0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (84 trang)

xuất một số giải pháp cho việc thực hiện chuyển nhượng, tặng cho,

Một phần của tài liệu VU THAI NAM ANH (Trang 72 -72 )

cho, tha kế quyn s dng đất ti phường Ph Cò, thành ph Sông Công

3.4.2.1. Giải pháp về tuyên truyền và phổ biến pháp luật

Do nhân dân còn hạn chế về trình độ pháp luật đặc biệt là pháp luật đất đai nên việc tuyên truyền phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Đất đai 2013 và các Nghịđịnh, Thông tư là rất cần thiết đến nhân dân nói chung và người sử dụng đất nói riêng. Do nhận thức của nhân dân còn hạn chế và tâm lý ngại đến các cơ quan hành chính nhà nước để làm các thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế để đăng ký thực hiện các quyền sử dụng đất theo quy định. Vì vậy ngoài việc tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông, trên loa, trên các cuộc họp giao ban còn cần phải xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, dữ liệu pháp luật để nhân dân dễ dàng tra cứu và cán bộ công chức các xã(phường) dễ tiếp cận để phổ biến trực tiếp cho nhân dân.

3.4.2.2. Giải pháp ci tiến th tc hành chính

- Theo tiến trình phát triển kinh tế cùng với quá trình đô thị hóa thì việc cải tiến hay cải cách các thủ tục hành chính là rất cần thiết để đáp ứng được sự tiến bộ, phát triển của đất nước. Tính thống nhất trong việc lập hồ sơ, thẩm

định hồ sơ và đảm bảo tuân theo các quy định của pháp luật phải đặt lên hàng đầu. Vì vậy cần phải xây dựng lại các mẫu biểu với mục tiêu đơn giản hơn, nhanh gọn hơn phục vụ nhân dân trong việc kê khai thực hiện thủ tục hành chính theo quy định. Trong thời gian tới chúng ta phải tiếp tục cải cách các thủ tục hành chính hơn nữa.

3.4.2.3 Giải pháp v đầu tư cho con người và cơ s vt cht

Cán bộ địa chính phường thiếu trang thiết bị chuyên ngành phục vụ công tác quản lý đất đai tại địa phương như việc thiếu các phần mềm chuyên dụng, chưa được trang bị theo quy định của ngành. Vì vậy cần dành một phần nguồn thu tài chính từ đất đai để đầu tư cho công tác quản lý đất đai tại địa phương như mua sắm tài liệu chuyên môn, cung cấp thông tin địa chính, dữ liệu cơ sở ngành phục vụ công tác quản lý đất đai tại địa phương được thuận tiện và khoa học.

*/ Gii pháp v t chc qun lý hot động thc hin các quyn s dng đất

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộđịa chính.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộđịa chính khi hướng dẫn các thủ tục hành chính tránh để nhân dân đi lại nhiều lần.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về việc sử dụng đất tại địa phương và các cơ quan liên quan trong lĩnh vực đất đai để phát hiện kịp thời các sai phạm xử lý theo quy định.

- Đẩy nhanh tốc độ cấp đổi GCNQSDĐ theo bản đồ địa chính đo mới để nhân dân dễ dàng thực hiện các QSDĐ theo quy định.

*/ Gii pháp v chính sách

- Công khai quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất.

- Công khai các quy trình thủ tục và các quy định của pháp luật đất đai. - Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật đất đai thống nhất, cụ thể để thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 1. Kết luận

Từ kết quả đánh giá công tác chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Phố Cò, thành phố Sông Công giai đoạn 2017-2019 cho thấy:

1- Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của phường Phố Cò nằm ở phía nam thành phố Sông Công, có diện tích 445,66 ha có đường giao thông chính quốc lộ 3 đi qua, địa hình tương đối bằng phẳng lại là phường trung tâm của thành phố Sông Công nên kinh tế rất phát triển tác động tốt đến việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn.

2- Kết quả chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Phố Cò, thành phố Sông Công giai đoạn 2017-2019 như sau:

- Trong giai đoạn này có 262 trường hợp đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong đó đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở là 165 trường hợp chiếm 62,98% và đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp là 97 trường hợp chiếm 37,02%.

- Trong giai đoạn này có 214 trường hợp đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất trong đó đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất ở là 137 trường hợp chiếm 64,02% và đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp là 77 trường hợp chiếm 35,98%.

