đủ chi tiết cho thấy tác động giả định quan trọng thoả thuận APA: 10 Xác định tất điều khoản điều kiện khác thỏa thuận APA cho thấy chúng có tuân thủ khơng Trong trường hợp khơng tn thủ, giải thích lý do: Tôi tuyên bố xem xét thông tin Báo cáo tuân thủ APA hàng năm này, bao gồm tài liệu kèm theo, hiểu biết niềm tin tôi, kiện trình bày báo cáo tài liệu kèm theo thật, toàn diện xác Trân trọng, Địa điểm: Ngày: (Tên người nộp thuế) Ghi chú: Báo cáo tuân thủ hàng năm phải nộp bốn Báo cáo tuân thủ hàng năm phải nộp cho năm thời hạn APA Báo cáo APA riêng biệt nộp cho năm Các thông tin liên quan đến “giao dịch kiểm soát” mục số yêu cầu phải báo cáo riêng biệt cho loại giao dịch Xin đính kèm tất tài liệu thoả thuận APA để chứng minh cho phương pháp tính tốn chuyển giá theo giá thị trường [Thông báo số 36/2012 / F.No.133/ 5/2012-SO (TPL)] (Ashish KUMAR) Giám đốc (Chính sách thuế Pháp luật)       ‐ 52 ‐    TÀI LIỆU THAM KHẢO A VĂN BẢN Việt Nam Quốc hội nước Cộng Hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4, 2012, Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế, số 21/2012 ngày 20/11/2012 Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10, 2006, Luật Quản lý thuế, số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7, 2005, Bộ Luật Dân sự, số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc hội nước Cộng Hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 10, 2003, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, số 03/2003/QH11 ngày 17/3/2003 Quốc hội nước Cộng Hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX kỳ họp thứ 11, 1997, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, số 57-L/CTN ngày 10/5/1997 Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 3, 1997, Luật Giá, số 12/2012/QH13 ngày 20/6/2012 Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 3, 1997, Luật Kế tốn, số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Thủ Tướng Chính phủ nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/05/2011 việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011–2020 Bộ Tài nước Cộng Hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thông tư (dự thảo lần 4), ngày 19/7/2013 hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước phương pháp xác định giá tính thuế (APA) quản lý thuế 10 Bộ Tài nước Cộng Hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thông tư 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 hướng dẫn thực việc xác định giá thị trường giao dịch kinh doanh bên có quan hệ liên kết 11 Bộ Tài nước Cộng Hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thông tư 117/2005/TT-BTC ngày 19/6/2005 hướng dẫn thực việc xác định giá thị trường giao dịch kinh doanh bên có quan hệ liên kết 12 Bộ Tài nước Cộng Hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thông tư 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 hướng dẫn thực quy định thuế hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước Việt Nam       I    13 Bộ Tài nước Cộng Hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thông tư 89/1989/TT-BTC ngày 16/73/1989 hướng dẫn thực quy định thuế hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước Việt Nam 14 Bộ Tài nước Cộng Hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thông tư 74/TCTCT ngày 20/10/1997 hướng dẫn thực quy định thuế hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngồi Việt Nam 15 Bộ Tài nước Cộng Hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thơng tư 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 hướng dẫn thực Hiệp định tránh đánh thuế hai lần loại thuế đánh vào thu nhập tài sản Việt Nam với nước có hiệu lực thi hành Việt Nam 16 Bộ Tài nước Cộng Hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 hướng dẫn kế toán thực sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/12/2005 Bộ trưởng Bộ Tài 17 Bộ Tài nước Cộng Hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thơng