0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (84 trang)

Đánh giá chung về tình hình thực hiện các quyền sử dụng đất tạ

Một phần của tài liệu VU THAI NAM ANH (Trang 65 -68 )

phường Ph Cò giai đon 2017 – 2019

1. Việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất mà chủ sử dụng đất thực hiện tại phường Phố Cò, thành phố Sông Công thì các hộ gia đình, cá nhân thực hiện tặng cho, thừa kế chủ yếu đối với đất nông nghiệp còn quyền chuyển nhượng diễn ra chủ yếu đối với đất ở.

Việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trong đó có quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế có tác dụng tích cực đối với sự phát triển của xã hội, tăng trưởng về mặt kinh tế tại phường Phố Cò là rất lớn thông qua các nội dung thể hiện sau đây:

- Các hộ gia đình, cá nhân yên tâm đầu tư lâu dài vào đất đai, gắn bó với đất đai.

- QSDĐ là sản phẩm riêng, có giá trị và là một yếu tố tài chính cần thiết nhằm đầu tư tăng trưởng sản xuất, kinh doanh.

- Thay đổi cơ cấu sử dụng đất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho những cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp xây dựng đầu tư mặt bằng, nhà xưởng cho sản xuất kinh doanh.

2. Việc thực hiện các QSDĐ của người sử dụng đất luôn theo hướng phát triển đi lên được thể hiện bởi số liệu ở các giai đoạn khác nhau và ở giai đoạn sau cao hơn tỷ lệ ở giai đoạn trước. Vì thế một phần đánh giá hiểu biết của người dân về pháp luật đất đai ngày càng thay đổi, ngoài ra cũng cho thấy cố gắng của UBND phường, các tổ chức chuyên môn khi xây dựng trật tự, kỷ cương và để hoạt động QLĐĐ dần đi vào nền nếp. Ở khía cạnh khác thì quy

hoạch sử dụng đất cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thực hiện các QSDĐ, đặc biệt là quyền chuyển nhượng QSDĐ.

3. Nhìn chung tâm lý nhân dân ngại làm các thủ tục hành chính về đất đai trong đó có việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế. Trước đây người dân thường điều chỉnh quan hệ đất đai theo hình thức quen biết tự thực hiện với nhau, mặt tốt là giữ được tình đoàn kết xóm làng, tình bạn bè, anh em khăng khít hơn về lâu dài đây lại trở thành một trong những nguyên nhân chính gây ra tranh chấp đất đai tại địa phương. Vì vậy UBND phường luôn khuyến khích nhân dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định và không được tự ý chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế theo hình thức thỏa thuận với nhau không đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Trình tự thủ tục thực hiện các quyền sử dụng đất của người sử dụng đất còn phức tạp, người dân khó khăn trong việc kê khai các giấy tờ theo mẫu biểu nên chủ yếu cán bộ địa chính phường hướng dẫn kê khai cho nhân dân ký xác nhận theo quy định. Nhiều thủ tục Chi nhánh Văn phòng đăng ký thành phố và phòng Tài nguyên môi trường thành phố cùng thẩm định hồ sơ dẫn đến mất nhiều thời gian trong công tác thẩm định hồ sơ gây chồng chéo trong việc thụ lý hồ sơ của nhân dân.

5. Do cán bộ địa chính phường liên tục luân chuyển nên gây khó khăn trong việc quản lý đất đai tại địa phương liên quan đến việc nắm địa bàn, theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ và việc quản lý hồ sơ lưu trữ bị thất lạc.

3.3. Đánh giá của người dân về công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất tại phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2019

Bảng 3.11. Ý kiến người dân về thái độ của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC

STT Nội dung Chỉ tiêu Tổng phiếu Tỷ lệ (%)

1 Thân thiện, tận tình 36 36 100 2 Hách dịch, cửa quyền 0 0 0 3 Gây khó khăn, nhũng nhiễu 0 0 0 4 Ý kiến khác 0 0 0 Tổng số phiếu 36 36 100 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu tác giảđiều tra)

Qua phiếu khảo sát tại biểu 3.11 có thể thấy việc cán bộ, công chức giải quyết thủ tục về hành chính về đất đai được nhân dân đánh giá tốt, có sự chuyển biến tốt so với cách thức làm việc trước đây, đã đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.

Bảng 3.12. Ý kiến người dân về trình tự giải quyết TTHC

STT Nội dung Chỉ tiêu Tổng phiếu Tỷ lệ (%)

1 Đúng quy định 26 72,22

2 Sai quy định 0 0

3 Không quan tâm 10 27,78

4 Ý kiến khác 0 0

Tổng số phiếu 36 100

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu tác giảđiều tra)

Qua biểu 3.12 có thể khẳng định nhân dân đã bắt đầu có sự quan tâm và hiểu biết hơn về trình tự giải quyết thủ tục hành chính trong đó có lĩnh vực đất

đai, chỉ có một bộ phận rất nhỏ ít quan tâm hoặc không quan tâm đến lĩnh vực trên với mục đích chỉ làm cho xong thủ tục.

Bảng 3.13. Ý kiến người dân về thời gian giải quyết TTHC

STT Nội dung Chỉ tiêu Tổng phiếu Tỷ lệ (%)

1 Nhanh 20 20 55,56 2 Đúng hạn 16 16 44,44 3 Chậm 0 0 0 4 Ý kiến khác 0 0 0 Tổng số phiếu 36 36 100 (Nguồn: Tng hp t s liu tác giảđiu tra)

Theo biểu số liệu 3.13 thì về mặt thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã đáp ứng được nhân dân và được đánh giá tốt, không để tình trạng chậm hồ sơ. Khi công dân đến làm thủ tục thì cán bộ, công chức đã thực hiện ngay, có rất ít hồ sơ phải hẹn ngày để giải quyết sau.


Một phần của tài liệu VU THAI NAM ANH (Trang 65 -68 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×