0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (84 trang)

Những thuận lợi, khó khăn trong việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế

Một phần của tài liệu VU THAI NAM ANH (Trang 71 -72 )

tha kế quyn s dng đất ti phường Ph Cò, thành ph Sông Công, tnh

Thái Nguyên giai đon 2017 - 2019

3.4.1.1. Những thun li trong vic chuyn nhượng, tng cho, tha kế quyn sử dụng đất tại phường Phố Cò giai đoạn 2017 - 2019

- UBND thành phố quan tâm đến công tác tập huấn chuyên môn, tăng cường thêm cán bộ địa chính được chú trọng, chất lượng chuyên môn cán bộ địa chính ngày càng được nâng cao.

- Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn theo quy định về chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSD đất ngày càng hoàn thiện hơn.

- Công tác đo đạc bản đồ mới và việc lập quy hoạch sử dụng đất thành phố Sông Công trong đó có phường Phố Cò được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời.

- Cơ sở vật chất của phường phục vụ nhân dân luôn đầy đủ và đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.

- Phường Phố Cò nằm ở cửa ngõ phía nam của thành phố Sông Công có đường Quốc lộ 3 cũ tuyến nối Hà Nội - Thái Nguyên được nâng cấp góp phần rút ngắn khoảng cách với thị xã Phổ Yên và thành phố Hà Nội đây là lợi thế lớn trong việc tiếp nhận các nguồn thông tin liên quan đến thị trường bất động sản thuận lợi trong việc chuyển quyền sử dụng đất.

- Phường Phố Cò là phường trung tâm của thành phố Sông Công, nhân dân hầu hết là cán bộ công chức nên trình độ văn hóa cao nên thuận lợi trong việc hướng dẫn kê khai các hồ sơ, giấy tờ khi làm thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất.

3.4.1.2. Những khó khăn trong vic chuyn nhượng, tng cho, tha kế quyn sử dng đất ti phường Ph Cò giai đon 2017 – 2019

- Giá đất Nhà nước ban hành chưa sát với thực tế trên thị trường chuyển quyền sử dụng đất.

- Nhân dân chưa có ý thức và hiểu biết đầy đủ về hình thức chuyển quyền sử dụng đất trong đó cơ bản là quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế.

- Luật đất đai và các nghị định hướng dẫn thi hành luôn thay đổi thường xuyên, thiếu quy định cụ thể, văn bản dưới luật rất nhiều nhưng còn chồng chéo, mâu thuẫn nhau dẫn đến nhân dân và cán bộ thi hành khó thực hiện.

Một phần của tài liệu VU THAI NAM ANH (Trang 71 -72 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×