0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (84 trang)

Phạm vi nghiên cứu

Một phần của tài liệu VU THAI NAM ANH (Trang 46 -50 )

- Phạm vi về không gian: Phạm vi nghiên cứu thuộc địa giới hành chính thuộc phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

- Phạm vi về thời gian: Đề tài chỉ nghiên cứu các kết quả chuyển quyền sử dụng đất trong 3 năm gần đây, từ 2017 đến 2019.

2.2. Ni dung nghiên cu

Ni dung 1: Khái quát v tình hình cơ bn ca phường Ph Cò,

thành ph Sông Công, tnh Thái Nguyên

* Điều kiện tự nhiên của phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên - Vị trí địa lý - Địa hình, địa mạo - Khí hậu - Thủy văn - Tài nguyên đất - Tài nguyên nước

* Điều kiện kinh tế, xã hội của phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

- Công tác sản xuất nông, lâm nghiệp - Công tác văn hóa - thông tin

- Công tác dân tộc, tôn giáo - Công tác giải quyết việc làm - Công tác giảm nghèo

* Thực trạng quản lý đất đai của phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên trong 3 năm gần đây, từ 2017 đến 2019.

* Thực trạng sử dụng đất đai của phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

- Tổng diện tích tự nhiên

- Thực trạng nhóm đất nông nghiệp - Thực trạng nhóm đất phi nông nghiệp - Thực trạng nhóm đất chưa sử dụng

Ni dung 2: Đánh giá kết qu chuyn nhượng, tng cho, tha kế

QSDĐ ti phường Ph Cò, thành ph Sông Công, tnh Thái Nguyên giai

đon 2017 - 2019

- Đánh giá kết quả chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất tại phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2019 theo các hình thức chuyển quyền sử dụng đất.

- Đánh giá kết quả chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất tại phường Phố Cò giai đoạn 2017 - 2019 theo các năm.

- Đánh giá kết quả chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất tại phường Phố Cò giai đoạn 2017 - 2019 theo loại đất.

Ni dung 3: Đánh giá ca người dân v công tác chuyn nhượng,

tha kế, tng cho quyn s dng đất ti phường Ph Cò, thành ph Sông

Công, tnh Thái Nguyên giai đon 2017 - 2019

* Thừa kế quyn s dng đất * Tặng cho quyn s dng đất

Ni dung 4: Thun li, khó khăn và gii pháp thúc đẩy vic chuyn

nhượng, tha kế, tng cho quyn s dng đất ti phường Ph Cò, thành

ph Sông Công, tnh Thái Nguyên

- Những thuận lợi trong việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất tại phường Phố Cò giai đoạn 2017 - 2019.

- Những khó khăn trong việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất tại phường Phố Cò giai đoạn 2017 – 2019.

- Đề xuất một số giải pháp cho việc thực hiện chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất tại phường Phố Cò, thành phố Sông Công.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp thu thp s liu th cp

- Tìm kiếm các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường, đời sống văn hóa, giáo dục, y tế; tình hình quản lý và sử dụng đất tại phường Phố Cò.

- Thu thập các báo cáo về công tác quản lí đất đai nói chung và tình hình chuyển quyền sử dụng đất nói riêng của thành phố Sông Công và phường Phố Cò giai đoạn 2017 - 2019.

2.3.2. Phương pháp thu thp s liu sơ cp

Thực hiện điều tra theo mẫu phiếu điều tra có sẵn nhằm thu thập tình hình thực hiện các QSDĐ của các hộ gia đình, cá nhân trong khu vực nghiên cứu. Cách thức điều tra là phỏng vấn và phát phiếu trực tiếp tới người sử dụng đất để nắm bắt tình hình và nguyện vọng của người dân trong việc thực hiện các quyền chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất.

Đối tượng điều tra được xác định trên cơ sở: Chủ sử dụng đất đã thực hiện quyền chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ tại UBND phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Phỏng vấn những người tham gia 3 hình thức chuyển quyền sử dụng đất trong giai đoạn 2017-2019, mỗi hình thức phỏng vấn 12 người dân (12 người chuyển nhượng, 12 người tặng cho, 12 người thừa kế). Chọn ngẫu nhiên những người giao dịch trong năm 2019 với từng hình thức để phỏng vấn theo số lượng trên.

2.3.3. Phương pháp tng hp, phân tích và x lý s liu

Các số liệu điều tra thu thập được sử dụng phần mềm Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel tổng hợp xử lý sau đó so sánh kết quả đạt được với các quy định của pháp luật đất đai hiện hành đểđánh giá.

CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Một phần của tài liệu VU THAI NAM ANH (Trang 46 -50 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×