0

Pháp luật về tín dụng phục vụ người nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội việt nam

84 2 0
  • Pháp luật về tín dụng phục vụ người nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH TRẦN NGỌC MINH PHÁP LUẬT VỀ TÍN DỤNG PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH TRẦN NGỌC MINH PHÁP LUẬT VỀ TÍN DỤNG PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Kinh tế - Mã số: 60380107 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Văn Vân TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Pháp luật tín dụng phục vụ người nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Văn Vân Các thông tin, số liệu sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ nguồn tài liệu danh mục tài liệu tham khảo Tơi chịu trách nhiệm hồn toàn lời cam đoan Trần Ngọc Minh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLDS: Bộ Luật Dân HĐQT: Hội đồng quản trị HĐTD: Hợp đồng tín dụng NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM: Ngân hàng Thương mại NHCSXHVN: Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam NXB: Nhà xuất TCTD: Tổ chức tín dụng Tổ TK&VV: Tổ tiết kiệm vay vốn UBND: Ủy ban nhân dân XĐGN: Xóa đói giảm nghèo MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU …………….………………………………………………1 CHƯƠNG KHÁI QUÁT QUAN HỆ PHÁP LUẬT TÍN DỤNG PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO……………………………………………………… 1.1 Khái quát tín dụng phục vụ người nghèo ………………… Nhu cầu vốn cho người nghèo điều kiện kinh tế-xã hội Việt Nam nay……………………………………………………………………… 1.1.2 Khái niệm tín dụng phục vụ người nghèo ………………………….8 1.2 Sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật hoạt động tín dụng cho người nghèo…………………………………………………… 14 1.2.1.Vai trò pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội…………….14 1.2.2 Nhu cầu điều chỉnh pháp luật quan hệ tín dụng phục vụ người nghèo………………………………………………………………… 14 1.2.3 Tính ưu việt dùng công cụ pháp luật để điều chỉnh quan hệ tín dụng người nghèo……………………………………………………… 15 1.3 Quan hệ pháp luật tín dụng phục vụ người nghèo………………… 17 1.3.1 Khái niệm quan hệ pháp luật tín dụng người nghèo………… 17 1.3.2 Chủ thể quan hệ pháp luật tín dụng phục vụ người nghèo…….19 1.3.3 Khách thể………………………………………………………28 1.3.4 Nội dung quan hệ pháp luật tín dụng phục vụ người nghèo… 28 1.4 Hình thức pháp lý quan hệ tín dụng phục vụ người nghèo…….38 1.4.1 Khái qt hình thức pháp lý quan hệ tín dụng cho người nghèo… …………………………………………………………… 38 1.4.2 Đặc điểm Sổ vay vốn………………………………………41 1.4.3 Vai trò pháp lý Sổ vay vốn……………………………… 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1………………………………………………… 43 CHƯƠNG THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO……………………… 44 2.1 Đánh giá quy định pháp luật tín dụng phục vụ người nghèo……………………………………………………………………… 44 2.2 Những bất cập thực tiễn thực pháp luật hoạt động cho vay phục vụ người nghèo………………………………………………… 46 2.2.1 Bất cập quy định điều kiện vay vốn………….… 46 2.2.2 Thẩm định hồ sơ, xét duyệt cho vay……………………….… 47 2.2.3 Hạn mức tín dụng chưa đáp ứng nhu cầu người vay 49 2.2.4 Phương thức cho vay………………………………………… 51 2.2.5 Thời hạn cho vay ngắn, không đáp ứng chu kỳ sử dụng vốn để sản xuất kinh doanh………………………………………………… 53 2.2.6 Quy định pháp luật lãi suất………… ………………………….54 2.2.7 Việc tuân thủ mục đích sử dụng vốn vay…………………….…55 2.2.8 Cơ chế kiểm tra việc sử dụng vốn vay…….……………………56 2.2.9 Xử lý rủi ro…………………………………………………… 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2………………………………………………… 60 CHƯƠNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO……………………………… 61 3.1 Định hướng nguyên tắc hoàn thiện pháp luật hoạt động tín dụng phục vụ người nghèo…………………………………………………61 3.1.1 Quan điểm đạo hoàn thiện pháp luật tín dụng phục vụ người nghèo…… …………………………………………………….61 3.1.2 Nguyên tắc hoàn thiện hoạt động cho vay…………………… 62 3.2 Những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng cho người nghèo……………………………………………63 3.2.1 Hồn thiện quy định pháp luật điều kiện vay vốn quy trình thẩm định, xét duyệt cho vay…… ………………………………… 63 3.2.2 Sửa đổi quy định hạn mức cho vay thời hạn cho vay……65 3.2.3 Về phương thức cho vay………………………………….