0

Pháp luật về hòa giải tranh chấp lao động và thực tiễn áp dụng

88 1 0
  • Pháp luật về hòa giải tranh chấp lao động và thực tiễn áp dụng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH ***** HỒNG THỊ VIỆT ANH PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 60.38.50 Người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Trần Hồng Hải TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2009 Lời cam đoan Tôi cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu thông tin nêu Luận văn trung thực Các liệu, luận điểm trích dẫn đầy đủ kết nghiên cứu Tác giả Hoàng Thị Việt Anh MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NĨI ĐẦU CHƯƠNG HỊA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG - MỘT THỦ TỤC QUAN TRỌNG TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG Trang 1.1 Lý luận chung hòa giải tranh chấp lao động 1.1.1 Khái niệm hòa giải tranh chấp lao động 1.1.2 Đặc thù hòa giải tranh chấp lao động 12 1.1.3 Nguyên tắc hòa giải tranh chấp lao động 15 1.2 Ý nghĩa hòa giải tranh chấp lao động 18 1.2.1 Sự cần thiết việc qui định hòa giải giải tranh chấp lao động 18 1.2.2 Ý nghĩa hòa giải tranh chấp lao động khía cạnh ưu việt kinh tế, xã hội pháp lý 20 1.3 Khái lược phát triển chế định hòa giải tranh chấp lao động Việt Nam thời kỳ đổi 23 1.3.1 Giai đoạn từ năm 1986 đến năm 1994 24 1.3.2 Giai đoạn từ năm 1995 đến 27 CHƯƠNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 33 2.1 Hòa giải Hội đồng hòa giải lao động Hòa giải viên 33 2.1.1 Qui định pháp luật 33 2.1.2 Thực tiễn áp dụng 37 2.2 Hòa giải Hội đồng trọng tài lao động 41 2.2.1 Qui định pháp luật 41 2.2.2 Thực tiễn áp dụng 45 2.3 Hòa giải Tòa án nhân dân 48 2.3.1 Qui định pháp luật 48 2.3.2 Thực tiễn áp dụng 56 CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 61 3.1 Đối với công tác hòa giải sở 61 3.2 Đối với cơng tác hịa giải Hội đồng trọng tài lao động 66 3.3 Đối với cơng tác hịa giải Tòa án nhân dân 69 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sơ đồ hòa giải tranh chấp lao động cá nhân Phụ lục 2: Sơ đồ hòa giải tranh chấp lao động tập thể Phụ lục 3: Bảng so sánh qui định hịa giải tranh chấp lao động LỜI NĨI ĐẦU Lý chọn đề tài Kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI, Việt Nam lựa chọn đường phát triển kinh tế theo mơ hình kinh tế thị trường, lấy cơng nghiệp hóa, đại hóa làm trọng tâm, đất nước có thay đổi to lớn, tốc độ cơng nghiệp hóa ngày gia tăng nhiều địa phương, đặc biệt thành phố lớn, kéo theo di chuyển số lớn lực lượng lao động từ nông thôn địa phương khác làm việc khu công nghiệp doanh nghiệp Bên cạnh, mặt tích cực chuyển dịch cấu lao động mang lại như: cải thiện điều kiện sống, giảm tỷ lệ thất nghiệp nông thôn, nâng cao nhận thức người lao động việc làm để gia tăng giá trị sức lao động mình, có nhiều vấn đề xã hội nảy sinh Một vấn đề tranh chấp lao động ngày diễn nhiều hơn, tính chất quy mô lớn trở thành vấn đề phức tạp quan quản lý Nhà nước bên có liên quan Theo thống kê Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, sau 10 năm thực thi Bộ luật lao động, nước có 14.000 vụ đình cơng, riêng q I/2009 xảy 46 vụ tranh chấp lao động đình cơng Địa phương xảy nhiều Thành phố Hồ Chí Minh 19 vụ, Bình Dương 13 vụ, Tây Ninh vụ Hầu hết, vụ tranh chấp, đình cơng xuất phát từ việc người lao động yêu cầu tăng lương, giảm tăng ca, cải thiện điều kiện làm việc, yêu cầu người sử dụng lao động thực pháp luật cam kết thoả thuận Tranh chấp lao động xảy không ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống xã hội thân người lao động, môi trường lao động địa phương mà nhân tố làm suy giảm kinh tế gây tác động xấu môi trường đầu tư Việt Nam Tranh chấp lao động khơng nhanh chóng giải cấp sở gây tổn hại nhiều cho xã hội làm gia tăng gánh nặng cho hệ thống tư pháp vụ kiện kéo dài Làm để nâng cao hiệu công tác giải tranh chấp lao động cấp sở, góp phần rút ngắn thời gian giải tranh chấp lao động, giúp cho người lao động người sử dụng lao động hiểu nhau, đạt thỏa hiệp sớm ổn định lại sống, việc làm công việc kinh doanh họ Trong giải tranh chấp lao động có nhiều phương thức giải như: thương lượng, trung gian, hòa giải, trọng tài tòa án Trong đó, phương thức hịa giải nhiều nước giới áp dụng Ở nước, hòa giải sử dụng nhiều hình thức khác tùy thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội thể chế quốc gia có tranh chấp, hịa giải ln áp dụng giải đầu tiên, hịa giải thành khơng điều hịa tranh chấp mà mở cho bên tiếp tục hợp tác với đưa đến thiện chí hợp tác hịa bình, từ loại bỏ mâu thuẫn gây hậu xấu mối quan hệ hai bên tương lai Ở Việt Nam, hòa giải coi trọng giải tranh chấp dân nói chung tranh chấp lao động nói riêng Hịa giải xem nguyên tắc bắt buộc thực quan, tổ chức có thẩm quyền giải tranh chấp lao động (Điều 158 Bộ luật lao động) Đây coi nét văn hóa Á Đơng thể chế định luật pháp Tuy nhiên, thực tiễn giải tranh chấp nhiều vấn đề bất cập dẫn tới hoạt động hịa giải thực tiễn khơng đạt hiệu Cần phải có qui định pháp luật Cần phải có giải pháp khắc phục chế hoạt động để phát huy nhân tố người