- Trong giai đoạn này có 138 trường hợp đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất trong đó đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất ở là 70 trường hợp chiếm 50,72% và đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất nông nghiệp là 68 trường hợp chiếm 49,28%.

- Vậy tổng cả giai đoạn có 614 trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế sử dụng đất, xếp thứ tự từ nhiều đến ít như sau: chuyển nhượng ->

tặng cho -> thừa kế. Thứ tự này là phù hợp với giai đoạn hiện tại, khi thị trường bất động sản sôi động.

3- Kết quả đánh giá của người dân về công tác chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Phố Cò, thành phố Sông Công giai đoạn 2017-2019 như sau:

- Người dân đánh giá thời gian giải quyết nhanh đạt 83,33%, riêng đúng hạn đạt 16,67% có thể thấy mức độ tín nhiệm cao của người dân khi thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa phương.

- Người dân đánh giá thời gian giải quyết nhanh đạt 83,33%, riêng đúng hạn đạt 16,67% có thể thấy mức độ tín nhiệm cao của người dân khi thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất tại địa phương.

- Người dân đánh giá thời gian giải quyết thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất không diễn ra nhanh mà chỉđạt ở mức đúng hạn.

4- Kết quả những thuận lợi, khó khăn và giải pháp thúc đẩy việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất tại phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên như sau:

*/ Thuận lợi:

- Công tác đo đạc bản đồ mới và việc lập quy hoạch sử dụng đất thành phố Sông Công trong đó có phường Phố Cò được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời.

- Cơ sở vật chất của phường phục vụ nhân dân luôn đầy đủ và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân.

- Phường Phố Cò nằm ở cửa ngõ phía nam của thành phố Sông Công có đường Quốc lộ 3 và đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã góp phần rút ngắn khoảng cách với thị xã Phổ Yên và thành phố Hà Nội đây là lợi thế lớn trong việc tiếp nhận các nguồn thông tin liên quan đến thị trường bất động sản thuận lợi trong việc chuyển quyền sử dụng đất.

*/ Khó khăn:

- Giá đất Nhà nước ban hành chưa sát với thực tế trên thị trường chuyển quyền sử dụng đất.

- Nhân dân chưa có ý thức và hiểu biết đầy đủ về hình thức chuyển quyền sử dụng đất trong đó cơ bản là quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế.

- Luật đất đai và các nghị định hướng dẫn thi hành luôn thay đổi thường xuyên, thiếu quy định cụ thể, văn bản dưới luật nhiều và còn chồng chéo.

*/ Giải pháp:

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộđịa chính.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộđịa chính khi hướng dẫn các thủ tục hành chính.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về việc sử dụng đất tại địa phương và các cơ quan liên quan trong lĩnh vực đất đai để phát hiện kịp thời các sai phạm xử lý theo quy định.

- Đẩy nhanh tốc độ cấp đổi GCNQSDĐ theo bản đồ địa chính đo mới để nhân dân dễ dàng thực hiện các QSDĐ theo quy định.

- Công khai quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất.

- Công khai các quy trình thủ tục và các quy định của pháp luật đất đai. - Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật đất đai thống nhất, cụ thể để thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

2. Đề nghị

Từ các kết quả nghiên cứu tôi có một số kiến nghị sau:

- Những biện pháp về cơ chế chính sách, về tổ chức quản lý, về hoàn thiện bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ địa chính cấp xã (phường), cấp huyện. Cấp huyện và tỉnh cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để người sử dụng đất thực hiện các QSDĐđược thuận tiện, nhanh chóng.

- Thủ tục hành chính mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện đối với người sử dụng đất khi người sử dụng đất thực hiện QSDĐ phải với đúng quy định pháp luật và thực hiện một cách đông bộ, thống nhất. Trong xã hội ngày nay với sự phát triển và tiến bộ không ngừng thì thủ tục hành chính rườm rà lại trở thành rào cản để phát triển kinh tế - xã hội và không đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân.

- Cần thường xuyên kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính, cơ chế chính sách đặc thù tại địa phương.

- Cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước về đất đai.

- Cần bổ sung cán bộ địa chính cho các xã (phường) từ 02 người trở lên và tạo điều kiện cho cán bộ địa chính các xã (phường) đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

- Cần tuyên truyền, phổ biến đầy đủ kịp thời Luật Đất đai 2013 đến tổ chức, cá nhân sử dụng đất và cộng đồng dân cư.