…….66 3.2.4 Sửa đổi chế điều hành lãi suất………… …………………66 3.2.5 Xây dựng quy chế kiểm tra việc sử dụng vốn vay…….……… 67 3.2.6 Về xử lý rủi ro………………………………………………….67 3.2.7 Bổ sung thêm chế huy động vốn từ nguồn vốn tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế, nhằm ổn định nguồn vốn cho vay Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam bước tự chủ nguồn vốn cho vay………………………………… ……… 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3………………………………………………… 70 PHẦN KẾT LUẬN…………………………………………………………71 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam thực thành công bước đầu công đổi đất nước, đời sống nhân dân cải thiện, phận người nghèo cần nhà nước cộng đồng quan tâm Để thực đạt mục tiêu giảm nghèo, Chính phủ sử dụng nhiều cơng cụ, sách khác Tín dụng cho người nghèo sách quan trọng chương trình giảm nghèo nước ta Hiện nay, khuôn khổ quy định pháp luật, việc cho vay để giảm nghèo hoạt động Việt Nam, thực thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tổ chức tài vi mơ Thực tiễn chứng minh, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam kênh dẫn vốn hiệu người nghèo Việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam có ý nghĩa to lớn người nghèo cần vốn để sản xuất, thay phải chấp nhận nguồn vốn đắt đỏ từ ngân hàng thương mai Mặc dù, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam có lãi suất thấp hơn, dễ dàng tiếp cận hơn, thực tế nhiều người nghèo chưa tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi tiếp cận được, chưa đáp ứng nhu cầu vốn người nghèo Nguyên nhân khác chủ yếu khung pháp luật điều chỉnh quan hệ tín dụng cho người nghèo khơng ổn định, khơng đồng có nhiều bất cập Chưa kể yếu trình tổ chức thực pháp luật Pháp luật tín dụng cho người nghèo lĩnh vực Việt Nam Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 Chính phủ tín dụng người nghèo đối tượng sách khác (sau gọi tắt Nghị định số 78/2002/NĐ-CP) đời có ý nghĩa quan trọng Đây Nghị định đầu tiên, điều chỉnh toàn diện hoạt động tín dụng cho người nghèo Tuy nhiên, đến Nghị định bộc lộ hạn chế, bất cập định trình thực suốt thời gian dài, chưa có văn pháp luật hoàn thiện hơn, để điều chỉnh quan hệ tín dụng người nghèo cách hiệu Do vậy, để xây dựng sở lý luận cho việc tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội phát sinh từ hoạt động tín dụng ưu đãi này, nên tác giả lựa chọn để tiến hành nghiên cứu đề tài: “Pháp luật tín dụng phục vụ người nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật kinh tế Tình hình nghiên cứu đề tài Tín dụng cho người nghèo giải pháp lựa chọn để hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo Giải pháp quan tâm đông đảo nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác Ở phạm vi mức độ khác nhau, có nhiều cơng trình nghiên cứu trực tiếp gián tiếp đề cập đến tín dụng cho người nghèo như: - Hà Thị Hạnh (2004), Giải pháp hoàn thiện mơ hình tổ chức chế hoạt động Ngân hàng sách xã hội, luận án tiến sĩ Kinh tế, Hà Nội - Lê Thị Liễu (2007), Nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, luận văn thạc sĩ Kinh tế, Hà Nội - Nguyễn Anh Tuấn (2011), Cho vay hỗ trợ người nghèo tỉnh Tiền Giang-Thực trạng giải pháp, luận văn thạc sĩ Kinh tế, TP Hồ Chí Minh - Lê Thanh Tâm (2008), Phát triển tổ chức tài nơng thơn Việt Nam, luận án tiến sĩ Kinh tế, TP Hồ Chí Minh - Hồng Văn Thành (2007), Hồn thiện pháp luật tổ chức hoạt động tổ chức tài vi mơ nhỏ Việt Nam, luận văn thạc sĩ Luật học, TP Hồ Chí Minh Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu tiếp cận giải nhiều nội dung mơ hình tổ chức, chế hoạt động tổ chức tài vi mơ, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cách tiếp cận nguồn vốn tín dụng người nghèo, Tuy nhiên, chưa có cơng trình vào nghiên cứu làm sáng tỏ quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ tín dụng người