hòa giải tranh chấp lao động, để hòa giải áp dụng với chất ý nghĩa giải tranh chấp lao động Với mong muốn nghiên cứu sở lý luận qui định pháp luật hòa giải giải tranh chấp lao động để góp phần hồn thiện, nâng cao hiệu hoạt động thay đổi nhận thức người lao động người sử dụng lao động lợi ích cơng tác hòa giải giải tranh chấp lao động, tác giả chọn đề tài “Pháp luật hòa giải tranh chấp lao động thực tiễn áp dụng” làm luận văn Cao học Luật Tình hình nghiên cứu Hoạt động hòa giải tranh chấp lao động từ Bộ luật lao động 1994 sửa đổi, bổ sung năm 2002 có số cơng trình nghiên cứu nội dung này, kể tên cơng trình đáng ý sau: “Hịa giải tranh chấp lao động theo qui định pháp luật Việt Nam” tác giả Nguyễn Thị Hạnh, luận văn tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, năm 2008 Luận văn nêu trình tự hịa giải tranh chấp lao động theo qui định BLLĐ sđbs 2006 BLTTDS 2004 dừng góc độ lý luận luận văn tốt nghiệp đại học, chưa có thực tiễn kiểm nghiệm “Giải tranh chấp lao động thơng qua thương lượng - hịa giải - trọng tài” tác giả Nguyễn Thị Hồng, luận văn tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, năm 1999 Nội dung luận văn tập trung nghiên cứu lĩnh vực pháp luật qui định hòa giải thuộc thẩm quyền tổ chức xã hội chưa nghiên cứu đến phương thức cuối giải tranh chấp lao động Tòa án nhân dân “Hòa giải tranh chấp lao động - số vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Dương Quỳnh Hoa, luận văn Thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội, năm 2006 Luận văn nghiên cứu qui định pháp luật hòa giải tranh chấp lao động theo trình tự, thủ tục pháp luật cũ Bởi Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung năm 2002 trình tự giải tranh chấp lao động thay Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung năm 2006 Hiện nay, chưa có cơng trình nghiên cứu tồn qui định pháp luật toàn qui định pháp luật hòa giải tranh chấp lao động quan, tổ chức có thẩm quyền hòa giải theo qui định Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung 2006 (sau viết tắt BLLĐ sđbs 2006) theo qui định Bộ luật Tố tụng dân 2004 (sau viết tắt BLTTDS 2004) Mục đích, nhiệm vụ đề tài Mục đích đề tài: Làm rõ khái niệm hòa giải chất hòa giải giải tranh chấp lao động Chứng minh hòa giải tranh chấp lao động thủ tục quan trọng giải tranh chấp lao động, phân tích hình thành phát triển chế định hòa giải tranh chấp lao động Việt Nam Đặc biệt, nghiên cứu pháp luật hòa giải tranh chấp lao động hành thực tiễn áp dụng để nêu vấn đề bất cập ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Hướng hoàn thiện sở pháp lý, giải pháp nâng cao hiệu cơng tác hịa giải giải tranh chấp lao động Nhiệm vụ đề tài: Đề tài nghiên cứu cơng tác hịa giải giải tranh chấp lao động Hội đồng hòa giải sở, Trọng tài lao động Tòa án nhân dân; ngun tắt hịa giải tranh chấp lao động trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động quan có thẩm quyền Đưa kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động hòa giải giải tranh chấp lao động, đặc biệt cơng tác hịa giải sở Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các qui định pháp luật thực tiễn hoạt động hòa giải tranh chấp lao động Các chủ thể có thẩm quyền thực hiện, tiến hành hịa giải tranh chấp lao động Kết việc hòa giải thành Hội đồng hòa giải lao động, Trọng tài lao động Tòa án nhân dân Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận bản, nội dung thực tế thực qui định pháp luật hịa giải tranh chấp lao động, đưa ví dụ thực tế số liệu tổng hợp thực trạng cơng tác hịa giải tranh chấp lao động quan, tổ chức có thẩm quyền hịa giải, đồng thời tác giả tham khảo pháp luật số nước giới, quan điểm Tổ chức Lao động Quốc tế để đưa kiến nghị giải pháp phù hợp với hoàn cảnh cụ thể Việt Nam Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu đề tài Cơ sở lý luận luận văn Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối sách Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến nội dung đề tài; nghiên cứu nhà khoa học lĩnh vực liên quan Phương pháp nghiên cứu đề tài dựa sở phương pháp luận tảng Chủ nghĩa vật biện chứng Chủ nghĩa vật lịch sử Trong q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn tác giả sử dụng phối hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học như: phương pháp lịch sử, phân tích, so sánh, chứng minh, tổng hợp khảo sát thực tiễn để làm sáng tỏ nội dung nghiên cứu đề tài Đóng góp ý nghĩa thực tiễn đề tài Mặc dù luận văn khơng phải cơng trình nghiên cứu khoa học hòa giải tranh chấp lao động với cố gắng tác giả luận văn có đánh giá cách tương đối tồn diện qui định pháp luật hòa giải tranh chấp lao động thực tiễn áp dụng Đóng góp luận văn phân tích, đề xuất số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện qui định pháp luật kỹ hòa giải cho hòa giải viên, trọng tài lao động thẩm phán nhằm nâng cao hiệu cơng tác hịa giải giải tranh chấp lao động Đề tài có ý nghĩa thực tiễn việc nâng cao nhận thức công tác hòa giải tranh chấp lao động cho người lao động người sử dụng lao động nói riêng, tầng lớp nhân dân nói chung; vai trị người làm