0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

CHỈ TIÊU NĂM CHÊNH LỆCH 2006/2005 2007/

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 55 -55 )

- Nhìn chung hoạt động kiều hối và chuyển tiền Western Union của ngân hàng

2005 2006 2007 2006/ 2007/2006 Số tiền%Số tiền %

CHỈ TIÊU NĂM CHÊNH LỆCH 2006/2005 2007/

2006/2005 2007/2006 Số tiền % Số tiền % DNNN, công ty 3.685 16.573 54.000 12.888 349,7 37.427 225,8 DNTN 15.871 35.066 65.000 19.195 120,9 29.934 85,4 Kinh tế cá thể 72.454 108.403 225.200 35.949 49,6 146.797 107,7 Tổng cộng 92.010 160.042 344.200 68.032 148 214.158 214,6

(Nguồn: Phòng tín dụng ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu năm 2005, 2006, 2007 )

Qua bảng số liệu trên ta thấy mức dư nợ đối với loại hình kinh tế cá thể chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ theo loại hình kinh tế qua 3 năm. Cụ thể là năm 2006 dư nợ kinh tế cá thể đạt 108.403 triệu đồng tăng 35.949 triệu đồng tương đương tăng 49,6% so với năm 2005. Đến năm 2007, con số này đạt tới 225.200 triệu đồng tăng 146.797 triệu đồng, tương đương tăng 107,7% so với năm 2006. Nguyên nhân làm cho dư nợ về kinh tế cá thể ngày càng tăng cao là do đời sống người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao hơn, nhu cầu về nhà cửa kiên cố, các thiết bị sinh hoạt tiện nghi hơn nên cần có nguồn vốn để đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng của mình.

Đứng sau dư nợ kinh tế cá thể là tình hình dư nợ về loại hình doanh nghiệp tư nhân cũng có xu hướng tăng cao qua các năm. Cụ thể là năm 2006 tăng lên 19.195 triệu đồng tương đương tăng 120,9% so với năm 2005. Sang năm 2007, con số này đạt 65.000 triệu đồng tăng 29.934 triệu đồng tương đương tăng 85,4% so với năm 2006. Dư nợ ngày càng tăng đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân là do các doanh nghiệp ngày càng có tầm nhìn xa hơn cho nền kinh tế hội nhập. Đầu tư dài hạn để thu hút được lợi nhuận cao hơn và đồng thời mở rộng quy mô để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Còn tình hình dư nợ đối với doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH cũng tăng đều qua 3 năm. Cụ thể là năm 2006 đạt 16.573 triệu đồng tăng 12.888 triệu đồng tương đương tăng 349,7% so với năm 2005. Đến năm 2007, con số này lên tới 54.000 triệu đồng tăng 37.427 triệu đồng tương đương tăng 225,8% so với năm 2006. Có được sự gia tăng như vậy là do nhu cầu về xây dựng cơ sở tạo mặt bằng kinh tế cho tỉnh nhà làm cho dư nợ của các đơn vị này tăng lên.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 55 -55 )

×