0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

PHÂN TÍCH QUA BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 57 -59 )

- Nhìn chung hoạt động kiều hối và chuyển tiền Western Union của ngân hàng

2005 2006 2007 2006/ 2007/2006 Số tiền%Số tiền %

4.5. PHÂN TÍCH QUA BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG

DOANH CỦA NGÂN HÀNG

Ngân hàng hoạt động có hiệu quả trước hết phải có nguồn vốn vững mạnh và biết sử dụng nguồn vốn đó thật hiệu quả nhằm mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. Lợi nhuận không chỉ là mục tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng mà còn là chỉ tiêu chung nhất áp dụng cho mọi chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Các ngân hàng luôn quan tâm đến vấn đề làm thế nào để có thể đạt lợi nhuận cao nhất và có mức độ rủi ro ở mức thấp nhất, đồng thời vẫn thực hiện được kế hoạch kinh doanh của ngân hàng. Đây cũng là mục tiêu hàng đầu của ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh của mình. Để thấy rõ hơn kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời gian qua ta xem xét bảng số liệu dưới đây:

Bảng 13: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH BẠC LIÊU QUA 3 NĂM 2005 – 2007

Đvt: Triệu đồng CHỈ TIÊU NĂM CHÊNH LỆCH 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006 Số tiền % Số tiền % Thu nhập 7.019 20.907 41.097 13.888 197,9 20.190 96,6 Chi phí 6.016 18.076 35.979 12.060 200,5 17.903 199 Lợi nhuận 1.033 2.831 5.118 1.798 174 2.287 80,8

(Nguồn: Phòng tín dụng ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu năm 2005, 2006, 2007 )

Qua bảng số liệu ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Phương Đông Bạc Liêu trong những năm qua đã đạt được những kết quả khả quan và bằng chứng là lợi nhuận mà ngân hàng thu được qua các năm đều tăng lên đáng kể. Cụ thể là năm 2006 lợi nhuận của chi nhánh đạt 2.831 triệu đồng tăng 1.798 triệu đồng, tương đương tăng 174% so với năm 2005. Sang năm 2007 mức lợi nhuận của ngân hàng tăng lên vượt bậc đạt tới 5.118 triệu đồng tăng 2.287 triệu đồng, tương đương tăng 80,8% so với năm 2006. Có được những kết quả như vậy một phần là do ngân hàng mở rộng mạng lưới dịch vụ, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tín dụng. Vì vậy mà nguồn thu lãi từ cho vay, lãi tiền gửi tăng lên rất nhiều và đây là kết quả tốt mà ngân hàng đang tiếp tục duy trì và phát huy trong thời gian tới.

Về thu nhập của ngân hàng Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu cũng tăng qua các năm. Cụ thể là năm 2006 thu nhập của ngân hàng đạt 7.019 triệu đồng tăng 13.888 triệu đồng, tương đương tăng 197,9% so với năm 2005. Đến năm 2007 chi nhánh thu nhập được tới 41.097 triệu đồng tăng 20.190 triệu đồng, tương đương tăng 96,6% so với năm 2006. Kết quả thu nhập cho ta thấy nguồn thu của ngân hàng ngày càng ổn định và góp phần không nhỏ vào hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

Về chi phí của ngân hàng qua 3 năm cũng tăng lên, cụ thể là năm 2006 con số này là 18.076 triệu đồng tăng 12.060 triệu đồng tương đương tăng 200,5% so với năm 2005. Sang năm 2007 chi phí của ngân hàng lên tới 35.979 triệu đồng tăng 17.903 triệu đồng tương đương tăng 199% so với năm 2006. Nguyên nhân làm cho chi phí của ngân hàng Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu tăng lên là do nhu cầu mở rộng thêm nhân sự trong năm 2007 đã tăng gấp đôi so với trước đây. Ngoài ra ngân hàng còn mở thêm

phòng giao dịch và mở rộng hoạt động kinh doanh như gia tăng các dịch vụ, tốn chi phí quảng cáo cho đơn vị nên đã làm gia tăng chi phí cho ngân hàng.

Qua phân tích cho thấy hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Phương Đông trong những năm qua đã đạt được những thành công nhất định trong việc tự bảo đảm nguồn vốn cũng như mở rộng thị phần của mình. Với kết quả kinh doanh đạt được của chi nhánh thì dịch vụ cũng được mở rộng hơn, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vay vốn ngày càng tăng của khách hàng, tạo thêm điều kiện cho các quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và cá nhân ngày càng phát triển. Nhờ sự quản lý năng động, sáng tạo của ban lãnh đạo cùng với sự nổ lực, cố gắng và tinh thần đoàn kết của nhân viên trong ngân hàng Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu nhằm tìm ra một giải pháp hiệu quả nhất, an toàn nhất để tăng thu nhập và giảm chi phí đến mức thấp nhất cho hoạt động kinh doanh của mình và phục vụ tốt hơn cho nền kinh tế địa phương phát triển.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 57 -59 )

×