0

Cơ chế hoạch toán

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY AGREXPORT - HÀ NỘI (Trang 42-42 )

I. Giới thiệu khái quát về công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ

4. Cơ chế hoạch toán

Là doanh nghiệp hạch toán theo phương thức độc lập tự chủ trong hoạt động kinh doanh. Công ty phải tự hoạch toán kinh doanh lấy thu bù chi và đảm bảo có lãi. Phải thực hiện trả lương và mọi chế độ đối với người lao động. Tự trang trải các chi phí đối với hoạt động kinh doanh. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán là phương pháp được công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ áp dụng. Với phương pháp này, phòng kế toán thu thập số liệu từ các phòng ban, các số liệu được thể hiện qua các hoá đơn, chứng từ. Từ các số liệu ở sổ kế toán, công ty theo các chỉ tiêu kinh tế lập ra các báo cáo kế toán nhằm kiểm tra hoạt động kinh tế tài chính ở các đơn vị, phục vụ cho việc ra quyết định của các nhà quản trị công ty.

Trong hoạt động kinh doanh của công ty có hai lĩnh vực phân biệt : Hoạt động bán hàng siêu thị và hoạt động bán hàng theo quầy. Nếu xem xét sơ qua ta có thể lầm tưởng hai loại hình này có cách thức quản lý và kế toán riêng. Nhưng trên thực tế tuy hoạt động kinh doanh của hai bộ phận này riêng biệt nhưng tất cả những hoạt động kinh doanh của hai bộ phận này đều phải đưa lên chứng từ hoá đơn và quản lý các hoá đơn chứng từ này là phòng kế toán. Phòng kế toán sẽ thu thập chứng từ, tiền, quản lý toàn bộ đầu vào, đầu ra trên giấy tờ và từ đó lập ra các báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính này đã trở thành cánh tay đắc lực trợ giúp cho ban quản trị công ty.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY AGREXPORT - HÀ NỘI (Trang 42 -42 )