0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

Phân tích qua các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 62 -66 )

- Nhìn chung hoạt động kiều hối và chuyển tiền Western Union của ngân hàng

2005 2006 2007 2006/ 2007/2006 Số tiền%Số tiền %

4.6.2. Phân tích qua các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu

hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu

Để thấy được hiệu quả của hoạt động tín dụng chúng ta cần phải phân tích các yếu tố có liên quan, đồng thời thông qua các chỉ tiêu tài chính để đánh giá và tìm ra nguyên nhân đạt hay không đạt yêu cầu đặt ra. Hiệu quả hoạt động tín dụng được đánh giá chủ yếu thông qua các chỉ tiêu sau đây:

Bảng 16: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH BẠC LIÊU QUA 3

NĂM 2005 – 2007

CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM 2007

Doanh số cho vay Triệu đồng 115.873 174.290 424.558 Doanh số thu nợ Triệu đồng 44.905 106.258 240.400

Dư nợ Triệu đồng 92.010 160.042 344.200 Vốn huy động Triệu đồng 24.751 78.019 317.355 Nợ xấu Triệu đồng 771 2.002 2.741 Hệ số thu nợ % 38,75 60,97 56,62 Dư nợ/Vốn huy động % 317,74 205,13 108,46 Tỷ lệ nợ xấu % 0,84 1,25 0,79

(Nguồn: Phòng tín dụng ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu năm 2005, 2006, 2007 )

Hệ số thu nợ:

Qua bảng số liệu ta thấy hệ số thu nợ của ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu biến động qua các năm. Cụ thể là năm 2006 đạt 60,97% tăng 22,22% so với năm 2005. Sang năm 2007 hệ số này còn 56,62% giảm 4,35% so với năm 2006 nhưng tỷ lệ giảm không đáng kể. Với hệ số thu nợ khá cao cho thấy hoạt động kinh doanh của ngân hàng đang ngày càng đạt hiệu quả cao. Đây thực sự là một kết quả khả quan cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong công tác thu nợ khách hàng của ngân hàng Phương Đông Bạc Liêu. Để duy trì và phát triển hoạt động tín dụng của ngân hàng đòi hỏi bản thân ngân hàng cần có sự nổ lực hơn nữa, kết hợp chặt chẽ giữa gia tăng doanh

số cho vay với tăng cường việc thu nợ nhằm giúp cho đồng vốn của ngân hàng được luân chuyển liên tục và đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó ngân hàng cần phải tăng cường thêm chính sách thu nợ để hệ số này luôn giữ vững và ngày càng tăng cao.

Dư nợ trên vốn huy động:

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sử dụng vốn huy động của ngân hàng. Nhìn chung qua 3 năm tỷ lệ này có chiều hướng giảm đáng kể. Cụ thể là năm 2005 tỷ lệ này là 317,74% nhưng đến năm 2006 chỉ còn 205,13% giảm 112,61% so với năm 2005. Đến năm 2007, tỷ lệ này chỉ còn 108,46% giảm 96,67% so với năm 2006. Điều này cho thấy trong những năm qua ngân hàng Phương Đông Bạc Liêu đã chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn vốn của mình và giúp cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày càng phát triển hơn nữa.

Tỷ lệ nợ xấu::

Chỉ tiêu này phản ánh chất lượng tín dụng cũng như hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Qua bảng số liệu ta thấy tỷ lệ nợ xấu biến động qua các năm. Cụ thể là năm 2006 tỷ lệ này là 1,25% tăng 0,41% so với năm 2005. Điều này chứng tỏ ngân hàng hoạt động nhiều rủi ro hơn vì ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động, cho vay nhiều hơn. Năm 2006 tỷ lệ nợ xấu tăng lên là do từ phía khách hàng vay vốn, do nguyên nhân khách quan mà họ làm ăn thua lỗ nên không có khả năng trả nợ cho ngân hàng. Sang năm 2007, tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 0,79% giảm 0,46% so với năm 2006. Điều này chứng tỏ chất lượng tín dụng của ngân hàng đã được nâng cao và đã hạn chế được nợ xấu trong tổng dư nợ của ngân hàng. Nó cũng phản ánh hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong năm 2007 đạt kết quả cao hơn. Tóm lại, công tác tín dụng đóng vai trò không nhỏ trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Chính vì vậy mà ngân hàng cần quan tâm nhiều hơn về chất lượng tín dụng để hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày càng tốt hơn và góp phần làm cho kinh tế địa phương ngày càng chuyển biến tốt đẹp.

Bảng 17: BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH BẠC LIÊU QUA 3

NĂM (2005 – 2007)

CHỈ TIÊU NỘI DUNG

1. Cơ cấu tài sản và tình hình biến động tài sản

- Các chỉ tiêu này biến động qua các năm mà cụ thể là tình hình biến động tài sản của ngân hàng Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu đang có

hướng diễn biến tốt đẹp và đầy hứa hẹn cho một kết quả kinh doanh cao hơn nữa trong thời gian sắp tới.

2. Cơ cấu nguồn vốn và tình hình biến động nguồn vốn

- Nguồn vốn của ngân hàng tăng qua các năm, chứng tỏ ba năm qua ngân hàng Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu đạt hiệu quả cao hơn và chủ động hơn trong nguồn vốn của mình.

3. Hoạt động huy động vốn - Ngân hàng luôn quan tâm đặc biệt tới công tác huy động vốn và triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp có hiệu quả. Những năm qua nguồn vốn huy động của ngân hàng liên tục tăng cho thấy hoạt động kinh doanh của ngân hàng rất có hiệu quả

4. Hoạt động cho vay - Doanh số cho vay của ngân hàng tăng cao qua các năm, chứng tỏ qui mô tính dụng của ngân hàng ngày càng rộng lớn. Bên cạnh đó, tình hình thu nợ và dư nợ cũng diễn biến khá tốt khẳng định được ngân hàng có đủ điều kiện để duy trì và phát triển bền vững mặc dù cũng còn một khoản nợ xấu nhưng không làm ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

5. Kết quả hoạt động kinh doanh - Trong ba năm qua, doanh thu và lợi nhuận của ngân hàng không ngừng tăng lên chứng tỏ tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng OCB chi nhánh Bạc Liêu đã đạt được những kết quả khả quan và những thành công nhất định trong việc tự bảo đảm nguồn vốn cũng như mở rộng thị phần của mình. Đây là dấu hiệu khẳng định sự phát triển bền vững và thịnh vượng của ngân hàng.

6. Các chỉ tiêu hoạt động - Các tỷ số hoạt động cho thấy sự hiệu quả trong việc sử dụng tài sản của ngân hàng qua các năm.

- Những tỷ số sinh lợi ngân hàng đạt được khá cao, chứng tỏ ba năm qua ngân hàng đã thu được những mức lợi nhuận ổn định góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho ngân hàng.

- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp cho thấy hoạt động tín dụng của ngân hàng ngày càng phát triển và vị trí của OCB chi nhánh Bạc Liêu càng được khẳng định mạnh mẽ trên thị trường.

( Nguồn: Kết quả nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu năm 2005 – 2007)

CHƯƠNG 5


Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 62 -66 )

×