0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (84 trang)

Những bài học rút ra

Một phần của tài liệu VU THAI NAM ANH (Trang 43 -46 )

Từ những bài học của các nhà nghiên cứu về sự hình thành và thay đổi QSD đất ở một số nước, có thể rút ra những kết luận sau:

(1) Hoàn thiện mạng lưới chủ trương, pháp luật đất đai trên nguyên tắc tiến hành giữ nguyên chế độ chiếm hữu và sử dụng tất cả dân về đất đai; tạo môi trường pháp lý không khó khăn cho đất đai cùng thị trường BĐS; khai thác thích hợp tiềm năng đất đai; chắc chắn dân chủ, trung thực và khách quan XH và tăng trưởng bền vững.

(2) Hoàn thiện mạng lưới khảo sát, nhận xét tài nguyên đất, chắc chắn đưa ra không thiếu thông tin, tư liệu về số lượng, chất lượng, tiềm năng và môi trường đất thích hợp cho hoạt động hoạch định chủ trương và cho ra đời quyết định của đơn vị nhà nước trong lĩnh vực kiểm soát và dùng đất.

(3) Thiết kế mạng lưới ghi nhận đất đai hiện đại với các bước, các bước thực hiện cơ bản được tự động hóa bằng công nghệ số; tiến hành thống nhất trong cả nước mạng lưới hồ sơđịa chính dạng sốđược thay đổi thay đổi liên tục không thiếu, kịp thời; trong đó, tiến hành hoạt động thiết kế và vận hành mạng lưới hồ sơ địa chính dạng sốở một số tỉnh và thành phố.

(4) Thiết kế mạng lưới kiểm đếm và thống kê, thống kê đất đai được tự động hóa dựa trên mạng lưới hồ sơ địa chính dạng sốđược cho thêm thay đổi liên tục, không thiếu, chắc chắn đưa ra số liệu thống kê, kiểm đếm và thống kê nhanh chóng và không có sai số.

(5) Hoàn thiện mạng lưới lập kế hoạch dài hạn - kế hoạch dùng đất với vai trò phương thức kiểm soát nhà nước về đất đai, chắc chắn chia lẻ tài nguyên đất đai tương xứng, kiểm soát và dùng đất thích hợp, đẩy nhanh giai đoạn chuyển dịch cơ cấu dùng đất phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu LĐ và cơ cấu KT trong giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá nước ta.

(6) Hoàn thiện mạng lưới các phương thức tài chính, KT đất để thay đổi các quan hệ đất đai và kiểm soát thị trường BĐS. Trong đó, mạng lưới định giá đất chắc chắn được đòi hỏi định giá đất phục các yêu cầu không giống nhau trong kiểm soát, dùng và thương lượng về QSD đất; mạng lưới tăng trưởng quỹ đất được hoàn thiện về các mặt các bước chuyên môn, cơ chế và tiềm lực tài chính tương xứng, thích hợp nhu cầu tạo quỹ đất thích hợp tăng trưởng KT, XH.

(7) Tăng cường hiệu lực, thích hợp hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đểđưa hoạt động kiểm soát, dùng đất theo đúng pháp luật.

(8) Tiến hành hoạt động thiết kế mạng lưới thông tin đất đai thành một bộ phận của Mạng lưới Dữ liệu Quốc gia.

(9) Kiện tất cả mạng lưới bộ máy đơn vị; nâng cao năng lực cán bộ ngành QLĐĐ tương xứng từ Trung ương đến địa phương, chắc chắn hoạt động thống nhất kiểm soát nhà nước về đất đai trên khu vực cả nước, có sự phân công, phân cấp chi tiết, hoạt động có hiệu lực, thích hợp. Tăng trưởng nền tảng hạ tầng kỹ thuật, bỏ vốn và nhân lực vào kinh doanh trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ ngang tầm trình độ tiên tiến của các nước trong vùng để phát huy cao nhất năng lực thể chế và thích hợp của hoạt động QLĐĐ trên khu vực cả nước. (Trang chủ Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum).

CHƯƠNG 2

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Một phần của tài liệu VU THAI NAM ANH (Trang 43 -46 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×