0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI (Trang 47 -51 )

5. Kết cấu luận văn

2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu

- Chỉ tiêu về số lượng Công ty TNHH

Số lượng công ty TNHH đang hoạt động bình quân: là số lượng các công ty TNHH đang kê khai nộp thuế không bao gồm số công ty TNHH bỏ trốn, tạm ngừng hoạt động, giải thể do chi cục thuế quản lý.

Abq = A0 + A1 +....+ An n

Trong đó:

A0: là số công ty TNHH hiện còn đang hoạt động năm đầu kỳ nghiên cứu An: là số công ty TNHH hiện còn đang hoạt động năm thứ n

n: Là số năm trong kỳ nghiên cứu

Abq: Số lượng công ty TNHH đang hoạt động bình quân - Chỉ tiêu về mức độ hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế TNDN

Là chỉ số phản ánh tình hình nộp thuế của các công ty TNHH do chi cục thuế TP Yên Bái quản lý, được xác định như sau:

B = Số thuế TNDN đã nộp

x 100% Tổng số thuế phải nộp

Trong đó:

+ Số thuế TNDN đã nộp: Là số tiền thuế do công ty TNHH nộp qua kho

bạc Nhà nước theo Chương, loại, khoản mục và sắc thuế.

+ Tổng số thuế phải nộp: Bao gồm số thuế TNDN do công ty TNHH tự

kê khai và số thuế do kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra hàng năm. - Chỉ tiêu về mức độ nộp thuế TNDN quá thời hạn

C = Số công ty TNHH có tiền thuế nộp quá hạn

x 100% Tổng số công ty TNHH có số thuế TNDN phải nộp

Trong đó C: là tỷ lệ số công ty TNHH nộp thuế quá hạn - Chỉ tiêu về mức độ rủi ro trong công tác quản lý thuế

D = Nợ khó thu

x 100% Tổng dư nợ thuế

Trong đó:

Nợ khó thu: Tiền thuế của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, đã chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc đã lâm vào tình trạng giải thể, phá sản.

Tổng dư nợ thuế: Là tổng số thuế còn phải thu tại ngày cuối kỳ báo cáo, được xác định như sau:

E = Số công ty TNHH bỏ trốn

x 100% Tổng số công ty TNHH đang hoạt động

* Nhóm chỉ tiêu phản ánh thực trạng quản lý thuế TNDN đối với công ty TNHH

- Chỉ tiêu đánh giá công tác lập dự toán thu thuế:

+ Số thuế phải thu từ các công ty TNHH theo dự toán được giao.

+ Số thuế đã thu từ các công ty TNHH.

- Chỉ tiêu đánh giá công tác chấp hành dự toán thuế: + Số lượng công ty TNHH được cấp mã số thuế mới

+ Tiếp nhận tờ khai thuế của các công ty TNHH + Kê khai qua hệ thống thông tin về thuế.

+ Kê khai nộp thuế qua mạng.

- Chỉ tiêu đánh giá công tác kế toán và quyết toán thuế TNDN

+ Số thuế phải thu + Số thuế đã thu + Số thuế hoàn trả + Số thuế còn phải thu + Số thuế truy thu

+ Số hàng hoá tạm giữ hoặc tịch thu + Số công ty nộp tờ khai đúng hạn + Số công ty nộp muộn dưới 30 ngày

+ Số công ty nộp muộn tờ khai từ 30-90 ngày + Số công ty nộp muộn tờ khai trên 90 ngày

- Chỉ tiêu đánh giá công tác thanh kiểm tra thuế TNDN

+ Số cuộc kiểm tra công ty TNHH mà cơ quan thuế thực hiện + Tổng số tiền phạt qua kiểm tra.

- Chỉ tiêu đánh giá tình hình xử lý vi phạm thuế TNDN

+ Tiền phạt vi phạm trong lĩnh vực thuế TNDN

+ Tỷ lệ số tiền phạt vi phạm của năm sau so với năm trước - Chỉ tiêu về quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế TNDN

+ Số công ty TNHH nợ thuế và tỷ lệ số công ty TNHH nợ thuế của năm sau so với năm trước

+ Số phát sinh thuế TNDN và tỷ lệ số phát sinh thuế TNDN của năm sau so với năm trước

+ Số nợ thuế TNDN và tỷ lệ số nợ thuế TNDN của năm sau so với năm trước

Chương 3

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY TNHH TRÊN ĐỊA BÀN

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI (Trang 47 -51 )

×