nghèo Theo khảo sát tác giả, Việt Nam chưa có cơng trình nghiên cứu khoa học luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ, khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu pháp luật tín dụng phục vụ người nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Mục đích, đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Thứ nhất, làm sáng tỏ quy định pháp luật tín dụng phục vụ người nghèo Thông qua khảo sát kết luận thực tiễn áp dụng pháp luật tín dụng người nghèo, để nhận diện ưu điểm hạn chế pháp luật, nhận diện nguyên nhân làm cản trở việc thực thi sách, pháp luật tín dụng người nghèo Thứ hai, góp phần hồn thiện khung pháp lý điều chỉnh tín dụng phục vụ người nghèo, như: hoàn thiện quy định pháp luật điều kiện vay vốn quy trình thẩm định, xét duyệt cho vay, sửa đổi quy định hạn mức cho vay, thời hạn cho vay, xây dựng quy chế kiểm tra việc sử dụng vốn vay, sửa đổi chế điều hành lãi suất,… Để thực mục đích đó, nhiệm vụ luận văn là: Thứ nhất, nghiên cứu vấn đề lý luận khung pháp lý điều chỉnh hoạt động tín dụng phục vụ người nghèo Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật hành điều chỉnh quan hệ tín dụng phục vụ người nghèo Thứ ba, đề định hướng giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ tín dụng phục vụ người nghèo 3.2 Đối tượng giới hạn phạm vi nghiên cứu Hệ thống quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ tín dụng phục vụ người nghèo không nhiều, dừng lại Nghị định, Quyết định, Thông tư,… Các văn lại chưa thật hồn thiện, nhu cầu điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng cho người nghèo cần thiết Cho nên, luận văn tập trung nghiên cứu quy định pháp luật tín dụng phục vụ người nghèo, thông qua hoạt động cho vay phục vụ người 63 Thứ hai, việc giải ngân phải gắn liền với tiến độ thực phương án, dự án kinh doanh, sản xuất người nghèo Nguyên tắc bắt buộc người vay trước vay phải có phương án sản suất, kinh doanh phương án sản xuất phải NHCSXHVN xem xét chấp nhận Vốn vay giải ngân tiến độ thực phương án sản xuất cách thức giải ngân linh hoạt, phù hợp với nhu cầu dự án sản xuất người nghèo, để đảm bảo vốn vay không bị sử dụng sai mục đích nhằm nâng cao hiệu việc sử dụng vốn vay Thứ ba, hoàn trả đủ nợ gốc lãi Nguồn vốn NHCSXHVN chủ yếu nguồn vốn Nhà nước cấp bổ sung thời kỳ Để nguồn vốn tín dụng bảo tồn, phát triển, yêu cầu người vay phải hoàn trả đủ nợ gốc lãi Số vốn phát phải thu hồi thời hạn theo thỏa thuận, đảm bảo nguồn vốn NHCSXHVN trì phát triển Ngồi ra, NHCSXHVN nên tạo điều kiện cho người nghèo trả nợ cách thức phù hợp với khả thu hồi vốn họ, tránh trường hợp cứng nhắc quy trình thu nợ nay, gây khó khăn cho người nghèo 3.2 Những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng cho người nghèo Từ bất cập thân quy định pháp luật thực tiễn hoạt động cho vay phân tích chương 2, chúng tơi đưa giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng cho người nghèo theo hướng 3.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật điều kiện vay vốn quy trình thẩm định, xét duyệt cho vay Xuất phát từ chất ý nghĩa hoạt động tín dụng người nghèo, khoản tín dụng cho người nghèo phải đến “địa chỉ” người nghèo Thực tiễn chứng minh rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng chiếm dụng vốn ngân hàng cách xác định sai đối tượng vay vốn kẽ hở quy định điều kiện vay vốn Điều 13 Nghị 64 định số 78/2002/NĐ-CP Theo chúng tôi, để xác định đối tượng vay vốn xác hạn chế tiêu cực thực tiễn thực yêu cầu đặt là: Thứ nhất, Chính phủ phải xây dựng tiêu chí người nghèo cách cụ thể, định lượng, ví dụ như: nâng mức quy định chuẩn nghèo, thu nhập bình qn đầu người, tính ổn định thu nhập, độ tuổi lao động, nghề nghiệp, hội việc làm… Những tiêu chí phải cơng khai áp dụng thống nhất, để xác định đối tượng vay Một tiêu chí cụ thể, xác minh bạch loại bỏ tiêu cực cảm tính xác định đối tượng vay điều kiện để vay vốn; Thứ hai, NHCSXHVN nên xây dựng quy trình thẩm định lựa chọn khách hàng vay đảm bảo yếu tố sau: - Công