0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Vai trò của hormon trong hoạt động sinh sả nở gia cầm

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI GIA CẦM: PHẦN 1 - PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC HƯNG (Trang 39 -42 )

A- Xương đòn; B Phổi; 1 Túi dưới đòn; 2 tuí ngực trước; 3 T úi ngực sau; 4 T úi lưng; 5 T úi bụng

2.2.8. Vai trò của hormon trong hoạt động sinh sả nở gia cầm

Hormon không chỉ điều hoà hoạt động sống mà còn gắn liền với quá trình hình thành trứng, hoạt động sinh sản và các đặc điểm giống, giới tính ở gia cầm. Các hormon được sản sinh từ tuyến yên có tên chung là Gonadotrophic Hormone (GH); các hormon sinh dục khác gồm Androgen, Oestrogen, Progesteron.

Vai trò của hormon rất quan trọng, nó có ảnh hưởng trực tiếp đến sức sản xuất của gia cầm. Các hormon chính và hoạt động của nó ở gia cầm được tóm tắt trong bảng 2.5.

Chuỗi các hoạt động của hormon được trình bày trên hình 2.7 và hình 2.8. Cũng như ở gia cầm mái, sự phát triển và hoạt động sinh sản ở gia cầm trống phụ thuộc vào hoạt động của hormon. Chuỗi hoạt động của hormon ở gia cầm trống khởi đầu bằng ánh sáng (hình 2.7). LH kích thích sản sinh ra androgen từ các tế bào kẽ leydig nằm giữa các ống sinh tinh trong dịch hoàn, quy định tỷ lệ giữa kích thước dịch hoàn với kích thước màọ Ở chim rất nhạy cảm với hàm lượng androgen, nó ảnh hưởng ngay đến tính ngon miệng và khả năng nhận thức ăn của gia cầm. Các hoạt động của ống sinh tinh được kích thích bởi Foliculo Stimulin Hormon (FSH), đồng thời với Luteino Hormon (LH), thông qua sự kiểm tra và sản sinh androgen và tham gia trực tiếp vào tổng hợp tinh trùng.

Bảng 2.5. Hoạt động của hormon trong sinh sản ở gia cầm

Tuyến nội tiết Hormon Chức năng cơ bản tương ứng

Thuỳ trước Tuy ến y ên

FSH Kích thích sinh trưởng của tế bào trứng

LH Nguy ên nhân của sự thải trứng

Prolactin Chi phối tính ấp bóng, tiết sữa diều

Thuỳ sau Tuy ến y ên

Oxy toxin Điều hoà quá trình đẻ

Vosopressin Co thắt mạch máu

Tinh hoàn Adrogen Điều hoà sự phát triển cơ quan sinh dục đực, hoạt động sinh dục...

Buồng trứng

Oestrogen Điều hoà sự phát triển buồng trứng, ống dẫn trứng, hoạt động sinh dục...

Progesteron Cùng v ới Oestrogen điều hoà quá trình hình thành trứng

Androgen, nguyên nhân của sự sinh trưởng và độ tươi của mào, tích, tai và kiểm tra kho dự trữ canxi hàng ngày cung cấp cho sự tạo tinh trùng.

Sự phát triển và hoạt động của ống dẫn trứng chịu sự kiểm tra của Oestrogen và Progesteron. Hai hormon này còn ức chế hiệu quả của Prolactin sinh sản ra từ tuyến yên, điều khiển tính ấp bóng của gia cầm mái và phân tiết sữa diều ở bồ câụ

Hình 2.7: Sơ đồ vai trò của hormon, khởi đầu bằng ánh sáng trong hoạt động sinh dục của gia cầm trống

Não Tuyến yên (Hy pophysis) Thuỳ sau Mắt Tia tử ngoại Thuỳ trước Thy rotrophin Somatrophin Gonadotrophin Thy roid Sinh trưởng FSH LH Thy roxin Tinh hoàn Tinh trùng

Androgen Kết cấu của mào

Hoạt động tính dục Sai khác bộ lông

Đặc điểm theo giới tính

Hình 2.8: Sơ đồ vai trò của hormon trong hoạt động sinh dục của gia cầm cái

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI GIA CẦM: PHẦN 1 - PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC HƯNG (Trang 39 -42 )

×