0
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

Những cải cách nhằm phát triển thị trờng tài chính

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 104 -110 )

III. Một số kiến nghị với nhà nớc

3. Những cải cách nhằm phát triển thị trờng tài chính

Thị trờng tài chính là kênh dẫn vốn trực tiếp cho các doanh nghiệp, phát triển thị trờng tài chính cĩ hai lợi ích quan trọng cho cơng tác huy động vốn của doanh nghiệp.

- Tạo điều kiện cho cơng tác huy động vốn dài hạn đợc dễ dàng hơn. - Cung cấp những chỉ tiêu tài chính cho hoạt động quản trị, cơng tác huy động vốn tại doanh nghiệp.

Hiện nay ở Việt Nam do thị trờng tài chính mới đi vào hoạt động, những tác động tích cực của nĩ với cơng tác huy động vốn cịn nhiều hanh chế. Các doanh nghiệp đã cĩ thể phát hành một số chứng khốn để huy động vốn, tuy nhiên hiệu quả cha cao. Một phần do ngời dân cha cĩ thĩi quen đầu t tài chính, hai là thị trờng chứng khốn cha phát triển đầy đủ và cha tạo đợc lịng tin các nhà đầu t. Vì vậy, trong thời gian tới, Chính phủ cần kết hợp với Bộ Tài chính và các ban ngành cĩ liên quan để từng bớc phát triển nhanh chongs và vững chắc thị trờng này, trong đĩ cần:

- Phát triển thị trờng tài chính khơng chính thức hay cịn gọi là thị trờng OTC.

- Tích cực quảng cáo, truyền bá sâu rộng các kiến thức về thị trờng chứng khốn cho ngời dân, nhằm khơi dậy khơng khí đầu t vào chứng khốn của cơng chúng.

- Lành mạnh hố cơ chế kiểm tốn, kế tốn các doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống kiểm tốn độc lập, và cĩ những văn bản quy định vi trị, chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức này.

- Tăng cờng quy chế kiểm tra, thanh tra, nhằm ngăn chặn lợi dụng thị trờng tài chính để gian lận.

- Thành lập cơng ty tài chính quốc gia để quản lý và kinh doanh nguồn vốn thuộc sở hữu Nhà nớc trong các doanh nghiệp đợc cổ phần hố.

- Nhà nớc cần soạn thảo những quy định cụ thể cho phép một số tổ chức tài chính quốc tế tham gia vào thị trờng này để tạo mơi trờng và động lực cạnh tranh với các tổ chức tài chính Việt Nam, để dần dần nâng cao trình độ ngang tầm với địi hỏi của hoạt động thị trờng chứng khốn trong nớc và quốc tế.

Kết luận:

Sử dụng vốn kinh doanh cĩ hiệu quả nhằm bảo tồn và phát triển vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp hiện nay đang là vấn đề rất cấp bách, cĩ ý nghĩa quan trọng quyết định sự thành cơng trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp nĩi riêng và tồn bộ nền kinh tế nĩi chung. Đặc biệt, với điều kiện hiện nay khi nớc ta đang tiến trên con đờng cơng nghiệp hố- hiện đại hố gia nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới thì vấn đề sử dụng vốn kinh doanh cĩ hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp cũng nh nền kinh tế nớc ta ổn định hơn, vơn lên ngang tầm với các nớc trên thế giới.

Là một doanh nghiệp thơng mại- Nhà nớc, hoạch tốn kinh doanh độc lập, hoạt động kinh doanh đặc thù trong nghành tạp phẩm và bảo hộ lao động trên thị trờng nội địa là chính, chuẩn bị tiến hành cổ phần hố doanh nghiệp. Trong những năm qua, cơng tác quản lý và sử dụng vốn của Cơng ty Tạp phẩm và bảo hộ lao động đã đặc biệt đợc quan tâm, doanh thu cũng nh lợi nhuận tăng dần lên theo thời gian. Song nhìn chung, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh cũng nh hiệu quả kinh doanh cha cao, cha thoả mãn mục tiêu đề ra. Do đĩ, để đạt đợc mục tiêu này trong thời gian tới, địi hỏi Cơng ty phải cố gắng hơn nữa khơng những trong cơng tác nghiệp vụ mà cịn phải xây dựng hồn thiện kế hoạch kinh doanh, đặc biệt là kế hoạch huy động và sử dụng vốn hợp lý, hiệu quả. Và việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong điều kiện nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN làm việc làm cần thiết, cĩ ý nghĩa thiết thực địi hỏi sự nỗ lực, ý thức trách nhiệm của tồn thể cán bộ cơng nhân viên Cơng ty.