khai, minh bạch: thơng tin chương trình vay vốn, đối tượng vay, tiêu chí thẩm định biểu mẫu hồ sơ vay vốn phải công khai Mọi người dân có hội tiếp cận thơng tin Có đảm bảo cơng chọn đối tượng cho vay - Quy trình thẩm định phải thiết kế đơn giản để giảm thiểu thời gian, chi phí cho người vay, đảm bảo khoản vay đến người vay cách nhanh nhất, tốn nhất, loại bỏ chế xin cho biểu tiêu cực cấp tín dụng - Đội ngũ cán thẩm định phải có trình độ chun mơn nghiệp vụ ngân hàng, có khả thẩm định kết luận tính khả thi kế hoạch sử dụng nguồn vốn vay khả trả nợ người vay Chúng cho rằng, việc sử dụng cán UBND địa phương cán tổ chức trịxã hội mơ hình giải pháp tình Trong tương lai, UBND địa phương, cán tổ chức trị-xã hội đóng vai trị cung cấp thơng tin hỗ trợ cho nhân viên ngân hàng Việc thẩm định, lựa chọn đối tượng vay phải tiến hành đội ngũ cán tín dụng NHCSXHVN Thứ ba, Nghị định số 78/2002/NĐ-CP dành hẳn chương quy định trách nhiệm quan quản lý Nhà nước, từ Thủ tướng Chính 65 phủ đến Chủ tịch UBND cấp51 Trong chừng mực định, quy định phát huy hiệu cơng tác đạo hoạt động tín dụng sách gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương Tuy nhiên, phân tích quyền địa phương đóng vai trị tun tuyền chủ trương, sách ưu đãi Nhà nước người nghèo Cho nên, Chính phủ ban hành Nghị định thay Nghị định số 78/2002/NĐ-CP vai trị quyền địa phương dừng lại khâu quan tâm, theo dõi, đạo việc cho vay, việc sử dụng vốn vay việc trả nợ người vay Nhiệm vụ quyền địa phương thường xuyên rà soát, bổ sung đối tượng thụ hưởng sách tín dụng ưu đãi theo đạo Thủ tướng Chính phủ, để NHCSXHVN làm xét duyệt cho vay Chính quyền địa phương phải tạo thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi kịp thời, có vốn phát triển sản xuất, khơng tham gia vào q trình thẩm định, lựa chọn đối tượng cho vay mà công tác phải đội ngũ cán NHCSXHVN thực 3.2.2 Sửa đổi quy định hạn mức cho vay thời hạn cho vay Như phân tích phần trên, hạn mức cho vay thời hạn cho vay có tác động tích cực đến hiệu sử dụng vốn vay người nghèo Hiện hoạt động cho vay ngân hàng mang tính bình qn với mức cho vay tối đa 30 triệu đồng/01 hộ gia đình Thời hạn vay phụ thuộc vào nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, có nhiều trường hợp bên vay chưa kịp quay vịng vốn khoản nợ đáo hạn Do đó, Chính phủ nên ban hành quy định cụ thể hạn mức vốn cho vay thời hạn cho vay người nghèo theo hướng: - Mức cho vay tối đa người nghèo điều chỉnh tăng dần cho phù hợp với qui mô tăng trưởng nguồn vốn NHCSXHVN khả sử dụng vốn vay người nghèo Có thể áp dụng mức cho vay phù hợp với nhu cầu vốn thiếu người sản xuất, có xem xét đến phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể người vay hay vào tin tưởng phương án sản xuất người vay đề mà cán tín dụng định mức cho vay cho phù hợp 51 Xem Chương IV Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 66 - Thực cho vay trung hạn người nghèo vay lần đầu vào chu kỳ sản xuất (không phân biệt vay ngắn hạn, trung hạn) Sau người vay hồn trả vốn áp dụng thời hạn cho vay tối đa đối tượng theo qui định chung Thống đốc NHNNVN (cho vay ngắn hạn tối đa 12 tháng, cho vay trung hạn tối đa 60 tháng, cho vay dài hạn khoản vay có thời hạn 60 tháng) Ngoài ra, tiếp tục áp dụng hình thức cho vay lưu vụ, gia hạn nợ, cho vay lại người nghèo thoát khỏi ngưỡng nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo sử dụng vốn có hiệu 3.2.3 Về phương thức cho vay Cơ chế uỷ thác phần chế uỷ thác số công việc quy trình tín dụng người vay, cơng việc liên quan đến vốn tài sản như: giải ngân, thu nợ, thu lãi, tổ chức hạch toán quản lý hồ sơ vay vốn ngân hàng thực Để thực sách tín dụng ưu đãi nhà nước, NHCSXHVN cho vay thông qua uỷ thác phần cho tổ chức trị-xã hội giải pháp tức thời Cho nên, Điều 10 Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg nên bổ sung thêm “NHCSXHVN phải thực quy định pháp luật hợp đồng ủy thác” Cụ thể hợp đồng ủy thác nên quy định nội dung công việc ủy thác cách rõ ràng, vai trò, quyền lợi nghĩa vụ trách