tư 23/2005/TT-BTC ngày 30/3/2005 hướng dẫn kế toán thực sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 Bộ trưởng Bộ Tài 18 Bộ trưởng Bộ Tài nước Cộng Hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/12/2005 việc ban hành công bố sáu (6) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 4) 19 Bộ trường Bộ Tài nước Cộng Hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 việc ban hành công bố sáu (6) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 3) 20 Bộ trưởng Bộ Tài nước Cộng Hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định số 1250/QĐ-BTC ngày 21/05/2012 việc phê duyệt Chương trình hành động kiểm sốt hoạt động chuyển giá giai đoạn 2012–2015 Các tổ chức quốc tế 21 OECD, (2010), Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, Paris: OECD 22 OECD, (1999), Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, Paris: OECD       II    23 OECD, (2010), Model Tax Convention on Income and on Capital, Paris: OECD 24 OECD, (2012), Advance Pricing Arrangements - Approaches to Legislation (Pilot version for comments) 25 PATA, (2004), Mutual Agreement Procedure and Advance Pricing Arrangement 26 EUJTPF, (2002), Advance Pricing Arrangement Quốc gia khác 27 Internal Revenue Service (IRS), (2004), Inter Revenue Code (IRC) Section 382; Section 482; Rev Proc 2004-40 “Allocation of income and deductions among taxpayers” 28 Internal Revenue Service (IRS), (2006), Notice 06-09 “Allocation of Income and Deductions Among Taxpayers” 29 Internal Revenue Service (IRS), (1998), Notice 98-65 “Small Business Taxpayer Advance Pricing Agreements” 30 Canada Revenue Agency (CRA), 94-4R, (2001), 94-4R, “International Transfer Pricing: Advance Pricing Arrangements (APAs)” 31 Canada Revenue Agency (CRA), (2005), 94-4R (Special Release) “Advance Pricing Arrangements for Small Businesses” 32 National People’s Congress of China, (2008), The Corporate Income Tax Law 33 State Council of China, (2007), The Implementation Regulations of the Corporate Income Tax Law of China 34 State Administration of Taxation of China (SAT), Implementation Measures of Special Tax Adjustment (Trial) 35 National Tax Agency of Japan (NTA), (2007), Commissioner’s Directive on the Operation of Transfer Pricing (“Administrative Guidelines”) 36 Inland Revenue Board of Malaysia, (2012), Advance Pricing Arrangement Guidelines 37 Ministry of Finance of India (The Central Board of Direct Taxes), (2012), Income Tax       III  (2009), The   B TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Sách, viết 38 Đặng Thị Hoàng Nga, (2011), Đầu tư trực tiếp công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia 39 Dư Ngọc Bích, (2013), Chống chuyển giá khả thực thi pháp luật quan thuế, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp điện tử - http://www.nclp.org.vn (truy cập ngày 18/3/2013) 40 Huỳnh Thiên Phú, (2009), Chuyển giá công ty đa quốc gia giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn văn Thạc sỹ Kinh tế trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 41 Lê Minh Hùng, (2010), Hiệu lực Hợp đồng theo quy định pháp luật Việt Nam – Luận án Tiền sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 42 Lê Minh Tâm (Chủ biên), (2008), Giáo trình Lý luận Nhà nước Pháp luật, Nxb Công an Nhân dân 43 Lê Vương Long, (2006), Những Vấn đề lý luận Quan hệ pháp luật, Nxb Tư pháp 44 Nguyễn Minh Hằng (dịch) – Nhà Pháp luật Việt Pháp, (2012), Các Thuật ngữ Hợp đồng thông dụng, Nxb Từ điển bách khoa 45 Nguyễn Thị Quỳnh Giang, (2010), Chuyển giá công ty đa quốc gia Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 46 Nguyễn Thị Thủy (Chủ biên), (2012), Giáo trình Luật Thuế - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Hồng Đức 47 Nguyễn Tiến Dũng, Lý Thị Ngọc Loan, (2012), Thỏa thuận xác định giá trước khả áp dụng hoạt động quản lý thuế Việt Nam, Trang thông tin điện tử Nghiên cứu lập pháp tháng 11 năm 