0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

Phân tích tình hình dư nợ theo kỳ hạn

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 53 -54 )

- Nhìn chung hoạt động kiều hối và chuyển tiền Western Union của ngân hàng

2005 2006 2007 2006/ 2007/2006 Số tiền%Số tiền %

4.4.3.1. Phân tích tình hình dư nợ theo kỳ hạn

Dư nợ cho vay là khoản tiền đã giải ngân mà ngân hàng chưa thu hồi về. Nó là chỉ tiêu xác định để đánh giá về quy mô hoạt động tín dụng trong từng thời kỳ của ngân hàng. Để hiểu rõ hơn về tình hình dư nợ theo kỳ hạn của ngân hàng Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu diễn biến như thế nào trong 3 năm qua ta xem xét bảng số liệu sau:

Bảng 10: TÌNH HÌNH DƯ NỢ THEO KỲ HẠN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH BẠC LIÊU QUA 3 NĂM 2005 – 2007

Đvt: Triệu đồng CHỈ TIÊU NĂM CHÊNH LỆCH 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 43.019 75.515 146.379 32.496 75,5 70.864 93,8 Trung và dài hạn 48.991 84.527 197.821 35.536 72,5 113.294 134 Tổng 92.010 160.042 344.200 68.032 148 84.158 227,8

(Nguồn: Phòng tín dụng ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu năm 2005, 2006, 2007 )

Với phương châm mở rộng hoạt động, tăng dư nợ để từng bước đưa ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu trở thành một trong những ngân hàng phát triển tại tỉnh Bạc Liêu, trong những năm qua doanh số cho vay của ngân hàng liên tục

tăng lên góp phần làm cho tổng dư nợ cũng gia tăng đáng kể. Cụ thể là tổng dư nợ năm 2006 đạt 160.042 triệu đồng tăng 68.032 triệu đồng tương đương tăng 148% so với năm 2005. Trong đó, dư nợ ngắn hạn tăng 32.496 triệu đồng tương ứng tăng 75,5%, còn dư nợ trung và dài hạn tăng 35.536 triệu đồng tương ứng tăng 72,5% so với năm 2005. Đến năm 2007, con số dư nợ này đã tăng lên đáng kể đạt tới 344.200 triệu đồng tăng 184.158 triệu đồng tương đương tăng 227,8% so với năm 2006. Trong đó dư nợ trung và dài hạn chiếm tỷ trọng khá cao tăng 134% và tăng 113.294 triệu đồng so với năm 2006, còn dư nợ ngắn hạn tăng 70.864 triệu đồng tương ứng tăng 93,8% so với dư nợ ngắn hạn năm 2006.

Có được sự gia tăng vượt bậc như vậy là do ngân hàng Phương Đông Bạc Liêu đã xác định được khi Việt Nam bước vào quá trình hội nhập kinh tế cùng thế giới thì các đơn vị sản xuất kinh doanh, các tổ chức kinh tế rất cần vốn lâu dài để đổi mới kỹ thuật và đào tạo cán bộ, đồng thời đầu tư phát triển cho hoạt động kinh doanh của mình. Chính vì thế, Chi nhánh đã chú trọng đến việc mở rộng cho vay đối với khách hàng có nguồn đảm bảo và tài sản đảm bảo chắc chắn, có uy tín đồng thời tiếp tục duy trì quan hệ tín dụng đối với những khách hàng truyền thống của ngân hàng.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 53 -54 )

×