0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

CHỈ TIÊU NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 60 -60 )

- Nhìn chung hoạt động kiều hối và chuyển tiền Western Union của ngân hàng

2005 2006 2007 2006/ 2007/2006 Số tiền%Số tiền %

CHỈ TIÊU NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM

Doanh thu thuần 7.019 20.907 41.097

TSCĐ 258 312 536

Tổng tài sản 92.305 160.997 345.657

Hiệu suất sử dụng TSCĐ (lần) 27,2 67,01 76,67

Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản (lần) 0,076 0,129 0,119

(Nguồn: Phòng kế toán ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu năm 2005 – 2007)

Qua bảng số liệu trên ta thấy hiệu suất sử dụng tài sản cố định của ngân hàng Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu tăng dần qua các năm. Cụ thể là năm 2005 hiệu suất sử dụng TSCĐ là 27,2 lần tức là 1 đồng TSCĐ tạo ra được 27,2 đồng doanh thu. Sang năm 2006 con số này tăng lên 67,01 lần và đến năm 2007 là 76,67 lần. Nguyên nhân chủ yếu là do ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh của mình nên làm cho TSCĐ tăng lên do tăng tài sản máy móc, thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại trong môi trường kinh doanh của mình. Tuy nhiên với việc mở rộng kinh doanh đã đem lại cho ngân hàng nguồn thu nhập ngày càng tăng. Chính vì vậy mà làm cho tỷ số này biến động mạnh.

Về hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản cũng có sự biến động qua các năm. Cụ thể là năm 2006 đạt 0,129 lần tăng lên 0,058 lần so với năm 2005. Sang năm 2007, con số này giảm còn 0,119 lần giảm 0,01 lần so với năm 2006. Tuy có sự giảm sút nhưng con số này là không đáng kể. Nguyên nhân làm cho hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản của ngân hàng năm 2007 giảm nhẹ so với năm 2006 là do tốc độ tăng của doanh thu thuần chậm hơn tốc độ tăng của tổng tài sản vào năm 2007. Điều đó cho thấy tình hình quản trị tài sản của ngân hàng còn hạn chế nên chưa đạt kết quả tốt trong năm 2007. Mặc dù sự giảm sút là không đáng kể nhưng ngân hàng cần có những chính sách nhằm duy trì được hiệu quả trong việc quản lý tài sản như trong giai đoạn hiện nay và làm cho nó thật sự tốt hơn nữa nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Phương Đông Bạc Liêu ngày càng phát triển.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 60 -60 )

×