0

Kết quả kinh doanh của công ty

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY AGREXPORT - HÀ NỘI (Trang 73-76 )

III. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ

2. Kết quả kinh doanh của công ty

Qua hơn 40 năm hoạt động đến nay công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ đã thực sự lớn mạnh và trở thành đơn vị dẫn đầu về nhiều mặt của ngành thương mại Hà Nội. Trở lại thời kỳ đầu, khi mối tham gia hoạt động trong nền kinh tế thị trường, công ty đã không khỏi bỡ ngỡ trước sự thay đổi lớn lao của nền kinh tế lạc hậu. Công ty phải từng bước thay đổi để phù hợp, vừa phải đối mặt với những khó khăn thách thức như: Biến động giá cả, cơ sở vật chất lạc hậu, đối thủ cạnh tranh, trốn thuế tràn lan, tài chính hạn hẹp. Công ty khắc phục những khó khăn, kết quả kinh doanh được thể hiện những chỉ tiêu cơ bản: doanh số, chi phí, lợi nhuận,lao động, tiền lương...với những kết quả này công ty đã tạo được vị trí vững chắc trên thị trường được các cấp tin tưởng và bạn hàng tín nhiệm.

Kết quả kinh doanh của công ty được thể hiện qua các chỉ tiêu tổng doanh thu, giá vốn hàng bán, lợi nhuận. qua bảng 9 ta thấy:

Doanh thu của công ty qua năm 2000, 2001, 2002 có xu hướng tăng và ổn định. Trong 3 năm 2000- 2002 thì năm 2002 công ty có doanh thu cao nhất đạt 34949211 nghìn đồng. Năm 2000 có tổng doanh thu thấp nhất 31567104 nghìn đồng. Tổng doanh thu năm 2001 so với năm 2000 tăng 2027727 nghìn đồng tương ứng với tỷ lệ 6,42%, tổng doanh thu năm 2002 so với 2001 tăng 4,03% tương ứng với số tiền là 1354380 nghìn đồng. Như vậy năm 2002 công ty đã đạt được kết quả nhất định.

Năm 2001, công ty hoạt động có hiệu quả do kết quả của việc không ngừng đầu tư mở rộng đa dạng hoá hình thức kinh doanh. Do công ty đã tiến hành lựa chọn các mặt hàng kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng trên thị trường, loại bỏ hoặc thay thế những mặt hàng kinh doanh kém hiệu quả. Đồng thời mở rộng tìm kiếm các nguồn cung ứng hàng hoá và tiến hành mua hàng tận nguồn.

Năm 2002, công ty gặp nhiều khó khăn về chủ quan lẫn khách quan như tình hình cạnh tranh gay gắt, khách hàng mới không nhiều nhưng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công ty doanh thu năm 2002 vẫn ở mức ổn định và tăng so với năm 2001 tuy mức tăng doanh thu không bằng mức tăng của năm 2001. Lãi gộp của công ty năm 2000 là 3675204 nghìn đồng, năm 2001 là 4172537 nghìn đồng tăng 497333 nghìn đồng tương ứng với tỉ lệ 13,53% so với năm 2000.

Năm 2002, lãi gộp là 4474027 nghìn đồng tăng 301490 nghìn đồng so với năm 2001 tương ứng với tỉ lệ 7,23%. Như vậy hoạt động kinh doanh của công ty đã đạt kết quả tốt hơn. Tuy doanh thu của năm 2002 không tăng đáng kể, nhưng lãi gộp của công ty vẫn tăng khá, như vậy thấy rõ hiệu quả của sự cố gắng của toàn thể công ty trong việc tìm ra giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại.

Lợi nhuận thuần của công ty là khoản lợi nhuận mà công ty có được sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước. Nhìn vào bảng 9, ta thấy năm 2002 lợi nhuận thuần của công ty đạt cao nhất là 107015 nghìn đồng, năm 2000 đạt thấp nhất là 65528,88 nghìn đồng. Năm 2000 sức mua của người tiên dùng không cao. Năm 2001 lợi nhuận thuần là 95506,68 nghìn đồng tăng 45,75% tương ứng với 29977,8 nghìn đồng so với năm 2000. Năm 2002, lợi nhuận thuần tăng 12,05% tương ứng với số tiền là 11508,32 nghìn đồng so với 2001. Năm 2002 lợi nhuận của công ty tăng ít nhưng giữ đươc mức lợi nhuận như vậy trong điều kiện hiện tại cũng phải khẳng định phần nào hiệu quả trong kinh doanh của doanh nghiệp.

Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước

Dù tình hình kinh doanh có nhiều biến động khác nhau nhưng công ty luôn thực hiện nộp ngân sách cho nhà nước đúng và đủ theo quy định, giữ vững thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một doanh nghiệp Nhà nước.

Nộp ngân sách cho nhà nước của công ty bao gồm các khoản thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản phí, lệ phí...

Thuế thu nhập hàng năm của công ty nộp cho Nhà nước tăng nhưng tăng ít. Phản ánh kết quả kinh doanh của công ty chưa tốt mà có phần chững lại.

Năm 2000, tổng số tiền nộp ngân sách là 450800 nghìn đồng. Năm 2001, tổng số tiền nộp ngân sách là 474920 nghìn đồng tăng 24120 nghìn đồng tương ứng với 5,35% so với năm 2000. Như vậy do tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2001 đã phát triển hơn năm 2000 do đó công ty đã thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước không những đầy đủ mà còn tăng lên.

Năm 2002, tổng số tiền nộp ngân sách là 483000 nghìn đồng, chỉ tăng 1,7% so với năm 2001 tương ứng với 8080 nghìn đồng. Tuy năm 2002 tổng số tiền nộp

động kinh doanh của công ty có phần chững lại không tăng mạnh như năm 2001. Nhưng dù tình hình kinh doanh của công ty như vậy, công ty vẫn luôn thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước.

BẢNG 10 : TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Đơn vị : 1000đ Chỉ tiêu Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 So sánh 2001/2000 So sánh 2002/2001 Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Thuế TNDN 30837,12 44944,32 50360 14107,2 45,75 5415,68 12,05 Nộp ngân sách 450800 474920 483000 24120 5,35 8080 1,7 Nguồn: Phòng kế toán

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY AGREXPORT - HÀ NỘI (Trang 73 -76 )