0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

Phân tích tỷ số sinh lợ

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 60 -62 )

- Nhìn chung hoạt động kiều hối và chuyển tiền Western Union của ngân hàng

2005 2006 2007 2006/ 2007/2006 Số tiền%Số tiền %

4.6.1.2. Phân tích tỷ số sinh lợ

Để biết được một ngân hàng kinh doanh có hiệu quả hay không thì tỷ số sinh lợi là một trong những chỉ tiêu đánh giá chính xác nhất tình hình hoạt động kinh doanh của

ngân hàng mang lại được những lợi nhuận gì cho ngân hàng đó. Những chỉ tiêu dưới đây sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát hơn về tình hình lợi nhuận của ngân hàng Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu trong 3 năm qua:

Bảng 15: TỶ SỐ SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH BẠC LIÊU QUA 3 NĂM 2005 – 2007

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM 2007

Lợi nhuận ròng 1.033 2.831 5.118

Doanh thu thuần 7.019 20.907 41.097

Tổng tài sản 92.305 160.997 345.657

Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu 14,72 13,54 12,45

Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản 1,12 1,76 1,48

(Nguồn: Phòng kế toán ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu năm 2005 – 2007)

Qua bảng phân tích trên ta thấy tỷ suất sinh lợi trên doanh thu giảm dần qua các năm. Cụ thể là năm 2005 tỷ số này là 14,72 tức là cứ trung bình 1 đồng doanh thu tạo ra được 14,72 đồng lợi nhuận hay nói cách khác là lợi nhuận chiếm 14,72% trong doanh thu thuần. Sang năm 2006 thì tỷ suất này giảm xuống chỉ còn 13,54 tức là 1 đồng doanh thu bây giờ chỉ tạo ra được 13,54 đồng lợi nhuận. Và đến năm 2007, tỷ số này chỉ còn 12,45 nghĩa là 1 đồng doanh thu trong năm 2007 chỉ tạo ra được 12,45 đồng lợi nhuận. Nhìn chung thì con số giảm dần của tỷ số sinh lợi không đáng kể. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận của ngân hàng có chiều hướng giảm thật sự là một vấn đề đáng xem xét. Nguyên nhân là mặc dù lợi nhuận ròng qua các năm tăng lên nhưng doanh thu thuần lại tăng cao hơn so với các năm trước. Chính sự biến động này đã làm cho tỷ suất sinh lợi trên doanh thu giảm dần.

Về tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản thì biến động qua 3 năm. Cụ thể là năm 2005 tỷ suất này là 1,12 tức là 1 đồng tài sản tạo ra được 1,12 đồng lợi nhuận. Sang năm 2006 con số này tăng lên 1,76 nghĩa là 1 đồng tài sản sẽ tạo ra được 1,76 đồng lợi nhuận. Tỷ số này tăng cao chứng tỏ ngân hàng có sự sắp xếp, phân bổ và quản lý tài sản ngày càng hợp lý và có hiệu quả hơn.. Tuy nhiên đến năm 2007, tỷ suất này giảm xuống còn 1,48 tức là 1 đồng doanh thu bây giờ chỉ tạo ra được 1,48 đồng lợi nhuận. Đây là biểu hiện không tốt, chứng tỏ mức sinh lợi trên tổng tài sản của ngân hàng đang có chiều hướng giảm tuy nhiên con số này không đáng kể. Mặc dù chỉ tiêu này giảm nhưng xét về lợi

nhuận thì chưa thật sự gây lỗ cho ngân hàng. Nhưng không vì thế mà ngân hàng không tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, và cần chú trọng hơn nữa trong việc sử dụng tài sản có hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao hơn cho ngân hàng.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 60 -62 )

×