2012 48 Nguyễn Văn Phụng, (2011), Gian lận giá chuyển giá: Những vấn đề đặt nhà quản lý, Tạp chí Tài điện tử Bộ Tài (eFinance) số 96 ngày 15/06/2011 49 Nguyễn Văn Thắng, (2012), Các giải pháp nhằm kiểm soát hoạt động chuyển giá, Cục thuế tỉnh Khánh Hòa (http://khanhhoa.gdt.gov.vn) 50 Nguyễn Văn Tuyên, (2008), Các nguyên tắc pháp luật thuế Mơ hình cấu trúc Hệ thống pháp luật thuế, trang điện tử Thông tin pháp luật dân - http://thongtinphapluatdansu.edu.vn (truy cập ngày 4/9/2013)       IV    51 Phạm Thị Giang Thu (Chủ biên), (2005), Giáo trình Luật thuế Việt Nam Trường Đại học luật Hà Nội, Nxb Tư Pháp 52 Phạn Duy Nghĩa, (2010), Giáo trình Luật Kinh tế, Nxb Cơng An Nhân dân 53 Phan Thị Liễu, (2006), Chuyển giá: Lý luận, thực tiễn pháp luật kiểm soát chuyển giá Việt Nam, Luận văn thạc sỹ luật học, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 54 Phan Thị Thành Dương, (2010), Pháp luật kiểm soát chuyển giá Việt Nam, Luận án tiến sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 55 Võ Thanh Thủy, (2011), Áp dụng pháp luật kiểm soát chuyển giá Việt Nam hoạt động kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp, Luận văn Thạc sỹ Luật học trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 56 Vũ Văn Cương, (2012), Pháp luật Quản lý thuế kinh tế thị trường Việt Nam – Những vấn đề lý luận thực tiễn, Luận án Tiến sỹ Luật học, Trường Đại học luật Hà Nội Báo cáo 57 UBTV Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Viện Nghiên cứu Lập pháp, 2012, Thông tin chuyên đề: Kinh nghiệm số nước đại hóa cơng tác quản lý thuế phù hợp với thông lệ quốc tế (Tài liệu tham khảo phục vụ kỳ họp thứ Quốc hội khóa XIII) 58 Chính phủ nước Cộng Hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực Luật Quản lý thuế, ngày 27/2/2012 59 Chính phủ nước Cộng Hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tờ trình số 78/TTrCP ngày 20/4/2012 dự án Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế 60 Văn phịng Chính phủ nước Cộng Hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thơng báo số 48/TB-CP ngày 12/2/2012 Kết luận Phó Thủ tướng Hồng Trung Hải tăng cường cơng tác quản lý chống việc chuyển giá doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam 61 Bộ Kế hoạch Đầu tư nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013, Kỷ yếu Hội nghị 25 năm đầu tư trực tiếp nước Việt Nam, Trang Thông tin điện tử Bộ Kế hoạch Đầu tư 62 Bộ Tài nước Cộng Hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2011, Tài liệu tham khảo kinh nghiệm quốc tế quản lý thuế       V    63 VCCI – USAID – VNCI, 2011, Khảo sát PCI - Doanh nghiệp Có vốn đầu tư nước ngồi 2011, Trang Thơng tin điện tử Phịng Thương mại Công nghiệp Việt Nam - http://www.vcci.com.vn, ngày 9/9/2013 TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI 64 Arunacha Shourie, (2002), Whether APAs Are Longterm Solution To Transfer Pricing Disputes? (Master Thesis of Law, McGrill University, Canada) 65 Canada Revenue Agency (CRA), (2013), Advance Pricing Arrangement Program Report 2011-2012 66 Chambre de Commerce Luxembourg (Issued in cooperation with Deloitte S.A.), (2009), Issue N° 1: Transfer pricing 67 Deloitte, (2011), Recommendations for a model Advance Pricing Agreement scheme in India 68 Dylan D Damon, (2005), To What Extent APAs Confer Greater Certainty: With Respect to Transfer Pricing Issues? (Revenue Law Journal, 2005, Vol 15, Issue 1, pp 111-125) 69 Ernst & Young, (2012), Global Transfer Pricing Tax Authorities Survey – Perspectives, Interpretations and Regulatory Change 70 Ernst & Young, (2012), Managing Global Transfer Pricing Issues With Advance Pricing Agreements 71 Ganapati Bhat, (2009), Transfer Pricing, Tax Havents and Global Governance, German Development Istitute 72 HoytT Barber, (2007), Tax Heavens Today, The Benefits and Pitfalls of Banking and Investing Offshore, John Wiley & Sons, Inc 73 IBFD, (2005), Country Servey – Germany: Tranfer Pricing Rules 74 Internal Revenue Service of USA (IRS), (2012), Announcement and Report Concerning Advance Pricing Agreements 2011 75 Internal Revenue Service of USA (IRS), (2013), Announcement and Report Concerning Advance Pricing Agreements 2012 76 ITO, (2012), Advance Pricing Arrangement Program 2009–10 update 77 Jian Li and Alan Paisey, (2005), International Transfer Pricing in Asia Pacific – Perspectives on Trade between Australia, New Zealand and China, Palgrave Macmillan       VI    78 Karl Gruendel, Ken Ōkawara, Mark T Campbell, (2007), Fundamentals of Transfer Pricing in Japan, CCH Asia Pte Limited 79 Kerrie Sadiq, (2007), The Taxing Effects of Advance Pricing Arrangement Program: A Review of APAs And Their Impact on Stakeholders, Journal of Australian Taxation, pp 104-132 80 KPMG, (2012), Navigating APAs – A Global Review of Advance Pricing Arrangements 81 M Durst and R Culbertson, (2003), Clearing Away the Sand: Retrospective Methods and Prospective Documentation in Transfer Pricing Today 82 McDermott Will & Emery, (2013), Multilateral Advance Pricing Agreements 83 Michelle Markham, (2012), Advance Pricing Agreements - Past, Present and Future, Wolters Kulwer Law & Business 84 National Tax Agency of Japan (NTA), (2010), APA Program Report 2009 85 National Tax Agency of Japan (NTA), (2012), Report 2012 86 National Tax Agency of Japan (NTA), (2013), MAP Report 2012 87 National Tax Service of South Korea, 2010, APA Annual Report 2009 88 PricewaterhouseCooper (PwC), (2012), International Transfer Pricing 89 PwC, (2013), Australia – ATO releases APA program 2011-12 update report 90 Reuven S Avi-Yonah, (2007), International Tax As International Law, Cambridge University Press 91 State Administration of Taxation (SAT), (2012), China Advance Pricing Arrangement Annual Report 2011 92 Taxand Malaysia Sdn Bhd, (2012), Guide to Transfer Pricing – Rules, Planning and Compliance Strategies, CCH Asia Pte Limited 93 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), (2009), World Investment Report – Transnational Corporations, Agriconture Production and Development, New York and Geneva D VỤ VIỆC 94     United States Tax Court, (2001), GlaxoSmithKline Holdings, Inc v Commissioner of Internal Revenue   VII    E WEBSITE 95 http://duthaoonline.quochoi.vn 96 http://www.dangcongsan.vn 97 http://www.mof.gov.vn 98 http://www.gdt.gov.vn 99 http://www.hcmtax.gov.vn 100 http://cucthue.binhduong.gov.vn 101 http://hanoi.gdt.gov.vn 102 http://khanhhoa.gdt.gov.vn 103 http://www.hcmulaw.edu.vn 104 http://www.daihocluathn.edu.vn 105 http://www.vcci.com.vn 106 http://www.ey.com 107 http://www.kpmg.com 108 http://www.pwc.com 109 http://www.deloitte.com 110 http://www.oecd.org 111 http://www.irs.gov 112 http://www.ustransferpricing.com/decisions.html 113 http://www.nta.go.jp 114 http://www.chinatax.gov.cn 115 http://www.malaysia.gov.my 116 http://www.incometaxindia.gov.in 117 http://en.wikipedia.org 118 http://www.bakermckenzie.com 119 http://www.mwe.com       VIII  ... thuế (APA) Chương II: Định hướng xây dựng quy định pháp luật Thỏa thuận trước phương pháp xác định giá tính thuế (APA)     CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỎA THUẬN TRƯỚC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH TRẦN QUANG HUY QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỎA THUẬN TRƯỚC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TRONG CÁC GIAO DỊCH LIÊN KẾT LUẬN... (các) quan thuế đạt thống phương pháp xác định giá tính thuế cho giao dịch liên kết tương lai người nộp thuế Quy định pháp luật APA bao hàm hai nhóm quy phạm Thứ nhất, pháp luật APA bao gồm quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định pháp luật về thỏa thuận trước phương pháp xác định giá tính thuế trong các giao dịch liên kết , Quy định pháp luật về thỏa thuận trước phương pháp xác định giá tính thuế trong các giao dịch liên kết