nhiệm bên quy định cụ thể hợp đồng uỷ thác; nâng phí ủy thác lên, mức phí khơng cố định mà tùy thuộc quy mô phương án kinh doanh thời hạn vay hợp đồng Đến lúc chế uỷ thác với chất kinh tế nó, xác định địa vị pháp lý Tổ tiết kiệm vay vốn đơn vị nhận ủy thác NHCSXHVN Có mặt pháp lý đủ sở điều chỉnh hoạt động ủy thác 3.2.4 Sửa đổi chế điều hành lãi suất Về nguyên tắc, lãi suất cho vay không thấp lãi suất huy động bình quân cộng với chi phí hoạt động NHCSXHVN Song, cho vay đối tượng người nghèo sách khơng mang tính kinh tế Vì vậy, sách lãi suất cho người nghèo thường thấp 67 Nguồn lực để thực đối tượng thụ hưởng “ưu đãi” điều kiện vay vốn phận để hình thành nên sách tín dụng ưu đãi Nhà nước phận phải Nhà nước quy định Tuy nhiên phận phải thay đổi theo thị trường, để không tạo gánh nặng cho ngân sách không để người nghèo có tâm lý ỷ lại, sử dụng vốn sai mục đích Vì vậy, Điều 11 Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg nên bổ sung chế điều hành lãi suất theo hướng: Chính phủ quy định lãi suất cho vay phù hợp với khả nguồn lực điều kiện thực tế thời kỳ, giao cho HĐQT NHCSXHVN đề xuất Thực tế cho thấy, vừa yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tự chủ tài vừa giao quyền định lãi suất cho vay dễ dẫn đến tình trạng lợi ích cục mà Ngân hàng nâng lãi suất cho vay, gây tổn hại đến quyền lợi người nghèo đối tượng sách khác 3.2.5 Xây dựng quy chế kiểm tra việc sử dụng vốn vay Từ việc hoàn thiện khâu bình xét cho vay sở cách dân chủ công khai để lựa chọn người vay đối tượng, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, tránh tình trạng cho vay khơng đối tượng sử dụng vốn sai mục đích Vì vậy, vấn đề đặt Chính phủ phải có văn quy định rõ NHCSXHVN phải xây dựng quy chế kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay Cụ thể, thời hạn 20 ngày kể từ thời điểm giải ngân, ngân hàng phải cử cán xuống kiểm tra việc sử dụng vốn lần thứ nhất, để giám sát việc sử dụng vốn mục đích cam kết Những lần tiếp theo, ngân hàng phải thường xuyên cử cán kiểm tra định kỳ đột xuất để đảm bảo tiền vay phát phù hợp với tiến độ thực phương án xin vay mục đích cam kết Hàng tháng cán kế toán kê khoản nợ, lập kế hoạch thu nợ Mặt khác, ngân hàng phải chủ động rà sốt đội ngũ cán Phịng giao dịch NHCSXHVN huyện, thực điều động, luân chuyển cán để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng 3.2.6 Về xử lý rủi ro 68 Một đặc điểm bậc việc cho người nghèo vay tài sản đảm bảo Chính phát sinh nhiều yếu tố rủi ro đặc biệt nợ hạn, nợ khó địi cao, khả vốn ngân hàng tiềm ẩn Cho nên, Điều Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg bổ sung thêm quy định việc xử lý nợ bị rủi ro hệ thống NHCSXHVN theo hướng: trường hợp xảy rủi ro chủ quan người vay ngân hàng lập văn báo cáo quan pháp luật xử lý, đồng thời định ngừng quan hệ tín dụng hồ sơ xử lý thu hồi nợ Dư nợ hạch toán vào tài khoàn “nợ chờ xử lý” Lãi suất nợ chờ xử lý tính theo lãi suất nợ hạn kể từ ngày phát vụ việc 3.2.7 Bổ sung thêm chế huy động vốn từ nguồn vốn tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế, nhằm ổn định nguồn vốn cho vay Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam bước tự chủ nguồn vốn cho vay Một hạn chế hạn mức cho vay Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn kinh doanh ngân hàng Như phân tích nguồn vốn ngân hàng chủ yếu Nhà nước phân bổ theo thời kỳ Trong bối cảnh kinh tế khó khăn lượng người thất nghiệp tăng, nhu cầu cần nguồn vốn thực an sinh xã hội lớn, số vốn chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn đòi hỏi Về nguồn vốn NHCSXHVN hoạch định nguồn: vốn điều lệ, vốn huy động, vốn vay, vốn đóng góp tự nguyện, vốn nhận uỷ thác vốn khác52 Trong năm qua, nguồn vốn hoạt động NHCSXHVN tăng trưởng nhanh chóng, song loại nguồn vốn để cấu thành nguồn vốn hoạt động tín dụng sách cần hồn thiện bổ sung Với yêu cầu để NHCSXHVN chủ động bố trí đáp ứng nhu cầu vốn cho đối tượng sách Vấn đề đặt để giải khó khăn vốn cho hoạt động tín dụng sách khơng bố trí từ ngân 52 