Để gĩp phần khắc phục những tồn tại và khai thác tiềm năng trong Cơng ty, mặc dù thời gian thực tập tại Cơng ty Tạp phẩm và bảo hộ lao động khơng nhiều, song tơi đã mạnh dạn nêu ra một vài biện pháp để Cơng ty xem xét, tham khảo nhằm nâng cao hơn nữa cơng tác quản lý và sử dụng vốn của Cơng ty.

Một lần nữa tơi xin chân thành cảm ơn TS. Phan Tố Uyên cùng tồn thể các cán bộ phịng ban cĩ liên quan đã giúp đỡ tơi hồn thành chuyên đề này.

tài liệu tham khảo

1. PGS. TS. Đặng Đình Đào - PGS.TS. Hồng Đức Thân (2000), Giáo trình kinh tế thơng mại, NXB Thống kê - Hà Nội

2. PGS.TS. Đặng Đình Đào (2001), những cơ sở pháp lý kinh doanh, NXB thống kê - Hà Nội.

3. TS. Vũ Duy Hào, Đàm Văn Huệ, Phạm Long (2002), Giáo trình Quản trị Tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê - Hà Nội.

4.TS. Nguyễn Xuân Quang - TS. Nguyễn Thừa Lộc (1998), Giáo trình Quản trị kinh doanh doanh nghiệp thơng mại, NXB Thống kê - Hà Nội.

5. TS. Dơng Đăng Chinh (2000), Lý thuyết tài chính, NXB Tài chính - Hà Nội.

6. Nguyễn Cơng Nghiệp (1992) , Bảo tồn và phát triển vốn, NXB Thống kê - Hà Nội.

7. Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh (2001) Khoa Kế tốn, NXB Thống kê - Hà Nội/.

8. C.Marx. T bản (Quyển I, tập II) (1992), NXB sự thật - Hà Nội. 9. David Begg (1992), Kinh tế học (tập I, II) , NXB giáo dục - Hà Nội. 10. Samuelson. Kinh tế học (Tập I), NXB giáo dục - Hà Nội.

11. Tạp chí Tài chính doanh nghiệp: Số 8/1998 , số 9 /1998, số 2/1999, số 10/2001, số 12/2001.

12. Thời báo Tài chính Việt Nam: Số 11/2001, số 12/2001. 13. Các tài liệu do đơn vị thực tập cung cấp.

- Báo tài chính từ năm 1999 -2002.

- Báo cáo kết quả kinh doanh từ năm 1999 -2002. - Phơng hớng, nhiệm vụ cơng tác năm 2003

mục lục

Lời nĩi đầu...1

Chơng I. Những vấn đề cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh ...3

I. Khái niệm về vốn và phân loại vốn trong kinh doanh ...3

1. Khái niệm vèe vốn kinh doanh...3

2. Phân loại vốn kinh doanh...8

2.1. Phân loại vốn trên gĩc độ pháp luật, vốn bao gồm...8

2.2. Phân loại vốn theo nguồn hình thành...8

2.3. Phân loại vốn theo thời gian huy động vốn...9

2.4. Phân loại vốn theo phơng thức chu chuyển...9

3. Các bộ phận cấu thành, đặc điểm vốn và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp...10

31. Vốn cố định của doanh nghiệp...10

3.2. Vốn lu động...14

II. Tầm quan trọng của vốn đối với hoạt động kinh tế của doanh nghiệp thơng mại...18

III. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng...23

1. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn...23

2. Nguyên tắc cơ bản để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn...24

3. Chỉ tiêu xác định hiệu quả sử dụng vốn...27

4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn...28

4.1. Các chỉ tiêu tổng quát đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh...28

4.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu động...30

4.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định...31

IV. Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp...32

1. Những nhân tố khách quan...33

1.1. Trạng thái phát triển kinh tế...33

1.2. Cơ chế quản lý và các chính sách kinh tế của nhà nớc...33

1.3. Sức mua của thị trờng...34

1.4. Thị trờng tài chính...35

1.6. Rủi ro bất thờng trong kinh doanh...35

2. Những nhân tố chủ quan...36

2.1. Xác định nhu cầu vốn và sử dụng vốn kinh doanh...36

2.2. Yếu tố chi phí...36

2.3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành sản xuất kinh doanh...37

