0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (84 trang)

Thực trạng quản lý đất đai của phường Phố Cò, thành phố Sông Công,

Một phần của tài liệu VU THAI NAM ANH (Trang 55 -58 )

Công, tnh Thái Nguyên trong 03 năm gn đây t năm 2017 đến năm 2019

* T chc thc hin các văn bn quy phm pháp lut v qun lý, s dng

đất đai:Sau khi Luật Đất đai năm 2003 và các nghịđịnh, thông tư dưới luật có hiệu lực, UBND phường Phố Cò đã tổ chức triển khai mở các lớp tập huấn cho cán bộ và tuyên truyền cho nhân dân, dần đưa công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp.

* Xác định địa gii hành chính, lp và qun lý h sơ địa gii hành

chính, lp bn đồ hành chính: Đến nay địa giới hành chính giữa phường với

các đơn vị hành chính giáp ranh đã được xác định bởi các mốc giới cố định trên thực địa và đều được chuyển vẽ lên bản đồ. Bên cạnh đó việc lập và quản lý hồ sơđịa giới hành chính và bản đồ hành chính của phường được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

* Kho sát, đo đạc, đánh giá, phân hng đất, lp bn đồđịa chính, bn

đồ hin trng s dng đất và bn đồ quy hoch s dng đất: Đến nay công tác

đo đạc, lập bản đồđịa chính đã được thực hiện với các tỷ lệ từ 1/500 và 1/2000. Việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của phường thực hiện tốt theo quy định, hiện nay đã lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

* Qun lý quy hoch,kế hoch s dng đất: UBND phường cũng đã

tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm và quy hoạch chi tiết tại một số khu vực dự án khu đô thị số 2 và khu đô thị sinh thái dọc Sông Công thuộc tổ dân phố Kè ưng, Khu đô thị số 1 phường Phố Cò tại địa bàn TDP 2A, 4A,4B theo chủ trương của thành phố Sông Công và tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh đó phường cũng thường xuyên kiểm tra rà soát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giám sát quyền và nghĩa vụ của đối tượng sử dụng đất.

* Qun lý giao đất, cho thuê đất, thu hi đất, chuyn mc đích s

dng đất:

Công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn phường thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nên đã hạn chế và khắc phục các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Công tác thu hồi đất của các cá nhân và tổ chức sử dụng đất theo đúng trình tự tuy nhiên vẫn có trường hợp vướng mắc ý kiến về nội dung giá đất đến nay chưa thực hiện được dự án là hộ ông Nguyễn Văn Lĩnh, TDP Kè Ưng.

* Thng kê, kim kê đất đai:

Thực hiện công văn số 2650/UBND-TNMT ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Sông Công về việc đẩy nhanh công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. UBND phường Phố Cò đã tiến hành xong việc kiểm kê đất đai theo quy định của Luật Đất đai và số liệu kiểm kê đã phản ánh đúng thực tế hiện trạng sử dụng đất của phường.

* Qun lý và phát trin th trường quyn s dng đất trong th

trường bt động sn:

Việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo khung giá của UBND tỉnh ban hành đã được UBND phường thực hiện theo chỉđạo của UBND thành phố.

* Qun lý, giám sát vic thc hin quyn và nghĩa v ca người s

dng đất:

UBND phường đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật với việc giám sát chặt chẽ các hoạt động chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

* Thanh tra, kim tra vic chp hành các quy định ca pháp lut v

đất đai và x lý vi phm pháp lut v đất đai:

Nhìn chung công tác kiểm tra được thực hiện tốt, hạn chế được tình trạng lấn chiếm đất trái phép. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp sử dụng đất sai mục đích sử dụng, tự ý chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

* Gii quyết tranh chp v đất đai; gii quyết khiếu ni, t cáo các vi

phm trong qun lý và s dng đất đai:

UBND phường quan tâm đến việc giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai đặc biệt là hòa giải tranh chấp đất đai thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền không để tồn đọng đơn thư gây bức xúc trong nhân dân.

* Công tác ci cách hành chính:

Chỉ đạo thực hiện các nội dung CCHC theo Kế hoạch của cấp trên, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nội dung cải cách THHC và ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu lực lãnh đạo quản lý điều hành và đáp

ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và công dân. Thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND phường áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cơ bản đáp ứng yêu cầu của công dân, 100% hồ sơ của công dân được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Một phần của tài liệu VU THAI NAM ANH (Trang 55 -58 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×