Xem Chương II Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 69 sách nhà nước, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước mà phải phương châm kết hợp vận dụng tốt nguồn lực: nhà nước, doanh nghiệp cộng đồng dân cư Với yêu cầu Điều Nghị định số 78/2002/NĐ-CP cần bổ sung: nguồn vốn từ ngân sách, cần khai thác nguồn lực tài nhàn rỗi doanh nghiệp cộng đồng dân cư chế thích hợp Ngồi ra, nguồn lực tài lớn tầm huy động nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi từ Kho bạc Nhà nước, tổ chức bảo hiểm, loại quỹ chưa chia doanh nghiệp cần quy định gửi tỷ lệ định vào NHCSXHVN để tạo lập nguồn vốn cho NHCSXHVN Cho nên, Chính phủ nên xây dựng khung pháp lý để Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam huy động nguồn lực tài khơng cộng đồng đối tượng vay vốn mà cộng đồng dân cư nói chung 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay phục vụ người nghèo điều cần thiết có vai trị hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam thực Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011-2020 Cũng nhằm đảm bảo phù hợp nguyên tắc chung pháp luật phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Mặt khác, khn khổ pháp luật hoạt động tín dụng cho người nghèo hồn thiện có tác dụng tạo điều kiện cho người nghèo thực quyền tiếp cận thị trường tín dụng cách đầy đủ Thơng qua đó, khẳng định cần thiết khách quan pháp luật điều chỉnh hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam hệ thống pháp luật quốc gia Đồng thời, tạo điều kiện cho Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam thực tích cực vai trị cung ứng vốn cho người nghèo, đáp ứng nhu cầu vốn người nghèo Với vai trò tầm quan trọng hoạt động cho vay người nghèo thực tốt mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo xác định Vì vậy, thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phải phát huy lợi vốn có, phải nâng cao khả cạnh tranh điều kiện hội nhập, tổ chức tài vi mô Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép hoạt động theo Luật Các tố chức tín dụng 2010 71 PHẦN KẾT LUẬN Thực tế nhu cầu vốn người nghèo ngày gia tăng hoạt động cho vay phục vụ người nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phát triển, song khung pháp lý cho hoạt động tín dụng phục vụ người nghèo chưa thật hoàn thiện việc nghiên cứu pháp luật tín dụng phục vụ người nghèo cần thiết Với mong muốn đóng góp số vấn đề lý luận khung pháp lý điều chỉnh hoạt động tín dụng phục vụ người nghèo Trên sở tìm hiểu, phân tích, đánh giá quy định pháp luật hành điều chỉnh hoạt động tín dụng người nghèo, trọng tâm Nghị định số 78/2002/NĐCP, Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg số quy định nội Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, kết hợp với việc tìm hiểu thực tiễn thực hoạt động cho người nghèo vay Phịng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Thơng qua bất cập thực tiễn thực bất cập từ thân quy định pháp luật, tác giả đưa định hướng giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ tín dụng phục vụ người nghèo Cụ thể như: hồn thiện quy định pháp luật quy trình thẩm định, lựa chọn đối tượng vay; sửa đổi quy định hạn mức thời hạn cho vay; phương thức cho vay; sửa đổi chế điều hành lãi suất; xây dựng quy chế kiểm tra việc sử dụng vốn vay,… Những quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng người nghèo tổng kết, đánh giá qua 10 năm thực hiện, điều cho thấy Nghị định số 78/2002/NĐ-CP Chính phủ có đóng góp quan trọng việc tạo hành lang pháp lý cho tổ chức hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Tuy nhiên, với phát triển kinh tế yêu cầu tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nghị định số 78/2002/NĐ-CP bộc lộ hạn chế, bất cập q trình thực hoạt động tín dụng cho người nghèo, cần sửa đổi hoàn thiện Hoàn thiện quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng cho người nghèo, nhằm tạo mơi trường pháp lý thơng thống thuận lợi cho 72 người nghèo tiếp cận dịch vụ tài chính-ngân hàng, đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng nghèo, đảm bảo phục vụ nhu cầu vốn cho người nghèo ngày tốt Có thể nói hoạt động tín dụng cho người nghèo thật trở thành công cụ giúp giảm nghèo hiệu Nhà nước có khung pháp lý điều chỉnh hoạt động tín dụng phù hợp, rõ ràng, cụ thể để định hướng tạo khuôn khổ pháp luật ổn định Có hoạt động tín dụng người nghèo thực công cụ đắc lực mà Đảng Nhà nước lựa chọn để thực mục tiêu xóa đói, giảm nghèo cách hiệu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn pháp luật Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng năm 2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15 tháng năm 2004 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nghị số 26/2012/QH13 ngày 21/6/2012 Quốc hội việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu thực sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thơn Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 Chính phủ tổ chức hoạt động tổ chức tài quy mơ nhỏ Việt Nam Nghị định số 165/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ số điều Nghị định số 28/2005/NĐ-CP Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 Chính phủ tín dụng người nghèo đối tượng sách khác 10 Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập NHCSXH 11 Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động NHCSXH 12 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm 13 Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 Thủ tướng Chính phủ quy định chuẩn nghèo 14 Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 10/7/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020 15 Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/07/2010 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành chế xử lý nợ rủi ro NHCSXH 16 Thông tư số 161/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 Bộ Tài hướng dẫn thực quy chế xử lý nợ bị rủi ro NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/07/2010 Thủ tướng Chính phủ Văn địa phương 18 Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 UBND tỉnh Trà Vinh việc công bố kết tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo địa bàn tỉnh theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 Thủ tướng Chính phủ Văn hướng dẫn NHCSXHVN 19 Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 27/01/2011 Chủ tịch HĐQT ban hành Quy định xử lý nợ rủi ro hệ thống NHCSXH 20.Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2006 Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH việc ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro hệ thống NHCSXH 21 Quyết định 783/QĐ - HĐQT ngày 29/7/2003 HĐQT NHCSXH ban hành quy chế tổ chức hoạt động Tổ tiết kiệm vay vốn 22 Quyết định số 316 /NHCS ngày 02/5/2003 NHCSXH nghiệp vụ cho vay hộ nghèo 23 Hướng dẫn số 243/NHCSXH-TD, ngày 18/02/2009 NHCSXH hướng dẫn quy trình phát hành sổ vay vốn phát hành biên lai thu lãi tiền vay 24 Văn 316/NHCS - TD Tổng giám đốc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo 25 Văn 676/NHCS - TD việc sửa đổi số điểm văn 316/NHCS - TD việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo 26 Văn số 2934/NHCS-TDNN ngày 02/12/2011 Tổng Giám đốc NHCSXH việc sửa đổi, bổ sung nghiệp vụ phát hành Biên lai thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm tổ viên Tổ tiết kiệm vay vốn toán hoa hồng cho Tổ tiết kiệm vay vốn 27 Văn số 1116/NHCS-QLN ngày 16/05/2011 Tổng giám đốc việc giải đáp thắc mắc sau hội nghị tập huấn xử lý nợ rủi ro 28 Văn số 1114A/NHCS-TD ngày 22/4/22007 NHCSXH hướng dẫn nội dung ủy thác cho vay vốn hộ nghèo đối tượng sách khác NHCSXH với tổ chức trị-xã hội B Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình, sách, tạp chí, luận văn 29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội 30 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình Lý luận chung Nhà nước pháp luật, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội 31 Trường Đại học Luật Hà Nội (2005), Giáo trình luật Ngân