2.4. Lựa chọn phơng án đầu t...37

2.5. Năng lực quản lý của doanh nghiệp...38

Chơng II. Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động ...39

I. Khái quát chung về Cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động ...39

1. Quá trình hình thành và phát triển cơng ty...39

2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Cơng ty...40

2.1. Chức năng và nhiệm vụ của Cơng ty...40

2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Cơng ty...41

3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động ...49

3.1. Tình hình phát triển kinh doanh...49

3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty trong những năm gần đây...55

4. Đánh giá tổng quát tình hình kinh doanh của tổng cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động từ năm 1999 -2002...61

II. Tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động ...63

1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động...63

2. Tình hình sử dụng vốn kinh doanh tại cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động ...64

2.1. Cơ cấu tài sản của cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động...64

2.2. Cơ cấu nguồn vốn của cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động ...68

3. Hiệu quả s dụng vốn kinh doanh tại cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động ...71

3.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động...71

3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lu động của cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động

...76

3.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động ...81

III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động...85

1. Những kết quả đạt đợc...85

2. Những vấn đề cịn tồn tại...86

3. Nguyên nhân của những yếu kém...86

Chơng III. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động ...88

I. Phơng hớng phát triển của cơng ty những năm sắp tới...88

1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh...89

1.1. Về nguồn hàng...89

1.2. Về nhập khẩu...90

1.3. Về bán ra...90

1.4. Cơng tác xuất khẩu...91

2. Cơng tác quản lý và trách nhiệm của cán bộ cơng nhân viên...91

2.1. Về quản lý...91

2.2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của CBCNV cơngty...92

3. Cơng tác khác...92

3.1. Về tổ chức bộ máy và cán bộ...92

3.2. Cơng tác cán bộ và thực hiện chế độ đối với ngời lao động...93

II. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động...93

1. Các biện pháp nhằm huy động vốn kinh doanh...93

2. Đầu t mở rộng mạng lới kinh doanh...94

3. Hồn thiện cơng tác kế hoạch hố trong quản lý và trong sản xuất kinh doanh...94

4. Điều chỉnh kịp thời giá bán hàng...95

5. Xây dựng các chiến lợc khách hàng, mở rộng mạng lới cửa hàng...95

6. Tích cực nghiên cứu và tìm kiếm thị trờng đẩy nhanh tiêu thu sản phẩm...96

7. Cải thiện từng bớc tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của

cơng ty...97

8. Tăng cờng quản lý hàng tồn kho...97

9. Đẩy nhanh cơng tác thu hồi nợ và thanh tốn các khoản nợ...98

10. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định...98

10.1 áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ, nâng cấp, đổi mới máy mĩc thiết bị cơ sở hạ tầng...99

10.2. Định mức khấu hao hợp lý...99

10.3. Thờng xuyên đánh giá và đánh giá lại tài sản cố định...99

10.4. Tiến hành tríchm, phân bổ và sử dụng quỹ khấu hao hợp lý...100

11. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động...100

11.1. Giải pháp huy động vốn đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh của cơng ty...100

11.2. Bảo tồn vốn lu động, hạn chế đến mức tối thiểu lợng vốn lu động bị chiếm dụng...101

11.3. Tăng nhanh vịng quay vốn lu động...103

III. Một số kiến nghị với nhà nớc...104

1. Những cải cách nhằm tăng cờng khả năng tài chính...105

2. Những cải cách nhằm phát triển quỹ đầu t mạo hiểm...105

3. Những cải cách nhằm phát triển thị trờng tài chính...106

Kết luận...108

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 104 -110 )

×