- Cần hoàn thiện hệ thống quản lý đất đai tại các xã (phường) theo hướng dẫn của Luật Đất đai 2013.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 2. Luật Đất đai năm 1993, có hiệu lực từ ngày 15/10/1993;

3. Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/07/2004; 4. Luật Đất đai 2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;

5. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốĐiều của Luật đất đai;

6. Căn cứ Nghịđịnh số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

7. Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

8. Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

9. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghịđịnh quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 10. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định ngày 19/5/2014

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định

11. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

12. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

13. Luật Dân sự ngày 14/06/2005;

14. Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2007;

15. Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009;

16. Luật số 34/2009/QH12 do Quốc hội ban hành để sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai ngày 18/6/2009 có hiệu lực từ ngày 01/9/2009.

17. TS. Nguyễn Trọng Tuấn, năm 2016, “Kinh nghiệm quản lý đất đai của một số nước trên thế giới”, xem tại https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc- thuat/KINH-NGHIEM-QUAN-LY-DAT-DAI-CUA-MOT-SO-NUOC- TREN-THE-GIOI-2505/

18. TS. Doãn Hồng Nhung - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội “Chế định sở hữu đất đai qua các thời kỳ và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với đất đai”, https://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/120/502 19. TS. Nguyễn Quang Tuyến – Khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà

Nội, “Hệ thống pháp Luật Đất đai Việt Nam trong 20 năm đổi mới”, xem tại http://luatdatdai.vn/he-thong-phap-luat-dat-dai-viet-nam-trong-20-nam- doi-moi-123-a3il

20. Nguyễn Tuấn Quang – Sở Tư pháp Đắk Lắk, ngày 15/8/2018, “Một số vướng mắc trong thi hành pháp luật về đất đai”, xem tại https://kiemsat.vn/mot-so- vuong-mac-trong-thi-hanh-phap-luat-ve-dat-dai-49854.html

21. Trần Tú Cường và các cộng sự, năm 2012,“Nghiên cứu cơ sở lý luận và qui định về QSH, QSDĐ đai của một số quốc gia trên thế giới, rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam”,Đề tài cấp Bộ của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. 22. Nguyễn Khắc Thái Sơn, năm 2007, Giáo trình quản lý nhà nước về đất

đai, Trường Đại học Nông lâm.

23. Trang chủ Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum, ngày 14/3/2018, “Thực trạng và giải pháp để tăng cường công tác đánh giá quản lý, sử dụng đất đai ở Việt Nam”, xem tại http://stnmt.kontum.gov.vn/vi/news/tai- nguyen-dat/thuc-trang-va-giai-phap-de-tang-cuong-cong-tac-danh-gia- quan-ly-su-dung-dat-dai-o-viet-nam-337.html.

PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Xin ông (bà) vui lòng cho biết những ý kiến của mình về các vấn đề trong công tác chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên bằng cách lựa chọn một trong các phương án trả lời cho mỗi câu hỏi sau đây:

I. Thông tin chung vềđối tượng được điều tra

1. Họ và tên:………... 2. Giới tính:………. 3. Dân tộc:…… 4. Tuổi:……. 5. Trình độ văn hóa:…… 6. Trình độđào tạo:………... 7. Chuyên ngành đào tạo:………... 8. Chức vụ: ... 9. Đơn vị công tác:... 10. Địa chỉ: ...

II. Đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính vềđất đai trên địa bàn phường Phố Cò, thành phố Sông Công

1. Ông (bà) đánh giá như thế nào về thái độ của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính vềđất đai trên địa bàn phường Phố Cò thời gian qua?

□ Thân thiện, tận tình □ Hách dịch, cửa quyền Gây khó khăn, nhũng nhiễu 2. Ông (bà) đánh giá như thế nào về thời gian, trình tự, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính vềđất đai thời gian qua trên địa bàn phường Phố Cò?

□Đúng quy định □ Sai quy định □ Không quan tâm 3. Ông (bà) đánh giá như thế nào về kết quả giải quyết thủ tục hành chính vềđất đai thời gian qua trên địa bàn phường Phố Cò?

□Đúng quy định □ Sai quy định □ Không quan tâm

III. Đánh giá về thời gian thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Phố Cò

Ông (bà) đã làm thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Phố Cò?

□ Chuyển nhượng □ Thừa kế □ Tặng cho

A. Đối với thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

1. Thời gian ông (bà) làm xong thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Phố Cò?

□ 1 Ngày □ 2 ngày □ 3 ngày

Một phần của tài liệu VU THAI NAM ANH (Trang 72 -72 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×