0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

Bộ máy tổ chức của công ty TNHH Saint L’Beau

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO THIẾT BỊ CHĂM SÓC DA TẠI NHÀ CỦA CÔNG TY TNHH SAINT L’BEAU (Trang 46 -48 )

Hình 3.2: Bộ máy tổ chức của công ty TNHH Saint L’Beau

(Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty TNHH Saint L’Beau)

Bộ máy tổ chức của Công ty TNHH Saint L’Beau được cơ cấu theo mô hình trực tuyến - chức năng. Đây là mô hình mà cấp dưới chịu sự quản lý trực tiếp từ cấp trên (tuân theo một đường thẳng) nhưng đồng thời các bộ phận chức năng vẫn sẽ có nhiệm vụ hướng dẫn, đưa lời khuyên cũng như kiểm tra các hoạt động của bộ phận trực tuyến.

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban:

Ban Giám đốc: Gồm 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

+ Giám đốc: Chịu trách nhiệm định hướng kinh doanh, phát triển sản phẩm, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của mình tuân thủ đúng theo Pháp luật, Quy chế Công ty. + Phó Giám đốc: Chịu trách nhiệm giám sát tài chính, pháp lý hợp đồng và quản trị công ty.

+ Bộ phận quản lý: Gồm 01 người thay mặt Ban giám đốc giám sát, đánh giá công

+ Bộ phận Hành chính - Nhân sự: Gồm 01 người chịu trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực. Có nhiệm vụ tuyển dụng, đào tạo, chấm công, đặt văn phòng phẩm, chi trả lương, phúc lợi cho người lao động.

+ Bộ phận Tài chính - Kế toán: Gồm 02 người là kế toán kho và kế toán nội bộ

thực hiện nhiệm vụ quản trị tài chính như giám sát các hoạt động tài chính, kế toán, nhập xuất hàng hoá. Bên cạnh đó, phối với bộ phận kinh doanh lập các báo cáo cho Ban Giám đốc theo tháng, theo quý.

+ Bộ phận Marketing – Graphic: Gồm 08 người chịu trách nhiệm về chiến lược

quảng bá sản phẩm, thực hiện các chiến dịch ra mắt sản phẩm mới, lên kế hoạch các chương trình khuyến mại, chịu trách nhiệm sáng tạo banner, video, TVC quảng cáo. + Bộ phận Information Technology (Công nghệ thông tin): Gồm 02 người chịu trách nhiệm về hệ thống máy tính, phát triển website, bảo trì website, phát triển phần mềm.

+ Bộ phận Logistic: Gồm 06 người chịu có nhiệm vụ lên đơn hàng theo yêu cầu

của khách hàng, tiếp nhận các đơn hàng cần xử lý từ Bộ phận Kinh doanh. Xử lý các đơn hàng vận chuyển trong nước cũng như quốc tế.

+ Bộ phận Quality Control (Kiểm định chất lượng): Gồm 03 người chịu trách

nhiệm về chất lượng của sản phẩm trước khi đến tay khách, xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng của sản phẩm,sửa chữa sản phẩm.

+ Bộ phận Customer Service (Chăm sóc khách hàng): Gồm 04 người chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng trước và sau mua hàng, tiếp nhận các phản hồi từ khách hàng, tiếp nhận các đơn bảo hành và chuyển tiếp đến bộ phận kiểm định chất lượng.

+ Bộ phận Kinh Doanh: Gồm 09 người phụ trách xử lý tiếp nhận thông tin từ

khách hàng, lên kế hoạch và xây dựng chương trình xúc tiến các hoạt động kinh doanh cùng với các đối tác, đưa ra các phương án hợp tác, cung cấp sản phẩm theo đơn đặt hàng cho khách hàng cũng như đối tác.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO THIẾT BỊ CHĂM SÓC DA TẠI NHÀ CỦA CÔNG TY TNHH SAINT L’BEAU (Trang 46 -48 )

×