cơng tác hịa giải giá trị việc hịa giải khía cạnh ưu việt kinh tế, xã hội pháp lý Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Hòa giải tranh chấp lao động - thủ tục quan trọng giải tranh chấp lao động Chương 2: Pháp luật hành hòa giải tranh chấp lao động thực tiễn áp dụng Chương 3: Một số kiến nghị giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu hoạt động hòa giải tranh chấp lao động CHƯƠNG HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG - MỘT THỦ TỤC QUAN TRỌNG TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 1.1 Lý luận chung hòa giải tranh chấp lao động 1.1.1 Khái niệm hòa giải tranh chấp lao động Trong kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, quan hệ lao động ngày trở nên đa dạng, phong phú phức tạp Mâu thuẫn lợi ích bên người lao động bên người sử dụng lao động nguyên nhân phát sinh bất đồng Những mâu thuẫn thường giải thông qua thương lượng, thỏa thuận phù hợp với chất quan hệ lao động tự do, bình đẳng Song lúc mâu thuẫn dung hịa tất yếu dẫn đến tranh chấp lao động Chỉ coi tranh chấp lao động bất đồng bên đưa vào thương lượng bên từ chối thương lượng hai phía yêu cầu chủ thể khác can thiệp, giải Ở Indonesia, nước áp dụng trọng tài bắt buộc, tranh chấp lao động có nghĩa tranh chấp người sử dụng lao động tổ chức người sử dụng lao động cơng đồn liên minh cơng đồn liên quan đến bất đồng quan hệ lao động, điều kiện tuyển dụng điều kiện làm việc Ở Australia, theo Luật thiết lập thủ tục hòa giải trọng tài tranh chấp lao động tranh chấp lao động tranh chấp liên quan đến tất vấn đề gắn liền với quan hệ người sử dụng lao động người lao động Ở Nhật Bản, Luật sửa đổi Luật quan hệ lao động năm 1946 tranh chấp lao động có nghĩa xung đột yêu sách phát sinh bên liên quan đến quan hệ lao động quan hệ lao động họ dẫn đến tình có hành động thúc đẩy phát sinh tranh chấp có nguy phát sinh tranh chấp Cịn Luật lao động Jordan định nghĩa: Tranh chấp lao động tranh chấp xảy người sử dụng lao động người lao động liên quan đến có việc hay thất nghiệp, điều khoản điều kiện tuyển dụng người sử dụng lao động khơng có thiện ý tiến hành thương lượng với cơng đồn1 Như vậy, có hai tiêu chí để phân biệt tranh chấp lao động, là, dựa số người tham gia tranh chấp, điều xác định tính chất cá nhân hay tập thể vụ Bộ lao động - Thương binh xã hội (2006), Thủ tục hòa giải trọng tài tranh chấp lao động, Nhà xuất Lao động Hà Nội , tr 11 - 12 tranh chấp; hai là, dựa bất đồng chất vấn đề tranh chấp, thực chất bất đồng vấn đề liên quan đến việc áp dụng giải thích quyền hạn hành vấn đề liên quan đến việc thiết lập quyền hạn (trong trường hợp khác biệt tranh chấp quyền tranh chấp lợi ích) Theo tiêu chí thứ nhất, tất tranh chấp mang tính cá nhân tranh chấp quyền, cịn tranh chấp mang tính tập thể tranh chấp quyền tranh chấp lợi ích Theo tiêu chí thứ hai tranh chấp lợi ích ln tranh chấp mang tính tập thể2 Ở Việt Nam, theo Điều 157 BLLĐ sđbs 2006 tranh chấp lao động tranh chấp quyền lợi ích phát sinh quan hệ lao động người lao động, tập thể lao động với người sử dụng lao động Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân tranh chấp lao động tập thể Tranh chấp lao động cá nhân tranh chấp vấn đề liên quan đến cá nhân chủ thể tranh chấp Tranh chấp lao động cá nhân thường phát sinh trình áp dụng qui định pháp luật lao động trình thực hiện, thay đổi, chấm dứt hợp đồng lao động Tranh chấp lao động cá nhân thường có tính đơn lẻ, riêng rẽ, khơng có tính tổ chức Nội dung tranh chấp lao động cá nhân thường liên quan đên quyền lợi ích cá nhân quan hệ lao động Ngồi ra, cịn có tranh chấp phát sinh từ vấn đề mà hai bên tranh chấp không thỏa thuận hợp đồng lao động hai bên tranh chấp hai bên có hành vi vi phạm qui định pháp luật lao động coi tranh chấp lao động Trong tranh chấp lao động tập thể có tranh chấp lao động tập thể quyền tranh chấp lao động tập thể lợi ích Mà tập thể lao động người lao động làm việc doanh nghiệp phận doanh nghiệp3 Tranh chấp lao động tập thể quyền tranh chấp việc thực qui định pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội qui lao động đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền qui chế, thỏa thuận hợp pháp khác doanh nghiệp mà tập thể lao động cho người sử dụng lao động vi phạm4 Thỏa ước tập thể đại diện tập thể lao động người sử dụng lao động thương lượng ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng công khai Thỏa ước tập thể chủ yếu bao gồm thỏa thuận về: việc làm bảo đảm việc làm, thời Bộ lao động - Thương binh xã hội, tlđd số , tr 13 Khoản Điều 157 BLLĐ sửa đổi, bổ sung 2006 Khoản Điều 157 BLLĐ sửa đổi, bổ sung 2006 70 đương quy định Bên cạnh đó, cần phải quy định đương tập thể lao động đại diện, tổ chức cơng đồn sở, cơng đồn lâm thời (nếu có) người đại diện tập thể tín nhiệm (nếu khơng có cơng đồn) * Về chủ thể có thẩm quyền hịa giải: 3.3.2 Cần nhận thức vai trò Thẩm phán hòa giải Vai trị Thẩm phán hịa giải khơng giống vai trị Thẩm phán xét xử, Thẩm phán hòa giải Thẩm phán xét xử Điểm khác xét xử, Thẩm phán phải đánh giá tính hợp pháp xử bên tranh chấp, có