0

Chức năng và nhiệm vụ

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY AGREXPORT - HÀ NỘI (Trang 37-38 )

I. Giới thiệu khái quát về công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ

2. Chức năng và nhiệm vụ

2.1 Chức năng

Khi mới thành lập cửa hàng Bách hoá Cửa Nam có chức năng chính là bán lẻ các loại hàng hoá và dịch vụ. Ngày nay hoạt động trong nền kinh tế thị trường đầy biến động và thách thức, trong điều kiện thương mại có nhiều thay đổi nên chức năng của công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ có sự mở rộng cho phù hợp với tình hình mới. Theo nhận xét của ban giám đốc, nhận thức đúng đắn chức năng của công ty có ý nghĩa quan trọng trong mọi hoạt động của công ty nói chung và trong sự thành công về quản lý điều hành công ty của ban lãnh đạo nói riêng.

Công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ là một công ty kinh doanh thương mại do đó có chức năng sau:

- Thứ nhất : Công ty là trung gian kết nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng cuối cùng để giải quyết mâu thuẫn từ việc sản xuất tập trung hoá cao còn người tiêu dùng lại bị phân tán. Các hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của các tầng lớp nhân dân về các loại hàng hoá và dịch vụ mà công ty được phép kinh doanh .

- Thứ hai : Công ty chuyển hoá mặt hàng từ sản xuất thành mặt hàng thương mại đồng bộ, năng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm .

- Thứ ba : Công ty hình thành dự trữ bảo vệ và quản lý chất lượng hàng. Công ty phải tiến hành dự trữ để đảm bảo tính liên tục và ổn định trong kinh doanh, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng về hàng hoá đúng chất lượng, đúng chủng loại, đúng yêu cầu.

-Thứ tư : Công ty là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới phân phối nên công ty còn có chức năng giao tiếp - phối thuộc giữa công ty với các nhà cung cấp và các bạn hàng của mình, từ đó có những thông tin liên kết giữa các bên trong quá trình mua bán, tư vấn cho người tiêu dùng và tư vấn cho nhà sản xuất.

2.2 Nhiệm vụ

* Công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại nên công ty có nhiệm vụ cung ứng và tiêu thụ hàng hoá, đẩy nhanh tốc độ chung chuyển hàng hoá góp phần kích thích sự vận động của nền kinh tế

* Là một doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong thương mại nên công ty phải thực hiện nghiêm chỉnh những qui định chỉ tiêu về chất lượng hàng hoá góp phần bình ổn giá cả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng .

* Tổ chức hoạt động kinh doanh thường xuyên liên tục, tạo công ăn việc làm, bảo đảm thu nhập và quyền lợi của người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp nhằm góp phần ổn định xã hội.

* Là doanh nghiệp nhà nước công ty có nhiệm vụ bảo toàn phát triển vốn được giao, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ qui định về tài chính kế toán ngân hàng do Nhà nước ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà nước có thể tham gia kiểm tra can thiệp, điều tiết quản lý vĩ mô nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY AGREXPORT - HÀ NỘI (Trang 37 -38 )