0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY 1 Phân tích tình hình doanh số cho vay

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 50 -51 )

- Nhìn chung hoạt động kiều hối và chuyển tiền Western Union của ngân hàng

2005 2006 2007 2006/ 2007/2006 Số tiền%Số tiền %

4.4. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY 1 Phân tích tình hình doanh số cho vay

4.4.1. Phân tích tình hình doanh số cho vay

Trong việc phân tích hoạt động cho vay thì doanh số cho vay là một khoản mục thể hiện rõ nét nhất về mức độ rộng lớn của ngân hàng trong công tác cho vay của mình. Qua đó, doanh số cho vay cũng thể hiện được số lượng và quy mô tín dụng của ngân hàng. Chúng ta sẽ tiến hành xem xét tình hình doanh số cho vay của ngân hàng Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu qua bảng số liệu dưới đây:

Bảng 8: TÌNH HÌNH DOANH SỐ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH BẠC LIÊU QUA 3 NĂM 2005 – 2007

Đvt: Triệu đồng CHỈ TIÊU NĂM CHÊNH LỆCH 2005 2006 2007 Số tiền2006/2005% Số tiền2007/2006% Ngắn hạn 49.825 90.631 216.525 40.805 81,89 125.894 138,9 Trung và dài hạn 66.048 83.659 208.033 17.612 26,66 124.374 148,6 Tổng 115.87 3 174.290 424.558 58.417 50,41 250.268 143,6

(Nguồn: Phòng tín dụng ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu năm 2005, 2006, 2007 )

Qua bảng số liệu ta thấy tình hình doanh số cho vay của ngân hàng Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu đều tăng lên qua các năm. Cụ thể là năm 2006 đạt 174.290 triệu đồng tăng 58.417 triệu đồng, tương đương tăng 50,41% so với năm 2005. Đến năm 2007, doanh số cho vay của chi nhánh lên tới 424.558 triệu đồng tăng 250.268 triệu đồng, tương đương tăng 143,6% so với năm 2006.

Doanh số cho vay tăng qua các năm, chủ yếu là cho vay ngắn hạn nên doanh số cho vay ngắn hạn bao giờ cũng chiếm tỷ trọng cao trong doanh số cho vay. Có được những bước tăng vọt như thế do ngân hàng đã có những chính sách khuyến khích khách hàng và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Bên cạnh đó ngân hàng đã từng bước mở rộng phạm vi hoạt động của mình thông qua việc đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp này.

Đối với cho vay trung và dài hạn cũng tăng qua các năm cho thấy ngân hàng đã tìm được những khách hàng tin cậy và hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày càng được mở rộng hơn nữa trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, để hạn chế rủi ro chi nhánh thường thận trọng trong việc xét duyệt cho vay vốn, kiên quyết không thực hiện khi bên vay không có những phương án kinh doanh khả thi hoặc không có mục đích rõ ràng.

Bên cạnh những lý do trên ta có thể nói thêm doanh số cho vay tăng là nhờ vào chính sách do chính phủ ban hành. Đó là cho cán bộ công nhân viên vay để cải thiện cuộc sống như lo cho con cái ăn học, tu sửa nhà cửa, có đồng vốn phòng thân để xoay sở khi khó khăn.

Nhờ những phương pháp cho vay tích cực, đơn giản, tiện lợi mà doanh số cho vay của ngân hàng Phương Đông Bạc Liêu ngày một tăng lên trong những năm vừa qua. Một ngân hàng muốn hoạt động có hiệu quả cần tạo mối quan hệ mật thiết giữa ngân hàng với khách hàng. Ngân hàng thực hiện tốt vai trò của mình là cho khách hàng vay sau đó đến thời hạn thì thu hồi nợ vay. Đạt được doanh số cho vay như vậy là do ngân hàng có chính sách kinh doanh thích hợp đối với khách hàng truyền thống của mình, đồng thời cũng có chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích khách hàng mới đến giao dịch. Ngoài ra ngân hàng nên tiếp tục duy trì và phát huy nhằm thoả mãn nhu cầu vốn cho mọi đối tượng khách hàng, góp phần kích thích thành phần kinh tế quốc doanh phát triển.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 50 -51 )

×