0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (84 trang)

Các giấy tờ pháp quy có yếu tốt ương đồng đến hoạt động thực hiện các QSDĐ

Một phần của tài liệu VU THAI NAM ANH (Trang 35 -38 )

các QSDĐ

Để thực hiện tốt các QSDĐ, từ năm 1993 đến nay Nhà nước đã cho ra đời các giấy tờ pháp quy có yếu tố tương đồng như sau:

1.3.2.1. Luật

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; - Luật Đất đai 2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốĐiều của Luật đất đai;

- Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

- Căn cứ Nghịđịnh số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

- Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơđịa chính;

- Luật Dân sự ngày 14/06/2005;

- Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006, có hiệu lực thực hiện từ thời điểm 01/7/2007;

- Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007, có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2009;

- Luật số 34/2009/QH12 do Quốc hội cho ra đời để sửa đổi, cho thêm Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai ngày 18/6/2009 có hiệu lực từ ngày 01/9/2009.

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái cư trú cốđịnh khi Nhà nước lấy lại đất;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ ghi rõ cho thêm về hoạt động cấp GCN QSDĐ, lấy lại đất, thực hiện QSDĐ, trình tự, các bước thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái cư trú cố định khi Nhà nước lấy lại đất và xử lý khiếu nại về đất đai;

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ ghi rõ cho thêm về lập kế hoạch dài hạn dùng đất, giao đất, lấy lại đất, bồi thường, hỗ trợ và tái cư trú cốđịnh;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ghi rõ về cấp GCN QSD đất, quyền chiếm hữu và sử dụng nhà ở và của cải khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, cho thêm một số ghi rõ của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hoạt động hướng dẫn hoạt động ghi nhận thế chấp, bảo lãnh bằng QSD đất, của cải gắn liền với đất;

- Nghịđịnh số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, cho thêm một số điều của các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về hoạt động chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ ghi rõ cho thêm về hoạt động cấp GCN QSDĐ, lấy lại đất, thực hiện QSDĐ, trình tự, các bước thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái cư trú cố định khi Nhà nước lấy lại đất và xử lý khiếu nại về đất đai;

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ ghi rõ cho thêm về lập kế hoạch dài hạn dùng đất, giao đất, lấy lại đất, bồi thường, hỗ trợ và tái cư trú cốđịnh;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ghi rõ về cấp GCN QSD đất, quyền chiếm hữu và sử dụng nhà ở và của cải khác gắn liền với đất;

1.3.2.2. Các Văn bn ca UBND tnh Thái Nguyên

Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về hoạt động Cho ra đời ghi rõ về hạn mức giao đất; Hạn mức đồng ý QSD đất; Số lượng tối thiểu được tách thửa và số lượng đất ở được chỉ rõ lại trên vùng tỉnh Thái Nguyên.

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 12/2/2018 về hoạt động sửa đổi, cho thêm Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Thái nguyên đồng ý Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 trên vùng tỉnh Thái nguyên và Quyết định 57/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

của UBND tỉnh Thái Nguyên về hoạt động đồng ý Bảng giá đất giai đoạn năm 2015 – 2019 trên vùng tỉnh Thái Nguyên.

Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thái nguyên Ban hành quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020- 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.


Một phần của tài liệu VU THAI NAM ANH (Trang 35 -38 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×