quyền phán để giải tranh chấp, Thẩm phán thủ tục hòa giải người giúp đỡ bên tranh chấp để họ tự giải tranh chấp họ Thẩm phán phải người thứ ba, trung lập, giúp đỡ bên đối thoại với vấn đề tồn họ, đưa giải pháp chung mà hai bên chấp nhận mong muốn Khi xác định vai trò người giúp đỡ bên Thẩm phán khơng thể người bảo vệ quyền lợi cho bên (mặc dù bên xử quyền lợi bên đáng bảo vệ theo pháp luật) Nếu q trình hịa giải, Thẩm phán lại thể bảo vệ quyền lợi cho bên điều lại ngun nhân khiến cho hịa giải khơng thành Trong q trình hịa giải, tùy trường hợp cần thiết bên mà Thẩm phán có vai trị người cung cấp thông tin cho đương nội dung pháp luật, quan điểm, thiện chí bên Thực tế, nhiều tranh chấp phát sinh bên hai bên không hiểu biết pháp luật nên lạm quyền, không thực nghĩa vụ dẫn đến vi phạm quyền, lợi ích bên Trong trường hợp đó, việc giải thích pháp luật cần thiết Thẩm phán sử dụng câu hỏi gợi mở để bên trả lời thông qua suy nghĩ, đánh giá cách xử Thơng thường, có mâu thuẫn, bên thường thiếu thiện chí để đánh giá quan điểm đối phương họ có nhận thức khác việc Vì vậy, việc cung cấp thơng tin đúng, có thiện chí quan điểm bên nhằm làm cho bên hiểu rõ việc cách giúp bên ngồi lại đàm phán, thương lượng với 3.3.3 Cần đào tạo kỹ hòa giải cho Thẩm phán Kỹ hòa giải Thẩm phán giống kỹ hòa giải Hòa giải viên (mục 3.1.4, tr 63) Tuy nhiên, vai trò Thẩm phán lúc vừa người cầm cán cân cơng lý vừa người hịa giải nên trách nhiệm Thẩm phán 71 hịa giải có điểm khác so với Hòa giải viên Trọng tài viên, là: - Thẩm phán hịa giải phải khách quan, công bằng, không thiên vị; - Khi hòa giải phải mềm dẻo nguyên tắc pháp luật, tránh đương hiểu lầm Thẩm phán thiên lệch bên; Thẩm phán nên có dự liệu khả hịa giải sở nhận thức mức độ quan tâm bên tranh chấp yêu cầu họ, thuận lợi hay khó khăn để có đầu tư mức thời gian công sức vào cơng tác này51 Kỹ hịa giải vụ án lao động điển hình: Vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, gồm bước sau: Bước 1: Nghiên cứu chi tiết toàn vấn đề liên quan đến vụ án - Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp lao động: Trong vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, Thẩm phấn cần làm rõ lý dẫn đến tranh chấp người sử dụng lao động hay người lao động? Nếu người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Thẩm phán cần nghiên cứu làm rõ mà người lao động áp dụng để chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động gì? Do người lao động thường xun khơng hồn thành cơng việc theo hợp đồng lao động (điểm a khoản Điều 38 BLLĐ); doanh nghiệp gặp thiên tai, hỏa hoạn lý bất khả kháng khác dẫn đến phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc (điểm d khoản Điều 38 BLLĐ) doanh nghiệp phải thay đổi cấu, công nghệ dẫn đến người lao động bị việc làm (Điều 17 BLLĐ) - Thủ tục bên tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động: Nếu người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng Thẩm phán cần làm rõ xem đơn phương người sử dụng lao động báo trước cho người lao động chưa? Báo trước ngày, có trao đổi với Ban chấp hành cơng đồn sở khơng? Nếu người lao động đơn phương chấm dứt Thẩm phán cần làm rõ xem người lao động có báo trước cho người sử dụng lao động không? Báo trước ngày? - Yêu cầu cụ thể bên tranh chấp: Sau nắm nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, thủ tục bên tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động, Thẩm phán cần tìm hiểu nguyện vọng, yêu cầu bên tranh chấp Cụ thể, Thẩm phán cần làm rõ xem yêu cầu cụ thể người lao động gì: muốn người sử dụng lao động nhận trở lại làm việc hay muốn bồi thường khoản tiền Nếu người lao động muốn bồi thường khoản tiền cụ thể bao nhiêu? Quan điểm người sử dụng lao động yêu cầu người 51 Học viện Tư pháp (2004), Kỹ giải tranh chấp lao động, Nhà xuất Thống kê, tr 94 - 95 72 lao động nào? Có đồng ý nhận người lao động trở lại làm việc? Có đồng ý bồi thường theo yêu cầu người lao động không? - Mức độ mâu thuẫn bên tranh chấp: Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án qua buổi tiếp xúc với đương sự, thấy mâu thuẫn người lao động người sử dụng lao động sâu sắc đặc biệt thái độ người sử dụng lao động kiên không muốn nhận người lao động trở lại làm việc, muốn bồi thường khoản tiền để người lao động tìm việc nơi khác Thẩm phán nên phân tích cho người lao động quy định pháp luật lao động có liên quan để họ thấy nên hay không nên giữ yêu cầu trở lại làm việc Bước hai: Làm việc với bên để biết hoàn cảnh người sử dụng lao động người lao động Khi hòa giải vụ án lao động, Thẩm phán cần tìm hiểu rõ hồn cảnh người lao động người sử dụng lao động như: - Người lao động sau bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tìm việc làm nơi khác chưa? Thu nhập nơi làm việc có cao khơng? Người lao động có phải lao động gia đình khơng - Hoàn cảnh người sử dụng lao động vào thời điểm tòa án giải vụ án doanh nghiệp có nhu cầu tuyển người lao động vào vị trí người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động khơng? Tình hình kinh doanh doanh nghiệp nào? Bước ba: Phân loại yêu cầu