0

Tình hình lao động và tiền lương

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY AGREXPORT - HÀ NỘI (Trang 71-73 )

III. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ

1. Hoạt động kinh doanh

1.10 Tình hình lao động và tiền lương

Tiền lương và lao động là hai yếu tố quan trọng quyết định đến hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Mục đích của việc phân tích chi phí tiền lương, tình hình lao động là kiểm tra đánh giá tình hình lao động qua đó thấy được sự tác động ảnh hưởng của nó lên kết quả kinh doanh đồng thời tìm ra những tồn tại bất hợp lý trong việc quản lý và sử dụng lao động để có biện pháp khắc phục.

Qua số liệu bảng 8 ta thấy, tổng số lao động của công ty năm 2000 là 142 người, năm 2001 là 149 người tăng 7 người tưong ứng với 4,93%. Năm 2002 số lao động là 150 người tăng 1 người tương ứng với 0.67%. Như vậy tổng số lao động của công ty qua các năm không có sự biến động lớn.

Doanh thu bình quân của mỗi lao động tăng đều qua các năm. Năm 2000 đạt 222304 nghìn đồng/người. Năm 2001 đạt 225469 nghìn đồng/người tăng 1,43% tương ứng với số tiền là 3192 nghìn đồng. Sang năm 2002 đạt 232994.74 nghìn đồng tăng 7525.74 nghìn đồng so với năm 2001. Số lao động năm 2002 tăng lên 1

người ít hơn số tăng năm 2001 doanh thu kinh doanh của công ty tăng đáng kể một phần là nhờ sự quản lý và sử dụng lao động có hiệu quả.

Thu nhập bình quân của công ty qua 3 năm đều tăng lên. Năm 2000 thu nhập bình quân 620 nghìn đồng/người, đến 2001 con số này tăng lên 732 nghìn đồng/người tăng 18,06% so với năm 2000. Sang đến năm 2002, thu nhập bình quân mỗi nhân viên đạt 823 nghìn đồng/người tăng 12,43% so với năm 2001. Để có được kết quả tốt như vậy là do năng suất lao động của mỗi nhân viên bán hàng trong công ty tăng.

Công ty cần quan tâm đến việc bố trí sắp xếp sử dụng lao động đúng theo năng lực sở trường, trình độ để đem lại hiệu quả cao nhất nhưng điều đó cũng tuỳ thuộc vào yêu cầu và đòi hỏi thực tế của công việc.

Doanh thu có ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người lao động và quyết định bố trí lao động. Doanh thu càng cao bố trí lao động càng hợp lý sẽ tăng được quỹ lương từ đó tăng được thu nhập cho người lao động. Bố trí lao động trong doanh nghiệp phải chặt chẽ, hợp lý, tạo ra sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp

Thu nhập là yếu tố tác động trực tiếp đến bản thân của người lao động. Thu nhập vừa là yếu tố để con người tái tạo lại sức lao động, vừa là yếu tố tinh thần tác động đến ý chí của họ. Thu nhập cao không những khích lệ người lao động làm việc hết mình cho công ty mà còn thu hút những người có trình độ thật sự đến với công ty.

Phân tích tình hình lao động và tiền lương giúp cho công ty có những đánh giá chính xác về tình hình và hiệu quả sử dụng lao động từ đó đề ra những biện pháp tích cực để khắc phục những tồn tại giúp cho công ty hoạt động có hiệu quả hơn.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY AGREXPORT - HÀ NỘI (Trang 71 -73 )