0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (84 trang)

Giai đoạn hình thành, tăng trưởng QSD đất ởN ước ta

Một phần của tài liệu VU THAI NAM ANH (Trang 32 -35 )

Sau Cách mạng tháng Tám, Nhà nước Nước ta dân chủ cộng hòa được thành lập. Trong nước Nước ta mới, các ghi rõ về ruộng đất trước đây đều bị bãi bỏ. Năm 1953, Quốc hội nước Nước ta Dân chủ Cộng hòa cho ra đời Luật

Thay đổi ruộng đất. Nhà nước chủ trương tịch thu ruộng đất của địa chủ, cường hào trao cho dân cày, bên cạnh đó chỉ rõ Quyền chiếm hữu và sử dụng của họ trên những số lượng đất đó. Năm 1954, Miền Bắc hoàn tất cả giải phóng, nước ta ta tạm thời chia cắt thành hai miền. Năm 1955 đến năm 1957, không ít làng xã ở miền Bắc, miền Trung còn tồn tại phần lớn ruộng đất công gồm có quan điền (ruộng thuộc chiếm hữu và sử dụng nhà nước) và các loại ruộng công của làng. Những số lượng này hình thành từ không ít nguồn gốc, lịch sử không giống nhau. Những đất này do các cá nhân hiến, tiến cúng dưới không ít phương án: làm phúc, đặt hậu hoặc do khai phá tập thể hoặc là trong quỹ đất của làng. Cả hai loại ruộng đất trên được các làng xã dùng theo quy tắc trong Hương ước của làng. Hoa lợi thu được từ những số lượng này, họ dành cho hoạt động thờ cúng, lễ hội làng, tặng đồ vật cho những cá nhân đi lính, đi phu, cho những cá nhân già không nơi nương tựa, cho trẻ em mồ côi... Cứ khoảng 3 năm đến 6 năm thì số lượng ruộng này lại được chia lại một lần. Hoạt động dùng, chia cấp ruộng đất công lúc đầu được các giai tầng XH đồng tình ủng hộ, vì dân có đất để cày cấy và không phải đi thuê của địa chủ, bên cạnh đó, khi cần các số tiền bỏ ra cho cộng đồng thì cá nhân dân không phải đóng góp vì đã có các khoản ruộng đất thích hợp cho thờ cúng và số tiền bỏ ra hành chính. Do vậy, qua không ít đời, ruộng đất công làng xã không bị xâm phạm. Các Hương ước của các làng ghi rõ về thể lệ dùng, chia cấp ruộng đất, xử phạt, tạo ra sự trung thực và khách quan. (TS. Doãn Hồng Nhung - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Từ khởi đầu hợp tác hoá nông nghiệp năm 1958 ở miền Bắc và năm 1976 ở miền Nam đến cuối năm 1980, nét riêng biệt bao trùm về quan hệ ruộng đất là tập thể hoá với số lượng ngày càng rộng lớn. Theo hình thức hợp tác xã tập thể hoá triệt để ruộng đất, vai trò KT của hộ nông dân không được phát huy, LĐ tách ra khỏi ruộng đất và sản phẩm cuối cùng. KT tập thể sa sút,

KT quốc doanh nông lâm nghiệp cũng trì trệ, trong khi phần đất phần trăm nhỏ bé giao cho hộ GĐ làm KT phụ lại tạo ra thu nhập khá cao.

Giai đoạn từ những năm 1980 đến nay có không ít thay đổi sâu sắc về quan hệ đất đai trong cả nước. Những nội dung với mốc thời gian đáng ghi nhớ là: Hiến pháp năm 1980; Chỉ thị 100 của Ban bí thư Trung ương Đảng tháng 1/1981; Chỉ thị 19 của Ban bí thư Trung ương Đảng ngày 3/5/1983 và Thông báo số 44 của Ban Bí thư ngày 13/7/1984; Luật Đất đai năm 1988, Hiến pháp năm 1992; Luật Đất đai năm 1993.

Quốc hội đã đưa hoạt động sửa đổi Luật Đất đai vào chương trình thiết kế pháp luật năm 1993. Luật Đất đai năm 1993 được Quốc hội dựa vào ngày 14/07/1993 và có hiệu lực ngày 15/10/1993 về cơ bản kế thừa Luật Đất đai 1988 và cho thêm một nội dung mới như một số quyền của cá nhân dùng đất. Chi tiết Luật đồng ý cá nhân dùng đất được thực hiện 5 quyền: Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp QSDĐ. Như vậy, luật đưa ra những ghi rõ theo xu hướng ngày càng mở rộng quyền của cá nhân dùng, cho họđịnh đoạt giới hạn QSDĐ của mình. Nghĩa là chuyển QSDĐ phải tuân theo chỉ tiêu, nội dung, phương án do Bộ luật dân sự và pháp luật vềđất đai ghi rõ.

Luật Đất đai năm 2013 đã kế thừa ghi rõ của Luật Đất đai năm 2003 bên cạnh đó cho thêm quyền thế chấp, góp vốn QSDĐ của hộ GĐ, cá nhân dùng đất không; không ghi rõ các chỉ tiêu giới hạn khi thực hiện quyền chuyển nhượng và cho thêm quyền thừa kế QSDĐ đất nông nghiệp trồng cây hàng năm để tạo chỉ tiêu không khó khăn trong thực hiện các quyền của cá nhân dùng đất, tăng cường thị trường BĐS tăng trưởng và tích tụ đất đai theo định hướng của Nhà nước. Chi tiết nội dung của QSDĐ như sau: “Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn QSDĐ; quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDĐ; quyền được bồi thường khi Nhà nước lấy lại đất” (Điều 167)

Quyền và nghĩa vụ của đơn vị, cá nhân bên ngoài nước ta dùng đất đai Nước ta: Luật Đất đai 2013 ghi rõ đơn vị, cá nhân bên ngoài nước ta thuê đất có các QSD đất đúng yêu cầu, đúng ranh giới, đúng ghi rõ về độ sâu...; Thực hiện kê khai ghi nhận đất đai, thực hiện các các bước thực hiện khi chuyển đổi, chuyển nhượng , cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSD đất, thế chấp, góp vốn bằng QSD đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính; thực hiện các phương án bảo vệ đất; tuân theo các ghi rõ về bảo vệ môi trường...; tuân theo các ghi rõ của pháp luật về hoạt động tìm thấy vật trong lòng đất.; giao lại đất khi Nhà nước có quyết định lấy lại đất... (Điều 170 Luật Đất đai 2013)

Một phần của tài liệu VU THAI NAM ANH (Trang 32 -35 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×