xây dựng cách hòa giải Thông thường, yêu cầu khởi kiện người lao động đa dạng, yêu cầu trở lại làm việc bồi thường khoản tiền tương ứng với tiền lương ngày không làm việc, tiền trợ cấp thơi việc, người lao động cịn u cầu tịa án buộc người sử dụng lao động tốn tiền cơng tác phí, tiền tết âm lịch, tết dương lịch, tiền ăn trưa, tiền nghỉ mát, tiền trang phục Để hịa giải tốt tất yêu cầu đương sự, Thẩm phán cần phân loại yêu cầu đương tiến hành hòa giải yêu cầu chính, chủ yếu trước Trong nhiều trường hợp, việc hịa giải thành u cầu kéo theo việc hòa giải thành yêu cầu khác Trong vụ án chấm dứt hợp đồng lao động u cầu chính, chủ yếu người lao động thường là: Người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng ký phải bồi thường khoản tiền tương ứng với tiền lương phụ cấp lương (nếu có) ngày người lao động khơng làm việc cộng với tháng tiền lương phụ cấp (nếu có) Hoặc người lao động khơng muốn trở lại làm việc họ yêu cầu người sử dụng lao động 73 phải bồi thường khoản tiền tương ứng với tiền lương phụ cấp lương ngày người lao động không làm việc cộng với 02 tháng tiền lương phụ cấp (nếu có); tốn tiền trợ cấp thơi việc bồi thường cho người lao động khoản tiền để họ tìm việc làm Trong trường hợp này, Thẩm phán cần phân tích cho bên đương quy định pháp luật trường hợp người sử dụng lao động có quyền đơn phương; thủ tục đơn phương hậu pháp lý việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật để người sử dụng lao động người lao động liên hệ đến quyền nghĩa vụ mà tự nguyện thỏa thuận với việc giải vụ án Bước 4: Tiến hành hòa giải Thẩm phán tiến hành hòa giải yêu cầu trước: - Đối với yêu cầu “được nhận trở lại làm việc” người lao động: Theo quy định Điều 41 BLLĐ trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật phải nhận người lao động trở lại làm công việc hợp đồng ký Tuy nhiên, trình nghiên cứu hồ sơ, xét thấy mâu thuẩn bên gay gắt người sử dụng lao động kiên không muốn nhận người lao động trở lại làm việc vị trí làm việc người lao động có người lao động thay doanh nghiệp bố trí việc khác cho người lao động (như doanh nghiệp sáp nhập phòng làm một; giải thể phận ) Thẩm phán giải thích quy định Điều 41 BLLĐ để người lao động đồng ý khơng quay trở lại làm việc thỏa thuận với người sử dụng lao động khoản tiền bồi thường thêm để họ tự tìm việc - Đối với yêu cầu “đòi bồi thường khoản tiền tương ứng với tiền lương phụ cấp lương ngày người lao động không làm việc tiền trợ cấp thơi việc”: Thẩm phán cần tìm hiểu kỹ mức lương theo hợp đồng lao động người lao động bao nhiều mức lương thực lĩnh người lao động bao nhiêu? Trong nhiều trường hợp, người lao động thường địi bồi thường tiền lương ngày khơng làm việc theo mức lương thực lĩnh bảng lương, người sử dụng lao động đồng ý với mức lương hai bên thỏa thuận hợp đồng lao động (trong trường hợp mức tiền lương thực lĩnh người lao động cao nhiều so với tiền lương ghi hợp đồng lao động) Trong trường hợp Thẩm phán cần giải thích quy định Điều 15 Nghị định 114/2002/NĐ-CP cho bên hiểu thỏa thuận với Tuy nhiên, Thẩm phán cần lưu ý + Nếu mức lương mà người lao động thực lĩnh tiền lương mà người lao động người sử dụng lao động tăng lương mà người lao động người sử 74 dụng lao động tăng lên q trình làm việc (Ví dụ: vào làm việc bên ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, mức lương 1.000.000đ, sau năm làm việc tiền lương người lao động tăng lên 2.000.000đ) thẩm phán cần giải thích cho người sử dụng lao động biết mức lương theo hợp đồng lao động để họ thỏa thuận với người lao động + Nếu khoản tiền mà người lao động thực lĩnh hàng tháng bao gồm tiền ăn trưa, tiền công tác phí, tiền xăng xe lại, tiền điện thoại Thẩm phán cần giải thích cho người lao động biết khơng coi tiền lương làm địi bồi thường để họ tự thỏa thuận với người sử dụng lao động Sau hịa giải u cầu đương sự, Thẩm phán hòa giải tiếp yêu cầu liên quan khác yêu cầu đòi tiền ăn trưa, tiền nghỉ mát, tiền cơng tác phí Đối với yêu cầu pháp luật không quy định nên Thẩm phán cần dựa vào quy định nội doanh nghiệp Thỏa ước lao động tập thể Nội qui lao động để hướng bên thỏa thuận cho phù hợp52 3.3.4 Cần nâng cao chất lượng hòa giải phiên tòa Hòa giải phiên tòa, Hội đồng xét xử lần thông qua việc xét hỏi, nghiên cứu đánh giá chứng cứ, dành thời gian, tạo hội để bên tự thỏa thuận với việc giải nội dung vụ án Đây “nghệ thuật” thành viên Hội đồng xét xử, cách xét hỏi để đương hiểu biết lẫn nhau, hiểu biết qui định pháp luật nhằm đến thỏa thuận với phiên tịa Với mục đích vừa tạo điều kiện thuận lợi cho bên đương sự, đồng thời tạo tâm lý thoải mái để họ mặc cảm so với xét xử Tòa án Cần áp dụng công tác xét xử lưu động, nơi xảy tranh chấp để lắng nghe ý kiến bên, phối hợp với tổ chức đồn thể tham gia việc hịa giải phiên tịa có kết 3.3.5 Nhà nước cần coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử cho Thẩm phán - Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho thẩm phán Cần tăng cường mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán qua hội nghị như: Hội nghị chuyên đề tranh tụng phiên tòa; kỹ hỏi phiên tòa; kỹ nghiên cứu hồ sơ; tổ 52 Học viện tư pháp (2007), Giáo trình Kỹ giải vụ việc dân sự, Nhà xuất Công an Nhân dân, tr 337 - 341 75 chức Hội nghị rút kinh nghiệm nhận thức áp dụng pháp luật để Thẩm phán có hội học tập, rút kinh nghiệm hồn thành cơng việc - Công tác đào tạo nguồn thẩm phán Công tác đào tạo nghiệp vụ xét xử tiến hành Học viện Tư pháp, kỹ xét xử vụ án học viên đào tạo thao tác kỹ hòa giải vụ án dân (gồm vụ án kinh doanh thương mại lao động) Trong 10 năm qua, Học viện Tư pháp đào tạo XI khóa với 3.423 học viên tốt nghiệp53 Sản phẩm sau học viên trường đánh giá tốt qua cơng việc thực tiễn địa phương, có nhiều học viên trường bổ nhiệm Thẩm phán số học viên bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo Tòa án nước54 Tuy nhiên, bên cạnh chương trình đào tạo chung, Học viện cần có thêm lớp Đào tạo chuyên sâu chuyên ngành “Kỹ xét xử vụ án lao động” cho học viên lựa chọn theo chuyên ngành họ Thẩm phán lao động tương lai - Công tác tuyển chọn thẩm phán Cần đổi chế định Thẩm phán theo hướng kết hợp kỳ thi tốt nghiệp Đào tạo nghiệp vụ xét xử với việc xét tuyển chọn thẩm phán thành kỳ thi quốc gia tuyển chọn Thẩm phán Tuy nhiên, việc đổi phải đôi với việc nâng cao điều kiện làm việc chế độ sách cho thẩm phán phải tương đồng với nghề nghiệp vinh quang nhiều thách thức Trên đây, số kiến nghị giải pháp mà tác giả mạnh dạn đề xuất, sở nghiên cứu, đánh giá qui định pháp luật thực tiễn áp dụng để làm bật hai vấn đề nhằm nâng cao hiệu công tác hòa giải giải tranh chấp lao động Một là, cần hoàn thiện qui định pháp luật lao động để cơng tác hịa giải có hiệu hơn; Hai là, giải pháp nghiệp vụ hịa giải cho người làm cơng tác hòa giải nhằm nâng cao chất lượng công tác 53 Học viện Tư pháp (2008), Học viện Tư pháp 10 năm xây dựng phát triển, Nhà xuất Thống kê, tr 56 Qua khảo sát lấy ý kiến nhận xét lãnh đạo Tòa án, nơi có học viên Thư ký Tịa án cử học số tòa án như: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tịa án nhân dân quận I, quận IV, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Tịa án nhân dân thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng năm 2005-2008 30 Thẩm phán giảng viên kiêm chức tham gia tọa đàm “Phương pháp giảng dạy” ngày 9/5/2009 TP Hồ Chí Minh, Khoa Đào tạo Thẩm phán - Học viện Tư pháp tổ chức 54 76 KẾT LUẬN Đánh giá tầm quan trọng hoạt động hoà giải giải tranh chấp lao động nên từ nhà nước ta thành lập, pháp luật hoà giải tranh chấp lao động ghi nhận Mặc dù, quy định pháp luật giai đoạn đầu, với kinh tế tập trung bao cấp tranh chấp lao động khơng nhiều hịa giải giải pháp áp dụng nhằm giải tranh chấp nhanh chóng hiệu Trải qua nửa kỷ với nhiều phát triển biến đổi xã hội, chất ý nghĩa hoạt động hoà giải tranh chấp lao động ln đánh giá cao Chính vậy, pháp luật lao động từ trước đến ln trì phát triển quy định hồ giải giải tranh chấp lao động Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung 2006 có nhiều quy định để hòa giải tranh chấp lao động mang tính khả thi như: quy định cá nhân độc lập có đủ điều kiện pháp luật quy định đăng ký tham gia làm hịa giải viên lao động; tập thể người lao động người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận lựa chọn hòa giải Hội đồng hòa giải lao động sở Hòa giải viên lao động Tuy nhiên, quy định chưa phù hợp, chí làm hạn chế hiệu hoạt động hòa giải như: quy định thời gian chuẩn bị hòa giải Hội đồng hòa giải lao động ngắn; thu hẹp thẩm quyền giải tranh chấp lao động Hội đồng trọng tài lao động, không qui định giá trị pháp lý biên hòa giải thành Cùng với hạn chế pháp luật dẫn đến hiệu hoạt động hòa giải nhiều nguyên nhân khác người hòa giải yếu trình độ chun mơn, thiếu kỹ hịa giải cấp sở nên có nhiều trường hợp khiếu nại vượt cấp xảy Tại Tòa án nhân dân Thẩm phán chưa coi trọng công tác hòa giải phiên tòa dẫn đến hiệu cơng tác hịa giải chưa đạt mong muốn Để giải vấn đề cần phải có hệ thống giải pháp đồng từ qui định pháp luật đến chế hoạt động nhằm phát huy yếu tố người việc xác định vai trò trách nhiệm người hòa giải để hoạt động hòa giải tranh chấp lao động ngày hiệu Với phạm vi đề tài tương đối rộng, tài liệu hạn chế, thân chưa có kinh nghiệm lĩnh vực giải tranh chấp lao động, nên phân tích, đánh giá đề xuất luận văn chưa thật sâu sắc Tác giả mong nhận góp ý q thầy cô, nhà khoa học người quan tâm đến đề tài để phát triển hướng nghiên cứu đề tài lên mức cao hơn, toàn diện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần I: Văn pháp luật hành Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15 tháng năm 1992 (gọi tắt Hiến pháp 1992) Bộ luật dân Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 14 tháng năm 2005 (gọi tắc Bộ luật dân 2005) Bộ luật Tố tụng dân Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 15 tháng năm 2004 (gọi tắt Bộ luật Tố tụng dân 2004) Bộ luật Thi hành án dân Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008 (gọi tắt Bộ luật Thi hành án dân 2008) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật lao động Quốc họi khóa XI, kỳ họp thứ 10 thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 (gọi tắt Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung 2006) Luật Đất đai Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 (gọi tắt Luật Đất đai 2003) Pháp lệnh Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa X thơng qua ngày 25 tháng 12 năm 1998, tổ chức hoạt động hòa giải sở (gọi tắc Pháp lệnh hòa giải sở 1998) Nghị số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng năm 2006 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn thi hành qui định Phần thứ hai “Thủ tục giải vụ án Tòa án cấp sơ thẩm”của Bộ luật tố tụng dân Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 1999 Chính Phủ qui định số điều tổ chức hoạt động hòa giải sở 10 Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2007 Chính phủ quy định danh mục doanh nghiệp khơng đình cơng việc giải u cầu tập thể lao động doanh nghiệp khơng đình công 11 Nghị định số 133/2007/NĐ-CP ngày tháng năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn số điều Bộ luật Lao động sửa đổi - bổ sung năm 2006 giải tranh chấp lao động 12 Thông tư số 22/2007/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động Hội đồng Hòa giải lao động sở, hịa giải viên lao động 13 Thơng tư số 23/2007/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động Hội đồng Trọng tài lao động Phần II: Văn hết hiệu lực thi hành 14 Pháp lệnh Hợp đồng lao động Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày tháng năm 1990 15 Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án dân Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 1989 16 Pháp lệnh Thủ tục giải tranh chấp lao động Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 11 tháng năm 1996 17 Nghị định số 165/HĐBT ngày 12 tháng năm 1992 qui định chi tiết Pháp lệnh Hợp đồng lao động 18 Thông tư số 02/TT-LĐTBXH ngày tháng năm 1997 Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thực Quyết định 744 19 Thông tư số 10/TT-LĐTBXH ngày 25 tháng năm 1997 Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động Hội đồng hòa giải lao động sở, Hòa giải viên quan lao động quận huyện, thị xã, thị trấn 20 Quyết định số 10/HĐBT ngày 14 tháng năm 1985 Hội đồng Bộ trưởng qui định việc chuyển sang Tòa án nhân dân xét xử việc tranh chấp lao động 21 Quyết định số 744/TTg ngày tháng 10 năm 1996 Thủ tướng qui định việc thành lập Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh Phần III: Sách tham khảo, tạp chí, trang web 22 Bộ Lao động - Thương binh xã hội (2006), Thủ tục hòa giải trọng tài tranh chấp lao động, Nhà xuất Lao động Hà Nội 23 Bộ Tư pháp (2009), “Vai trò Tổ hòa giải việc giải tranh chấp, mâu thuẫn cộng đồng dân cư”, Dân chủ Pháp luật, (số chuyên đề tháng 6), tr 24 24 Chang -Hee Lee (2006), Quan hệ lao động giải tranh chấp lao động Việt Nam, Phòng xuất ILO, Văn phòng Lao động Quốc tế, CH1211, Genever 22, Thụy sĩ, email: pubvente@ilo.ogr (in Việt Nam ISBN 92-2-819069-8 & 978-92-2-819069-1) 25 Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình luật lao động, Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội 26 Học viện Tư pháp (2004), Kỹ giải tranh chấp lao động, Nhà xuất Thống kê 27 Học viện tư pháp (2007), Kỹ giải vụ việc dân sự, Nhà xuất Công an nhân dân 28 Học viện Tư pháp (2008), Học viện Tư pháp 10 năm xây dựng phát triển, Nhà xuất Thống kê 29 Trung tâm từ điển học (1998), Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất Đà Nẵng 30 Viện Khoa học pháp lý -Bộ Tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nhà xuất Tư pháp 31 Phan Thông Anh (2009), “Tại doanh nghiệp nhà nước không “mặn mà” với việc giải tranh chấp hợp đồng thương mại Trọng tài”, Dân chủ pháp luật, (208), tr 25 32 Phạm Công Bảy (2009), “Giải tranh chấp lao động Tòa án nhân dântừ pháp luật đến thực tế số kiến nghị”, Luật học, (9), tr 43 33 Nguyễn Ngọc Điệp - Lê Thị Kim Dung (1998), Thủ tục khởi kiện-điều tra-hòa giải -xét xử vụ án tranh chấp lao động giải đình cơng, Nhà xuất thành phố Hồ Chí Minh 34 Dương Quỳnh Hoa (2006), Hòa giải tranh chấp lao động - số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn Thạc sĩ luật học, trường Đại học Luật Hà Nội 35 Đặng Thanh Hoa (2005), “Một số ý kiến hoạt động hòa giải vụ án dân thủ tục sơ thẩm”, Khoa học pháp lý [4 (29)], tr 31 36 Nguyễn Thị Hạnh (2008), Hòa giải tranh chấp lao động theo qui định pháp luật Việt Nam, Luận văn tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội 37 Nguyễn Thị Lan Hương - Thái Phúc Thành (2009), “Sau hai năm gia nhập WTO tác động đến lao động việc làm”, Lao động xã hội (158), tr 18 38 Nguyễn Xuân Quang - Lê Nết - Nguyễn Hồ Bích Hằng (2007), Luật dân Việt Nam, Nhà xuất Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, tr 36 39 Nguyễn Tiệp (2009), “Kỹ thương lượng lao động tập thể quan hệ lao động”, Lao động xã hội (365), tr 11 40 Phan Hữu Thư (2002), Kỹ hành nghề luật sư, tập III, Nhà xuất Công an nhân dân, tr 77 41 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2009), Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện, tổng kết , đánh giá sau 13 năm (1995 - 2008) thực BLLĐ 42 Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Bình Dương (2007) (2008), Báo cáo tổng kết 43 Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Đồng Nai (2007) (2008), Báo cáo tổng kết 44 Sở Lao động - Thương binh xã hội thành phố Hồ Chí Minh (2007) (2008), Báo cáo tổng kết 45 Tòa án nhân dân Tối cao (2007), Tập huấn việc thi hành Bộ luật dân Bộ luật Tố tụng dân 46 Tòa án nhân dân Tối cao (2006) (2007) (2008), Báo cáo tổng kết ngành Tòa án 47 Tòa án nhân dân thành phố Hà nội (2006), Báo cáo tổng kết 48 Tòa án nhân dân thành phố Hồ chí Minh (2005) (2006) (2008), Báo cáo tổng kết 49 Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương (2006) (2007) (2008), Báo cáo tổng kết 50 http://tintuc.xalo.vn/001083166922/hoi_dong_trong_tai_lao_dong_quyet_dinh _theo_da_so.html 51 http://www.nld.com.vn/71025P1010C1012/nguoi-lao-dong-chua-tin-hoidong-hoa-giai-co-so.htm 52 http://www.luatviet.org/Home/nghien-cuu-trao-doi/lao-dong-tienluong/2009/8472/Hoa-giai-tranh-chap-lao-dong-ca-nhan-tai-co-so.aspx PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sơ đồ hòa giải tranh chấp lao động cá nhân Hòa giải tranh chấp lao động cá nhân Doanh nghiệp chưa có Hội đồng hịa giải lao động K2 Đ166 BLLĐ Sđbs 2006 (trường hợp khơng bắt buộc phải hịa giải cở sở) Hòa giải Hội đồng hòa giải lao động Tranh chấp thực hợp đồng dạy nghề chi phí dạy nghề Hịa giải hịa giải viên lao động K2 Đ166 BLLĐ sửa đổi, bổ sung 2006 Hịa giải khơng thành khơng hịa giải Tại Tòa án nhân dân Hòa giải thành TA QĐ công nhận thỏa thuận đương Hịa giải khơng thành TA xét xử phán án Phụ lục 2: Sơ đồ hòa giải tranh chấp lao động tập thể Hòa giải tranh chấp lao động tập thể Hòa giải Hội đồng hòa giải lao động, (hoặc) Hòa giải viên lao động Hịa giải khơng thành khơng hịa giải Tranh chấp lao động tập thể quyền Tranh chấp lao động tập thể lợi ích Khơng hịa giải - Chủ tịch UBND cấp huyện giải Hòa giải Hội đồng trọng tài lao động Có tranh chấp khơng giải Tại tịa án Hịa giải thành TA QĐ công nhận thỏa thuận đương Hịa giải khơng thành khơng giải Đình cơng Hịa giải khơng thành TA xét xử phán án Phụ lục 3: Bảng so sánh qui định hòa giải tranh chấp lao động Tiêu chí Nhiệm vụ hịa giải Điều kiện hòa giải Hòa giải Hội đồng hòa giải lao động sở Hòa giải Hòa giải viên thực Tất tranh chấp lao động cá nhân tranh chấp lao động tập thể xảy doanh nghiệp có đơn yêu cầu - Tranh chấp lao động cá nhân doanh nghiệp chưa có Hội đồng hòa giải lao động; - Tranh chấp lao động thực hợp đồng học nghề chi phí dạy nghề - Tranh chấp lao động cá nhân (k2 Đ166 BLLĐ) - Tranh chấp lao động tập thể = có đơn yêu cầu - Đại diện người - Cá nhân đủ điều lao động người kiện theo luật định sử dụng lao động (hai bên thỏa thuận, lựa chọn thêm thành viên khác, doanh nghiệp) - Người sử dụng lao động Quyết định thành lập - Chủ tịch UBND cấp huyện Quyết định cơng nhận Hịa giải Hội đồng trọng tài lao động Hòa giải Tòa án nhân dân - Tranh chấp lao Tất tranh động tập thể chấp lao động lợi ích; Tịa án nhân dân thụ lý - Tranh chấp lao giải động tập thể doanh nghiệp thuộc danh mục doanh nghiệp khơng đình cơng = có đơn u cầu - Đại diện bên: Nhà nước, người sử dụng lao động; cơng đồn số thành viên khác (tiêu biểu xã hội tỉnh) - Chủ tịch UBND cấp tỉnh Quyết định thành lập - Thẩm phán, Hội đồng xét xử - chức danh Nhà nước bổ nhiệm Chức Trình tự, thủ tục hịa giải Phương án hịa giải Thi hành kết hòa giải Hòa giải Hòa giải Chỉ hòa giải Hòa giải định; án Pháp luật qui định Pháp luật qui định Pháp luật qui định Pháp luật qui định - BLLĐ sửa đổi, bổ sung 2006; - TT 22/2007/TTBLĐTBXH ngày 23/10/2007 - BLLĐ sửa đổi, bổ sung 2006; - TT 22/2007/TTBLĐTBXH ngày 23/10/2007 - BLLĐ sửa đổi, bổ sung 2006; - TT 23/2007/TTBLĐTBXH ngày 23/10/2007 - BLTTDS 2004; - NQ số 02/2006/ HĐTPTA NDTC ngày 12/5/2006 Hội đồng hòa giải lao động chuẩn bị theo ngun tắc trí Hịa giải viên lao động chuẩn bị Thư ký chuẩn bị, trình Hội đồng trọng tài lao động thống theo nguyên tắc đa số Luật không qui định - Các bên tự nguyện thi hành - Các bên tự nguyện thi hành - Các bên tự nguyện thi hành - Luật không qui định chế cưỡng chế thi hành - Luật không qui định chế cưỡng chế thi hành - Luật không qui định chế cưỡng chế thi hành - Các bên tự nguyện thi hành - Nếu không tự nguyện thi hành bị cưỡng chế thi hành quan thi hành án ... HIỆN HÀNH VỀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 33 2.1 Hòa giải Hội đồng hòa giải lao động Hòa giải viên 33 2.1.1 Qui định pháp luật 33 2.1.2 Thực tiễn áp dụng 37 2.2 Hòa giải Hội... lao động Đây sở pháp lý để quan, tổ chức có thẩm quyền hịa giải tranh chấp lao động 33 CHƯƠNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 2.1 Hòa giải Hội đồng hòa. .. trọng giải tranh chấp lao động Chương 2: Pháp luật hành hòa giải tranh chấp lao động thực tiễn áp dụng Chương 3: Một số kiến nghị giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu hoạt động hòa giải tranh chấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hòa giải tranh chấp lao động và thực tiễn áp dụng , Pháp luật về hòa giải tranh chấp lao động và thực tiễn áp dụng