hàng, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 32 Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình luật Dân Việt Nam, tập1, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 33 Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình luật Dân Việt Nam, tập2, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội 34 Trường Đại học Luật Hà Nội (2007), Giáo trình Lý luận Nhà nước pháp luật, NXB Tư pháp, Hà Nội 35 Trường Đại học Luật Hà Nội (1995), Tập giảng Luật Tài chínhNgân hàng 36 Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2010), Giáo trình Luật Ngân hàng, NXB Đại học Quốc gia TP HCM 37 Nguyễn Văn Dân (2008), Niên giám thông tin khoa học xã hội, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 38 Hồ Diệu cộng (2003), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh 39 Nguyễn Minh Kiều (2011), Tiền tệ ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 40 Nguyễn Minh Kiều (2011), Quản trị rủi ro ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 41 Nguyễn Minh Kiều (2011), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống kê, Hà Nội 42 Nguyễn Minh Kiều (2011), Hướng dẫn thực hành tín dụng Thẩm định tín dụng Ngân hàng thương mại, NXB Lao động-Xã hội, Hà Nội 43 Nguyễn Văn Tề (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội 44 Viện Khoa học xã hội Việt Nam (2011), Giảm nghèo Việt Nam: Thành tựu thách thức, NXB Thế giới, Hà Nội 45 Viện Ngôn Ngữ Học (2000), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng Tạp chí Ngân hàng số năm 2009, 2010, 2011 2012 48 Hà Thị Hạnh (2004), Giải pháp hoàn thiện mơ hình tổ chức chế hoạt động Ngân hàng sách xã hội, luận án tiến sĩ Kinh tế, Hà Nội 49 Lê Thị Liễu (2007), Nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, luận văn thạc sĩ Kinh tế, Hà Nội 50 Nguyễn Anh Tuấn (2011), Cho vay hỗ trợ người nghèo tỉnh Tiền Giang-Thực trạng giải pháp, luận văn thạc sĩ Kinh tế, TP Hồ Chí Minh 51 Lê Thanh Tâm (2008), Phát triển tổ chức tài nơng thơn Việt Nam, luận án tiến sĩ Kinh tế, TP Hồ Chí Minh 52 Hồng Văn Thành (2007), Hồn thiện pháp luật tổ chức hoạt động tổ chức tài vi mơ nhỏ Việt Nam, luận văn thạc sĩ Luật học, TP Hồ Chí Minh Các báo cáo 53 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (2011), Báo cáo hoạt động ủy thác 54 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (2012), Báo cáo hoạt động ủy thác 55 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (2010), Báo cáo sơ kết thực kế hoạch liên tịch với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 56 Hội Nông dân huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (2012), Báo cáo kết nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác 57 Hội Nông dân huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (2011), Báo cáo tổng kết 58 Ngân hàng Chính sách xã hội Việt nam (2012), Báo cáo kết hoạt động tháng đầu năm 59 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (2011), Báo cáo tổng kết 60 Phịng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (2011), Báo cáo tổng kết hoạt động từ năm 2009 đến năm 2011 61 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (2012), Báo cáo tháng đầu năm ... HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH TRẦN NGỌC MINH PHÁP LUẬT VỀ TÍN DỤNG PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Kinh tế - Mã số: 60380107 Người. .. 1.3 Quan hệ pháp luật tín dụng phục vụ người nghèo? ??……………… 17 1.3.1 Khái niệm quan hệ pháp luật tín dụng người nghèo? ??……… 17 1.3.2 Chủ thể quan hệ pháp luật tín dụng phục vụ người nghèo? ??….19 1.3.3... thực pháp luật hoạt động cho vay phục vụ người nghèo Chương 3: Hồn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng phục vụ người nghèo 5 CHƯƠNG KHÁI QUÁT QUAN HỆ PHÁP LUẬT TÍN DỤNG PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về tín dụng phục vụ người nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội việt nam , Pháp luật về tín dụng phục vụ người nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội việt nam

Từ khóa liên quan